Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled rumunjskog registra trgovačkih društava, koji vodi Ministarstvo pravosuđa – Nacionalni ured za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Povijest uspostave nacionalnog registra

Kad je registar osnovan?

Registar trgovačkih društava uspostavljen je 1990. u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava.

Na temelju Hitne odluke vlade br. 129 od 10. listopada 2002. o izmjeni Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava i Hitne odluke vlade br. 76/2001 o pojednostavnjenju određenih upravnih službenih postupaka za upis i odobravanje djelatnosti trgovaca Nacionalni ured za registar trgovačkih društava u Rumunjskoj je javno tijelo s pravnom osobnošću za koje je nadležno Ministarstvo pravosuđa. Ured je odgovoran za vođenje središnjeg elektroničkog registra trgovačkih društava te za njegovo ustrojstvo i upravljanje njime.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava nadležan je za niz ureda za registar trgovačkih društava u Bukureštu i u svakom od 41 okruga u Rumunjskoj. Oni su odgovorni za vođenje lokalnih registara trgovačkih društava te za njihovo ustrojstvo i upravljanje njima.

Kad je digitaliziran?

Poseban portal na kojem se poslovnoj zajednici i drugim zainteresiranim osobama pružaju nove internetske usluge pokrenut je u drugoj polovini 2011.

Ciljevi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava:

 • informiranje poslovne zajednice, javnih tijela, medija i ostalih zainteresiranih osoba o postupcima u registru trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za pristup informacijama
 • smanjivanje preopterećenosti uredâ za registar trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za podnošenje isprava za upis u registar trgovačkih društava
 • pojednostavnjenje postupaka za upis poslovnih subjekata, pružanje financijskih informacija i zahtjeve za informacije i isprave
 • informiranje podnositelja zahtjeva na internetu o podacima u registru trgovačkih društava u stvarnom vremenu.

Koje je zakonodavstvo trenutačno primjenjivo?

Zakon br. 265/2022 o registru trgovačkih društava i o izmjeni i dopuni ostalih zakonodavnih akata relevantnih za upis u registar trgovačkih društava.

Zakon br. 31/1990

Hitna odluka vlade br. 44/2008

Zakon br. 129/2019

Pravila o ustrojstvu i funkcioniranju Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima

Odluka o odobravanju naknada i pristojbi za pojedine usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima

Koje informacije pruža poslovni registar?

Tko ima pravo pristupa registru?

Pristup informacijama objavljenima na internetskim stranicama ONRC-a besplatan je i dostupan 24 sata dnevno. Internetske stranice na adresi https://www.onrc.ro/index.php/ro/ omogućuju pristup informacijama o:

 • obrascima i ispravama potrebnima za unos upisa u registar trgovačkih društava i u Središnji registar stvarnih vlasnika
 • obrascima potrebnima za izdavanje potvrda i načinu njihova izdavanja, dobivanju podataka, preslika / ovjerenih preslika, prijepisa
 • općim informacijama za osobe koje su zainteresirane za obavljanje određenih reguliranih djelatnosti, prema potrebi (poslovni subjekti, fizičke osobe, pravne osobe, javna i nadležna tijela itd.)
 • zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava / Središnji registar stvarnih vlasnika
 • informacijama od javnog interesa
 • priopćenjima / objavama u medijima, događanjima
 • informacijama o obradi osobnih podataka
 • podacima za kontakt (adresa registriranog sjedišta, e-adresa, broj telefona/telefaksa) ONRC-a/ORCT-a (uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima).

Na internetskim stranicama registra trgovačkih društava moguće je pronaći sljedeće:

 1. isprave
 2. informacije i usluge podijeljene prema odjeljcima i uslugama
 3. informacije o Nacionalnom uredu za registar trgovačkih društava i uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima
 4. razne javne informacije – besplatan pristup
 5. obrasce koje institucija upotrebljava
 6. službeni postupak unosa u registar trgovačkih društava za svaku kategoriju poslovnih subjekata i djelatnosti
 7. službeni postupak unosa u Središnji registar stvarnih vlasnika koji vodi Nacionalni ured za registar trgovačkih društava za pravne osobe koje su obvezne podnijeti zahtjev za upis u registar trgovačkih društava
 8. statističke podatke o evidentiranim djelatnostima
  • informacije o povijesti institucije
  • mrežu ORC-ova (uredi za registar trgovačkih društava)
  • obrasce (za poslovne subjekte itd.) i službene postupke
  • informacije o naknadama i pristojbama za usluge ONRC-a (Nacionalni ured za registar trgovačkih društava)
  • usluge
  • informacije o zakonodavstvu
  • statističke podatke
  • informacije objavljene u medijima.

Pristup informacijama na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava besplatan je 24 sata dnevno i odobrava se nakon registracije korisnika (izradom korisničkog imena i lozinke), koja je besplatna.

Informacije na portalu Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava podijeljene su prema uslugama koje se pružaju besplatno ili uz naknadu prema primjenjivom zakonu.

U registar trgovačkih društava unose se sve isprave, akti, navodi i identitet predmetnih poslovnih subjekata, koji se prema zakonu moraju evidentirati, te svi ostali akti ili isprave za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Internetske usluge koje pruža Nacionalni ured za registar trgovačkih društava dostupne su na njegovu portalu za e-usluge, koji je razvijen u okviru sektorskog operativnog programa „Jačanje gospodarske konkurentnosti”, „Ulaganja za vašu budućnost!”, u okviru projekta „Internetske usluge (e-vlada) koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža poslovnoj zajednici na posebnom portalu”.

