Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskičeškidanskiengleskilatvijskilitavskimađarskimalteškinizozemskipoljskislovačkislovenskifinskišvedski već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled rumunjskog registra trgovačkih društava, koji vodi Ministarstvo pravosuđa – Nacionalni ured za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Povijest uspostave nacionalnog registra

Kad je uspostavljen?

Registar trgovačkih društava uspostavljen je 1990. u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava.

Na temelju Hitne odluke vlade br. 129 od 10. listopada 2002. o izmjeni Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava i Hitne odluke vlade br. 76/2001 o pojednostavnjenju određenih upravnih službenih postupaka za upis i odobravanje djelatnosti trgovaca, Nacionalni ured za registar trgovačkih društava u Rumunjskoj javno je tijelo s pravnom osobnošću za koje je nadležno Ministarstvo pravosuđa. Ured je odgovoran za vođenje središnjeg elektroničkog registra trgovačkih društava te za njegovo ustrojstvo i upravljanje njime.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava nadležan je za niz ureda za registar trgovačkih društava u Bukureštu i u svakom od 41 okruga u Rumunjskoj. Oni su odgovorni za vođenje lokalnih registara trgovačkih društava te za njihovo ustrojstvo i upravljanje njima.

Kad je digitaliziran?

Poseban portal na kojem se pružaju nove internetske usluge poslovnoj zajednici i drugim zainteresiranim osobama pokrenut je u drugoj polovini 2011.

Ciljevi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava:

 • informiranje poslovne zajednice, javnih tijela, medija i ostalih zainteresiranih osoba o postupcima u registru trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za pristup informacijama
 • smanjivanje preopterećenosti uredâ za registar trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za podnošenje isprava za upis u registar trgovačkih društava
 • pojednostavnjenje postupaka za upis poslovnih subjekata, pružanje financijskih informacija i zahtjevâ za informacije i isprave
 • informiranje podnositelja zahtjeva na internetu o podacima u registru trgovačkih društava u stvarnom vremenu.

Koje je zakonodavstvo trenutačno u primjeni?

Zakon br. 26/1990

Hitna odluka vlade br. 116 iz 2009.

Zakon br. 31/1990

Hitna odluka vlade br. 44/2008

Provedbena pravila od 10. listopada 2008. o vođenju registara trgovačkih društava

Zakon br. 359/2004

Zakon br. 129/2019

Pravila o ustrojstvu i funkcioniranju Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima

Odluka o odobravanju naknada i pristojbi za pojedine usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima

Koje podatke sadržava rumunjski registar trgovačkih društava?

Tko ima pravo pristupa registru?

Pristup podacima objavljenima na internetskoj stranici ONRC-a besplatan je i dostupan 24 sata dnevno. Internetska stranica http://www.onrc.ro/ omogućuje pristup:

 • obrascima i ispravama potrebnima za unos upisa u registar trgovačkih društava i u Središnji registar stvarnih vlasnika
 • obrascima koji su potrebni za izdavanje potvrda i o načinu njihova izdavanja, dobivanju podataka, preslika / ovjerenih preslika, prijepisa
 • općim informacijama za osobe koje su zainteresirane za obavljanje određenih reguliranih djelatnosti, prema potrebi (poslovni subjekti, fizičke osobe, pravne osobe, javna i nadležna tijela itd.)
 • zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava / Središnji registar stvarnih vlasnika
 • informacijama od javnog interesa
 • priopćenjima / objavama u medijima, događanjima
 • informacijama o obradi osobnih podataka
 • podacima za kontakt (adresa registriranog sjedišta, e-adresa, broj telefona/telefaksa) ONRC-a/ORCT-a (uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima).

Na internetskoj stranici registra trgovačkih društava dostupno je sljedeće:

 1. isprave
 2. informacije i usluge podijeljene prema odjeljcima i uslugama
 3. informacije o Nacionalnom uredu za registar trgovačkih društava i uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima
 4. različite javne informacije – besplatan pristup
 5. obrasci koje institucija upotrebljava
 6. službeni postupak unosa u registar trgovačkih društava za svaku kategoriju poslovnih subjekata i djelatnosti
 7. službeni postupak unosa u Središnji registar stvarnih vlasnika koji vodi Nacionalni ured za registar trgovačkih društava za pravne osobe koje su u obvezi podnijeti zahtjev za upis u registar trgovačkih društava, osim za javne korporacije te državna poduzeća i državna trgovačka društva
 8. statistički podaci o evidentiranim djelatnostima
  • povijest institucije
  • mreža ORC-ova (uredâ za registar trgovačkih društava)
  • obrasci (za poslovne subjekte itd.) i službeni postupci
  • naknade i pristojbe za usluge ONRC-a (Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava)
  • usluge
  • zakonodavstvo
  • statistički podaci
  • mediji.

►Pristup podacima na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava besplatan je 24 sata dnevno i odobrava se nakon registracije korisnika (izradom korisničkog imena i lozinke), koja je besplatna.

Informacije na portalu Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava podijeljene su prema uslugama koje se pružaju besplatno ili uz naknadu prema važećem zakonodavstvu.

U registar trgovačkih društava unose se sve isprave, akti, navodiidentitet predmetnih poslovnih subjekata, koji se moraju evidentirati u skladu sa zakonom, te svi ostali akti ili isprave za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Internetske usluge koje pruža Nacionalni ured za registar trgovačkih društava dostupne su na njegovu portalu za e-usluge, koji je razvijen u okviru provedbe sektorskog operativnog programa „Jačanje gospodarske konkurentnosti”, „Ulaganja za vašu budućnost!”, u okviru projekta „Internetske usluge (e-vlada) koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža poslovnoj zajednici na posebnom portalu”.

