Tagállami szintű cégnyilvántartások

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

A nemzeti nyilvántartás létrehozásának háttere

Mikor hozták létre?

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartást (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) a 3419/2005. sz. törvény alapján hozták létre, és 2011. április 4-én kezdte meg működését. A 3419/05. sz. törvényt később hatályon kívül helyezték, és a 4919/2022. sz. törvény lépett utóbb a helyébe.

Mikor digitalizálták?

A nyilvántartás digitális elektronikus nyilvántartásként jött létre, és a cégek által benyújtott valamennyi dokumentumot és adatot digitális formában tartja nyilván.

Melyek a jelenleg alkalmazandó jogszabályok?

A 4919/2022. sz. törvény szabályozza, amely két részből áll: Az A. rész (1–14. cikk), amely a Görögországban letelepedett valamennyi jogi formájú társaságokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, és a B. rész (15–59. cikk), amely a bármely jogi forma által benyújtott dokumentumokra és adatokra vonatkozó rendelkezéseket, az uniós és harmadik országbeli fióktelepekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a hozzáféréssel, a dokumentumok és adatok kiadásával, a vonatkozó szankciókkal stb. kapcsolatos kérdéseket tartalmazza, https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

A nyilvántartás rögzíti a korlátolt felelősségű társaságok és egyéni vállalkozások, az uniós országokban lévő fióktelepek, valamint a harmadik országokban lévő fióktelepek valamennyi üzleti dokumentumának és adatának közzétételét. Ezekre a közzétételekre a vonatkozó társasági jogszabályok és az (EU) 2017/1132 irányelv hivatkozik. Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás honlapja egyben a „kereskedelmi információk közzétételére szolgáló nemzeti közlöny” szerepét is betölti. A 4919/22. sz. törvény 16. cikkének (1) bekezdése alapján a természetes és a jogi személynek, valamint ezek egyesülései kötelesek bejegyeztetni magukat az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásba.

A nyilvántartás honlapján az alábbi típusú vállalkozások által közzétett információkra kereshet:

a) a 4548/2018. sz. törvény előírása szerinti (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 104. száma) nyilvánosan működő részvénytársaságok (anonymes etaireies – A.E.);

b) a 3190/1955. sz. törvény előírása szerinti (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 91. száma) zártkörűen működő részvénytársaságok (etaireies periorismenis efthynis – EPE);

c) a 4072/2012. sz. törvény előírása szerinti (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 86. száma) zártkörűen működő tőkeegyesítő társaságok (idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE);

d) a 4072/2012. sz. törvény előírása szerinti közkereseti társaságok (omorrythmes etaireies) vagy (rendes vagy jegyzett tőkével rendelkező) betéti társaságok (eterrorythmes etaireies);

e) az 1667/1986. sz. törvény előírása szerinti (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 196. száma), a polgári jog által szabályozott szövetkezetek (astikoi synetairismoi), amely magában foglalja az önsegélyező biztosítótársaságokat, hitelszövetkezeteket, építőszövetkezeteket és energiaközösségeket;

f) a 4430/2016. sz. törvény előírása szerinti (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 205. száma) szociális szövetkezet vállalkozások (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) és munkavállalói szövetkezetek (synetairismoi ergazomenon);

g) a 2716/1999. sz. törvény 12. cikke előírása szerinti (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 96. száma) korlátozott felelősségű szociális szövetkezetek (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis);

h) a polgári törvénykönyv 784. cikke és a 4072/2012. sz. törvény 270. cikke előírása szerinti gazdasági érdekeltségű polgári jogi társaságok (astikes etaireies me oikonomikou skopou);

i) a Tanács 2137/1985/EGK rendeletének (HL L 199., helyesbítés: L 247.) előírásai szerinti európai gazdasági egyesülések, amelyek székhelye Görögországban van;

j) a Tanács 2157/2001/EK rendeletének (HL L 294.) előírásai szerinti európai részvénytársaságok, amelyek székhelye Görögországban van;

k) az 1435/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 207.) előírásai szerinti európai szövetkezetek, amelyek székhelye Görögországban van;

l) olyan külföldi részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok és betéti társaságok görögországi fióktelepei vagy képviseletei, amelyek székhelye valamely uniós tagállamban van;

m) olyan külföldi társaságok görögországi fióktelepei vagy képviseletei, amelyek székhelye harmadik országban található, és amelyek jogi formája hasonló a fenti l) pontban említett külföldi társaságok valamelyikéhez;