Internetske usluge koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža na portalu za e-usluge uključuju sljedeće:

 • Infocert
 • Recom online
 • provjeru dostupnosti naziva društva i rezervaciju naziva društva putem interneta
 • prethodne provjere (dostupnost i/ili rezervacija naziva za pravne/fizičke osobe, trgovačka društva s jednim članom / obiteljska poduzeća)
 • unos upisa u registar trgovačkih društava i ovlašćivanje pravnih osoba
 • ažuriranje podataka za kontakt društava upisanih u registar trgovačkih društava
 • pristup ažuriranim podacima o prethodnim aktivnostima društva i statističkim podacima
 • izdavanje dokumenata (potvrda)
 • stanje predmeta
 • obavijesti o zahtjevima podnesenima radi upisa u registar trgovačkih društava
 • naloge za odgodu zahtjeva podnesenih radi upisa u registar trgovačkih društava
 • objavu informacija o raznim situacijama pravnih osoba u Službenom listu registra trgovačkih društava (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC)
 • statističke podatke (aktivnosti u središnjem registru trgovačkih društava, društva s udjelom stranog kapitala)
 • izvanmrežne obrasce registra trgovačkih društava
 • upis izjave o stvarnom vlasniku pravne osobe
 • pružanje informacija iz Središnjeg registra stvarnih vlasnika.

Komponenta usluge „Recom online” koja se temelji na pretplati dostupna je nakon sklapanja ugovora sa stvarnim vlasnikom, 24 sata dnevno, i uz naknadu pruža sljedeće informacije o poslovnim subjektima:

 • naziv i oblik organizacije
 • identifikacijske podatke (redni broj u registru trgovačkih društava, europski jedinstveni identifikator, jedinstvena oznaka upisa u registar, registrirano sjedište / mjesto poslovanja, podaci za kontakt društva (telefon, telefaks))
 • registrirano sjedište / mjesto poslovanja (potvrda o registriranom sjedištu, datum početka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, datum isteka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, razdoblje u kojem društvo ima registrirano sjedište)
 • upisani i uplaćeni kapital
 • glavnu djelatnost koju je poslovni subjekt prijavio / za koju je poslovni subjekt ovlašten
 • sporedne djelatnosti koje je poslovni subjekt prijavio / za koje je poslovni subjekt ovlašten
 • podatke za identifikaciju povezanih fizičkih i pravnih osoba
 • podatke za identifikaciju direktorâ
 • podatke o logotipima
 • podatke o društvima kćerima / podružnicama / područnim uredima (registrirano sjedište, telefon)
 • podatke o područnim uredima / mjestima rada (registrirano sjedište, telefon)
 • podatke o registriranim sjedištima i/ili djelatnostima za koje je društvo ovlašteno prema članku 15. Zakona br. 359/2004 / članku 121. Zakona br. 265/2022
 • podatke o vlasništvu
 • podatke o dogovorima s vjerovnicima
 • podatke o činjenicama obuhvaćenima člankom 21. točkama od (e) do (h) Zakona br. 26/1990 / člankom 103. Zakona br. 265/2022
 • podatke o ostalim navodima
 • podatke o bilanci stanja (promet, prosječni broj zaposlenika, bruto dobit), ako je Ministarstvo financija dostavilo takve podatke.

Usluge koje su dostupne besplatno uključuju sljedeće:

 • Recom online – besplatnu komponentu usluge
 • e-obrasce (eForms)
 • podnošenje zahtjeva putem interneta, koji se upisuje u registar trgovačkih društava poslovnih subjekata
 • upis izjave o stvarnim vlasnicima pravnih osoba putem interneta
 • pristup podacima iz Središnjeg registra stvarnih vlasnika putem interneta (za javna tijela / institucije s ovlastima nadzora/kontrole i izvještajne subjekte pri primjeni mjere „Upoznajte svojeg kupca”)
 • provjeru dostupnosti naziva društva i rezervaciju naziva društva putem interneta
 • informacije o statusu zahtjevâ za upis u registar trgovačkih društava
 • pregled odjeljka o nalozima za odgodu rješavanja zahtjevâ za upis u registar trgovačkih društava
 • pristup određenim javnim informacijama (financijski izvještaji, dobrovoljni prestanak itd.) putem Službenog lista registra trgovačkih društava (BERC).

Glavne usluge koje pruža Službeni list registra trgovačkih društava uključuju:

 • pregled objavljenih društvenih ugovora poslovnih subjekata
 • pregled službenih listova u kojima su objavljeni društveni ugovori poslovnih subjekata
 • izdavanje isprava kojima se potvrđuje objava društvenog ugovora (dokaz objave)
 • primitak obavijesti o objavljenim društvenim ugovorima
 • pružanje izvješća od interesa.

VAŽNE INFORMACIJE: Pristup svim odjeljcima internetskih stranica i portala besplatan je 24 sata dnevno.

Pristup podacima upisanima u registar trgovačkih društava

Podaci upisani u registar trgovačkih društava i preslike povezanih isprava izdaju se u skladu s člankom 11. Zakona br. 265/2022 o registru trgovačkih društava i o izmjeni i dopuni ostalih zakonodavnih akata relevantnih za upis u registar trgovačkih društava:

1. Registar trgovačkih društava javno je dostupan. Na zahtjev i o trošku zainteresirane strane Ured za registar trgovačkih društava izdaje, na rumunjskom jeziku i u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, informacije i potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava i potvrde o tome jesu li određena isprava ili određeni akt uneseni u registar te preslike i/ili ovjerene preslike svih isprava, ili bilo kojeg njihova dijela, koji su upisani u registar ili dostavljeni u obrascu dostavljenom uz zahtjeve za upis.

2. Zahtjev za informacije i isprave treba dostaviti na recepciji ili poslati poštom ili kurirskom službom ili elektronički, uz presliku identifikacijskog dokumenta, osim ako je zahtjev potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom.

3. Ured za registar trgovačkih društava izdaje isprave iz točke 1. elektronički, tj. u elektroničkom obliku, potpisanom kvalificiranim elektroničkim potpisom ili kvalificiranim elektroničkim pečatom, ovisno o slučaju, ili u papirnatom obliku u registriranom sjedištu ONRC-a ili uredima za registar trgovačkih društava ili dostavom poštom ili kurirskim službama.

4. Preslike moraju biti propisno ovjerene. Elektroničke preslike ovjeravaju se dodavanjem elektroničkog potpisa. Na zahtjev se mogu izdati i preslike koje nisu službeno ovjerene.

5. Elektroničke preslike isprava i informacija iz točke 1. moraju biti dostupne i javnosti putem sustava za međupovezanost registara trgovačkih društava.

6. Primljene isprave, tj. isprave poslane elektronički, obrađuju se i putem sustava za međupovezanost s elektroničkom jedinstvenom kontaktnom točkom u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 49/2009 o slobodi poslovnog nastana za pružatelje usluga i o slobodi pružanja usluga u Rumunjskoj, kako je izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 68/2010, kako je naknadno izmijenjen.

