Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Bulgária

Ez az oldal Bulgária cégnyilvántartásáról és a Bulstat nyilvántartásról nyújt áttekintését. Bulgária biztosítja, hogy e nyilvántartások megfelelnek az információk nyilvánosságára, átláthatóságára és biztonságára vonatkozó elveknek.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit nyújt a bolgár cégnyilvántartás?

A bolgár cégnyilvántartást/ a nonprofit szervezetek nyilvántartását (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) az igazságügyi minisztérium alá tartozó nyilvántartási ügynökség kezeli. A TRRYULNTs nyilvántartás a vállalkozásokat, a külföldi vállalkozások fióktelepeit, a nonprofit szervezeteket és külföldi nonprofit szervezetek fióktelepeit, valamint e jogalanyok jogszabály által előírt adatait tartalmazza. A TRRYULNTs nyilvántartás tartalmazza emellett azokat az okiratokat is, amelyek nyilvános betekintés céljából való rendelkezésre bocsátását a vállalkozásokkal, a külföldi vállalkozások fióktelepeivel, a nonprofit szervezetekkel és a külföldi nonprofit szervezetek fióktelepeivel összefüggésben jogszabály írja elő.

A cégnyilvántartás és a nonprofit szervezetek nyilvántartása a vállalkozásokra, a külföldi vállalkozások fióktelepeire, a nonprofit szervezetekre és a külföldi nonprofit szervezetek fióktelepeire vonatkozóan jogszabályban előírt adatokat, valamint a nyilvános betekintés céljából rendelkezésre bocsátandó, jogszabályban előírt okiratokat tartalmazó közös elektronikus adatbázis. A vállalkozásokra, a külföldi vállalkozások fióktelepeire, a nonprofit szervezetekre és a külföldi nonprofit szervezetek fióktelepeire vonatkozó adatállományok tárolása elektronikus formában történik. Az adatállományok kérelmeket, nyilvántartásba vett adatokat alátámasztó okiratokat, nyilatkozatokat és egyéb okiratokat tartalmaznak, amelyek között szerepelhetnek az érintett vállalkozást vagy nonprofit szervezetet képviselő vagy irányító magánszemélyek személyazonosító adatai.

Ingyenes szolgáltatás-e a bolgár cégjegyzékbe történő betekintés?

A cégnyilvántartás és a nonprofit szervezetek nyilvántartása nyilvános. A nyilvántartások adatbázisaihoz bárki ingyenesen hozzáférhet. A nyilvántartási ügynökség regisztrált hozzáférést biztosít a vállalkozás vagy a nonprofit szervezet adatállományához. E hozzáférést a kérelem alapján és a személyazonosító okmány bemutatását követően az ügynökség helyi irodáiban biztosítják. Az elektronikus hozzáférést kérő személyeknek az elektronikus aláírás vagy az ügynökség által kiadott digitális igazolás útján kell igazolniuk személyazonosságukat; a hivatalos hozzáférés biztosítására külön szabályozásban megállapított eljárás alapján kerül sor. A nyilvántartási ügynökség a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül is ingyenes és szabad hozzáférést biztosít az adatokhoz és okiratokhoz.

Hogyan végezhető keresés a bolgár cégnyilvántartásban?

A cégnyilvántartás a nap 24 órájában hozzáférhető.

A cégnyilvántartásban és a nonprofit szervezetek nyilvántartásában bárki rákereshet adott adatokra vagy okiratokra.

A TRRYULNTs portálon a következő szempontok alapján végezhető keresés:

 • a vállalkozásnak vagy a külföldi vállalkozás fióktelepének, a nonprofit szervezetnek vagy a külföldi nonprofit szervezet fióktelepének cégneve/neve vagy egyedi azonosító kódja (UIC); a tag vagy a vállalkozás kizárólagos tulajdonosának neve vagy személyi azonosító száma, illetve cégneve vagy egyedi azonosító kódja.
 • a jogalany - vállalkozás vagy nonprofit szervezet testülete tagjának neve vagy személyi azonosító száma, illetve cégneve vagy egyedi azonosító kódja. A vállalkozásokra, a külföldi vállalkozások fióktelepére, a nonprofit szervezetekre és a külföldi nonprofit szervezetek fióktelepére, valamint azok tisztviselőire és jogutódaira vonatkozó adatállományban a nyilvántartásba vett adat vagy okirat alapján végezhető keresés.

