Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolski već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Španjolska

U Španjolskoj su voditelji registara (Registradores) nadležni za sljedeće registre: katastre nekretnina (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), koji su općenito poznati kao zemljišne knjige (Registros de la Propiedad), registre pokretne imovine (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles), registre trgovačkih društava (Registros Mercantiles) i registre općih ugovornih uvjeta (Registro de Condiciones Generales de la Contratación). Na portalu e-pravosuđe u odjeljku o zemljišnim knjigama možete pronaći opis zemljišnih knjiga te druge poveznice. Na ovoj se stranici nalaze: opis registara trgovačkih društava u Španjolskoj i poveznice, sažeti opis registra pokretne imovine i poveznice te sažeti opis registra općih ugovornih uvjeta i poveznice.

Sadržaj omogućio
Španjolska

Što osigurava španjolski registar trgovačkih društava?

Pravnu i gospodarsku sigurnost.

Glavne značajke sustava španjolskog registra trgovačkih društava navedene su u nastavku.

1. – Svrha registra trgovačkih društava

1.1. – Subjekti koji se moraju upisati

 • samostalni poduzetnici
 • trgovačka društva
 • neprofitne organizacije
 • kreditna i osiguravajuća poduzeća te društva za uzajamna jamstva
 • subjekti za zajednička ulaganja
 • gospodarske interesne skupine
 • štedionice
 • mirovinski fondovi
 • podružnice navedenih subjekata
 • podružnice inozemnih poduzeća
 • inozemna poduzeća koja presele svoje sjedište na područje Španjolske
 • svi subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost, uz uvjet da je vrijednost kupovine koju su ostvarili ili posredovali ili vrijednost prodaje viša od 600 000 EUR.

1.2. – Registar trgovačkih društava: područja djelatnosti

 • Dokumenti društva. Zapis o osnivanju poslovnog subjekta prvi je unos u povijesnom izvatku društva. Sljedeći unosi odnose se na dokumente i ugovore svakog društva (npr. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, promjene u sastavu uprave, imenovanja ili razrješenja upravitelja ili direktora, stečajni postupci, žalbe na korporativne odluke itd.).
 • Računovodstvene evidencije. Poduzetnici i društva moraju voditi računovodstvenu evidenciju i podnositi je lokalnom registru trgovačkih društava čiji ih voditelj ovjerava. Financijski izvještaji podnose se najkasnije četiri mjeseca nakon završetka financijske godine društva. Društva čija financijska godina završava 31. prosinca podnose ih do 31. svibnja.
 • Podnošenje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika i ostalih pojedinaca koji imaju tu obvezu. U skladu s općim računovodstvenim planom (Plan General Contable) sastavljanje je godišnjih financijskih izvještaja obvezno. Njih moraju odobriti partneri ili članovi društva u roku od šest mjeseci nakon završetka financijske godine društva i ona se nakon toga u roku od mjesec dana moraju podnijeti voditelju lokalnog registra na obveznu ovjeru. U normalnim okolnostima poduzeća čija financijska godina završava 31. prosinca i čiji su financijski izvještaji odobreni do 30. lipnja te izvještaje moraju podnijeti do 30. srpnja.
 • Obrada zahtjeva za imenovanje revizora i stručnjaka. Svaki član društva s udjelom od 5 % temeljnog kapitala društva ima pravo od voditelja lokalnog registra zatražiti da imenuje revizora u roku od tri mjeseca po završetku financijske godine. U društvima čija financijska godina završava 31. prosinca partneri ili članovi društva koji posjeduju najmanje 5 % temeljnog kapitala moraju do 31. ožujka naredne godine zatražiti imenovanje revizora. Od voditelja lokalnog registra mogu zatražiti i da imenuje poslovne stručnjake u predmetima kada je potrebno realizirati doprinose u naravi te u slučaju spajanja ili razdvajanja.

2. – Pravna sigurnost u španjolskom registru trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava glavni je pravni instrument za evidentiranje poslovnih djelatnosti. Neophodan je za gospodarski razvoj kao sredstvo za smanjivanje troškova transakcija.