7. Za izdane informacije i isprave naplaćuje se pristojba određena prema sustavu ocjenjivanja, kako je utvrđeno nalogom ministra pravosuđa, koja ne smije biti veća od administrativnih troškova izdavanja predmetnih informacija ili isprava i koja uključuje troškove razvoja i vođenja registra trgovačkih društava.

8. Informacije i isprave iz točke 1. izdaju se bez naknade javnim tijelima i institucijama te akreditiranim diplomatskim predstavništvima u Rumunjskoj.

9. Informacije iz točke 1. izdaju se bez naknade pravnim osobama, osim onima navedenima u točki 8., ako je to izričito propisano zakonom.

10. ONRC i uredi za registar trgovačkih društava besplatno izdaju novinarima i predstavnicima masovnih medija određene informacije upisane u registar trgovačkih društava koje se mogu upotrebljavati isključivo radi informiranja javnosti.

Koje informacije sadržava registar?

Koje se vrste podataka pohranjuju (subjekti upisani u javni registar, podaci o stečaju, financijski izvještaji...)?

U skladu sa Zakonom br. 265/2022 registar trgovačkih društava sadržava informacije o sljedećim poslovnim subjektima upisanima u registar:

 • trgovačkim društvima
 • državnim trgovačkim društvima
 • državnim poduzećima
 • javnim poduzećima
 • zadrugama
 • zadružnim organizacijama
 • gospodarskim interesnim udruženjima
 • europskim gospodarskim interesnim udruženjima
 • europskim društvima
 • europskim zadrugama
 • samostalnim poduzetnicima
 • trgovačkim društvima s jednim članom
 • obiteljskim poduzećima i
 • ostalim fizičkim ili pravnim osobama kako je predviđeno zakonom.

Poslovni subjekti iz članka 4. stavka 1. Zakona br. 265/2022 moraju tijekom obavljanja svoje djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja zatražiti da se navodi povezani s ispravama i aktima koji prema zakonu podliježu upisu unesu u registar.

Isprave i akti koji se moraju upisati u registar trgovačkih društava navedeni su u člancima od 88. do 100. Zakona br. 265/2022.

Pravne osobe upisane u registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, zainteresirane osobe moraju dostaviti ORCT-u sljedeće isprave za unos u registar trgovačkih društava:

 1. prospekt o izdavanju dionica radi uspostave dioničkog društva javnim upisom dionica i objave prospekta koji je odobrio matičar registra trgovačkih društava te sve njegove izmjene
 2. prospekt o izdavanju dionica radi povećanja temeljnog kapitala dioničkih društava javnim upisom dionica i objave prospekta koji je odobrio matičar registra trgovačkih društava te sve njegove izmjene
 3. odluku upravljačkog tijela ako su upis takve informacije u registar trgovačkih društava i njezina objava obvezni prema zakonu
 4. dokaz o produljenju roka za zakonito držanje prostorija registriranog sjedišta i/ili područnog ureda
 5. konačne izjave o likvidaciji i raspodjeli imovine i, prema potrebi, izvješće o upravljačkim aktivnostima upravitelja i članova uprave ako su jedna od tih osoba ili više njih imenovani likvidatorom
 6. isprave povezane s poslovnim aktivnostima
 7. registre i isprave pravne osobe koja je izbrisana iz registra ako više nema suradnika/dioničara/članova ili ako ih te osobe ne žele čuvati
 8. odluku skupštine suradnika/dioničara o stjecanju imovine društva od osnivača ili dioničara ako je takav upis obvezan prema zakonu o trgovačkim društvima
 9. podnesenu pritužbu na rješenje matičara
 10. prigovor podnesen protiv odluka skupštine suradnika/dioničara i prigovor podnesen protiv drugih akata izričito predviđenih zakonom
 11. nacrt spajanja ili podjele trgovačkog društva
 12. uzorak potpisa, za gospodarske interesne skupine, europska gospodarska interesna udruženja i zadružna društva
 13. zahtjev za brisanje koji podnosi osoba koja se smatra oštećenom upisima u registar trgovačkih društava
 14. sve druge isprave propisane zakonom koje se obvezno upisuju u registar trgovačkih društava.

Osobe koje žele u registar trgovačkih društava upisati isprave čija objava nije obvezna prema zakonu moraju u tu svrhu podnijeti tipski zahtjev, uz koji moraju priložiti te isprave i, prema potrebi, dokaz o plaćanju primjenjive pristojbe.

Sljedeće isprave moraju se upisati u registar trgovačkih društava:

 1. izvješće stečajnog upravitelja ili, prema potrebi, likvidatora, u kojem se navode razlozi i okolnosti koji su doveli do stečaja dužnika
 2. obavijest o pokretanju općeg/pojednostavnjenog stečajnog postupka
 3. preslika predloženog plana preustroja
 4. obavijest o pokretanju stečaja prema općem/pojednostavnjenom stečajnom postupku
 5. pravomoćna sudska presuda kojom se zakonski upravitelj utvrđuje odgovornim za plaćanje naknade štete
 6. zapisnik kojim se potvrđuje sporazum o restrukturiranju – u postupku sporazuma o restrukturiranju
 7. plan restrukturiranja – u postupku nagodbe s vjerovnicima
 8. sudske odluke o pokretanju i okončanju postupka nagodbe s vjerovnicima u skladu sa Zakonom br. 85/2014, kako je izmijenjen
 9. sudske presude donesene u stečajnom postupku, koje se prema zakonu dostavljaju ORCT-u
 10. druge isprave koje izdaju sudovi ili stečajni upravitelj / likvidator na temelju zakona.