A felhasználók saját egyedi szempontjaik alapján az egész TRRYULNTs adatbázisban végezhetnek keresést. E szolgáltatás éves díja 100 BGN (a nyilvántartási ügynökség által beszedett állami díjak jegyzéke szerint); a hatóságok számára a teljes adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Az igazolások a nyilvántartási ügynökség ügyfélszolgálatán keresztül és elektronikus úton egyaránt kiadhatók (a díjbeszedés a nyilvántartási ügynökség által beszedett állami díjak jegyzéke szerint történik).

A nyilvántartásban őrzött okiratok másolata az ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton egyaránt kiadható (a díjbeszedés a nyilvántartási ügynökség által beszedett állami díjak jegyzéke szerint történik).

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban szereplő okiratok?

Bulgária elfogadta a vállalkozásokra és nonprofit szervezetekre vonatkozó adatok bejegyzésének, illetve törlésének érvényességére, valamint a cégiratok közzétételére irányadó uniós jogszabályokban meghatározott elveket. A nemzeti szintű konkrét rendelkezéseket a cégnyilvántartásról és a nonprofit szervezetek nyilvántartásáról (ZTRRYULNTs) szóló törvény, valamit a kereskedelemről szóló törvény állapítja meg.

Az előbbi törvény értelmében úgy kell tekinteni, hogy a jóhiszeműen eljáró harmadik személyek a nyilvántartásba bejegyzett adatokról a bejegyzésük napjával tudomást szereztek. A nyilvántartásba vételt követő 15. napig ezen adatra nem lehet olyan harmadik személyekkel szemben hivatkozni, akik bizonyítják, hogy nem szerezhettek arról tudomást. Harmadik személyek a nyilvántartásba vételt megelőzően kizárólag akkor hivatkozhatnak nyilvántartásba veendő adatra, ha jogszabály nem rendelkezik kifejezetten arról, hogy az csak a bejegyzést követően válik hatályossá. A nyilvántartásba vett adat a törlést követően hatályát veszti. Úgy kell tekinteni, hogy harmadik személyek a TRRYULNTs nyilvántartásban található okiratokról a közzétételük napjával tudomást szereztek.

A jóhiszeműen eljáró harmadik személyek annak ellenére is hivatkozhatnak a bejegyzett adatokra vagy közzétett okiratokra, hogy a bejegyzett adat vagy a közzétett okirat nem létezik. A jóhiszeműen eljáró harmadik személyek vonatkozásában a nyilvántartásba be nem jegyzett adatok nem létezőnek minősülnek.

A bolgár cégnyilvántartás és a bolgár nonprofit szervezetek nyilvántartásának története

A nyilvántartásba vételi eljárás reformja 2008. január 1-jén a cégnyilvántartásról szóló törvény hatálybalépésével, valamint a vállalkozások és a külföldi vállalkozások fióktelepeinek elektronikus nyilvántartása működésének megindulásával kezdődött. A vállalkozásokat 2011. december 31‑ig kellett ismételten nyilvántartásba venni.

A nonprofit szervezetekről szóló törvény 17. cikke értelmében 2018. január 1‑jétől a nyilvántartási ügynökség vezeti a nonprofit szervezetek nyilvántartását. A nonprofit szervezetekről szóló törvény átmeneti és záró rendelkezései alá tartozó 25. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a nonprofit szervezetek nyilvántartásába a megyei bíróság által felvett nonprofit szervezetek 2020. december 31‑ig benyújthatják az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a nyilvántartási ügynökséghez. A két nyilvántartás ugyanazt az adatbázist használja.

