Tagállami szintű cégnyilvántartások

Ausztria

Ez a szakasz az osztrák cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

A nemzeti cégjegyzék létrehozásának története

Mikor alapították?

Az osztrák cégnyilvántartást (Handelsregister) 1990-ig papíralapon vezették. 1991-ben felváltotta a Firmenbuch, amelyet elektronikus adatbázisként kezelnek.

Mikor digitalizálták?

Amikor a Firmenbuch 1991-ben a Handelsregister helyébe lépett, a fő nyilvántartásban (Hauptbuch) szereplő adatok elektronikus adatbázisba kerültek át. Azóta a jelenlegi és (1991-ig visszamenőleg) a korábbi adatok is elérhetők elektronikus formában. 2005 óta a cégnyilvántartás dokumentumtárát (Urkundensammlung) is elektronikus formában is vezetik.

Melyek a jelenleg alkalmazandó jogszabályok?

A legfontosabb rendelkezések a cégnyilvántartásról szóló törvényben (Firmenbuchgesetz – FBG) és a kereskedelmi törvénykönyvben (Unternehmensgesetzbuch – UGB) találhatók.

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

Ki férhet hozzá a nyilvántartáshoz?

A cégnyilvántartás adatbázisához bárki hozzáférhet annak érdekében, hogy tájékozódjon a nyilvántartásban rögzített bejegyzésekről. A fő nyilvántartás és a dokumentumtár egyaránt elérhető.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

A cégnyilvántartás fő nyilvántartása az összes bejegyzett osztrák vállalkozásról információkat tartalmaz. A bejegyzések alapjául szolgáló dokumentumokat a dokumentumtárban tárolják.

A cégnyilvántartás célja azon tények rögzítése és közzététele, amelyeket a társasági jog rendelkezései szerint nyilvántartásba kell venni. Ezek közé tartozik a társaság cégjegyzékszáma, cégneve, jogi formája, székhelye és üzleti elérhetősége, valamint a képviseletére jogosult személyek. A cégnyilvántartásba bejegyzett tényekkel kapcsolatos változásokról főszabály szerint haladéktalanul értesíteni kell a bíróságot (bejelentési kötelezettség).

Milyen típusú adatokat tárolnak? (Milyen jogalanyok szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban? Tájékoztatás a fizetésképtelenségről, pénzügyi jelentések…)

Az FBG 2. szakasza szerint különösen a következőket kell bejegyezni a fő nyilvántartásba: azokat a tőkeegyesítő társaságokat (korlátolt felelősségű társaságokat (Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbH), részvénytársaságokat (Aktiengesellschaft – AG), európai részvénytársaságokat (SE)), bejegyzett személyegyesítő társaságokat (közkereseti társaságokat (offene GesellschaftOG) és betéti társaságokat (KommanditgesellschaftKG)) és szövetkezeteket (beleértve az európai szövetkezeteket – SCE-ket is), amelyek székhelye Ausztriában található. A polgári jogi társaságok (Gesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR) nem szerepelnek a cégnyilvántartásban, mivel nem rendelkeznek jogi személyiséggel. A külföldi jogi személyeket akkor kell bejegyezni a cégnyilvántartásba, ha fióktelepet tartanak fenn Ausztriában.

Az egyéni vállalkozók főszabály szerint önkéntes alapon jegyezhetők be a cégnyilvántartásba. A cégnyilvántartásba való bejegyzés csak akkor kötelező, ha az egyéni vállalkozó árbevétele két egymást követő pénzügyi évben meghaladja a 700 000 EUR-t vagy bármelyik évben az 1 000 000 EUR-t.

Mely dokumentumok (fájlok, dokumentumgyűjtemények, létesítő okiratok, közgyűlési jegyzőkönyvek…) benyújtására/tárolására kerül sor?

A cégnyilvántartás fő nyilvántartásában szereplő bejegyzéseken kívül számos dokumentumot tárolnak a dokumentumtárban. Ezek közé tartoznak különösen a tőkeegyesítő társaságok létesítő okiratai, a beszámoló készítésére kötelezett társaságok pénzügyi kimutatásai és a cégjegyzési joggal felruházott képviselők aláírási címpéldányai.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

Személyesen/A nyilvántartás weboldalán

Mely keresési feltételek állnak rendelkezésre?