Na temelju navedenih isprava u registar trgovačkih društava upisuju se sljedeći unosi koji se odnose na poslovne subjekte upisane u registar trgovačkih društava nad kojima je pokrenut postupak sprečavanja stečaja ili stečajni postupak:

 1. pokretanje (općeg/pojednostavnjenog) stečajnog postupka
 2. pokretanje preustroja pod nadzorom suda nakon potvrde predloženog plana preustroja
 3. stečaj (prema pojednostavnjenom/općem postupku)
 4. činjenica da je dužniku oduzeto pravo vođenja poslova
 5. činjenica da je utvrđena odgovornost zakonskog upravitelja za plaćanje naknade štete
 6. imenovanje stečajnog upravitelja ili likvidatora, prema potrebi
 7. imenovanje posebnog upravitelja
 8. zamjena stečajnog upravitelja ili likvidatora, prema potrebi
 9. okončanje postupka preustroja pod nadzorom suda
 10. okončanje stečajnog postupka
 11. brisanje dužnika iz registra trgovačkih društava
 12. izmjena osnivačkih akata dužnika kao pravne osobe na zahtjev stečajnog upravitelja prema pravomoćnoj sudskoj presudi kojom se utvrđuje plan preustroja
 13. potvrda sporazuma o restrukturiranju u postupku sporazuma o restrukturiranju
 14. izjava o planu restrukturiranja u postupku nagodbe s vjerovnicima
 15. pokretanje i okončanje postupka nagodbe s vjerovnicima
 16. druge napomene propisane zakonom za dužnike upisane u registar trgovačkih društava na koje se primjenjuje stečajni postupak.

Središnji registar stvarnih vlasnika

U skladu sa Zakonom br. 129/2019 o sprečavanju i suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma i o izmjeni i dopuni određenih zakonodavnih akata, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, Nacionalni ured za registar trgovačkih društava obvezan je voditi Središnji registar stvarnih vlasnika, u koji su upisani stvarni vlasnici pravnih osoba koje su obvezne podnijeti zahtjev za upis u registar trgovačkih društava.

Pristup Središnjem registru stvarnih vlasnika imaju, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka:

 1. tijela s ovlastima nadzora i kontrole, pravosudna tijela, u skladu sa Zakonom br. 135/2010 o Zakonu o kaznenom postupku, kako je izmijenjen i dopunjen, i Ured, pravodobno, bez ograničenja i bez upozoravanja predmetne osobe
 2. izvještajni subjekti pri primjeni mjere „Upoznajte svojeg kupca”
 3. svaka fizička ili pravna osoba (uz naknadu).

Koje se isprave unose/pohranjuju (spisi, knjiga isprava, statuti, zapisnici glavne skupštine...)?

Upis pravnih osoba, samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća koja obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju registrirano sjedište / mjesto poslovanja na području nadležnosti suda znači da se u registru trgovačkih društava vodi evidencija o ispravama za upis u registar trgovačkih društava osoba koje se upisuju i službena arhiva o ispravama o osnivanju ili povezanim ispravama o njihovim izmjenama te drugim ispravama izričito predviđenima zakonom.

Arhiviranje isprava kojima se potkrepljuju upisi u registar trgovačkih društava sastoji se od vođenja i čuvanja, u papirnatom i/ili u elektroničkom obliku, svih tih isprava, kao i isprava koje potvrđuju upise koje unose osobe upisane u registar, godišnjih financijskih izvještaja, izvještaja i, prema potrebi, konsolidiranih izvještaja uprave i upravnog odbora, revizorskog izvješća ili izvješća financijskog revizora, prema potrebi, konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i registara pravnih osoba, koji se dostavljaju u registar trgovačkih društava.

Spis svakog poslovnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava sadržava sve isprave podnesene u vezi s upisom u registar ili s bilo kojom djelatnošću upisanom u registar trgovačkih društava prema zakonu te isprave kojima se potvrđuje upis. Isprave navedene u registru trgovačkih društava radi provođenja određenih zakonom propisanih postupaka koji prethode upisu u registar čuvaju se u posebnoj mapi. Nakon upisa u registar te se isprave prilažu u mapu predmetnog poslovnog subjekta.

Isprave fizičkih i pravnih osoba koje su upisane u registar trgovačkih društava arhiviraju se u skladu s odredbama Državnog zakona o arhiviranju br. 16/1996, kako je ponovno objavljen.

Kako mogu pretraživati podatke (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Na internetskim stranicama registra

Zainteresirana osoba može pretraživati podatke na internetskim stranicama ONRC-a unosom ključne riječi u polje za pretraživanje.

Koji su kriteriji pretraživanja dostupni?

Podaci koji su besplatno dostupni putem usluge Recom online mogu se pretraživati na temelju sljedećih kriterija:

 • naziva poslovnog subjekta
 • matičnog broja trgovačkog društva
 • poreznog broja
 • okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište / mjesto poslovanja.

Opće informacije za zainteresirane osobe, koje su dostupne bez naknade putem usluge Recom online, uključuju sljedeće informacije o trgovačkom društvu:

 1. tvrtku i pravni oblik
 2. registrirano sjedište / mjesto poslovanja i, za podružnice, informacije o državi članici u kojoj su registrirane
 3. referentni broj u registru trgovačkih društava, EUID i porezni referentni broj
 4. status
 5. internetske stranice, ako postoje
 6. pravne zastupnike pravne osobe (uključujući informacije o tome jesu li oni ovlašteni djelovati zajedno ili odvojeno) i zastupnika obiteljskog poduzeća
 7. podružnice otvorene u drugoj državi članici, uključujući informacije o društvu, matičnom broju, EUID-u i državi članici u kojoj je podružnica registrirana.

Kako mogu pribaviti isprave?

Bez naknade?

Informacije i isprave povezane s poslovnim subjektima upisanima u registar trgovačkih društava izdaju se bez naknade javnim tijelima i institucijama, osim onima koje se u cijelosti financiraju vlastitim prihodima, zatim sudovima i državnim odvjetništvima pri sudovima te akreditiranim diplomatskim predstavništvima i drugim pravnim osobama na temelju zakona.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava i uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima besplatno daju određene informacije upisane u registar trgovačkih društava novinarima i predstavnicima medija. Informacije koje se daju novinarima i predstavnicima medija mogu se koristiti samo za informiranje javnosti.

Uz naknadu?

Ured za registar trgovačkih društava izdaje, o trošku podnositelja zahtjeva, informacije, potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava i potvrde o tome jesu li određena isprava ili određeni akt uneseni u registar te preslike i ovjerene preslike unosa u registar i zapisa iz podnesenih isprava, za što se naplaćuje pristojba. Predmetne isprave mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.