Internetske usluge koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža na portalu za e-usluge uključuju sljedeće:

 • Infocert
 • Recom online
 • provjeru dostupnosti naziva trgovačkog društva i rezervaciju naziva trgovačkog društva putem interneta
 • prethodne provjere (dostupnost i/ili rezervacija naziva/logotipa za pravne/fizičke osobe, trgovačka društva s jednim članom / obiteljska poduzeća)
 • unos upisa u registar trgovačkih društava i ovlašćivanje pravnih osoba
 • ažuriranje podataka za kontakt trgovačkih društava upisanih u registar trgovačkih društava
 • pristup ažuriranim podacima o prethodnim aktivnostima trgovačkog društva, statističkim podacima
 • izdavanje dokumenata (potvrda)
 • stanje predmeta
 • obavijesti o zahtjevima podnesenima registru trgovačkih društava
 • odluke o odgodi zahtjeva podnesenih registru trgovačkih društava
 • objavu informacija o različitim situacijama pravnih osoba u Službenom listu registra trgovačkih društava (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC)
 • statističke podatke (aktivnosti u središnjem registru trgovačkih društava, trgovačka društva s udjelom stranog kapitala)
 • obrasce registra trgovačkih društava dostupne izvan mreže
 • upis izjave o stvarnom vlasniku pravne osobe
 • pružanje informacija iz Središnjeg registra stvarnih vlasnika.

Komponenta usluge „Recom online”, koja se temelji na pretplati dostupna je nakon sklapanja ugovora sa stvarnim vlasnikom, 24 sata dnevno, i uz naknadu pruža sljedeće informacije o poslovnim subjektima:

 • naziv i oblik organizacije
 • identifikacijski podaci (redni broj u registru trgovačkih društava, europski jedinstveni identifikator, jedinstvena oznaka upisa u registar, registrirano sjedište / mjesto poslovanja, podaci za kontakt trgovačkog društva (telefon, telefaks))
 • registrirano sjedište / mjesto poslovanja (potvrda o registriranom sjedištu, datum početka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, datum isteka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, razdoblje tijekom kojeg trgovačko društvo ima registrirano sjedište)
 • upisani i uplaćeni kapital
 • glavna djelatnost koju je poslovni subjekt prijavio / za koju je poslovni subjekt ovlašten
 • sporedne djelatnosti koje je poslovni subjekt prijavio / za koju je poslovni subjekt ovlašten
 • podaci za identifikaciju povezanih fizičkih i pravnih osoba
 • podaci za identifikaciju direktorâ
 • podaci o logotipima
 • podaci o podružnicama / društvima kćerima / područnim uredima (registrirano sjedište, telefon)
 • podaci o područnim uredima / mjestima rada (registrirano sjedište, telefon)
 • podaci o registriranim sjedištima i/ili djelatnostima za koje je ovlašteno trgovačko društvo u skladu s člankom 15. Zakona br. 359/2004
 • podaci o vlasništvu
 • podaci o dogovorima s vjerovnicima
 • podaci o činjenicama obuhvaćenima člankom 21. točkama od (e) do (h) Zakona br. 26/1990
 • podaci o ostalim navodima
 • podaci o bilanci stanja (promet, prosječan broj zaposlenika, bruto dobit) ako je takve podatke dostavilo Ministarstvo javnih financija.

Usluge koje su dostupne besplatno uključuju sljedeće:

 • Recom online – besplatnu komponentu usluge
 • e-obrasce (eForms)
 • podnošenje zahtjeva putem interneta, koji se upisuje u registar trgovačkih društava poslovnih subjekata
 • upis izjave o stvarnim vlasnicima pravnih osoba putem interneta
 • pristup podacima iz Središnjeg registra stvarnih vlasnika putem interneta (za javna tijela / institucije s ovlastima nadzora/kontrole i izvještajnih subjekata kad primjenjuju mjere „Upoznajte svojeg kupca”)
 • provjeru dostupnosti naziva trgovačkog društva i rezervaciju naziva trgovačkog društva putem interneta
 • informacije o statusu zahtjevâ za upis u registar trgovačkih društava
 • pregled odjeljka o odlukama o odgodi rješavanja zahtjevâ za upis u registar trgovačkih društava
 • pristup određenim javnim podacima (financijski izvještaji, dobrovoljni prestanak, zakonski prestanak itd.) putem Službenog lista registra trgovačkih društava (BERC).

Glavne usluge koje pruža Službeni list registra trgovačkih društava uključuju:

 • pregled objavljenih društvenih ugovora poslovnih subjekata
 • pregled službenih listova u kojima su objavljeni društveni ugovori poslovnih subjekata
 • izdavanje isprava kojima se potvrđuje objava društvenog ugovora (dokaz objave)
 • primitak obavijesti o objavljenim društvenim ugovorima
 • omogućivanje izvješća od interesa.

VAŽNO: Pristup svim odjeljcima internetske straniceportala omogućen je besplatno, 24 sata dnevno.

