Poslovni registri u zemljama EU-a

Slovačka

U ovom se odjeljku daje pregled slovačkog trgovačkog registra.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Koje podatke sadržava trgovački registar?

Trgovački registar (Obchodný register) javni je popis koji sadržava zakonom propisane podatke o poduzetnicima, poduzećima i ostalim pravnim subjektima, za koje je to utvrđeno posebnim propisima.

Za popis je nadležno, s programskog i tehničkog stajališta, Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Trgovački registar vode registarski sudovi (registrové súdy) (okružni sud u sjedištu regionalnog suda).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Trgovački registar i registar dokumenata dostupni su svima. Za pristup trgovačkom registru i izdavanje izvadaka naplaćuje se naknada.

Međutim, ako podnositelj zahtjeva zatraži elektronički izvadak iz trgovačkog registra ili elektroničku presliku pohranjenog dokumenta, ili potvrdu da određeni dokument nije pohranjen u registru dokumenata, registarski sud izdaje relevantne dokumente u elektroničkom obliku i bez naknade.

Isto je tako moguće besplatno podnijeti zahtjev za izvadak iz trgovačkog registra, kopiju pohranjenog dokumenta ili potvrdu da određeni dokument nije pohranjen u registru dokumenata putem sustava povezivanja središnjih trgovačkih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)).

Kako pretraživati trgovački registar?

Pretraživanje je moguće na slovačkom i engleskom jeziku.

Trgovački registar (obchodný register) može se pretraživati prema:

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Zakonom br. 513/1991 (Trgovački zakonik), kako je izmijenjen, utvrđuje se u kojim se slučajevima moguće pouzdati u podatke unesene u registar te, ako je primjereno, u sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru.

Podaci uneseni u trgovački registar proizvode učinke prema trećim osobama od datuma njihove objave. Sadržaj dokumenata koji moraju biti objavljeni u skladu sa zakonom proizvodi učinke prema trećim osobama od datuma objave obavijesti u Trgovačkom biltenu da su dokumenti pohranjeni u registru dokumenata.

Od tog se trenutka treće osobe mogu pozvati na objavljene podatke ili sadržaj dokumenata. To se međutim ne primjenjuje ako registrirana osoba može dokazati da su treće osobe već imale saznanja o tim podacima ili sadržaju dokumenta.

Ipak, registrirana se osoba ne može pozvati na objavljene podatke ili sadržaj dokumenata u odnosu na treće osobe u roku od 15 dana od datuma objave podataka ako treće osobe mogu dokazati da nisu mogle imati saznanja o tim podacima ili sadržaju dokumenta.

Po isteku tog roka može se pozvati na registrirane podatke i sadržaj dokumenata pohranjenih u registru dokumenata.

Treće se osobe uvijek mogu pozvati na sadržaj dokumenata ili podataka koji još nisu uneseni u trgovački registar ili pohranjeni u registar dokumenata, osim ako taj sadržaj ili podaci postaju obvezujući tek nakon upisa u trgovački registar.

U slučaju nepodudarnosti između registriranih i objavljenih podataka ili sadržaja pohranjenih i objavljenih dokumenata, registrirana osoba (poduzeće) može se, u odnosu na treće osobe, pozvati samo na objavljenu verziju. Međutim, može se na njih pozvati ako dokaže da je treća osoba imala saznanja o sadržaju registriranih podataka ili sadržaju pohranjenog dokumenta.

Povijest trgovačkog registra

Trgovački registar uspostavljen je 1992. nakon donošenja Zakona br. 513/1991 (Trgovački zakonik) te je zamijenio prethodni registar poduzeća.

Trgovačkim zakonikom (članci 27. – 34.) izmijenjeno je područje primjene trgovačkog registra do 2004.

Dana 1. veljače 2004. stupio je na snagu Poseban zakon br. 530/2003 o trgovačkom registru i o izmjeni određenih drugih zakona te su uvedeni novi pravni zahtjevi primjenjivi na trgovački registar. Uvođenjem Posebnog zakona odgovornost za pravne aspekte trgovačkog registra djelomično je uklonjena iz Trgovačkog zakonika.

Trgovački registar trenutačno se vodi u elektroničkom obliku. Registar dokumenata vodi se u papirnatom i elektroničkom obliku. (Od 1. listopada 2020. registar dokumenata vodi se elektronički, osim ako je drukčije propisano Zakonom br. 530/2003 (Zakon o trgovačkom registru)).

Korisne poveznice

Trgovački registar

Trgovački registar Slovačke Republike

Posljednji put ažurirano: 25/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.