Kako mogu dobiti informacije, potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava, potvrde o tome jesu li određena isprava ili određeni akt uneseni u registar te preslike i/ili ovjerene preslike svih upisanih ili dostavljenih isprava?

Načini pristupa informacijama:

 • putem interneta, pristupom usluzi InfoCert (elektronički potpis nije potreban; plaćanje se vrši isključivo karticom)
 • putem internetskog portala ONRC-a, ovdje (potreban je elektronički potpis; plaćanje se vrši karticom ili novčanom doznakom)
 • putem e-adrese: onrc@onrc.ro (plaćanje se vrši novčanom doznakom ili na blagajni)
 • putem broja telefaksa +40 213160829 (plaćanje se vrši novčanom doznakom ili na blagajni)
 • putem pošte (plaćanje se vrši novčanom doznakom; naplaćuje se dodatna naknada od 7,68 RON)
 • na recepciji ONRC-a i ureda za registar trgovačkih društava pri sudovima.

Usluga InfoCert omogućuje izdavanje potvrda i/ili davanje informacija iz registra trgovačkih društava putem interneta. Usluzi se može pristupiti putem portala ONRC-a, u odjeljku Informacije (Informații) – Potvrde (Certificate constatatoare) ili Informacije iz registra trgovačkih društava i preslike potvrda (Informații RC și copii certificate), a plaćanje se vrši putem interneta karticama Visa ili Mastercard. Putem e-usluge InfoCert automatski se izdaju isprave s elektroničkim potpisom bez sudjelovanja voditelja obrade, 24 sata dnevno, svim radnim danima, a plaćanje se vrši elektronički karticom, nakon čega podnositelj zahtjeva dobiva elektronički račun za koji mu nije potreban elektronički potpis.

Potvrde i/ili informacije iz registra trgovačkih društava mogu se pribaviti putem interneta u okviru usluge Recom online, komponente koja se temelji na pretplati i koja je dostupna 24 sata dnevno nakon sklapanja ugovora s korisnikom.

Načini pribavljanja ovjerene preslike (ili preslika) isprave iz arhive:

Načini pribavljanja prijepisa potvrda kojima se potvrđuje podnošenje izjava za odobravanje poslovanja:

Postupak upisa u registar

Kako mogu pokrenuti postupak upisa u registar (kako se podnose zahtjevi za upis u registar, kako se potvrđuju isprave, koje je vrste isprava potrebno priložiti)?

Osobno

Osobe navedene u člancima od 79. do 81. Zakona br. 265/2022 dostavljaju zahtjev za upis u registar ili neki drugi zahtjev, prema potrebi, zajedno s ispravama koje je potrebno podnijeti za upis, osobno ili preko zastupnika, na recepciju ureda za registar trgovačkih društava koji ima nadležnost nad registriranim sjedištem / mjestom poslovanja predmetnih osoba / bilo kojeg ureda za registar trgovačkih društava ili na adresu jednog od tih ureda slanjem podneska poštom ili kurirskom službom.

Zahtjev za upis pravne osobe u registar trgovačkih društava potpisuje pravni zastupnik predmetne osobe ili njezin punomoćnik na temelju vjerodostojne posebne ili opće punomoći ili odvjetnik na temelju punomoći ili bilo koji suradnik, dioničar ili član uprave.

Zahtjev za upis u registar podružnice pravne osobe koja se nalazi u Rumunjskoj ili u inozemstvu potpisuje zastupnik predmetne pravne osobe koji neposredno vodi poslove podružnice, osobno ili preko svojeg punomoćnika na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili preko odvjetnika na temelju punomoći.

Zahtjev za upis u registar samostalnog poduzetnika i trgovačkog društva s jednim članom potpisuje fizička osoba koja se želi upisati kao samostalni poduzetnik, odnosno jedini član trgovačkog društva s jednim članom, osobno ili preko svojeg punomoćnika na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili preko odvjetnika na temelju punomoći.

Zahtjev za upis u registar obiteljskog poduzeća potpisuje zastupnik određen ispravom o osnivanju ili njegov punomoćnik na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili odvjetnik na temelju punomoći.

Isprave dostavljene uz zahtjeve za upis u registar moraju biti sastavljene na rumunjskom jeziku.

Podnositelji zahtjeva ili osobe upisane u registar trgovačkih društava mogu uz zahtjeve za upis priložiti isprave sastavljene na jednom od službenih jezika država članica Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora u kojima imaju boravište, ali uz takve isprave moraju priložiti prijevode tih isprava na rumunjski jezik koje je sastavio ovlašteni prevoditelj.

Isprave prevedene na jedan od službenih jezika država članica Europske unije mogu se na zahtjev objaviti ako su dostavljene u obliku ovlaštenog prijevoda.

Isprave prevedene na strani jezik moraju sadržavati dva stupca, tako da je u prvom stupcu tekst na rumunjskom jeziku, a u drugom tekst na stranom jeziku, ili biti sastavljene u sekvencijalnom formatu, tako da nakon teksta na rumunjskom jeziku slijedi tekst na stranom jeziku.

Ako postoji nedosljednost između isprava i informacija objavljenih na rumunjskom jeziku i dobrovoljno objavljenog prijevoda, dobrovoljno objavljeni prijevod ne može se izvršavati protiv trećih strana. Međutim, treće strane mogu se pozvati na dobrovoljno objavljeni prijevod, osim ako trgovačko društvo dokaže da su znale da postoji verzija koja je bila predmet obvezne objave.

Isprave koje je potrebno dostaviti kako bi se potkrijepio zahtjev za upis u registar, a koje čine službene akte, podnose se uredu za registar trgovačkih društava u skladu sa zakonom.

Dostava putem interneta

Zahtjev za upis u registar i isprave propisane zakonom mogu se poslati elektronički, tj. putem portala za e-usluge, ili e-poštom, uz uključen, priložen ili povezan kvalificirani elektronički potpis.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Zahtjev za upis u registar trgovačkih društava rješava matičar na temelju isprava, u roku od jednog radnog dana od upisa tog zahtjeva.