Unosi u registar slijede nakon što se obave provjere zakonitosti i valjanosti sadržaja dokumenata i korporativnih sporazuma te provjere sposobnosti i legitimiteta osoba koje su ih potpisale.

Takvi unosi imaju veliku pravnu snagu zbog navedenih provjera koje obavlja voditelj registra:

 1. smatra se da je sadržaj registra točan i valjan.
 2. Upisani instrumenti mogu se provoditi protiv bona fide trećih osoba.
 3. Unosi u registar pod zaštitom su sudova i važeći su osim ako se sudskom odlukom proglase netočnima ili nevažećima.
 4. Odlukom o proglašenju unosa netočnima ili nevažećima neće se dovoditi u pitanje zakonska prava bona fide trećih osoba.

Na taj način poduzeća, građani i vladini odjeli izbjegavaju visoke troškove transakcija jer na raspolaganju imaju dostatne ovjerene informacije o subjektima s kojima namjeravaju ulaziti u ugovorne odnose te o njihovoj pravnoj i poslovnoj situaciji.

3. – Postupak upisa

Opće je načelo da je za upis u registar trgovačkih društava potrebna javna ovjera. Dokumente mogu ovjeravati javni bilježnici, sudovi ili upravna tijela. Privatne isprave mogu se upisivati samo u slučajevima koje predviđa zakon te u skladu s pravilnikom registra trgovačkih društava. Primjeri privatnih dokumenata koji se mogu upisivati uključuju: upis samostalnog poduzetnika koji nije aktivan u brodarskoj industriji; imenovanje, razrješenje, prihvaćanje dužnosti i ostavka upravitelja, stečajnih upravitelja i revizora.

Potrebno je podnijeti zahtjev za pokretanje postupka. To znači da postupak, osim u iznimnim okolnostima, pokreće osoba koja želi provesti upis.

Je li pristup registru trgovačkih društava besplatan?

Pristup registru trgovačkih društava u Španjolskoj nije besplatan.

Naknadama voditelja registara trgovačkih društava i pravilnikom o registru trgovačkih društava utvrđuju se troškovi upisa i objava.

Naknade za upis ovise o različitim čimbenicima i treba ih izravno provjeriti na stranicama Naknade voditelja registara trgovačkih društava.

Troškovi su objave između 1,20 i 24 EUR, a informacije o njima dostupne su izravno na stranicama Naknade voditelja registara trgovačkih društava ili Udruženje voditelja registara Španjolske.

Način pretraživanja španjolskog registra trgovačkih društava

1. – Javni značaj registra

Registar je trgovačkih društava javan. Voditelj registra trgovačkih društava nadležan je za obradu unosa u registar za poslovne potrebe.

2. – Izvadak iz registra

Opis.– Sažeti izvadak iz registra (nota simple) čisto je informativne prirode i nije vjerodostojan prikaz sadržaja unosa. Sadržava neke ili sve informacije o predmetnom unosu.

Pribavljanje sažetog izvatka.– Postoje dva načina:

 • Pisanim putem. Podnošenjem zahtjeva nadležnom registru trgovačkih društava.
 • Putem interneta. Kliknite na prvu poveznicu na dnu stranice.

3. – Potvrde

Opis.– potvrda je kopija, prijepis ili prijenos, u cjelovitom ili sažetom obliku, sadržaja informacija pohranjenih u registru koje su, nakon što ih obradi voditelj registra, jedini način dokazivanja vjerodostojne naravi unosa u registru trgovačkih društava. Voditelji registra trgovačkih društava mogu ovjeravati i dokumente koji su položeni ili arhivirani u registru.

Pribavljanje potvrda.– Potvrde se mogu pribaviti samo na pisani zahtjev. Zahtjev podnosite osobno, poštom, faksom itd. Mogu se tražiti i elektroničke potvrde. One nose priznati elektronički potpis voditelja registra.

