Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Portugal

Ova stranica sadržava pregled registra trgovačkih društava u Portugalu.

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Registar trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava u Portugalu uređen je Zakonom o trgovačkom registru, koji je donesen Uredbom sa zakonskom snagom br. 403/86 od 3. prosinca 1986.

Upis u registar u nadležnosti je ureda registra trgovačkih društava kao vanjske službe Instituta voditelja registara i javnih bilježnika (IRN), koji djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa. Uredi za vođenje registra trgovačkih društava nalaze se u cijeloj državi. Za njihovo područje nadležnosti nema zemljopisnih ograničenja.

Svrha registra trgovačkih društava objavljivanje je pravnog položaja:

 • trgovaca pojedinaca
 • trgovačkih društava
 • društava uređenih građanskim pravom koja imaju trgovački oblik
 • društava s ograničenom odgovornošću s jednim članom (EIRL)
 • zadruga
 • javnih poduzeća
 • grupa trgovačkih društava (ACE) i europskih gospodarskih interesnih udruženja
 • pojedinaca i udruženja koji se moraju upisati u skladu sa zakonom.

Trgovačka društva upisom, koji je obično obvezan, stječu pravnu osobnost. Poslovni subjekti moraju se upisati u roku od dva mjeseca od dana osnivanja.

Činjenice se mogu upisati samo ako su pravno potkrijepljene ispravama, koje se pohranjuju u elektroničkom obliku. Isprave na stranom jeziku prihvaćaju se samo ako su prevedene u skladu sa zakonom, osim ako se odnose na činjenice koje podliježu prijepisu u registar i sastavljene su na engleskom, francuskom ili španjolskom, a nadležni se službenik tečno služi tim jezikom.

Upis se može provesti prijepisom (podatak koji je relevantan za pravni položaj subjekta izdvaja se iz dostavljenih isprava, upisuje u sažetom obliku te ga ovjerava voditelj registra ili službenik registra) ili polaganjem isprava (samo za pohranu isprava koje se odnose na činjenice koje zahtijevaju upis).

Trgovačka društva i društva uređena građanskim pravom koja imaju trgovački oblik moraju upisati:

 • osnivanje
 • odluke glavne skupštine o kupnji imovine onda kad je to propisano zakonom
 • spajanje, podjelu ili prijenos udjela u privatnim društvima s ograničenom odgovornošću ili udjela koje drže komanditori u komanditnom društvu
 • obveze otuđenja ili opterećenja dionica u javnim trgovačkim društvima, komanditnim društvima ili privatnim društvima s ograničenom odgovornošću, ugovore o pravu prvokupa ako je utvrđeno da će imati erga omnes učinke i obveze prvokupa koje je oporučitelj odredio u svojoj oporuci
 • prijenose udjela u javnom trgovačkom društvu ili udjela koje drže komanditori u komanditnom društvu, uspostavljanje stvarnih prava radi korištenja takvim udjelima i njihovim prijenosom, radi uživanja u njima ili njihove naplate, izmjene ili poništenja te spajanja prava na dobit s likvidacijskom kvotom
 • uspostavljanje i prijenos plodouživanja, osiguranja, ovrhe, založnog prava, zapljene ili oduzimanja udjela ili prava nad njima u kaznenom postupku te bilo koje druge radnje ili nalozi koji utječu na slobodno raspolaganje takvim udjelima
 • opoziv ili isključenje partnera iz javnog trgovačkog društva i komanditnog društva, poništenje udjela kao rezultat smrti partnera i primanje novih partnera s neograničenom odgovornošću
 • amortizaciju poslovnih udjela i isključenje ili opoziv članova iz privatnih društava s ograničenom odgovornošću
 • odluke o amortizaciji, pretvorbi ili otkupu
 • izdavanje obveznica privatnom ponudom, osim ako su izdane za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u roku za podnošenje zahtjeva za upis u registar
 • imenovanje i odlazak članova uprave i upravnog odbora ili tajnika trgovačkog društva iz bilo kojeg razloga, osim isteka vremena
 • podnošenje financijskih izvještaja javnih dioničkih društava, privatnih društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih dioničkih društava, te javnih trgovačkih društava i komanditnih društava gdje je to potrebno, te konsolidiranih financijskih izvještaja društava koja ih moraju podnositi
 • promjenu sjedišta ili prijenos sjedišta u inozemstvo
 • planove za domaća ili prekogranična spajanja ili podjele trgovačkih društava
 • planove za osnivanje europskog dioničkog društva spajanjem, planove za osnivanje europskog dioničkog društva preoblikovanjem dioničkog društva koje je osnovano u skladu s nacionalnim pravom ili planove za zajedničko osnivanje europskog holding društva; u potonjem slučaju s dokazom da su za to ispunjeni uvjeti
 • svako proširenje, domaće ili prekogranično spajanje, podjela, pretvaranje ili ukidanje društva, te svako povećanje, smanjenje ili otkup temeljnog kapitala i bilo koju drugu izmjenu i dopunu statuta trgovačkog društva
 • imenovanje i razrješenje likvidatora društva prije završetka likvidacije, kao i svaku promjenu zakonskih ili ugovornih ovlasti likvidatora
 • završetak likvidacije ili nastavak poslovanja trgovačkog društva
 • odluke o zadržavanju potpune kontrole jednog trgovačkog društva nad drugim u grupaciji trgovačkih društava, ili o prestanku takvih okolnosti
 • sporazume o podređivanju i svaku njihovu izmjenu ili prestanak važenja
 • izdavanje jamstava za dionice, ako je riječ o privatnoj ponudi subjekta koji nema vrijednosne papire uvrštene na nacionalnom uređenom tržištu, osim ako se izdaju za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira unutar roka za podnošenje zahtjeva za upis u registar.