n) fióktelepek vagy képviseletek, amelyeken keresztül azon természetes vagy jogi személyek vagy személyegyesülések, akik/amelyek üzleti tevékenységének fő helye vagy székhelye külföldön van és nem tartoznak az l) vagy az m) pont hatálya alá, Görögországban kereskedelmi tevékenységet végeznek;

o) a 4072/2012. sz. törvény 293. cikkének előírásai szerinti konzorciumok; p) a Görögországban telephellyel rendelkező, nyereségorientált egyéni vállalkozások, amelyek: i. rendszeresen végeznek a saját nevük alatt kereskedelmi ügyleteket, vagy ii. árukat vagy szolgáltatásokat forgalmaznak vagy azok forgalmazásában közvetítőként járnak el üzleti kockázattal, akár szervezett infrastruktúrán keresztül, akár harmadik személyek alkalmazása révén.

Ki jogosult hozzáférni a nyilvántartáshoz?

1. Azokat a dokumentumokat és adatokat, amelyeket a társaság vagy fióktelep a cégalapítás, a fióktelep bejegyzése vagy az információk benyújtása során nyújt be, a nyilvántartó kereshető, géppel olvasható formátumban vagy strukturált adatként tárolja.

2. Bármely érdekelt fél kizárólag elektronikus formában kaphat tanúsítványokat, másolatokat vagy kivonatokat a nyilvántartásra kötelezettek irataiból és adataiból, ha a 2690/1999. sz. törvény (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 45. száma) 11. cikkével összhangban kizárólag elektronikus formában kérelmet nyújt be az illetékes nyilvántartó szervezeti egységhez. A fent említett tanúsítványokat, másolatokat vagy kivonatokat kizárólag elektronikus formában adják ki. Hasonlóképpen bármely érdekelt fél kérhet másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt azokról az iratokról és adatokról, amelyeket az ügyiratban tárolnak, és amelyeket nem tesznek közzé a nyilvántartó honlapján. A nyilvántartó nem köteles másolatokat kiadni a nyilvántartásra kötelezettek ügyirataiban található iratokból és adatokból, ha ezeket az iratokat és adatokat 2006. december 31. előtt papír alapon benyújtották.

Milyen információkat rögzít a görög cégnyilvántartás?

Milyen típusú adatokat tárolnak (mely szervezetek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban, fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információk, pénzügyi kimutatások…)?

A nyilvánosságra hozott és bármely érintett harmadik féllel közölhető dokumentumok és adatok legalább a következők:

1. A 4919/22. sz. törvény 16. cikke (1) bekezdésének a)–c), e)–g) és i)–k) pontjában említett, görögországi székhellyel rendelkező társaságok tekintetében a következő dokumentumokat és adatokat teszik közzé a nyilvántartásban:

a) az alapító okiratot, az alapszabályt és szükség esetén a vezetőség jóváhagyó határozatát;

b) az alapszabály módosításait és az alapszabály teljes egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

c) azon személyek kinevezését, a 33. cikk (2) bekezdése szerinti személyes adatait és megbízatásának megszűnését akik a jogszabályok alapján létrehozott tisztség betöltőjeként vagy valamely így létrehozott szerv tagjaként:

i. harmadik személyekkel szemben képviselhetik a társaságot. Abban az esetben, ha ez több személyt érint, a bejegyzésnek tartalmaznia kell, hogy e személyek eljárhatnak-e önállóan vagy kizárólag együttesen kötelesek-e eljárni;

ii. képviselik a társaságot a bíróságok előtt; és

iii. részt vesznek a társaság ügyvitelében, felügyeletében vagy ellenőrzésében;

d) a jegyzett tőke összegét évente legalább egyszer, amennyiben a létesítő okirat rögzíti a jegyzett tőke legnagyobb engedélyezett összegét, és amennyiben a tőkeemeléshez nincs szükség a létesítő okirat módosítására;

e) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK (HL L 372.), a biztosítóintézetek éves beszámolójáról és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló 91/674/EGK (HL L 374.) és a meghatározott jogi formájú vállalkozások éves beszámolójáról, összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és a kapcsolódó jelentésekről, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/34/EU (HL L 182.) tanácsi irányelvek alapján kötelező számviteli dokumentumokat minden pénzügyi évre vonatkozóan;

f) a társaság székhelyének megváltozását;

g) a társaság megszűnését és újraindulását;

h) a társaság érvénytelenségét megállapító bírósági határozatot;

i) a felszámolók kinevezését és adatait a 33. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban;

j) a felszámolás megnyitásáról és lezárásáról, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló pénzügyi kimutatásokat;

k) a partneri üzletrészek számát, valamint a fent említett személyek teljes körű adatait.