Ako su zahtjev za upis u registar i povezane popratne isprave ili standardni obrazac isprave o osnivanju, ovisno o slučaju, nepotpuni ili ne ispunjavaju pravne zahtjeve koji se odnose na poslovni nastan, osnivanje, ustroj i funkcioniranje poslovnih subjekata koji imaju obvezu upisa u registar ili ako matičar smatra da su za rješavanje zahtjeva potrebne dodatne informacije ili isprave, matičar izdaje rješenje o određivanju roka za ispravak ili dopunu isprava koji nije dulji od 15 kalendarskih dana.

Rok i razlozi odgode objavljuju su na portalu ONRC-a za e-usluge, a moguće ih je provjeriti i na radnim mjestima uspostavljenima u prostorijama uredâ za registar trgovačkih društava.

Rok za rješavanje zahtjeva za upis u registar i rok za izdavanje isprava propisanih zakonom revidiraju se u skladu s time.

Ako podnositelj zahtjeva ispravi/dopuni zahtjev za upis u registar prije roka koji je odredio matičar i zatraži reviziju roka za rješavanje zahtjeva, zahtjev za upis u registar rješava se dan nakon ispravka/dopune.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispuni svoje obveze iz rješenja o odgodi, odbija se zahtjev za upis u registar.

Ako podnositelj zahtjeva odustane od rješavanja zahtjeva upućenog uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima i ako zahtjev za upis u registar bude odbijen, naknada za objavu u Službenom listu Rumunjske vraća se ako je plaćena.

Na zahtjev zainteresirane stranke ili njezina zastupnika organizira se javna rasprava radi rješavanja zahtjeva za upis u registar.

Pravni učinci upisa

Učinak na treće strane prema članku 17. Direktive (EU) 2017/1132

U nacionalnim odredbama navedenima u nastavku propisano je da se treće strane mogu osloniti na informacije i isprave u registru trgovačkih društava u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava:

1. U skladu s člankom 4. stavkom 1. Zakona br. 265/2022 registar trgovačkih društava je usluga od općeg javnog interesa namijenjena za upis i objavu poslovnih subjekata koji su samostalni poduzetnici, trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća i poslovnih subjekata koji su trgovačka društva, europska društva, zadružna društva, europska zadružna društva, zadružne kreditne organizacije, gospodarska interesna udruženja i europska gospodarska interesna udruženja s registriranim sjedištem u Rumunjskoj te za upis i objavu njihovih podružnica i podružnica navedenih pravnih osoba s registriranim sjedištem u inozemstvu.

Nadalje, u skladu s člankom 43. stavkom 1. Zakona br. 265/2022 poslovni subjekti iz članka 4. stavka 1. moraju tijekom obavljanja svoje djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja zatražiti da se navodi povezani s ispravama i aktima koji u skladu sa zakonom podliježu upisu unesu u registar.

Podaci upisani u registar trgovačkih društava i preslike povezanih isprava izdaju se u skladu s člankom 11. Zakona br. 265/2022 o registru trgovačkih društava i o izmjeni i dopuni ostalih zakonodavnih akata relevantnih za upis u registar trgovačkih društava:

1. Registar trgovačkih društava javno je dostupan. Na zahtjev i o trošku zainteresirane strane Ured za registar trgovačkih društava izdaje, na rumunjskom jeziku i u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, informacije i potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava i potvrde o tome jesu li određena isprava ili određeni akt uneseni u registar te preslike i/ili ovjerene preslike svih isprava, ili bilo kojeg njihova dijela, koji su upisani u registar ili dostavljeni u obrascu dostavljenom uz zahtjeve za upis.

2. Zahtjev za informacije i isprave treba dostaviti na recepciji ili poslati poštom ili kurirskom službom ili elektronički, uz presliku identifikacijskog dokumenta, osim ako je zahtjev potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom.

3. Ured za registar trgovačkih društava izdaje isprave iz točke 1. elektronički, tj. u elektroničkom obliku, potpisanom kvalificiranim elektroničkim potpisom ili kvalificiranim elektroničkim pečatom, ovisno o slučaju, ili u papirnatom obliku u registriranom sjedištu ONRC-a ili uredima za registar trgovačkih društava ili dostavom poštom ili kurirskim službama.

4. Preslike moraju biti propisno ovjerene. Elektroničke preslike ovjeravaju se dodavanjem elektroničkog potpisa. Na zahtjev se mogu izdati i preslike koje nisu službeno ovjerene.

5. Elektroničke preslike isprava i informacija iz točke 1. moraju biti dostupne i javnosti putem sustava za međupovezanost registara trgovačkih društava.

6. Primljene isprave, tj. isprave poslane elektronički, obrađuju se i putem sustava za međupovezanost s elektroničkom jedinstvenom kontaktnom točkom u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 49/2009 o slobodi poslovnog nastana za pružatelje usluga i o slobodi pružanja usluga u Rumunjskoj, kako je izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 68/2010, kako je naknadno izmijenjen.

7. Za izdane informacije i isprave naplaćuje se pristojba određena prema sustavu ocjenjivanja, kako je utvrđeno nalogom ministra pravosuđa, koja ne smije biti veća od administrativnih troškova izdavanja predmetnih informacija ili isprava i koja uključuje troškove razvoja i vođenja registra trgovačkih društava.

8. Informacije i isprave iz točke 1. izdaju se bez naknade javnim tijelima i institucijama te akreditiranim diplomatskim predstavništvima u Rumunjskoj.

9. Informacije iz točke 1. izdaju se bez naknade pravnim osobama, osim onima navedenima u točki 8., ako je to izričito propisano zakonom.

10. ONRC i uredi za registar trgovačkih društava besplatno izdaju novinarima i predstavnicima masovnih medija određene informacije upisane u registar trgovačkih društava koje se mogu upotrebljavati isključivo radi informiranja javnosti.