Način podnošenja zahtjeva za upis i trošak upisa

Prijavu za upis isprava u registar trgovačkih društava možete zatražiti osobno u uredu registra trgovačkih društava, poštom ili putem interneta.

Troškovi se razlikuju ovisno o činjenicama koje želite upisati i redovito se revidiraju. Troškove upisa različitih akata možete potražiti na: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Uvid u podatke u registru trgovačkih društava i trošak uvida

Svatko može zatražiti izvatke iz registra i pohranjene isprave ili dobiti usmene ili pisane informacije o njihovu sadržaju.

Podaci o upisima čija je objava obvezna dostupni su besplatno na http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Upis se može dokazati samo izvatkom, koji vrijedi šest mjeseci. Izvadci mogu biti dostupni na elektroničkom mediju i predstavljaju dokaz za sve pravne svrhe i pred bilo kojim javnim tijelom ili privatnim subjektom pod istim uvjetima kao i papirnata verzija.

Za izvatke iz registra i za povezane dokumente u papirnatom ili elektroničkom obliku plaćaju se naknade.

Pristup elektroničkim izvadcima dostupan je uz godišnju pretplatu od 25 EUR, a moguća je i pretplata na dvije, tri ili četiri godine uz odgovarajuću naknadu. Trošak se razlikuje ovisno o tome koja se vrsta izvatka traži (upis ili jedna od dvije druge moguće vrste).

Zahtjev se može podnijeti na https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Ako se zatraže, podaci sadržani u registru trgovačkih društava mogu se izdati u obliku elektroničke potvrde na engleskom, s jednakim pravnim učincima kao i informacije na portugalskom.

Pravni učinci registra trgovačkih društava

Činjenice koje se moraju upisati u registar stupaju na snagu u odnosu na treće osobe tek nakon datuma upisa. Činjenice koje se moraju upisati i objaviti (na internetskoj stranici http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) stupaju na snagu u odnosu na treće osobe tek nakon datuma objave.

Konačan upis prijepisom predstavlja pretpostavku da postoji pravna okolnost pod točno definiranim uvjetima. Na primjer, za podatke koji se odnose na trgovačko društvo (pravni oblik, naziv, sjedište, svrha, potpisnici, identifikacija članova tijela trgovačkog društva itd.) vrijedi pretpostavka da pravne okolnosti, kako su navedene u registru, odgovaraju stvarnom stanju.

Ta pretpostavka ne vrijedi za upis polaganjem isprava. Takav upis služi kao javna objava i ne uživa pretpostavku o ispravnosti.

Posljednji put ažurirano: 10/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.