2. A 4919/22. sz. törvény 16. cikke (1) bekezdésének d), h) és o) pontjában említett, görögországi székhellyel rendelkező egyszemélyes gazdasági társaságok tekintetében a következő dokumentumokat és adatokat teszik közzé a nyilvántartásban:

a) az alapító okiratot és annak módosításait, egységes szerkezetbe foglalt formában;

b) a tárgyat;

c) a cégnevet és a rövid cégnevet;

d) a székhely teljes címét;

e) a 33. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban a partnerek adatait, az ügyvezető kinevezését és az ügyvezető hatáskörének terjedelmét. Ha az első bekezdésben említett személyek jogi személyek, a közzétett adatok a következők: a nyilvántartási szám, ha van, a legfontosabb azonosító adatok, mint például a cégnév, a jogi forma és a székhely, valamint a jogi személyeket képviselő természetes személy adatai;

f) a partner visszalépését vagy kizárását;

g) a partnereknek a társaság nyereségéből és veszteségéből való részesedési aránya bármilyen változását;

h) a társaság megszűnését és újraindulását;

i) a társaság bíróság általi semmissé nyilvánítását;

j) a felszámolók kinevezését és adatait a 33. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban;

k) az éves pénzügyi kimutatásokat, ha a görög számviteli standardok alkalmazásáról szóló 4308/2014. törvény (a Kormányzati Közlöny I. sorozatának 251. száma) 1. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában leírt körülmények fennállnak;

l) a felszámolás megnyitásáról és lezárásáról, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló pénzügyi kimutatásokat.

3. A 4919/22. sz. törvény 16. cikke (1) bekezdésének l) és n) pontjában említett uniós fióktelepek tekintetében a következő dokumentumokat és adatokat teszik közzé a nyilvántartásban:

a) az alapító okiratot és az alapszabályt, ha azok külön okiratban szerepelnek, valamint azok módosításait;

b) egy igazolást abból a nyilvántartásból, amelybe a társaságot bejegyezték (az illetékes hatóság vagy a származási ország kereskedelmi nyilvántartása által kiállított igazolás az adók és járulékok befizetéséről);

c) a fióktelep postai címét;

d) a fióktelep tevékenységének feltüntetését;

e) azt a nyilvántartást, amelyben a 21. cikk (2) bekezdésében említett ügyiratot a társaságra vonatkozóan megnyitották, valamint az európai egyedi azonosítót (EUID);

f) a társaság nevét és társasági formáját, valamint a fióktelep nevét, ha eltér a társaság nevétől;

g) azon személyek kinevezését, a 33. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti személyes adatait és megbízatásának megszűnését, akik a társaságot harmadik személyekkel szemben és bírósági eljárásokban képviselhetik:

i. a társasági jog egyes szempontjairól szóló (EU) 2017/1132 irányelv (HL L 169.) 14. cikkének d) pontja szerinti közzétételi kötelezettségeknek megfelelően a törvény alapján létrehozott társasági szervekként vagy az ilyen szervek tagjaiként;

ii. a társaság állandó, a fióktelep tevékenységéért felelős képviselőiként, hatáskörük megjelölésével;

h) a társaság megszűnését, a felszámolók kijelölését, a rájuk vonatkozó adatokat és hatáskörüket, valamint a felszámolás megszüntetését a társaság által a 35. cikk h), j) és k) pontjában előírt közzétételnek megfelelően, fizetésképtelenségi eljárást, egyezséget, egyezségkötést vagy bármely hasonló eljárást, amelynek a társaság alá van vetve;

i) a társaság számviteli beszámolóit (pénzügyi kimutatásokat), amelyeket a társaságra irányadó tagállami jog szerint, valamint az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/34/EU (HL L 182.) és 2006/43/EK (HL L 157.) irányelvvel összhangban készítettek el, ellenőriztek és tettek közzé;

j) a fióktelep bezárását.