Az adatbázisból a cégjegyzékszám (Firmenbuchnummer) megadásával kérhető le a cégkivonat. A cégkivonat főszabály szerint a nyilvántartásban az adott időpontban szereplő adatokat tartalmazza. Jelenleg azonban kérelemre a már törölt (historikus) adatok is kiadhatók.

Ha a cégjegyzékszám nem ismert, akkor a jogi személy (Firma) neve vagy az érintett jogi személyen belül egy adott tisztséget betöltő személy (például ügyvezető igazgató) neve alapján is keresés végezhető.

A dokumentumjegyzék (Urkundenliste) segítségével ezenkívül a jogi személlyel kapcsolatos összes elektronikusan tárolt dokumentum lekérhető.

Lásd még a „Hogyan szerezhető be a nyilvántartásból származó kivonat, hiteles másolat vagy az iratok kivonata?” kérdés alatt szereplő tájékoztatást.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen? Díj ellenében?

Lásd a „Hogyan szerezhető be a nyilvántartásból származó kivonat, hiteles másolat vagy az iratok kivonata?” kérdés alatt szereplő tájékoztatást.

Hogyan szerezhető be a nyilvántartásból származó kivonat, hiteles másolat vagy az iratok kivonata?

A cégnyilvántartás adatbázisából (a fő nyilvántartásból származó) cégkivonatok és (az irattárból származó) dokumentumok egyaránt beszerezhetők. A jogi személlyel kapcsolatban elérhető dokumentumok a dokumentumjegyzékben szerepelnek. A cégnyilvántartás adatbázisából történő adatlekérés díjköteles, kivéve a jogi személyek legfontosabb adatait tartalmazó ingyenes összefoglaló tájékoztatók lekérése.

Ha a jogi személy cégneve vagy cégjegyzékszáma ismert, a cégkivonatok és a dokumentumok lekérdezhetők a „JustizOnline” szolgáltatás, azaz az osztrák igazságszolgáltatás digitális információs és szolgáltatási platformja segítségével. A díjköteles tételek esetében mobiltelefonos aláírással történő regisztrációra van szükség, valamint képesnek kell lennie arra, hogy online fizessen. A fent említett összefoglaló tájékoztatók azonban további feltételek teljesítése nélkül is elérhetők.

A Verrechnungsstelle elnevezésű vállalkozásokon keresztül állandó online hozzáférés szerezhető az osztrák cégnyilvántartáshoz, amely egyben az összes keresési lehetőséget is magában foglalja. Ezek olyan cégek, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium bízott meg a cégnyilvántartásból történő lekérdezések kezelésével. Ezenkívül a közjegyzők, az ügyvédek, a könyvvizsgálók és az adótanácsadók (Wirtschaftstreuhänder) is rendelkeznek ilyen online hozzáféréssel. A cégnyilvántartás adatbázisában szereplő információk iránti kérelmek a bíróságokhoz is benyújthatók.

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen/online

A cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmeket főszabály szerint írásban kell benyújtani, és a kérelmezők aláírását általában közjegyzőnek vagy bíróságnak kell hitelesítenie.

A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy milyen bejegyzésre irányul. A kérelemhez sok esetben csatolni kell a megfelelő dokumentumokat is, amelyekre külön formai követelmények is vonatkozhatnak. Egy AG vagy egy GmbH létesítő okiratát például minden esetben közjegyzői okiratként kell elkészíteni.

A kérelmek papíralapon vagy elektronikus úton nyújthatók be a cégbírósághoz. Egyes kérelmekhez külön formanyomtatványok érhetők el. Lásd:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

A fenti alapvető információkon túlmenően nincs lehetőség arra, hogy ezen az oldalon részletesen ismertessük a cégnyilvántartáshoz benyújtott kérelmekre vonatkozó összes formai és tartalmi követelményt. Ha ezzel kapcsolatban tanácsra van szüksége, keressen meg egy közjegyzőt vagy egy ügyvédet.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

Az illetékes cégbíróság formai és tartalmi szempontból vizsgálja a kérelmeket. Ezek a bíróságok a kereskedelmi ügyekben illetékes elsőfokú bíróságok (tartományi bíróságok (Landesgerichte)). Az illetékesség a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzendő jogi személy központi ügyintézésének helyén vagy székhelyén alapul.

