Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Slovenija

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Slovenije.

Sadržaj omogućio
Slovenija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi poslovni registar Slovenije (Poslovni register Slovenije)?

Poslovni registar Slovenije vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Poslovni registar Slovenije središnja je javna baza podataka o svim poslovnim subjektima s registriranim sjedištem u Sloveniji koji se bave profitnom ili neprofitnom djelatnošću te o njihovim podružnicama i drugim odjelima tih poslovnih subjekata. U registru su pohranjeni i podaci o podružnicama inozemnih subjekata koji posluju u Sloveniji. Sljedeće su kategorije obuhvaćene registrom:

 • trgovačka društva (partnerstva i društva kapitala),
 • samostalni poduzetnici,
 • pravne osobe javnog prava,
 • pravne osobe privatnog prava,
 • društva,
 • fizičke osobe koje se bave registriranom ili reguliranom djelatnošću,
 • podružnice i drugi odjeli poslovnih subjekata,
 • glavne podružnice inozemnih poslovnih subjekata,
 • druge jedinice.

Različiti podaci o registraciji dostupni su za svaki upis u poslovni registar trgovačkih društava Slovenije (identifikacijski broj, tvrtka, porezni broj, pojedinosti o zastupnicima i osnivačima itd.):

 • izravnim pristupom podacima putem aplikacije ePRS te
 • pružanjem podataka za ponovnu upotrebu.

Što je uključeno u to?

Aplikacija ePRS

Aplikacija ePRS korisnicima omogućuje pristup podacima o pojedinim upisima u poslovnom registru Slovenije za poslovne subjekte koji se bave gospodarskom djelatnošću na području Republike Slovenije.

Je li pristup poslovnom registru Slovenije besplatan?

Pristup je besplatan uz uvjet prethodne prijave korisnika na portal (novi korisnici moraju se prvo registrirati).

Kako pretraživati poslovni registar Slovenije?

Korisnici se moraju prijaviti na portalu kako bi mogli pretraživati registar. Podacima se može pristupiti upisivanjem kriterija za pretraživanje u jedno ili više polja ili odabirom kriterija za pretraživanje iz padajućeg izbornika. Kriterij za pretragu može biti: podatak, dio podatka (riječ) ili početak riječi. Pretraživanje je moguće prema identifikacijskom broju, poreznom broju, tvrtki, ulici i kućnom broju, naselju itd.

Ažuriranje

Podaci se svakodnevno ažuriraju.

Pružanje podataka za ponovnu upotrebu:

AJPES pruža sljedeće usluge povezane s ponovnom upotrebom podataka iz posovnog registra Slovenije:

 • dnevno, tjedno ili mjesečno dostavljanje podataka o svim upisima u duljem ili kraćem formatu,
 • mjesečno dostavljanje podataka o poslovnim subjektima navedenima u sudskom registru (Sodni register) u duljem ili kraćem formatu,
 • mjesečno dostavljanje podataka o samostalnim poduzetnicima u duljem ili kraćem formatu,
 • dostavljanje podataka putem interneta u duljem, kraćem ili minimalnom formatu (vidjeti),
 • dostavljanje podataka prema posebnoj narudžbi u duljem ili kraćem formatu,
 • obrada prikupljenih podataka prema kriterijima naručitelja (numerički podaci).

AJPES svaka tri mjeseca besplatno objavljuje pregled cjelokupnog poslovnog registra Slovenije u XML formatu uz izbor podataka za ponovnu upotrebu.

Cjenik

AJPES naplaćuje naknade za ponovnu upotrebu javno dostupnih podataka iz poslovnog registra Slovenije u skladu s
Naknadama za ponovnu upotrebu javno dostupnih podataka iz poslovnog registra Slovenije (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (poveznica na bazu podataka zakonodavstva Slovenije).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Treće se osobe mogu pozivati na podatke i sve vrste dokumenata navedenih u članku 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera, na temelju sljedećih zakona:

Zakona o trgovačkim društvima (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije (UL RS), br. 65/09 – službeni pročišćeni tekst, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odluka Ustavnog suda i 82/13; dalje u tekstu: ZGD-1), temeljnog sistemskog akta kojim se uređuju temeljna korporacijska statusna pravila za osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, samostalnih poduzetnika, povezanih osoba, gospodarskih interesnih skupina i podružnica inozemnih trgovačkih društava te sve izmjene njihova pravnog statusa.

Zakona o sudskom registru (Zakon o sodnem registru) (UL RS, br. 54/07 – službeni pročišćeni tekst, 65/08, 49/09 i 82/13 – ZGD-1H, dalje u tekstu: ZSReg), kojim se uređuje sudski registar, utvrđuju podaci koji se upisuju u sudski registar, pravila postupka kojim nadležni sud odlučuje o upisima u sudski registar te pravila u skladu s kojima AJPES vodi sudski registar. Tim se zakonom uređuju i postupci koji čine dio sustava „sve na jednom mjestu“ (One-Stop Shop).

Zakona o registru trgovačkih društava Slovenije (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, br. 49/06 i 33/07 – ZSReg-B, dalje u tekstu: ZPRS-1), kojim se uređuje vođenje i održavanje registra trgovačkih društava Slovenije, utvrđuju upisi u registar trgovačkih društava, identifikacija i obvezna upotreba identifikacije, sadržaj registra trgovačkih društava te prikupljanje podataka za vođenje registra te se utvrđuje postupak upisa u registar trgovačkih društava, podaci koje dodaje ili utvrđuje voditelj registra prilikom upisa, upotreba podataka iz registra te pohranjivanje dokumentacije.

Je li pristup poslovnom registru Slovenije besplatan?

Da, pristup je registru besplatan. Međutim, korisnici se moraju upisati na portalu kako bi mu pristupili.

Druge poveznice

poslovni register (slovenski), business register (engleski)

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.