► Pristup podacima upisanima u registar trgovačkih društava

Podaci upisani u registar trgovačkih društavapreslike povezanih isprava izdaju se u skladu s člankom 4. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen:

 1. Registar trgovačkih društava javno je dostupan.
 2. Ured za registar trgovačkih društava izdaje, o trošku osobe koja podnosi zahtjev, informacije, izvatke iz registra, potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava i potvrde o tome je li određena isprava ili određeni akt unesen u registar te preslike i ovjerene preslike unosa u registar i zapisa iz podnesenih isprava, za što se naplaćuje pristojba.
 3. Isprave iz stavka 2. mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.
 4. Isprave iz stavka 2., u elektroničkom obliku i s proširenim elektroničkim potpisom uključenim, priloženim ili dostupnim na poveznici, mogu se zatražiti i dostaviti elektroničkim putem upotrebom portala za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Te je isprave moguće zatražiti i putem elektroničke jedinstvene kontaktne točke u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 49/2009 o slobodi poslovnog nastana za pružatelje usluga i o slobodi pružanja usluga u Rumunjskoj, kako je odobrena te izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 68/2010.
 5. Pristojbe za izdavanje preslika i/ili informacija, neovisno o načinu izdavanja, ne smiju biti veće od administrativnih troškova njihova izdavanja.

Članak 41.

 1. Elektronički primjerci isprava i informacija iz članka 4. isto tako moraju biti dostupni javnosti putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava, o trošku podnositelja zahtjeva.
 2. Pristojbe koje se naplaćuju za izdavanje preslika i/ili informacija iz registra trgovačkih društava putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava ne smiju biti veće od povezanih administrativnih troškova.

Koje podatke sadržava registar trgovačkih društava?

Koje se vrste podataka pohranjuju (subjekti upisani u javni registar, podaci o insolventnosti, financijski izvještaji...)?

U skladu sa Zakonom br. 26/1990 registar trgovačkih društava sadržava podatke o sljedećim poslovnim subjektima upisanima u registar:

 • trgovačkim društvima
 • državnim trgovačkim društvima
 • državnim poduzećima
 • javnim poduzećima
 • zadrugama
 • zadružnim organizacijama
 • gospodarskim interesnim udruženjima
 • europskim gospodarskim interesnim udruženjima
 • europskim društvima
 • europskim zadrugama
 • samostalnim poduzetnicima
 • trgovačkim društvima s jednim članom
 • obiteljskim poduzećima i
 • ostalim fizičkim ili pravnim osobama kako je predviđeno zakonom.

U registar trgovačkih društava unose se sve isprave, akti, navodiidentitet predmetnih poslovnih subjekata, koji se moraju evidentirati u skladu sa zakonom, te svi ostali akti ili isprave za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Pravne osobe upisane u registar trgovačkih društava, ili, prema potrebi, zainteresirane osobe, moraju podnijeti ORCT-u sljedeće isprave za unos u registar trgovačkih društava:

 1. prospekt o izdavanju dionica radi uspostave dioničkog društva javnim upisom dionica i objave prospekta koji je odobrio voditelj / imenovana osoba ORCT-a, kao i svih njegovih izmjena
 2. prospekt o izdavanju dionica radi povećanja temeljnog kapitala dioničkih društava javnim upisom dionica i objave prospekta koji je odobrio voditelj / imenovana osoba ORCT-a, kao i svih njegovih izmjena
 3. odluku upravljačkog tijela ako su upis takve informacije u registar trgovačkih društava i njezina objava obvezni prema zakonu
 4. dokaz o produljenju roka za zakonito držanje prostorija registriranog sjedišta i/ili područnog ureda
 5. konačne izjave o likvidaciji i raspodjeli imovine i, prema potrebi, izvješće o upravljačkim aktivnostima upravitelja i članova uprave ako je jedna od tih osoba ili više njih imenovano likvidatorom
 6. isprave povezane s poslovnim aktivnostima
 7. upisnike i isprave pravne osobe koja je brisana iz registra ako više nema suradnika/dioničara/članova ili ako ih te osobe ne žele čuvati
 8. odluku skupštine suradnika/dioničara o stjecanju imovine društva od osnivača ili dioničara ako je takav upis obvezan prema Zakonu o trgovačkim društvima
 9. prigovor protiv odluke voditelja / imenovane osobe ORCT-a
 10. prigovor podnesen protiv odluka skupštine suradnika/dioničara i prigovor podnesen protiv drugih akata izričito predviđenih zakonom
 11. nacrt spajanja ili podjele trgovačkog društva
 12. deponirani potpis
 13. zahtjev za brisanje koji podnosi osoba koja se smatra oštećenom upisima u registar trgovačkih društava
 14. sve druge isprave propisane zakonom koje se obvezno upisuju u registar trgovačkih društava.

Osobe koje žele u registar trgovačkih društava upisati isprave čija objava nije obvezna prema zakonu, moraju, u tu svrhu, podnijeti tipski zahtjev kojem prilažu te isprave i dokaz o plaćanju pripadajuće pristojbe.

Sljedeće isprave moraju se upisati u registar trgovačkih društava:

 1. izvješće stečajnog upravitelja ili, prema potrebi, likvidatora, u kojem se navode razlozi i okolnosti koje su dovele do stečaja dužnika
 2. obavijest stečajnog upravitelja o pokretanju stečajnog postupka
 3. preslika predloženog plana preustroja
 4. obavijest likvidatora o pokretanju stečaja prema općem stečajnom postupku i pojednostavnjenom stečajnom postupku
 5. pravomoćna sudska presuda kojom se zakonski upravitelj utvrđuje odgovornim za plaćanje naknade štete
 6. postupak pred sudom i obavijest o ponuđenom sporazumu s vjerovnicima
 7. odobreni i potvrđeni sporazum s vjerovnicima
 8. sudske presude donesene u stečajnom postupku, koje se prema zakonu dostavljaju ORCT-u
 9. druge isprave koje izdaju sudovi ili stečajni upravitelj / likvidator na temelju zakona.