4. – Pretraživanje registra trgovačkih društava putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

Na internetskim stranicama omogućeno je plaćanje kreditnom karticom ako niste pretplatnik ili nemate potvrdu koju je prethodno priznalo Udruženje voditelja registara:

 • „Plaćanje karticom” (pagos con tarjeta). Zatim upišite podatke s kreditne kartice.
 • Kliknite na tipku „Enter” (Entrar).

Na toj stranici možete odabrati: zemljišne knjige, registar trgovačkih društava, registar pokretne imovine ili registar općih ugovornih uvjeta. Odaberite: „Javna poslovna evidencija” (Publicidad Mercantil).

 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

Svatko može pretraživati interaktivne poslovne informacije Udruženja voditelja registara u stvarnom vremenu koristeći se ovim internetskim stranicama. Određene informacije o društvima, uključujući točan sadržaj dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja dostupne su na zahtjev, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Informacije prikupljene iz dokumenata društva koji se nalaze u registru ažurne su i istinite.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Direktivom 2012/17/EU u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava dodan je članak 3.a Direktivi 2009/101/EZ. Članak 3.a odnosi se na obvezu država članica da osiguravaju dostupnost najnovijih informacija o nacionalnim propisima u skladu s kojima se treće osobe mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. Konkretnije, države članice moraju pružiti te informacije za objavu na europskom portalu e-pravosuđe u skladu s pravilima tog portala i tehničkim zahtjevima. Predmetne informacije odnose se na način podnošenja zahtjeva, u svakom pravnom sustavu, za pretraživanje podataka iz članka 2. Direktive, kao i na provedivost instrumenata iz registra protiv trećih osoba.

Pojedinosti iz članka 2. Direktive objavljuju se u španjolskom registru trgovačkih društava, koji je uređen prema načelima oblika osobe, javnog ovjeravanja, zakonitosti, legitimiteta, službenih ovlasti, provedivosti, lanca pravnih naslova i objava.

Članak 19. Zakona 14/2013 i njegova 13. dodatna odredba o potpori poduzetnicima i njihovoj internacionalizaciji propisuje da se registar trgovačkih društava vodi u elektroničkom formatu korištenjem jedinstvenog informatičkog sustava u skladu sa zakonom.

Informacije koje se čuvaju u registru trgovačkih društava objavljuju se u obliku potvrde ili izvatka.

Potvrda koju izdaje registar trgovačkih društava jedini je način dokazivanja vjerodostojne naravi upisa u registru. Na tu se potvrdu upućuje u članku 23. stavku 1. Trgovačkog zakonika i u člancima 12. i 77. pravilnika o registru trgovačkih društava.

Članci 12. i 78. pravilnika o registru trgovačkih društava odnose se na izvatke svih ili samo nekih informacija u registru.

Registar se može pretraživati i putem interneta, kako je navedeno u članku 79. pravilnika.

U skladu s člankom 23. stavkom 4. Trgovačkog zakonika i člankom 80. pravilnika o registru trgovačkih društava primjenjivi su i propisi o objavama iz Zakona o hipotekama, odnosno članci 221., 222., 222.a, 227. i 248. Zakona o hipotekama, kojima se predviđa mogućnost elektroničke objave informacija. Članak 110. stavak 1. Zakona 24/2001 odnosi se na objave voditelja registra koje nose njegov elektronički potpis te se primjenjuje na registre trgovačkih društava, kao dio uključivanja elektroničkih, informatičkih i digitalnih tehnika (članci 106. do 115.).

U skladu s člankom 379. pravilnika o registru trgovačkih društava, svrha je središnjeg registra trgovačkih društava organizirati, arhivirati i objaviti, isključivo za potrebe informiranja, pojedinosti koje prima iz registara trgovačkih društava, pohranjivati i objavljivati imena subjekata i pravnih osoba, objavljivati Službeni list registra trgovačkih društava, voditi registar trgovačkih društava i subjekata koji su preselili svoje registrirano sjedište izvan Španjolske zadržavajući pritom španjolsko državljanstvo, te pružati informacije iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 2157/2001. U skladu s člankom 23. Trgovačkog zakonika i člankom 382. pravilnika o registru trgovačkih društava središnji registar trgovačkih društava može izdavati izvatke, ali ne može izdavati potvrde osim onih koje se odnose na nazive društava koja se registriraju.

