Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled rumunjskog registra trgovačkih društava koji vodi Ministarstvo pravosuđa – Nacionalni ured za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje podatke sadržava rumunjski registar trgovačkih društava?

Rumunjski Nacionalni ured za registar trgovačkih društava javno je tijelo s pravnom osobnošću u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Ured je odgovoran za vođenje središnjeg elektroničkog registra trgovačkih društava te za njegovo ustrojstvo i upravljanje njime.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava nadležan je za niz ureda za registar trgovačkih društava u Bukureštu i u svakom od 41 okruga u Rumunjskoj. Oni su odgovorni za vođenje lokalnih registara trgovačkih društava te za njihovo ustrojstvo i upravljanje njima.

U skladu sa Zakonom br. 26/1990 registar trgovačkih društava sadržava podatke o sljedećim poslovnim subjektima upisanima u registar:

 • trgovačkim društvima
 • državnim trgovačkim društvima
 • državnim poduzećima
 • javnim poduzećima
 • zadrugama
 • zadružnim organizacijama
 • gospodarskim interesnim skupinama
 • europskim gospodarskim interesnim skupinama
 • europskim društvima
 • europskim zadrugama
 • samostalnim poduzetnicima
 • trgovačkim društvima s jednim članom
 • obiteljskim poduzećima i
 • ostalim fizičkim ili pravnim osobama kako je predviđeno zakonom.

U registar trgovačkih društava unose se svi dokumenti, akti, navodi i identitet predmetnih poslovnih subjekata koji se moraju evidentirati u skladu sa zakonom te svi ostali akti i dokumenti za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Na internetskim stranicama registra trgovačkih društava (https://www.onrc.ro/index.php/en) dostupno je sljedeće:

1. dokumenti
2. informacije i usluge podijeljene prema odjeljcima i uslugama
3. informacije o Nacionalnom uredu za registar trgovačkih društava i uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima
4. različite javne informacije – besplatan pristup
5. obrasci koje institucija upotrebljava
6. službeni postupak unosa u registar trgovačkih društava za svaku kategoriju poslovnih subjekata i djelatnosti
7. statistički podaci o evidentiranim djelatnostima

 • povijest institucije
 • mreža ORC-ova (ureda za registar trgovačkih društava)
 • obrasci (za poslovne subjekte itd.) i službeni postupci
 • naknade i pristojbe za usluge ONRC-a (Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava)
 • usluge
 • zakonodavstvo
 • statistički podaci
 • mediji.

Internetske usluge koje pruža Nacionalni ured za registar trgovačkih društava dostupne su na njegovu portalu za e-usluge koji je razvijen u okviru provedbe sektorskog operativnog programa „Jačanje gospodarske konkurentnosti”, „Ulaganja za vašu budućnost!” kao dio projekta „Internetske usluge (e-Vlada) koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža poslovnoj zajednici na posebnom portalu”.

Internetske usluge koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža na portalu za e-usluge uključuju sljedeće:

 • InfoCert
 • Recom online
 • provjeru dostupnosti naziva trgovačkog društva i rezervacija naziva trgovačkog društva putem interneta
 • prethodne provjere (dostupnost i/ili rezervacija naziva/logotipa za pravne/fizičke osobe, trgovačka društva s jednim članom / obiteljska poduzeća)
 • unos zapisâ u registar trgovačkih društava i ovlašćivanje pravnih osoba
 • ažuriranje podataka za kontakt trgovačkih društava upisanih u registar trgovačkih društava
 • pristup ažuriranim podacima o prethodnim aktivnostima trgovačkog društva, statističkim podacima
 • izdavanje dokumenata (potvrda)
 • stanje predmeta
 • obavijesti o zahtjevima podnesenima registru trgovačkih društava
 • odluke o odgodi zahtjeva podnesenih registru trgovačkih društava
 • objavu informacija o različitim situacijama pravnih osoba
 • statističke podatke (aktivnosti u središnjem registru trgovačkih društava, trgovačka društva s udjelom stranog kapitala)
 • obrasce registra trgovačkih društava dostupne izvan mreže.