A reform eredményei:

 1. A nyilvántartásba vételi eljárás a bíróságoktól a központi kormányzat igazgatási szervéhez, a nyilvántartási ügynökséghez került.
 2. A 28 megyei bíróság valamennyi nyilvántartása egyetlen központi elektronikus adatbázisban egyesült. Az adatbázis tartalmazza a nyilvántartásba veendő adatokat és a nyilvános betekintés céljából rendelkezésre bocsátandó okiratokat, valamint valamennyi benyújtott okirat elektronikus változatát, az elutasító határozatokat, a kiadott utasításokat és a társasági iratokat.
 3. Az információk nyilvánosságának elve alapvető jelentőségű a nyilvántartásba vételi eljárás során.
 4. A nyilvántartásba vételi eljárás a kérelemhez rendszeresített különböző formanyomtatványok felhasználásával indul. A kérelem típusa a vállalkozás vagy nonprofit szervezet típusától vagy a nyilvántartásba veendő adatoktól függ.

Hogyan nyújtható be a kérelem a cégnyilvántartáshoz?

A kérelem benyújtható mind a nyilvántartási ügynökség hivatalának ügyfélszolgálatán mind elektronikus úton a TRRYULNTs portálján keresztül.

Papíralapú kérelem a nyilvántartási ügynökség bármelyik helyi irodájánál benyújtható, a vállalkozás székhelyétől függetlenül. A papíralapú kérelmeket az ügynökség irodáiba való beérkezésüket követően beszkennelik, és a TRRYULNTs számítógépes rendszerében csatolmányként tárolják. A kérelmekhez mellékletként csatolt okiratoknak eredeti okiratoknak, vagy a kérelmező, illetve közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük.

Az elektronikus kérelmek a TRRYULNTs portálján keresztül bármikor benyújthatók.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

A TRRYULNTs számítógépes rendszerébe történő bejegyzés céljából beérkezett egyes tételekhez (kérelem, bírósági határozat, hiba kijavítása iránti kérelem, szakértők, hitelesítők, ellenőrök kijelölése iránti kérelem stb.) „ééééhhnnóóppmp” (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc) formátumú hivatkozási számot rendelnek. Miután a kérelemhez, a bírósági határozathoz vagy a beadványhoz egyedi hivatkozási számot rendeltek, azt a TRRYULNTs számítógépes rendszere vizsgálat céljából véletlenszerűen valamelyik nyilvántartási tisztviselőhöz rendeli. A bejegyzés vagy a törlés iránti, illetve az okiratok 14. cikk szerinti közzététele iránti kérelmek tisztviselőkhöz rendelése automatikusan, a beérkezés sorrendjében történik, amint egy nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lezárta a korábban kiosztott kérelmet, és őt ennek megfelelően a számítógépes rendszer rendelkezésre állóként ismeri el.

A cégnyilvántartásról és a nonprofit szervezetek nyilvántartásáról (ZTRRYULNTs) szóló törvény 19. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyilvántartási tisztviselő a bejegyzés vagy a törlés iránti, illetve az okirat közzététele iránti kérelem tárgyában haladéktalanul, a beérkezést követő 3 munkanapon belül határozatot hoz, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A vállalkozások első alkalommal történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a cégnyilvántartáshoz való benyújtást követő munkanap végéig meg kell vizsgálni, és a kérelem vizsgálatát követően haladéktalanul meg kell hozni a határozatot, kivéve a cégnyilvántartásról és a nonprofit szervezetek nyilvántartásáról (ZTRRYULNTs) szóló törvény 22. cikkének (5) bekezdésében foglalt eseteket, amikor utasítást adnak ki. Az éves pénzügyi beszámoló és jelentés közzétételére vonatkozó kérelmet, amennyiben jogszabály előírja, a beérkezés sorrendjében, a többi kérelemtől elkülönülten kell megvizsgálni.

