Tagállami szintű cégnyilvántartások

Csehország

Ez az oldal a Cseh Köztársaság hatósági nyilvántartásáról nyújt áttekintést. Az egyesületek nyilvántartása, a cégnyilvántartás, az alapítványok nyilvántartása, az intézmények nyilvántartása, a tulajdontársi közösségek nyilvántartása és a közhasznú egyesületek nyilvántartása a hatósági nyilvántartás részét képezik.

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Milyen információkat tartalmaz a cseh hatósági nyilvántartás?

A hatósági nyilvántartás a magánjogi jogi személyek tekintetében a jogszabály által előírt adatokat tartalmazza. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó általános szabályokat a 89/2012. sz. törvény, a polgári törvénykönyv 120. cikke tartalmazza. A bíróságok által vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó részletszabályokat a természetes és jogi személyek hatósági nyilvántartásáról szóló 304/2013. sz. törvény tartalmazza. A hatósági nyilvántartás része az okiratok nyilvántartása (itt helyezik letétbe a jogszabály által előírt dokumentumokat, például a társaságok létesítő okiratait, alapszabályát, beszámolóit stb.).

A cégbíróság vezeti a hatósági nyilvántartást. Az igazságügyi minisztérium kezeli a hatósági nyilvántartást.

Az alábbi jogalanyok szerepelnek a hatósági nyilvántartásban:

 • Egyesületek
 • Szakszervezetek
 • Nemzetközi szakszervezetek
 • A munkaadók szervezete
 • A munkaadók nemzetközi szervezete
 • Ágazati szövetségek
 • Ágazati szakszervezetek
 • Nemzetközi ágazati szakszervezetek
 • A munkaadók ágazati szervezete
 • A munkaadók nemzetközi ágazati szervezete
 • Egyéni vállalkozók – cégnyilvántartásba felvett jogalanyok
 • Kereskedelmi társaságok (partnerségek)
 • Betéti társaságok
 • Korlátolt felelősségű társaságok
 • Részvénytársaságok
 • Szövetkezetek
 • Állami vállalatok
 • Spin-off vállalkozások
 • Közhasznú egyesületek
 • Alapítványok
 • Magánalapítványok
 • Intézmények
 • Állami költségvetési forrásban részesülő szervezetek
 • Tulajdonostársak közössége
 • Európai gazdasági egyesülések
 • Külföldi személyek szervezeti egységei
 • Európai szövetkezetek
 • Európai részvénytársaságok

A hatósági nyilvántartásba bejegyzett információkat a természetes és jogi személyek hatósági nyilvántartásáról szóló 304/2013. sz. törvény tartalmazza. A nyilvántartásba veendő alapvető információk elsődlegesen: név vagy cégnév, székhely, tevékenység vagy üzleti tevékenység, jogi forma, cégjegyzékszám, az irányító szervnek minősülő személy neve és címe vagy cégneve és székhelye.

Ingyenes szolgáltatás-e a cseh nyilvántartásba történő betekintés?

A hatósági nyilvántartás elektronikusan működik. A nyilvántartás ingyenesen hozzáférhetőhttps://www.justice.cz/ weboldalon és/vagy közvetlenül a cégnyilvántartás weboldalán. A hatósági nyilvántartás mindenki számára hozzáférhető. A nyilvántartásba bárki betekinthet, és arról másolatot készíthet vagy abból kivonatot kérhet.

Hogyan lehet keresni a cseh hatósági nyilvántartásban?

A cseh nyilvántartás összetett keresőeszközt kínál az online keresésekhez. A nyilvántartásban cégnév vagy cégjegyzékszám alapján végezhető keresés.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található okiratok?