Na temelju prethodno navedenih isprava u registar trgovačkih društava upisuju se sljedeći unosi povezani s poslovnim subjektima upisanima u registar trgovačkih društava, koji su sklopili sporazum s vjerovnicima ili je nad njima pokrenut stečajni postupak:

 1. pokretanje stečajnog postupka
 2. stečaj
 3. činjenica da je dužniku oduzeto pravo vođenja poslova
 4. činjenica da je utvrđena odgovornost zakonskog upravitelja za plaćanje naknade štete
 5. imenovanje stečajnog upravitelja ili likvidatora, prema potrebi
 6. imenovanje posebnog upravitelja
 7. zamjena stečajnog upravitelja ili likvidatora, prema potrebi
 8. zaključenje stečajnog postupka
 9. brisanje dužnika iz registra trgovačkih društava
 10. izmjena osnivačkih akata dužnika kao pravne osobe na zahtjev stečajnog upravitelja prema pravomoćnoj sudskoj presudi kojom se utvrđuje plan reorganizacije
 11. podnošenje ponuđenog sporazuma s vjerovnicima
 12. odobrenje sporazuma s vjerovnicima
 13. druge napomene propisane zakonom za dužnike upisane u registar trgovačkih društava na koje se primjenjuje stečajni postupak.

Središnji registar stvarnih vlasnika

Od stupanja na snagu Zakona br. 129/2019 o sprječavanju i suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma te izmjena i dopuna određenih zakonskih akata s naknadnim izmjenama i dopunama, Nacionalni ured za registar trgovačkih društava ima obvezu vođenja Središnjeg registra stvarnih vlasnika u koji su upisani stvarni vlasnici pravnih osoba koje su u obvezi podnijeti zahtjev za upis u registar trgovačkih društava, osim za javne korporacije, državna poduzeća i državna trgovačka društva.

Pristup Središnjem registru stvarnih vlasnika imaju, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka:

 1. tijela s ovlastima nadzora i kontrole te pravosudna tijela u skladu sa Zakonom br. 135/2010 o Zakonu o kaznenom postupku s naknadnim izmjenama i dopunama te Ured, pravovremeno, bez ograničenja i bez upozoravanja predmetne osobe
 2. izvještajni subjekti kad primjenjuju mjere „Upoznajte svojeg kupca”
 3. svaka fizička ili pravna osoba (uz naknadu).

Koje se isprave unose/pohranjuju (spisi, knjiga isprava, statuti, zapisnici glavne skupštine...)?

Upis pravnih osoba, samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća koja obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju registrirano sjedište / mjesto poslovanja na području nadležnosti suda znači da se u registru trgovačkih društava vodi evidencija o ispravama za upis u registar trgovačkih društava osoba koje se upisuju i službena arhiva o ispravama o osnivanju ili povezanim ispravama o njihovim izmjenama te drugim ispravama izričito predviđenima zakonom.

Arhiviranje isprava kojima se potkrepljuju upisi u registar trgovačkih društava sastoji se od vođenja i čuvanja, na papiru i/ili u elektroničkom obliku, svih tih isprava, kao i isprava koje potvrđuju upise koje unose osobe upisane u registar, godišnjih financijskih izvještaja, izvještaja i, prema potrebi, konsolidiranih izvještaja uprave i upravnog odbora, revizorskog izvješća ili izvješća financijskog revizora, prema potrebi, konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i upisnika pravnih osoba, koji se dostavljaju u registar trgovačkih društava.

Spis svakog pravnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava sadržava sve isprave podnesene u vezi s upisom u registar ili s bilo kojom od djelatnosti upisanih u registar trgovačkih društava prema zakonu te sve isprave koje potvrđuju upis. Isprave navedene u registru trgovačkih društava radi provođenja određenih zakonom propisanih postupaka koji prethode upisu u registar čuvaju se u posebnoj mapi. Nakon upisa u registar te se isprave prilažu u mapu predmetnog subjekta.

Isprave fizičkih i pravnih osoba koje su navedene u registru trgovačkih društava arhiviraju se u skladu s odredbama Državnog zakona o arhiviranju br. 16/1996, kako je ponovno objavljen.

Kako mogu pretraživati (i koji su dostupni kriteriji pretraživanja)?

Na internetskoj stranici registra

Zainteresirana osoba može pretraživati podatke na internetskoj stranici ONRC-a unosom ključne riječi u polje za pretraživanje.

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Podaci koji su dostupni besplatno putem usluge Recom online mogu se pretraživati primjenom sljedećih kriterija:

 • naziv poslovnog subjekta
 • matični broj trgovačkog društva
 • porezni broj
 • okrug u kojem se nalazi registrirano sjedište / mjesto poslovanja.

Opći podaci za zainteresirane osobe koji su dostupni besplatno putem usluge Recom online uključuju:

 • naziv poslovnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava
 • matični broj trgovačkog društva
 • europski jedinstveni identifikator (EUID)
 • porezni broj
 • adresa registriranog sjedišta / mjesta poslovanja
 • status poslovanja (npr. aktivan, prestao s radom, likvidiran, u stečaju, brisan iz registra i drugo).