A határozat típusától függően a következő döntések születhetnek:

 • Utasítás, amelyet a nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lát el a kérelem vizsgálatának befejezésekor, és az a vállalkozás fiókjában haladéktalanul megjelenik, hogy azt a cégnyilvántartásról és a nonprofit szervezetek nyilvántartásáról (ZTRRYULNTs) szóló törvény 19. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül teljesíthessék;
 • elutasító határozat, amelyet a nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lát el a vizsgálat befejezésekor, és az a vállalkozás fiókjában haladéktalanul megjelenik;
 • nyilvántartásba vételre vonatkozó végzés, amelyet a nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lát el a vizsgálat befejezésekor, és amely a cégnyilvántartásról és a nonprofit szervezetek nyilvántartásáról (ZTRRYULNTs) szóló törvény 19. cikkének (2) bekezdésében előírt határidő lejáratáig „három napos határidőre vár” státusszal jelenik meg a vállalkozás fiókjában. A jogszabályban foglalt határidő lejáratát követően a TRRYULNTs számítógépes rendszere automatikusan létrehozza a bejegyzést a fent meghatározott formátumú nyilvántartási számot generálva. Az év, a hónap és a nap a számítógépes rendszer által történő automatikus közzététel szerinti év, hónap és nap, míg az óra, a perc és a másodperc azt az időpontot rögzíti, amikor a nyilvántartási tisztviselő az előző napon elrendelte a nyilvántartásba vételt.

Mit nyújt a BULSTAT nyilvántartás?

BULSTAT nyilvántartás az alábbi jogalanyokra vonatkozó információkat tartalmazza:

 1. a cégnyilvántartásba veendő vállalkozáson és a nonprofit szervezetekről szóló törvény értelmében vett, a nonprofit szervezetek nyilvántartásába veendő nonprofit szervezeten kívüli jogi személyek;
 2. a vállalkozásnak és nonprofit szervezetnek nem minősülő külföldi jogalanyok fióktelepei;
 3. a beruházások ösztönzéséről szóló törvény 24. cikke szerinti külföldi jogalanyok ügynökségei;
 4. a Bulgária területén gazdasági tevékenységet folytató és állandó telephellyel, központtal vagy létesítménnyel rendelkező külföldi jogi személyek;
 5. olyan külföldi jogi személyek, amelyek tényleges ügyvezetésének helye Bulgária területén található;
 6. a Bulgáriában ingatlantulajdonnal rendelkező külföldi jogi személyek;
 7. a nyilvántartásba vett zálogjogokról szóló törvény értelmében vett zálogkötelezettek;
 8. a kötelmekről és szerződésekről szóló törvény szerinti szerveződések, beleértve a kisipari vállalkozásokat és a szociális biztonságról szóló törvénykönyv 8. cikke szerinti biztosító egyesületeket;
 9. a társadalombiztosítási járulékot fizető, nem természetes személy jogalanyok;
 10. e jogalanyok fióktelepei és üzleti egységei, valamint a cégnyilvántartásba felvett vállalkozások üzleti egységei;
 11. szabadfoglalkozású vagy kereskedőként tevékenykedő természetes személyek;
 12. a bolgár személyi azonosító számmal nem rendelkező vagy letelepedett külföldiek azonosító számával nem rendelkező azon külföldi állampolgárok, akik
  • Bulgáriában független, személyes szolgáltatásokat nyújtanak, többek között állandó telephelyen, központban vagy létesítményben;
  • ingatlant szereznek;
  • társadalombiztosítási járulékot fizetnek;
 13. egyéb természetes személyek — a társadalombiztosítási járulékot fizető személyek;
 14. az adójog értelmében különleges nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó külföldi személyek/jogalanyok, ideértve azt is, ha a hatályos és a Bolgár Köztársaság mint részes fél által kötött nemzetközi megállapodás értelmében adómentességet élveznek;
 15. A Bolgár Köztársaságban vagyon- vagy alapkezelőként eljáró természetes és jogi személyek, valamint egyéb jogalanyok, továbbá egyéb hasonló külföldi jogalanyok, amelyeket a vagyonkezelés ilyen formáit lehetővé tevő jog alapján alapítottak, és amelyek ekként működnek.