U okviru usluge „Recom online” pružaju se sljedeći podaci o poslovnim subjektima:

 • naziv i oblik organizacije
 • identifikacijski podaci (redni broj u registru trgovačkih društava, europski jedinstveni identifikator, jedinstvena oznaka upisa u registar, registrirano sjedište, podaci za kontakt trgovačkog društva (telefon, telefaks))
 • registrirano sjedište (dokument kojim se dokazuje da trgovačko društvo ima registrirano sjedište, datum početka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, datum isteka valjanosti dokaza o registriranom sjedištu, razdoblje tijekom kojeg trgovačko društvo ima registrirano sjedište)
 • upisani i uplaćeni kapital
 • glavna djelatnost koju je prijavio / za koju je ovlašten poslovni subjekt
 • sporedne djelatnosti koje je prijavio / za koje je ovlašten poslovni subjekt
 • podaci za identifikaciju povezanih fizičkih i pravnih osoba
 • podaci za identifikaciju direktora
 • podaci o logotipima
 • podaci o podružnicama / društvima kćerima / područnim uredima (registrirano sjedište, telefon)
 • podaci o sekundarnim uredima / mjestima rada (registrirano sjedište, telefon)
 • podaci o registriranim sjedištima i/ili djelatnostima za koje je ovlašteno trgovačko društvo u skladu s člankom 15. Zakona br. 359/2004
 • podaci o imovinskim pravima
 • podaci o dogovorima s vjerovnicima
 • podaci o činjenicama obuhvaćenima člankom 21. točkama od (e) do (h) Zakona 26/1990
 • podaci o ostalim navodima
 • podaci o bilanci stanja https://www.onrc.ro/index.php/en (promet, prosječan broj zaposlenika, bruto dobit), ako je takve podatke dostavilo Ministarstvo javnih financija.

Je li pristup rumunjskom registru trgovačkih društava besplatan?

Podacima iz registra trgovačkih društava može se pristupiti na internetu na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Pristup informacijama omogućen je nakon registracije korisnika (izradom korisničkog imena i lozinke) te je besplatan.

Informacije dostupne na portalu Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava podijeljene su prema uslugama koje se pružaju. Nekim se informacijama može pristupiti besplatno, nekima uz plaćanje pristojbe, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi.

Dostupne informacije navedene su u nastavku:

 • Opće informacije za osobe koje su zainteresirane za obavljanje određenih reguliranih djelatnosti, ako je primjenjivo (poslovni subjekti, fizičke osobe, pravne osobe, javna i nadležna tijela itd.), dostupne su na https://www.onrc.ro/index.php/en.
 • Komponenta usluge „Recom online” koja se temelji na pretplati dostupna je nakon sklapanja ugovora s korisnikom. Moguće joj je pristupiti 24 sata dnevno.
 • E-obrasci.
 • Statusu zahtjevâ za upis u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Odjeljku o odlukama o odgodi zahtjeva za upis u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Određenim javnim podacima (financijski izvještaji, dobrovoljni prestanak, zakonski prestanak itd.) može se pristupiti besplatno.

Svim odjeljcima internetskih stranica https://www.onrc.ro/index.php/en može se pristupiti besplatno 24 sata dnevno.

Kako pretraživati rumunjski registar trgovačkih društava?

Podaci koji su dostupni besplatno putem usluge Recom online mogu se pretraživati primjenom sljedećih kriterija:

 • naziva poslovnog subjekta
 • matičnog broja trgovačkog društva
 • jedinstvenog broja upisa u registar
 • okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište.

Opći podaci za zainteresirane osobe koji su dostupni besplatno putem usluge Recom online uključuju:

 • naziv poslovnog subjekta upisanog u registar trgovačkih društava
 • matični broj trgovačkog društva
 • europski jedinstveni identifikator (EUID)
 • jedinstveni broj upisa u registar
 • adresu registriranog sjedišta / poslovnog subjekta
 • status trgovačkog društva (npr. aktivno, prestanak, likvidacija, stečaj, izbrisano iz registra).

Povijest rumunjskog registra trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava uspostavljen je 1990. u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava.

Poseban portal na kojem se pružaju nove internetske usluge poslovnoj zajednici i drugim zainteresiranim osobama pokrenut je u drugoj polovini 2011.