Kako mogu pribaviti isprave?

Besplatno?

Informacije i isprave povezane s poslovnim subjektima upisanima u registar trgovačkih društava izdaju se besplatno javnim tijelima i institucijama, osim onima koje se u cijelosti financiraju vlastitim prihodima, zatim sudovima i državnim odvjetništvima pri sudovima te akreditiranim diplomatskim predstavništvima i drugim pravnim osobama na temelju zakona.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava i uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima besplatno daju određene informacije upisane u registar trgovačkih društava novinarima i predstavnicima medija. Informacije koje se daju novinarima i predstavnicima medija mogu se koristiti samo za informiranje javnosti.

Uz naknadu?

Ured za registar trgovačkih društava izdaje, o trošku osobe koja podnosi zahtjev, informacije, izvatke iz registra, potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava i potvrde o tome je li određena isprava ili određeni akt unesen u registar te preslike i ovjerene preslike unosa u registar i zapisa iz podnesenih isprava, za što se naplaćuje pristojba. Predmetne isprave mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis isprave?

Načini pristupa informacijama:

 • putem interneta, pristupom usluzi InfoCert (elektronički potpis nije potreban; plaćanje isključivo karticom)
 • putem internetskog portala ONRC-a ovdje (potreban je elektronički potpis; plaćanje karticom ili novčanom doznakom)
 • putem e-adrese: onrc@onrc.ro (plaćanje novčanom doznakom ili na blagajni)
 • telefaks br. +40 213160829 (plaćanje novčanom doznakom ili na blagajni)
 • putem pošte (plaćanje novčanom doznakom; naplaćuje se dodatna naknada od 7,68 RON)
 • u uredu – ONRC i uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima.

►Usluga InfoCert omogućuje izdavanje potvrda i/ili davanje informacija iz registra trgovačkih društava putem interneta. Usluzi se može pristupiti putem portala ONRC-a, u odjeljku Informacije (Informații) - Potvrde (Certificate constatatoare) ili Informacije iz registra trgovačkih društava i preslike potvrda (Informații RC și copii certificate), dok se plaćanje vrši putem interneta karticama Visa ili Mastercard. E-usluga InfoCert automatski izdaje isprave s elektroničkim potpisom bez sudjelovanja kontrolora, 24 sata dnevno, svim radnim danima, dok se plaćanje vrši elektronički putem kartice, nakon čega podnositelj zahtjeva dobiva elektronički račun za koji mu nije potreban elektronički potpis.

► Potvrde i/ili informacije iz registra trgovačkih društava mogu se dobiti 24 sata dnevno putem interneta, u okviru usluge Recom online, komponente koja se temelji na pretplati i dostupna je nakon sklapanja ugovora sa stvarnim vlasnikom.

Načini pribave preslike isprave iz arhive:

Načini pribave prijepisa potvrda o upisu u registar i/ili potvrda kojima se potvrđuje podnošenje izjava za odobravanje poslovanja

Postupak upisa u registar

Kako mogu pokrenuti postupak upisa u registar (kako se podnose zahtjevi za upis u registar, kako se potvrđuju isprave, koje je vrste isprava potrebno priložiti)?

Osobno

Zahtjev za unos, potrebne isprave u originalu ili u preslici koju je ovjerila zainteresirana strana kako je propisano zakonom i, prema potrebi, dokaz o plaćanju pravnih pristojbi, podnositelj zahtjeva podnosi numerirane u uredu ili ih dostavlja poštom/kurirskom službom ili elektronički.

Zahtjev za upis pravne osobe u registar trgovačkih društava potpisuje pravni zastupnik te osobe koji je određen u ispravi o osnivanju ili njezin punomoćnik na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili punomoći odvjetniku ili bilo koji njezin suradnik / dioničar / član uprave i/ili punomoćnik te osobe.

Zahtjev za upis podružnice pravne osobe koja se nalazi u Rumunjskoj ili u inozemstvu potpisuje zastupnik pravne osobe koji neposredno vodi poslove podružnice, osobno ili preko svojeg punomoćnika na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili punomoći odvjetniku.

Zahtjev za upis samostalnog poduzetnika i trgovačkog društva s jednim članom podnosi fizička osoba koja se želi upisati kao samostalni poduzetnik ili jedini član trgovačkog društva s jednim članom, osobno ili preko svojeg punomoćnika na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili preko odvjetnika kojeg je opunomoćila.

Zahtjev za upis u registar obiteljskog poduzeća podnosi zastupnik određen ispravom o osnivanju ili njegov/njezin punomoćnik na temelju vjerodostojne posebne/opće punomoći ili odvjetnik na temelju punomoći.

Isprave koje se moraju unijeti u registar, evidentirati uz napomene i, prema potrebi, koje ORCT mora objaviti, podnositelj zahtjeva mora upisati na rumunjskom, čitko, bez brisanja ili dodavanja jer se u suprotnom zahtjev odbija.

Isprave kojima se potkrepljuje zahtjev za upis, a čine službene akte, podnose se u izvorniku ili u propisno ovjerenim preslikama u skladu sa zakonom.

Putem interneta

Zahtjev za upis u registar i isprave propisane zakonom mogu se poslati elektroničkim putem, tj. putem portala za e-usluge ili e-poštom, uz uključen, priložen ili povezan kvalificirani elektronički potpis.