Ingyenes szolgáltatás-e a BULSTAT nyilvántartásba történő betekintés?

BULSTAT nyilvántartásba a BULSTAT nyilvántartásról szóló törvény 7. cikke (1) bekezdésének 1-7. és 19. pontja, valamint 7. cikkének (9) bekezdése szerinti adatok szolgáltatása érdekében benyújtott okiratok alapján bejegyzett információk nyilvánosak. Bárki kereshet benne meghatározott adatokat.

A BULSAT nyilvántartás története

A BULSTAT nyilvántartást a nemzeti statisztikai hivatal által a statisztikáról szóló törvény 6. cikkének (7) bekezdése alapján a gazdálkodó egységekről vezetett nyilvántartás (RSS EKPOU) alapján hozták létre. Az 1995. október 30‑i 206. sz. minisztertanácsi rendelettel fogadták el a nyilvántartás létrehozására vonatkozó szabályokat. A gazdálkodó egységekről vezetett egységesített hatósági nyilvántartás, a „BULSTAT” 1996. január 1‑je óta működik a Bolgár Köztársaságban. Az 1998. július 30‑i 379. sz. minisztertanácsi határozattal fogadták el a gazdálkodó egységekről vezetett egységesített hatósági nyilvántartásban alkalmazott azonosító kódot egyedi azonosító kód (UIC) néven valamennyi jogi személy és más olyan jogalany tekintetében, amelyek Bulgáriában üzleti tevékenységet folytatnak. 1999. június 17‑én a nemzetgyűlés elfogadta a statisztikáról szóló törvényt. E törvény megállapítja a Bolgár Köztársaság területén üzleti tevékenységet folytató gazdálkodók azonosítására szolgáló egységesített BULSTAT nyilvántartás létrehozásának, működésének és használatának eljárási rendjét. A BULSTAT nyilvántartás az ország egyik legfontosabb közigazgatási hatósági nyilvántartásává vált, és 2000-ben az abban foglalt adatokat elérhetővé tették a nyilvántartás honlapján keresztül.

2005. augusztus 11-én a BULSTAT nyilvántartás működtetése átkerült a nyilvántartási ügynökséghez. Ez a nyilvántartás magában foglalja a cégnyilvántartásba veendő vállalkozáson és a nonprofit szervezetekről szóló törvény értelmében vett, a nonprofit szervezetek nyilvántartásába veendő nonprofit szervezeten kívüli valamennyi jogi személyt és külföldi jogalany fióktelepét. A szabadfoglalkozású vagy kereskedőként tevékenykedő természetes személyeknek ugyancsak kérniük kell nyilvántartásba vételüket. 2008. január 1-jéig a vállalkozások köteles voltak kérni a BULSTAT nyilvántartásba 7 napon belül való felvételüket; amelyet követően az felváltotta a cégjegyzéket.

Hogyan nyújtható be a kérelem a BULSTAT nyilvántartáshoz?

Bejegyzés és törlés a formanyomtatvány benyújtásával kérelmezhető.

A kérelem benyújtható mind a nyilvántartási ügynökség irodáinak ügyfélszolgálatán mind elektronikus úton a BULSTAT portálon keresztül.

Papíralapú kérelem a nyilvántartási ügynökség bármelyik helyi irodájához benyújtható a jogalany székhelyétől függetlenül. A papíralapú kérelmeket az ügynökség irodáiba való beérkezésüket követően beszkennelik, és a BULSTAT számítógépes rendszerében csatolmányként tárolják. A kérelmekhez mellékletként csatolt okiratoknak eredeti okiratoknak, vagy a kérelmező, illetve közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük.

Az elektronikus kérelmek a BULSTAT nyilvántartási portálján keresztül bármikor benyújthatók.