Ciljevi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava:

 • informiranje poslovne zajednice, javnih tijela, medija i ostalih zainteresiranih osoba o postupcima u registru trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za pristup informacijama
 • smanjivanje preopterećenosti uredâ za registar trgovačkih društava
 • skraćivanje vremena potrebnog za podnošenje dokumenata za upis u registar trgovačkih društava
 • pojednostavnjenje postupaka za upis poslovnih subjekata, pružanje financijskih informacija i zahtjeva za informacije i dokumente
 • informiranje podnositelja zahtjeva na internetu o podacima u registru trgovačkih društava u stvarnom vremenu.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Rumunjski registar trgovačkih društava uspostavljen je i funkcionira u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen. Odobrenje za osnivanje subjekata koji podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava, za njihov rad i upise u registar trgovačkih društava te za upis izmjena osnivačkih akata ili drugih aspekata koji su izričito predviđeni izdaje se u skladu sa Zakonom br. 26/1990, Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, Zakonom br. 359/2004 i provedbenim pravilima o vođenju registara trgovačkih društava, postupcima upisa i pružanju informacija, kako je odobreno Odlukom br. 2594/C/2008 ministra pravosuđa. Posebni aspekti svake vrste djelatnosti koja podliježe obvezi upisa u registar trgovačkih društava uređeni su posebnim zakonodavnim aktima. Najvažniji su Zakon o trgovačkim društvima br. 31/1990, Zakon br. 1/2005 o ustrojstvu i funkcioniranju zadruga, Zakon o poljoprivrednim zadrugama 566/2004, Hitna odluka vlade br. 44/2008 o obavljanju poslovnih djelatnosti samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća te Zakon br. 161/2003 o određenim mjerama za osiguravanje transparentnosti u obavljanju javne dužnosti, vršenju javnih funkcija ili vođenju poslovanja te za sprječavanje i kažnjavanje korupcije.

U nacionalnim odredbama navedenima u nastavku propisano je da se treće strane mogu osloniti na informacije i dokumente u registru trgovačkih društava u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava.

 1. U članku 1. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, navodi se da „prije nego što počnu obavljati gospodarsku djelatnost, sljedeće fizičke ili pravne osobe podnose zahtjev za registraciju ili upis, prema potrebi, u registar trgovačkih društava: samostalni poduzetnici, trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća, trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, gospodarske interesne skupine, zadruge, zadružne organizacije, europska društva, europske zadruge i europske gospodarske interesne skupine sa sjedištem u Rumunjskoj i sve ostale fizičke ili pravne osobe kako je predviđeno zakonom.”
  Nadalje, u članku 1. stavku 2. prethodno navedenog zakona propisano je da „tijekom obavljanja djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. moraju zatražiti da se navodi povezani s dokumentima i aktima koji u skladu sa zakonom podliježu upisu unesu u isti registar.”
 1. Pružanje informacija upisanih u registar trgovačkih društava i izdavanje primjeraka povezanih dokumenata izvršavaju se u skladu s člankom 4. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen.

1. Registar trgovačkih društava javno je dostupan.

2. Ured za registar trgovačkih društava pruža, o trošku osobe koja podnosi zahtjev, informacije, izvatke iz registra, potvrde koje se odnose na podatke upisane u registar trgovačkih društava i potvrde o tome je li određeni dokument ili akt unesen u registar te preslike i ovjerene preslike evidencije iz registra i podnesenih dokumenata, za što se naplaćuje pristojba.

3. Dokumenti iz stavka 2. mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.

4. Dokumenti iz stavka 2., u elektroničkom obliku i s proširenim elektroničkim potpisom uključenim, priloženim ili dostupnim na poveznici, mogu se zatražiti i dostaviti elektroničkim putem upotrebom internetskog portala za usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Te je dokumente moguće zatražiti i putem elektroničke jedinstvene kontaktne točke u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 49/2009 o slobodi poslovnog nastana za pružatelje usluga i o slobodi pružanja usluga u Rumunjskoj, kako je izmijenjena Zakonom br. 68/2010.

5. Naknade za izdavanje preslika i/ili informacija, neovisno o načinu dostave, ne smiju biti veće od administrativnih troškova njihova izdavanja.

Članak 4.1

1. Elektronički primjerci dokumenata i informacija iz članka 4. isto tako moraju biti dostupni javnosti putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava, o trošku podnositelja zahtjeva.