Izvršnost isprava ili akata osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava propisana je člankom 46. Zakona br. 265/2022 o registru trgovačkih društava i o izmjeni i dopuni ostalih zakonodavnih akata relevantnih za upis u registar trgovačkih društava:

 1. Upis i navodi mogu se izvršiti u odnosu na treće strane od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u Službenom listu Rumunjske ili Službenom listu registra trgovačkih društava, kako je propisano zakonom.
 2. Osobe koje podliježu obvezi podnošenja zahtjeva za upis ne mogu tražiti izvršenje neupisanih isprava ili akata u odnosu na treće strane, osim ako mogu dokazati da su treće strane bile upoznate s tim ispravama i aktima. Međutim, treće strane mogu se u svakom slučaju pozvati na isprave ili akte koji nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.
 3. Nacionalni ured za registar trgovačkih društava objavljuje na svojim internetskim stranicama i na portalu za e-usluge te dostavlja radi objave na europskom portalu e-pravosuđe ažurirane informacije o nacionalnom pravu koje se odnose na objavu i izvršnost isprava, akata i navoda osoba koje podliježu obvezi upisa u poslovni registar prema trećim stranama.

Nadalje, na trgovačka društva primjenjuju se posebne odredbe o navedenom, tj. članci od 50. do 51. Zakona o trgovačkim društvima br. 31/1990, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen:

Članak 50.

1. Isprave ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se izvršiti protiv trećih strana, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su treće strane bile upoznate s tim ispravama ili aktima.

2. Postupci koje trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave propisane zakonom ne mogu se izvršiti protiv trećih strana koje dokažu da nisu mogle znati za takve postupke.

Članak 51.

1. Međutim, treće strane mogu se u svakom slučaju pozvati na isprave ili akte koji nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Zakona br. 265/2022 registar trgovačkih društava osmišljen je tako da uključuje sljedeće kategorije registra:

 1. registar za upis društava, nacionalnih društava, nacionalnih poduzeća, javnih poduzeća, gospodarskih interesnih udruženja, europskih društava, europskih gospodarskih interesnih udruženja i ostalih pravnih osoba koje su izričito predviđene zakonom s registriranim sjedištem u Rumunjskoj, i njihovih podružnica i, ako je primjenjivo, podružnica pravnih osoba sa sjedištem u inozemstvu;
 2. registar za upis zadružnih društava i europskih zadružnih društava s registriranim sjedištem u Rumunjskoj, njihovih podružnica i, ako je primjenjivo, podružnica zadružnih društava ili europskih zadružnih društava sa sjedištem u inozemstvu;
 3. registar za upis samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća koji imaju registrirano sjedište i, ako je primjenjivo, mjesta rada u Rumunjskoj.

2. U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona br. 265/2022 upis u registar trgovačkih društava temelji se na rješenju matičara o zahtjevu za upis u registar ili, ako je primjenjivo, na pravomoćnoj sudskoj odluci ili izvršnoj odluci, kako je propisano zakonom. Ako je upis naložio sud, upis se može izvršiti i na temelju postupovnog dokumenta koji sadržava izreku sudske odluke.

3. U skladu s člankom 107. stavkom 2. Zakona br. 265/2022 datum upisa u registar trgovačkih društava je datum kad je stvarno izvršen upis u registar.

4. U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona br. 265/2022 upisi u registar trgovačkih društava moraju se izvršiti u roku od 24 sata od datuma rješenja koje je izdao matičar.

5. U skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona br. 265/2022 ONRC elektronički vodi registar trgovačkih društava, a upis u registar trgovačkih društava i u druge registre koje vodi ONRC isto se tako obavlja elektronički.

Odstupanja između upisa u registar i objavljenih informacija o upisima

Upis i navodi mogu se izvršiti u odnosu na treće strane od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u Službenom listu Rumunjske ili Službenom listu registra trgovačkih društava, kako je propisano zakonom.

Postupci koje fizička ili pravna osoba izvrši prije 16. dana od datuma njezina upisa u registar trgovačkih društava ne mogu se izvršiti protiv trećih strana koje dokažu da nisu mogle znati za takve postupke.

Osobe koje podliježu obvezi podnošenja zahtjeva za upis ne mogu tražiti izvršenje neupisanih isprava ili akata u odnosu na treće strane, osim ako mogu dokazati da su treće strane bile upoznate s tim ispravama i aktima. Međutim, treće strane mogu se u svakom slučaju pozvati na isprave ili akte koji nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.

Ured za registar trgovačkih društava elektronički šalje isprave iz članka 16. stavka 1. Zakona br. 265/2022 Službenom listu Rumunjske radi njihove objave u roku od najviše tri radna dana od datuma upisa u registar trgovačkih društava.

Ako postoji nedosljednost između unosa u registru trgovačkih društava i onih u ispravama priloženima u spisu poslovnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava, kako je predviđeno člankom 8. Zakona br. 265/2022, unosi u registru imaju prednost u odnosu na treće strane.

Kad je riječ o ispravama i informacijama objavljenima u Službenom listu registra trgovačkih društava ili, ako je primjenjivo, u Službenom listu Rumunjske, ako postoji bilo kakva nedosljednost između tih isprava i informacija i isprava upisanih u registar, isprave upisane u registar imaju prednost u odnosu na treće strane.

Ako je takva nedosljednost nastala zbog prethodno navedenih razloga koji se ne mogu pripisati predmetnom poslovnom subjektu, ured za registar trgovačkih društava ili, ako je primjenjivo, javna korporacija Monitorul Oficial ispravit će unos u registar, odnosno ponovno će objaviti ispravljeni tekst, u obliku izvatka, o vlastitu trošku, na zahtjev poslovnog subjekta.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Isprave i akti propisani zakonom upisuju se u registar trgovačkih društava, prema potrebi, na zahtjev fizičkih i/ili pravnih osoba koje podliježu obvezi upisa u registar, drugih zainteresiranih strana ili na vlastitu inicijativu.

Poslovni subjekti iz članka 4. stavka 1. Zakona br. 265/2022 moraju tijekom obavljanja svoje djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja zatražiti da se navodi povezani s ispravama i aktima koji prema zakonu podliježu upisu unesu u registar u roku od najviše 15 dana od dana kad su dokumenti sastavljeni ili kad su izvršene radnje koje podliježu obvezi upisa.

Upisi u registar vrše se i na zahtjev zainteresiranih strana, u slučajevima propisanima zakonom, u roku od najviše 30 dana od dana saznanja za ispravu ili akt koji podliježu upisu u registar.