A cégbírósági határozatokat a bírák vagy a bírósági titkárok hozzák meg. Ha a kérelem hiányos, és ezért nem hagyható jóvá, a bíróság felhívhatja a kérelmezőt a kérelem kijavítására.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A nyilvántartásban rögzített bejegyzések harmadik személyekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

A cégnyilvántartás bejegyzéseinek harmadik személyekkel szembeni joghatásait a kereskedelmi törvénykönyv 15. szakasza szabályozza, amely úgy rendelkezik, hogy az érintett társaság harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat olyan tényre, amelyet rögzíteni kellett volna a cégnyilvántartásban, de ez nem történt meg, kivéve, ha a harmadik személy már tudott a szóban forgó tényről ((1) bekezdés). A bejegyzett tényeket a harmadik személyek kötelesek magukra nézve kötelezőként elfogadni. Ez azonban nem vonatkozik a bejegyzéstől számított 15 napon belül elvégzett jogcselekményekre, feltéve, hogy a harmadik személy bizonyítja, hogy nem volt tudomása az adott tényről, és arról nem is kellett volna tudnia ((2) bekezdés). A társaságnak harmadik személyekkel szemben a téves bejegyzéseket is kötelező érvényűként kell elfogadnia, ha azt maga a társaság jegyeztette be, illetve ha nem törölte azt a bejegyzést, amelynek téves mivoltáról tudott vagy tudnia kellett volna. A cégnek azonban nem kell elfogadnia a téves bejegyzéseket kötelező érvényűként, ha bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél nem a bejegyzésre hagyatkozva járt el, vagy azt, hogy a harmadik fél tudott vagy súlyos gondatlanság miatt nem tudott annak téves mivoltáról ((3) bekezdés).

Az AG vagy a GmbH létesítő okiratának minden esetben az a kötelező érvényű változata, amely a cégnyilvántartásban szerepel, mivel a létesítő okirat módosítása csak akkor vált ki joghatást, ha bejegyezték a cégnyilvántartásba (a részvénytársaságokról szóló törvény (Aktiengesetz – AktG) 148. szakaszának (3) bekezdése, a korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény (GmbH-Gesetz – GmbHG) 49. szakaszának (2) bekezdése).

A nyilvántartásban foglalt bejegyzés és annak közzététele közötti eltérések

Mivel a cégnyilvántartási bejegyzéseket a cégnyilvántartás adatbázisából egy informatikai folyamat révén közvetlenül továbbítják az egyéb közzétételi eszközökhöz (Ediktsdateiés a Wiener Zeitung Hivatalos Lapja), a cégnyilvántartási bejegyzés és az egyéb közzétételi eszközök tartalma közötti eltérések gyakorlatilag kizárhatók. Ha mégis valamilyen eltérés keletkezne, a cégnyilvántartásban szereplő bejegyzés az irányadó.

Ki felel a nyilvántartásban szereplő bejegyzések pontosságáért?

Főszabály szerint minden vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett, rá vonatkozó adatok helytállóak és naprakészek legyenek. Az említett tények megváltozásáról haladéktalanul értesíteni kell a cégnyilvántartást. Ha egy személy, aki köteles egy adott tényt bejelenteni a cégnyilvántartásnak, elmulasztja az erre irányuló kérelem benyújtását, bírság kiszabásával kötelezhető erre.

Adatvédelmi eljárások

Az érintettek személyes adataik közzétételével és tárolásával kapcsolatos jogaira vonatkozó eljárások

Az adatvédelmi jogi igényekre elsősorban a cégnyilvántartással kapcsolatos bírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések az irányadók (lásd a bírósági szervezetről törvény (Gerichtsorganisationsgesetz) 84. szakaszát).

Kapcsolattartási adatok

Az adott jogi személy tekintetében illetékes cégbíróság (lásd a „Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?” kérdés alatt szereplő tájékoztatást) a „JustizOnline” platformon elérhető bíróságkereső (Gerichtssuche) funkció segítségével állapítható meg. Lásd:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Hasznos linkek

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Utolsó frissítés: 13/12/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.