2. Naknade koje se naplaćuju za osiguravanje preslika i/ili podataka iz registra trgovačkih društava putem sustava povezivanja registara trgovačkih društava ne smiju biti veće od povezanih administrativnih troškova.

Izvršivost dokumenata ili akata osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava propisana je člankom 5. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen:
1. Upis i navodi mogu se izvršiti u odnosu na treće strane od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske, ili u drugoj publikaciji, u skladu sa zakonom.
2. Osobe koje su obvezne zatražiti upis ne mogu izvršiti neupisane dokumente i akte protiv trećih strana, osim ako mogu dokazati da su one bile upoznate s tim dokumentima i aktima.
3. Nacionalni ured za registar trgovačkih društava na svojim internetskim stranicama i portalu za e-usluge objavljuje, te radi objave dostavlja europskom portalu e-pravosuđe, ažurirane informacije o nacionalnom zakonodavstvu u pogledu objavljivanja i izvršivosti u odnosu na treće strane dokumenata, akata i navoda osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava.

Nadalje, na trgovačka društva primjenjuju se posebne odredbe o navedenom, tj. članci 50. – 53. Zakona o trgovačkim društvima br. 31/1990 kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

Članak 50.
1. Dokumenti ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se izvršiti protiv trećih strana, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su one bile upoznate s tim dokumentima ili aktima.

2. Nijedan postupak koji trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave izvješća nadležnog suca u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske (trenutačno o zahtjevu može odlučivati samo voditelj ureda za registar trgovačkih društava / osoba koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, kako je izmijenjena) ne može se izvršiti protiv trećih strana ako one mogu dokazati da nisu mogle znati za takav postupak.

Članak 51.
Međutim, treće osobe mogu se pozvati na dokumente ili akte koji još nisu objavljeni, osim ako se njihov učinak poništava zbog činjenice da nisu objavljeni.
Članak 52.
1. U slučaju nedosljednosti između teksta podnesenog uredu za registar trgovačkih društava i teksta objavljenog u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili u novinama trgovačko društvo ne može izvršiti objavljeni tekst protiv trećih strana. Treće strane mogu izvršiti objavljeni tekst protiv trgovačkog društva, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su bile upoznate s tekstom podnesenim uredu za registar trgovačkih društava.

U članku 12. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen navodi se sljedeće:

1. Registar trgovačkih društava sastoji se od registra za upis pravnih osoba koje su trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, gospodarske interesne skupine, zadružne organizacije, europska društva, europske gospodarske interesne skupine ili druge pravne osobe izričito predviđene u zakonu koje imaju sjedište ili područni ured u Rumunjskoj, registra za upis pravnih osoba koje su zadruge ili europske zadruge sa sjedištem ili područnim uredom u Rumunjskoj i registra za upis samostalnih poduzetnika, trgovačkih društava s jednim članom i obiteljskih poduzeća sa sjedištem ili područnim uredom u Rumunjskoj. Ti se registri vode u elektroničkom sustavu.

 1. U članku 6. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, u vezi s člankom 1. Hitne odluke vlade br. 116/2009 o uvođenju određenih mjera povezanih s upisom u registar trgovačkih društava, koja je odobrena izmjenama Zakona br. 84/2010 propisano je da se „upis u registar trgovačkih društava obavlja na temelju odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava / osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, pravomoćne sudske presude, osim ako je u zakonu predviđeno drukčije”.
  U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, navodi se da „datum upisa u registar trgovačkih društava znači datum kada je stvarno izvršen upis u registar”.
  U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, predviđeno je da se „upis u registar trgovačkih društava izvršava u roku od 24 sata od odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava/osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, a u slučaju upisa poslovnog subjekta u roku od 24 sata od datuma odluke kojom se odobrava upis.”

U skladu s člankom 51. stavkom 2. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen, „upis u registar trgovačkih društava izvršava se elektroničkim putem u uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima te u središnji elektronički registar.”
Više informacija dostupno je ovdje.

Druge poveznice

Službene internetske stranice rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Povezani dokumenti

ZAKON br. 26/1990  PDF (669 Kb) ro

HITNA ODLUKA VLADE br. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

PROVEDBENA PRAVILA od 10. listopada 2008. o vođenju registara trgovačkih društava  PDF (1034 Kb) ro

ZAKON br. 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Posljednji put ažurirano: 19/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.