Objava se može zatražiti pisanim putem poštom, faksom itd.

Na internetskim stranicama Voditelja registara trgovačkih društava Španjolske možete zatražiti informacije o registriranim subjektima koristeći se alatom za pretraživanje (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

U pogledu provedivosti, člankom 9. pravilnika o registru trgovačkih društava utvrđuje se sljedeće: „1. Dokumenti koji se moraju upisati mogu biti provedivi protiv bona fide trećih osoba samo nakon objave u Službenom listu registra trgovačkih društava. To nema utjecaja na postupak samog upisa. 2. Za transakcije koje se provode u roku od 15 dana nakon objave, upisani i objavljeni dokumenti nisu provedivi protiv trećih osoba koje dokažu da nisu mogle znati za njih. 3. Ako postoji nepodudaranje između sadržaja objave i sadržaja upisa u registru, treće osobe koje nastupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na objavljenu verziju ako im ide u prilog. Osoba odgovorna za nepodudarnost bit će dužna nadoknaditi štetu oštećenoj strani. 4. Pretpostavlja se da treća osoba djeluje u dobroj vjeri sve dok se ne dokaže da je znala za dokument koji je trebalo upisati, ali to nije učinjeno, ili za nepodudarnost između sadržaja objave i sadržaja upisa u registru.”

Doznajte više o:

Povijest registra trgovačkih društava u Španjolskoj

1. – Prethodni akti

Povijesni su akti koji su prethodili postojećem zakonodavstvu o registru trgovačkih društava u Španjolskoj:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737.) kojima se uspostavio registar registarskih brojeva i zastava za brodove.
 • Trgovački zakonik iz 1885. (Código de Comercio).
 • Privremeni pravilnik o sastavljanju registra trgovačkih društava iz 1885. te kasniji pravilnici iz 1919. te onaj od 14. prosinca 1956. kako je izmijenjen Dekretom od 21. srpnja 1973.

2. – Važeće zakonodavstvo o registru trgovačkih društava

Opći propisi iz Trgovačkog zakonika od 22. kolovoza 1885. Iako su osnovne odredbe o registru trgovačkih društava sadržane u Zakoniku, mnogo su puta izmijenjene, posljednji puta Zakonom br. 19/1989 od 25. srpnja 1989.

 • Kraljevski zakonodavni dekret br. 1/2010 od 2. srpnja 2010. o javnim društvima s ograničenom odgovornošću. Zakon br. 3/2009 od 3. travnja 2009. o strukturnim izmjenama trgovačkih društava.
 • Posebno zakonodavstvo o određenim društvima po sektoru djelatnosti (financijski subjekti, osiguravajuća društva, sektor električne energije, leasing društva itd.).
 • Pravilnik o registru trgovačkih društava od 19. srpnja 1996. Trenutačno je u pripremi novi tekst pravilnika.

3. –  Organizacija

Registar trgovačkih društava javna je ustanova koja se nalazi u svim glavnim gradovima pokrajina i drugim gradovima određenima zakonom, kojim upravlja jedan ili više voditelja i pod izravnom je nadležnošću Ministarstva pravosuđa, odnosno Glavne uprave za registre i javne bilježnike.

Voditelj registra trgovačkih društava pravni je stručnjak koji obavlja javnu službu: klasificira i provjerava sve dokumente u svojoj nadležnosti koje treba upisati u registar.

Za svaki glavni grad španjolskih pokrajina postoji jedinstveni registar trgovačkih društava. Gradovi Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde i Santiago de Compostela također imaju svoje registre trgovačkih društava. Središnji registar trgovačkih društava nadležan je za imena trgovačkih društava i poslovnih subjekata.

Društva stječu pravnu osobnost upisom u registar trgovačkih društava u mjestu osnivanja njihova sjedišta, što znači da je njihov upis u registar obvezan i dio je postupka osnivanja društva.

Druge poveznice

REGISTAR POKRETNE IMOVINE

1. – Koja je svrha španjolskog registra pokretne imovine?