A jogállásuktól függően a BULSTAT nyilvántartásba vételüket kérő jogalanyoknak az alábbiakat kell benyújtaniuk:

 1. a bírósági határozat vagy egyéb okirat másolata az alábbiak szerint:
  a) jogi személyek: létesítő okirat és a jogalanyt irányító és/vagy képviselő természetes személy(eke)t megnevező okirat;
  b) a beruházások ösztönzéséről szóló törvény 24. cikke szerinti külföldi jogalanyok ügynökségei: a bolgár kereskedelmi és iparkamaránál (BCCI) történő nyilvántartásba vételt igazoló okirat;
  c) külföldi jogalanyok: a Bulgária területén folytatott üzleti tevékenységeket tanúsító okirat; a külföldi jogi személyek származását az érintett országban tanúsító, hitelesített okirat;
  d) a kötelmekről és szerződésekről szóló törvény szerinti, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések és a szociális biztonságról szóló törvénykönyv 8. cikke szerinti biztosítási alapok: a társasági szerződés és a nemzeti adóhatóságnál történő nyilvántartásba vételről szóló igazolás;
  e) fióktelepek és üzleti egységek: a letelepedésüket igazoló, valamint az azokat irányító és/vagy képviselő személy(eke)t megnevező okirat;
  f) az a)–e) pontban említettektől eltérő, társadalombiztosítási járulékot fizető jogalanyok: a személyazonosságot igazoló és/vagy azt bizonyító okiratok, hogy egy különös tevékenységet folytatnak, amennyiben jogszabály előírja.
 2. a nyilvántartási ügynökség ügyvezető igazgatója által jóváhagyott kérelem formanyomtatvány;
 3. a bejelentett adatok helyességét igazoló, a kérelmező által aláírt nyilatkozat;
 4. a minisztertanács által jóváhagyott díjszabás szerinti állami díj megfizetését bizonyító okirat.

A nyilvántartás számítógépes rendszerébe történő bejegyzés céljából beérkezett egyes tételekhez (kérelem, bírósági határozat, hiba kijavítása iránti kérelem, szakértők, hitelesítők, ellenőrök kijelölése iránti kérelem stb.) „ééééhhnnóóppmp” (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc) formátumú egyedi hivatkozási számot rendelnek.

A bejegyzés vagy a törlés iránti kérelmeket a beérkezés sorrendjében vizsgálja a nyilvántartási tisztviselő. A nyilvántartási tisztviselő a bejegyzés vagy a törlés iránti kérelem tárgyában a kérelem beérkezését követő munkanap végéig meghozza határozatát.

A határozat típusától függően a következő döntések születhetnek:

 • utasítás, amelyet a nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lát el a kérelem vizsgálatának befejezésekor, és az a vállalkozás fiókjában haladéktalanul megjelenik, hogy azt 5 munkanapon belül teljesíthessék;
 • elutasító határozat, amelyet a nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lát el a vizsgálat befejezésekor, és az a vállalkozás fiókjában haladéktalanul megjelenik;
 • nyilvántartásba vételre vonatkozó végzés, amelyet a nyilvántartási tisztviselő elektronikus aláírással lát el a vizsgálat befejezésekor. A bejegyzést követően a BULSTAT számítógépes rendszere automatikusan létrehozza a fent meghatározott formátumú nyilvántartási számot. Az év, a hónap és a nap a számítógépes rendszer által történő automatikus közzététel szerinti év, hónap és nap, míg az óra, a perc és a másodperc azt az időpontot rögzíti, amikor a nyilvántartási tisztviselő elrendelte a nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásban online az alábbiak szerint lehet keresni:

 • a jogalany neve vagy UIC/személyi azonosító száma;
 • a társasági iratok/év/megyei bíróság;
 • a kérelem sorszáma, nyilvántartási szám;
 • a jogalanyok közötti kapcsolat.
Utolsó frissítés: 10/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.