Az okiratok hozzáférhetővé tétele

A cégbíróság haladéktalanul közzéteszi a nyilvántartásba vételre, annak módosítására vagy az onnan való törlésre vonatkozó döntését, valamint az okiratok - beleértve az elektronikus formátumú okiratokat is - benyújtásának tényét. A hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok és az okiratok nyilvántartásába benyújtott okiratok közzétételére a távoli hozzáférést lehetővé tevő módon kerül sor. A cégbíróság közzéteszi a szóban forgó adatokat, és lehetővé teszi hitelesített elektronikus másolat igénylését. Ezt a dokumentumot elektronikus aláírással látják el az illetékes cégbíróság minősített tanúsítványának felhasználásával, és az ingyenesen elérhető a Cseh Köztársaság igazságügyi minisztériumának weboldalán (Ministerstva spravedlnosti ČR). Kérelemre a cégbíróság a nyilvántartásba vételről vagy a benyújtott okiratokról hitelesített részleges vagy teljes másolatot vagy egy arra vonatkozó igazolást ad ki, hogy egy adott adat nem szerepel a nyilvántartásban, kivéve, ha a kérelmező kifejezetten nem hitelesített másolatot kér. A cégbíróság a hatósági nyilvántartásba 1997. január 1-je előtt bejegyzett tényekről és benyújtott okiratokról csak papíralapú másolatot ad ki, kivéve, ha e tényeket vagy okiratokat már elektronikus formában tárolják.

Az okiratokra és tényekre való hivatkozás

A bejegyzéssel érintett személy nem emelhet kifogást a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatokban bízva jogszerűen és jóhiszeműen eljáró személlyel szemben a tekintetben, hogy a bejegyzés nem felel meg a valóságnak.

A nyilvántartásba vett személy harmadik személyekkel szemben csak a közzététel napjától kezdve hivatkozhat a jogszabály alapján közzéteendő adatok és okiratok tartalmára, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy már korábban is tudomással bírt arról. Mindazonáltal a nyilvántartásba vett személy nem hivatkozhat az adatok és okiratok tartalmára olyan cselekmények esetén, amelyekre a közzétételt követő tizenhatodik napot megelőzően kerül sor, ha a harmadik személy be tudja bizonyítani, hogy nem tudhatott arról.

Harmadik személyek minden esetben hivatkozhatnak a közzé nem tett adatok és okiratok tartalmára, kivéve, ha azok a közzététel elmaradásával hatályukat vesztik.

A bejegyzett információk megfelelőségének hiánya

Ha a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés tartalma ellentétes a törvény valamely kötelező előírásával, és nincs más lehetőség annak orvoslására, a cégbíróság felhívja a nyilvántartásba vett személyt az ellentét megszüntetésére. Jogi személyek esetében ha nem kerül sor az ellentét megszüntetésére az előírt határidőn belül, a bíróság hivatalból határozatot hozhat a felszámolásról, ha ez az eljárási cselekmény a harmadik személyek érdekeinek védelmét szolgálja.

Ha eltérés van a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzés cseh és más nyelvű szövege vagy a benyújtott okiratban foglalt cseh nyelvű szöveg és az önként benyújtott más nyelvre lefordított változat között a természetes és jogi személyek hatósági nyilvántartásáról szóló törvény 74. cikkének (1) bekezdése alapján, a közzétett vagy benyújtott okiratban foglalt idegen nyelvű szövegre nem lehet harmadik személyekkel szemben hivatkozni. Harmadik személy hivatkozhat a közzétett vagy benyújtott okirat idegen nyelvű szövegére, kivéve ha a nyilvántartásba vett személy bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy tudomással bírt a benyújtott okirat vagy bejegyzés tartalmának cseh nyelvű szövegéről.

A hatósági nyilvántartásról szóló törvény fordítása

Az igazságügyi minisztérium elkészítette a jogi és természetes személyek hatósági nyilvántartásáról és a vagyonkezelői alapok nyilvántartásáról szóló 304/2013. sz. törvény 2018. január 1-jétől hatályos változatának nem hivatalos angol nyelvű fordítását. A fordítás csak tájékoztatásul szolgál; csak a jogszabályok gyűjteményében közzétett cseh szöveg hiteles. Elérhető itt.

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.