Pravna i gospodarska sigurnost.

1.1. – Svrha registra pokretne imovine

Svrha je registra pokretne imovine upis vlasništva i drugih stvarnih prava povezanih s pokretnom imovinom koja se može upisati.

Koja se vrsta pokretne imovine može upisati?

Pokretna imovina u pravom smislu riječi: motorna vozila, roba široke potrošnje, industrijski strojevi, industrijski pogoni, zalihe, poljoprivredna oprema i stočarska gospodarstva te druge vrste pokretne imovine predviđene zakonom.

Određena nematerijalna imovina i prava koje je moguće upisati: prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, filmska prava, administrativne licence i posudbe općenito.

1.3. – Koja se vrsta prava upisuju u odnosu na pokretnu imovinu?

Vlasništvo, zapljena, rezervacija vlasništva, zabrana prijenosa imovine, hipoteka na nepokretnu imovinu, jamstvo bez prijenosa vlasništva i druga prava koja se mogu upisati ili unijeti u skladu sa zakonom.

2. – Značajke španjolskog registra pokretne imovine

Taj je državni registar u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Nema samo administrativnu već i pravnu snagu. Upisi u njega općenito su na dobrovoljnoj bazi. Međutim, upisivanje se potiče pozitivnim učincima koje proizvodi. Ne postoje formalni uvjeti: ugovori se upisuju, obično kao privatne isprave te kao službeni modeli. Primjenjuje se i sustav odobrenja u skladu s kojim voditelj registra prije upisa provjerava zakonitost opisa, vlasništva i isprave koji se upisuju.

3. –  Organizacija

Registar se vodi u papirnatom i elektroničkom formatu.

Kraljevskim dekretom 1828/1999 registar pokretne imovine podijeljen je u šest odjeljaka:

 • brodovi i zrakoplovi
 • automobili i ostala motorna vozila
 • industrijski strojevi, poslovni objekti i kapitalna dobra
 • ostala kolateralna jamstva
 • ostala pokretna imovina koja se može upisati
 • Registar općih ugovornih uvjeta.

4. – Je li pristup španjolskom registru pokretne imovine besplatan?

Nije. Naknade su propisane Propisom od 20. srpnja 1999. u čijem se članku 36. navode iznosi koji se naplaćuju ovisno o vrijednosti upisane imovine:

 • U vrijednosti do 600 EUR: 2,40 EUR.
 • U vrijednosti između 600 i 6 000 EUR: 6 EUR.
 • U vrijednosti između 6 000 i 12 000 EUR: 10 EUR.
 • U vrijednosti između 12 000 i 18 000 EUR: 13 EUR.
 • U vrijednosti većoj od 18 000 EUR: 1,20 EUR za svakih 3 000 EUR ili dio tog iznosa.

Sustav naplate naknade zemljišnih knjiga primjenjuje se na hipoteke na nepokretnu imovinu i jamstva bez prijenosa vlasništva vlasništva, pa se primjenjuju naknade iz tog sustava (vidjeti odjeljak o zemljišnim knjigama).

Kad je riječ o naknadama za uvid u informacije iz registra, naplaćuje se 3 EUR za izvadak te od 6 do 24 EUR za potvrdu.

Naplaćuje se i važeći PDV.

5. – Pretraživanje registra pokretne imovine putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

Kliknite na: „Access to Electronic Register” (Acceso Registro Electrónico). Na internetskim stranicama omogućeno je plaćanje kreditnom karticom ako niste pretplatnik ili nemate potvrdu koju je prethodno priznalo Udruženje voditelja registara:

 • „Plaćanje karticom” (pagos con tarjeta). Zatim upišite podatke s kreditne kartice.
 • Kliknite na tipku „Enter” (Entrar).

Na toj stranici možete odabrati: zemljišne knjige, registar trgovačkih društava, registar pokretne imovine ili registar općih ugovornih uvjeta. Odaberite: „Javni upisnik pokretne imovine” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

6. – Korisne poveznice

REGISTAR OPĆIH UGOVORNIH UVJETA

1. – Koja je svrha španjolskog registra općih ugovornih uvjeta?