Kako se pregledavaju podneseni zahtjevi?

Registrirane zahtjeve rješava voditelj / imenovana osoba ORCT-a ili, prema potrebi, sudovi.

Ako voditelj / imenovana osoba ORCT-a smatra da su za rješavanje zahtjeva potrebne dodatne isprave i/ili izvješća stručnjaka ili ako smatra da određene isprave podnesene u prilog zahtjevu svojim sadržajem ili oblikom ne ispunjavaju zakonske uvjete, ili da nedostaju određene isprave koje potvrđuju zahtjev ili da nisu plaćene zakonske pristojbe za objavu, može odrediti novi rok za rješavanje kako bi se zahtjev dopunio na pravilan način u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009 o uspostavi određenih mjera za obavljanje poslova registra trgovačkih društava kako je izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 84/2010 s naknadnim izmjenama.

Rok za rješavanje i izdavanje isprava kojima se potvrđuje upis u registar produljuje se za rok koji je voditelj / imenovana osoba ORCT-a odobrila podnositelju zahtjeva za podnošenje isprava ili ispravak utvrđenih nepravilnosti, a koji je naveden u zaključku/odluci o odgodi rješavanja zahtjeva i odobravanju roka.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi nepravilnosti utvrđene u spisu ili ako voditelj / imenovana osoba ORCT-a utvrdi da podnositeljev zahtjev ne ispunjava zakonske uvjete, odbit će zahtjev podnositelja zahtjeva za upis u registar u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009 o uspostavi određenih mjera za obavljanje poslova registra trgovačkih društava kako je izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 84/2010 s naknadnim izmjenama.

Ako podnositelj zahtjeva odustane od rješavanja zahtjeva upućenog uredima registra trgovačkih društava pri sudovima i ako zahtjev za upis u registar bude odbijen, naknada za objavu u Službenom listu Rumunjske vraća se ako je plaćena.

Podnositelj zahtjeva i/ili njegov punomoćnik mogu u roku za rješavanje zahtjeva pristupiti saslušanju kako bi obrazložili zahtjev ako su podnijeli zahtjev za saslušanje uz zahtjev za upis u registar, ili kod odgođenih zahtjeva, barem jedan dan prije isteka roka za rješavanje.

Pravni učinci upisa u registar

Učinak na treće strane na temelju članka 17. Direktive (EU) 2017/1132

U nacionalnim odredbama navedenima u nastavku propisano je da se treće strane mogu osloniti na informacije i isprave u registru trgovačkih društava u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava.

 1. U članku 1. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, navedeno je da „prije pokretanja gospodarske djelatnosti sljedeće fizičke ili pravne osobe podnose zahtjev za registraciju ili upis u trgovački registar, ako je primjenjivo: samostalni poduzetnici, trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća, trgovačka društva, državna poduzeća i državna trgovačka društva, javne korporacije, gospodarska interesna udruženja, zadruge, zadružne organizacije, europska društva, europske zadruge i europska gospodarska interesna udruženja sa sjedištem u Rumunjskoj i druge fizičke ili pravne osobe kako je predviđeno zakonom.”
  Nadalje, u članku 1. stavku 2. prethodno navedenog zakona propisano je da „tijekom obavljanja djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. moraju zatražiti da se navodi povezani s ispravama i aktima koji u skladu sa zakonom podliježu upisu unesu u isti registar. ”
 2. Podaci upisani u registar trgovačkih društavapreslike povezanih isprava izdaju se u skladu s člankom 4. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen:
  1. Registar trgovačkih društava javno je dostupan.
  2. Ured za registar trgovačkih društava izdaje, o trošku osobe koja podnosi zahtjev, informacije, izvatke iz registra, potvrde koje se odnose na unose u registar trgovačkih društava i potvrde o tome je li određena isprava ili određeni akt unesen u registar te preslike i ovjerene preslike unosa u registar i zapisa iz podnesenih isprava, za što se naplaćuje pristojba.
  3. Isprave iz stavka 2. mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.
  4. Isprave iz stavka 2., u elektroničkom obliku i s proširenim elektroničkim potpisom uključenim, priloženim ili dostupnim na poveznici, mogu se zatražiti i dostaviti elektroničkim putem upotrebom portala za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Te je isprave moguće zatražiti i putem elektroničke jedinstvene kontaktne točke u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 49/2009 o slobodi poslovnog nastana za pružatelje usluga i o slobodi pružanja usluga u Rumunjskoj, kako je odobrena te izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 68/2010.
  5. Pristojbe za izdavanje preslika i/ili informacija, neovisno o načinu izdavanja, ne smiju biti veće od administrativnih troškova njihova izdavanja.

Članak 41.

 1. Elektronički primjerci isprava i informacija iz članka 4. isto tako moraju biti dostupni javnosti putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava, o trošku podnositelja zahtjeva.
 2. Pristojbe koje se naplaćuju za izdavanje preslika i/ili informacija iz registra trgovačkih društava putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava ne smiju biti veće od povezanih administrativnih troškova.

Ovršnost isprava ili akata osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava propisana je člankom 5. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen:

 1. Upis i navodi mogu se izvršiti u odnosu na treće strane od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske, ili u drugoj publikaciji, u skladu sa zakonom.
 2. Osobe koje podliježu obvezi podnošenja zahtjeva za upis ne mogu tražiti ovršnost neupisanih isprava ili akata u odnosu na treće strane, osim ako mogu dokazati da su potonje bile upoznate s tim ispravama i aktima.
 3. Nacionalni ured za registar trgovačkih društava objavljuje na svojoj internetskoj stranici i na portalu za e-usluge te dostavlja radi objave na europskom portalu e-Justice ažurirane informacije o nacionalnom pravu koje se odnose na objavu i ovršnost isprava, akata i navoda osoba koje podliježu obvezi upisa u poslovni registar prema trećim stranama.”