Podnositelji zahtjeva i, ako je primjenjivo, njihovi pravni zastupnici / punomoćnici zakonski su odgovorni za zakonitost, vjerodostojnost i točnost podataka u zahtjevima za upis u registar i ispravama priloženima uz njih.

U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona br. 265/2022 upis u registar trgovačkih društava temelji se na rješenju matičara o zahtjevu za upis u registar ili, ako je primjenjivo, na pravomoćnoj sudskoj odluci ili izvršnoj odluci, kako je propisano zakonom. Ako je upis naložio sud, upis se može izvršiti i na temelju postupovnog dokumenta koji sadržava izreku sudske odluke.

U skladu s člankom 107. Zakona br. 265/2022, ako su ispunjeni pravni zahtjevi koji se odnose na poslovni nastan, osnivanje, ustroj i funkcioniranje poslovnih subjekata koji imaju obvezu upisa u registar, matičar izdaje rješenje o prihvaćanju zahtjeva za upis u registar u roku od jednog radnog dana od datuma evidentiranja tog zahtjeva u uredu za registar trgovačkih društava ili, ako je primjenjivo, od datuma kad su izvršeni svi formalni postupci i primljene sve isprave i informacije, u skladu s rješenjem matičara, potrebni za osnivanje i upis.

Datum upisa u registar trgovačkih društava je datum kad je stvarno izvršen upis u registar.

Upisi u registar trgovačkih društava izvršavaju se u roku od 24 sata od datuma rješenja koje je izdao matičar.

Danom stvarnog upisa u registar trgovačkih društava pravne osobe stječu pravnu osobnost.

Rješenje matičara je izvršno, osim ako je zakonom predviđeno drukčije, i podliježe samo postupku podnošenja pritužbe. Podnošenje pritužbe ne dovodi do odgađanja izvršenja rješenja. Postupke u kojima se donosi odluka o upisu u registar trgovačkih društava provodi osoblje ORCT-a.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

U okviru obavljanja svojih dužnosti, kako je propisano zakonodavnim aktima kojima se uređuje djelatnost registra trgovačkih društava, Nacionalni ured za registar trgovačkih društava i uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima / područni uredi prikupljaju i obrađuju podatke i informacije, uključujući osobne podatke, koji su obuhvaćeni
odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava uspostavio je, kao voditelj obrade podataka, odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi osiguravanja poštovanja svih zakonskih odredaba o zaštiti i obradi osobnih podataka.

Osobni podaci fizičke osobe prikupljaju se za određene, izrijekom navedene i legitimne svrhe i ne obrađuju se naknadno na način koji je nespojiv s tim svrhama (načelo ograničenja svrhe).

Osobni podaci koje podnositelji zahtjeva dostave ispunjavanjem/podnošenjem zahtjeva i podnošenjem akata/isprava koje ih potkrepljuju obrađuju se u svrhu ispunjavanja glavnih određenih obveza/dužnosti/funkcija registra trgovačkih društava.

Informacije upisane u središnji elektronički registar trgovačkih društava / integrirani informacijski sustav pohranjuju se na neograničeno vrijeme. Zahtjevi za upis (obrasci) u registar trgovačkih društava koji se podnose radi upisa poslovnog subjekta te unosa upisa o ispravama i aktima poslovnog subjekta u registar, kao i popratne isprave koje se podnose, pohranjuju se u spis poslovnog subjekta (u papirnatom obliku i elektronički).

Objava isprava koje se izdaju kao rezultat upisa u registar trgovačkih društava / koje priprema osoblje odjela za podršku u skladu je s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i ti su podaci ograničeni na prezime i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i državu boravišta predmetnih osoba, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije.

Osobni podaci koji se mogu javno objaviti, a odnose se na fizičke osobe koje djeluju u određenom svojstvu / na određenom položaju kod poslovnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava su: prezime i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i država boravišta, osim ako je podnositelj zahtjeva subjekt koji prema zakonu ima pristup osobnim podacima.

Preslike ili ovjerene preslike isprava priloženih u mapu poslovnog subjekta unesenu u registar trgovačkih društava, koje se izdaju podnositeljima zahtjeva, sadržavaju samo: prezime i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i državu boravišta osoba navedenih u tim ispravama, osim ako je podnositelj zahtjeva subjekt koji prema zakonu ima pristup osobnim podacima.

Razmjena informacija s javnim tijelima i institucijama, u skladu s protokolima o suradnji sklopljenima radi poštovanja izričite zakonske obveze, mora biti u skladu sa zakonskim pravilima o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

Popis javnih tijela i institucija s kojima ONRC sklapa protokole o suradnji objavljen je na internetskim stranicama ONRC-a.

Pružene informacije, prethodni upisi i potvrde koje izdaju ONRC i uredi za registar trgovačkih društava te preslike ili ovjerene preslike isprava dostavljenih uz zahtjeve za upis u registar uključuju sve osobne podatke upisane u registar trgovačkih društava kad se takvi podaci prenose na zahtjev ispitanika ili nadležnih institucija ili tijela, u skladu sa zakonskom obvezom, radi poštovanja zakonske obveze ili izvršavanja dužnosti, ali se samo sljedeći podaci mogu slati drugim fizičkim ili pravnim osobama, uključujući druge javne institucije, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona br. 265/2022: prezime i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i država boravišta.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava osigurava da ispitanici ostvaruju svoja prava prema Uredbi (EU) br. 679/2016: pravo na informacije i pristup te ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo da se na ispitanika ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, pravo na podnošenje pritužbe Državnom tijelu za nadzor obrade osobnih podataka [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru br. 28-30, sektor 1, Bukurešt).

Navedena prava, podložno zahtjevima i izuzećima iz Uredbe (EU) br. 679/2016, mogu se ostvariti slanjem pisanog zahtjeva, propisno datiranog i potpisanog, poštom na sljedeću adresu: Bukurešt, Bd. Unirii, br. 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3., poštanski broj: 030837 ili e-poštom na: datepersonale@onrc.ro.

U skladu s člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka institucija je imenovala službenika za zaštitu podataka, a njegovi podaci za kontakt nalaze se na internetskim stranicama pod Osobni podaci.

Podaci za kontakt

Podaci za kontakt dostupni su ovdje.

Ostale poveznice

Službene internetske stranice rumunjskog registra trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 04/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.