Ovaj registar štiti interese potrošača i korisnika koji sklapaju ugovor s fizičkom ili pravnom osobom koja primjenjuje opće ugovorne uvjete. Pruža veću sigurnost za privatne pravne transakcije i zbog toga je nužno sredstvo za izbjegavanje sporova.

1.2. – Koja je svrha španjolskog registra općih ugovornih uvjeta?

Registrom općih ugovornih uvjeta nastoje se postići sljedeći ciljevi:

1. – Polaganje općih ugovornih uvjeta

Opći ugovorni uvjeti ugovorne su odredbe koje je jednostrano sastavila jedna ugovorna strana (standardne odredbe) za upotrebu u nizu ugovora. Riječ je o uvjetima koji nisu pojedinačno ispregovarani. Oni ne moraju nužno biti nepravedni.

U praksi se u ovaj registar ne polažu svi opći uvjeti koji čine dio ugovora, bez obzira na njegovu jednostavnu upotrebu. Opći uvjeti polažu se u registar na dobrovoljnoj osnovi, osim u slučaju određenih sektora koje utvrđuje vlada.

U slučajevima kada su opći uvjeti položeni u registar, strana koja ih je položila često navodi tu činjenicu pri sklapanju budućih ugovora. Stoga umjesto njihova ponavljanja u budućim ugovorima jednostavno se navodi činjenica da su opći uvjeti položeni u registar općih ugovornih uvjeta. Brojni korisnici koji su potpisali ugovor koji sadržava opće ugovorne uvjete ne znaju točno koji su uvjeti obvezujući zbog čega može biti od presudne važnosti da doznaju ugovorne uvjete, na koji se način njima obvezuju korisnici, kako se ti uvjeti mogu naknadno raskinuti te posljedice raskida.

2. – Odluke sudova kojima se određene odredbe u standardnim ugovorima proglašavaju ništavima

Riječ je o konačnim sudskim odlukama u korist tužitelja u predmetima koje pokreću privatne osobe (pojedinačne tužbe) ili organizacije za zaštitu potrošača koje zastupaju određeni broj privatnih osoba (zajedničke tužbe).

Konačna odluka po upisu utječe na druge postupke koji se vode oko istih odredbi.

Jedinstvena odluka kojom se određene odredbe proglašavaju nepravednima može riješiti tisuće tužbi i ako se ista nepravedna odredba naknadno upotrebljava, neće biti potrebno pokretati daljnje sudske postupke, uz uvjet da je u predmet uključena stranka koja je izvorno sastavila te odredbe. Zbog toga je važno takve odluke objavljivati u ovom registru.

Pravna narav ovog registra proizlazi iz učinaka koje upis ima za pravnu izjavu kojom se neka odredba proglašava ništavom. Upis kojom se neka odredba proglašava nepravednom proizvodi učinke u odnosu na treće osobe. Registrom se predviđa da u slučajevima kada se nakon upisa konačne sudske odluke u postupku po pojedinačnoj ili zajedničkoj tužbi kojom se određene odredbe proglašavaju ništavima te odredbe nastave upotrebljavati, voditelj registra može o tome izvijestiti Ministarstvo pravosuđa.

2. – Zakonodavstvo o španjolskom registru općih ugovornih uvjeta

Zakonom o opći uvjetima iz 1998. uspostavljen je registar općih ugovornih uvjeta čije je vođenje povjereno voditeljima registara trgovačkih društava i imovine. Registar je dio registra pokretne imovine.

3. –  Organizacija

Registar općih ugovornih uvjeta odjeljak je registra pokretne imovine. Registar se može pretraživati putem poveznica na dnu ove stranice.

4. – Je li pristup španjolskom registru općih ugovornih uvjeta besplatan?

Da.

5. – Pretraživanje registra trgovačkih društava putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

 • Poveznica: https://www.registradores.org
 • Kliknite na: „Pretraživanje registra općih uvjeta” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

6. – Korisne poveznice

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.