Nadalje, na trgovačka društva primjenjuju se posebne odredbe o navedenom, tj. članci od 50. do 53. Zakona o trgovačkim društvima br. 31/1990 kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen:

Članak 50.

 1. Isprave ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se izvršiti protiv trećih strana, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su one bile upoznate s tim ispravama ili aktima.
 2. Nijedan postupak koji trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave izvješća nadležnog suca u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske (trenutačno o zahtjevu može odlučivati samo voditelj ureda za registar trgovačkih društava / osoba koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, kako je izmijenjena) ne može se izvršiti protiv trećih strana ako one mogu dokazati da nisu mogle znati za takav postupak.

Članak 51.
Međutim, treće strane mogu se pozvati na isprave ili akte koji još nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.
Članak 52. stavak 1.
U slučaju nepodudarnosti između teksta podnesenog uredu za registar trgovačkih društava i teksta objavljenog u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili u novinama, trgovačko društvo ne može izvršiti objavljeni tekst protiv trećih strana. Treće strane mogu izvršiti objavljeni tekst protiv trgovačkog društva, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su bile upoznate s tekstom podnesenim uredu za registar trgovačkih društava.

U članku 12. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen navodi se sljedeće:

 1. Registar trgovačkih društava sastoji se od registra za upis pravnih osoba koje su trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, gospodarska interesna udruženja, zadružne organizacije, europska društva, europska gospodarska interesna udruženja ili druge pravne osobe izričito predviđene u zakonu koje imaju sjedište ili područni ured u Rumunjskoj, registra za upis pravnih osoba koje su zadruge ili europske zadruge sa sjedištem ili područnim uredom u Rumunjskoj i registra za upis samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća sa sjedištem ili područnim uredom u Rumunjskoj. Ti se registri vode u elektroničkom sustavu.
 2. U članku 6. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, u vezi s člankom 1. Hitne odluke vlade br. 116/2009 o uspostavi određenih mjera za obavljanje poslova registra trgovačkih društava kako je odobrena izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 84/2010, kako je nakon toga izmijenjen i dopunjen, propisano je da se „upis u registar trgovačkih društava obavlja na temelju odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava / osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, pravomoćne sudske presude, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije”.
 3. U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, navodi se da „datum upisa u registar trgovačkih društava znači datum kada je stvarno izvršen upis u registar.
 4. U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, predviđeno je da se „upis u registar trgovačkih društava izvršava u roku od 24 sata od odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava / osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, a u slučaju upisa poslovnog subjekta u roku od 24 sata od datuma odluke kojom se odobrava upis.”
 5. U skladu s člankom 51. stavkom 2. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, „upis u registar trgovačkih društava unosi se elektroničkim putem u uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima te u središnji elektronički registar.”

Odstupanja između upisa u registar i njihove objave

Unosi u registar trgovačkih društava omogućuju ovršnost isprava prema trećim stranama, osim ako zakon predviđa kumulativni uvjet njihove objave u Službenom listu Rumunjske i u Službenom listu Europske unije, prema potrebi.

Osobe koje podliježu obvezi podnošenja zahtjeva za upis ne mogu tražiti ovršnost neupisanih isprava ili akata u odnosu na treće strane, osim ako mogu dokazati da su potonje bile upoznate s tim ispravama i aktima.

Zbog toga, nakon obrade unosa u registar trgovačkih društava, ORCT sam šalje isprave propisane zakonom radi objave na internetskoj stranici ONRC-a i/ili na svojem portalu za e-usluge, ili, prema potrebi, u Službenom listu Rumunjske, dijelu IV. ili VII., i u Službenom listu Europske unije, ovisno o slučaju, o trošku podnositelja zahtjeva.

Isprave ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se izvršiti protiv trećih strana, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su one bile upoznate s tim ispravama ili aktima.

Nijedan postupak koji trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave izvješća nadležnog suca u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske (trenutačno o zahtjevu može odlučivati samo voditelj ureda za registar trgovačkih društava / osoba koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, kako je izmijenjena) ne može se izvršiti protiv trećih strana ako one mogu dokazati da nisu mogle znati za takav postupak.

Međutim, treće strane mogu se pozvati na isprave ili akte koji nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.
U slučaju nepodudarnosti između teksta podnesenog uredu za registar trgovačkih društava i teksta objavljenog u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili u novinama, trgovačko društvo ne može izvršiti objavljeni tekst protiv trećih strana. Treće strane mogu izvršiti objavljeni tekst protiv trgovačkog društva, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su bile upoznate s tekstom podnesenim uredu za registar trgovačkih društava.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Isprave i akti propisani zakonom upisuju se u registar trgovačkih društava, prema potrebi, na zahtjev fizičkih i/ili pravnih osoba koje podliježu obvezi upisa u registar, druge zainteresirane strane ili na vlastitu inicijativu.

Poslovni subjekt ima obvezu podnijeti zahtjev za upis u registar trgovačkih društava na temelju članka 21. Zakona br. 26/1990 u roku od najviše 15 dana od datuma isprava i akata koji podliježu obvezi upisa u registar. Upisi u registar vrše se i na zahtjev zainteresiranih strana u roku od najviše 30 dana od dana saznanja za ispravu ili akt koji podliježu upisu u registar.

Podnositelj zahtjeva, kako je utvrđen Zakonom br. 359/2004, kako je nakon toga izmijenjen i dopunjen, smatra se odgovornim za zakonitost, vjerodostojnost i točnost podataka u zahtjevima za upis u registar i ispravama priloženima uz njih.

U članku 6. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, u vezi s člankom 1. Hitne odluke vlade br. 116/2009 o uvođenju određenih mjera povezanih s upisom u registar trgovačkih društava, koja je odobrena izmjenama i dopunama Zakona br. 84/2010 propisano je da se „upis u registar trgovačkih društava obavlja na temelju odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava / osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, pravomoćne sudske presude, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije.

Upisi se unose u registar trgovačkih društava, prema potrebi:

 1. u roku od 24 sata od dostave zaključka delegiranog suca / rješenja voditelja / imenovane osobe ORCT-a ili od dana dostave sudske presude o upisu
 2. u roku od 24 sata od dostave rješenja voditelja / imenovane osobe ORCT-a ili od dana dostave sudske presude o unosu upisa
 3. u roku od 15 dana od dana primitka ovjerene preslike pravomoćne presude suda o ispravama i aktima navedenima u članku 21. stavcima od (e) do (g) Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i nakon toga izmijenjen i dopunjen, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije.

Rješenja voditelja / imenovane osobe ORCT-a povezana s bilo kojim upisom u registar trgovačkih društava pravno su izvršiva i protiv njih se može podnijeti samo prigovor. Podnošenje prigovora ne odgađa izvršenje rješenja. Postupke u kojima se donosi odluka o upisu u registar trgovačkih društava provode djelatnici ORCT-a.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci povezani s pravima nositelja podataka koji se odnose na objavljivanje i pohranjivanje njihovih osobnih podataka

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava i uredi za registar trgovačkih društava pri sudovima / područni uredi, u obavljanju svojih dužnosti kako je to propisano zakonskim aktima kojima se uređuje djelatnost registra trgovačkih društava, prikupljaju i obrađuju podatke i informacije, uključujući i osobne podatke, koji su obuhvaćeni
odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava uspostavio je, kao voditelj obrade podataka, odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi osiguranja poštovanja svih zakonskih odredaba o zaštiti i obradi osobnih podataka.

Osobni podaci fizičke osobe prikupljaju se za određene, izrijekom navedene i legitimne svrhe i ne obrađuju se naknadno na način koji je nespojiv s tim svrhama (načelo ograničenja svrhe).

Osobni podaci koje podnositelji zahtjeva dostave ispunjavanjem/podnošenjem zahtjeva i podnošenjem akata/isprava koje ih potkrepljuju, obrađuju se u svrhu ispunjavanja glavnih određenih obveza/dužnosti/funkcija registra trgovačkih društava.

Informacije upisane u središnji elektronički registar trgovačkih društava / integrirani informacijski sustav pohranjuju se na neograničeno vrijeme. Zahtjevi za upis (obrasci) u registar trgovačkih društava koji se podnose u svrhu upisa poslovnog subjekta, unosa upisa o ispravama i aktima poslovnog subjekta u registar, kao i isprava koje se usto podnose, pohranjuju se u spis poslovnog subjekta (na papiru i elektronički).

Objava isprava koje se izdaju kao rezultat upisa u registar trgovačkih društava / koje pripremaju djelatnici odjela za podršku, u skladu je s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i ti su podaci ograničeni na prezime i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i državu prebivališta predmetnih osoba, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije.

Radi postupanja u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti osoba kad je riječ o obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka koji se odnose na informacije o fizičkim osobama koje obnašaju funkcije/položaje u poslovnom subjektu upisanom u registar trgovačkih društava, isprave koje se izdaju podnositeljima zahtjeva, uključujući i preslike / ovjerene preslike, sadržavaju prema tome samo prezime i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i državu prebivališta tih osoba. Kad je riječ o otkrivanju drugih osobnih podataka koji nisu prethodno navedeni, ti se podaci mogu dati samo ako je ispitanik podnositelj zahtjeva (osoba čiji se osobni podaci obrađuju) ili ako podnositelj zahtjeva opravda legitiman interes.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava osigurava da ispitanici ostvaruju svoja prava u skladu s Uredbom (EU) br. 679/2016: pravo na informacije i pristup te ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo da se na ispitanika ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, pravo na podnošenje pritužbe Državnom tijelu za nadzor obrade osobnih podataka (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru br. 28-30, sektor 1, Bukurešt).

Prethodno navedena prava, podložno zahtjevima i iznimkama iz Uredbe (EU) br. 679/2016, mogu se ostvariti slanjem pisanog zahtjeva, propisno datiranog i potpisanog, poštom na sljedeću adresu: Bukurešt, Bd. Unirii, br. 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, poštanski broj: 030837 ili e-poštom na: datepersonale@onrc.ro.

U skladu s člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka institucija je imenovala službenika za zaštitu podataka, a njegovi podaci za kontakt nalaze se na internetskoj stranici pod Osobni podaci.

Podaci za kontakt

Podaci za kontakt dostupni su ovdje.

Druge poveznice

Službena internetska stranica rumunjskog registra trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 15/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.