3. A 4919/22. sz. törvény 16. cikke (1) bekezdésének m) és n) pontjában szabályozott uniós fióktelepek tekintetében a következő dokumentumokat és adatokat teszik közzé a G.E.MI.-ben:

a) az alapító okiratot és a társasági szerződést, ha azok külön okiratban szerepelnek, valamint azok módosításait;

b) a fióktelep postai címét;

c) a fióktelep tevékenységének feltüntetését;

d) annak az államnak a jogát, amelynek hatálya alá a társaság tartozik;

e) a társaság nyilvántartási számát bármely olyan nyilvántartásban, amelynek vezetéséről annak a tagállamnak a joga rendelkezik, amelynek hatálya alá a társaság tartozik;

f) a társaság jogi formáját, fő tevékenységi helyét és célját, valamint – legalább évente – a jegyzett tőke összegét, ha ezek az adatok nem szerepelnek az alapító okiratban vagy az alapszabályban;

g) a társaság nevét valamint a fióktelep nevét, ha eltér a társaság nevétől;

h) azon személyek kinevezését, személyes adatait és megbízatásának megszűnését, akik a társaságot harmadik személyekkel szemben és bírósági eljárásokban képviselhetik:

i. a törvény alapján létrehozott társasági szervként vagy bármely ilyen szerv tagjaként,

ii. a társaság állandó, a fióktelep tevékenységéért felelős képviselőiként, hatáskörük megjelölésével és azzal, hogy e hatáskört önállóan gyakorolhatják-e;

i) a társaság megszűnését, a felszámolók kijelölését, a rájuk vonatkozó adatokat és hatáskörüket, valamint a felszámolás megszüntetését a társaság által a 35. cikk h), j) és k) pontjában előírt közzétételnek megfelelően, fizetésképtelenségi eljárást, egyezséget, egyezségkötést vagy bármely hasonló eljárást, amelynek a társaság alá van vetve;

j) a társaság számviteli dokumentumait, például a pénzügyi kimutatásokat, ahogyan azokat a társaság irányítása alá tartozó tagállam joga szerint elkészítették, ellenőrizték és közzétették. Abban az esetben, ha a tagállam joga nem írja elő a számviteli dokumentumok elkészítését a görög és az uniós joggal egyenértékű módon, akkor a fióktelep tevékenységére vonatkozó számviteli dokumentumokat, például a pénzügyi kimutatásokat kell elkészíteni;

k) a fióktelep bezárását.

Milyen dokumentumokat nyújtanak be/tárolnak (iratok, dokumentumgyűjtemények, alapszabályok, közgyűlési jegyzőkönyvek stb.)?

A következő dokumentumokat nyújtják be:

 • pénzügyi kimutatások ESEF formátumban,
 • pénzügyi kimutatások XBRL és xHTML formátumban,
 • a közgyűlések vagy a partnerek vagy az egyedüli partner gyűléseinek jegyzőkönyvei pdf formátumban,
 • az igazgatótanács vagy az ügyvezető igazgatók és/vagy ügyvezetők jegyzőkönyvei pdf formátumban,
 • a jogi képviselők elektronikus nyilatkozatai papíralapú formátum nélkül,
 • nemzeti vagy határokon átnyúló átalakítási tervek vállalatok számára (egyesülések, szétválások és átalakulások),
 • szakértők (törvényes könyvvizsgálók) jelentései minden jogi célból.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

Személyesen

Az okiratokat, adatokat és személyi adatokat digitális formában tárolják, ezért nem szükséges személyesen megjelenni a nyilvántartási szervezeti egységeknél.

A nyilvántartás weblapján

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás weboldalán bármilyen kereskedelmi közzétételt kereshet.

Mely keresési feltételek állnak rendelkezésre?

A keresést az alábbi, a vállalatra vonatkozó információk valamelyikének felhasználásával végezheti el:

 • Adóazonosító szám (görög rövidítése: A.F.M.) vagy
 • cégjegyzékszám (Γ.Ε.ΜI.), vagy
 • cégnév, vagy
 • rövid név.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen?

A céggel kapcsolatos alábbi információk ingyenesen elérhetők a nyilvántartó honlapján és az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren (BRIS) keresztül:

a) a társaság neve, rövid neve(i) és jogi formája;

b) létesítő okirat szerinti székhelye és az a tagállam, ahol be van jegyezve;

c) nyilvántartási száma és európai egyedi azonosítója (EUID);

d) a weboldal adatai, a társaság jogállása, nevezetesen, hogy aktív-e, felfüggesztették-e a bejegyzéseket, végelszámolás alatt áll-e, felszámolás alatt áll-e, törölték-e a nyilvántartásból vagy megszüntette-e tevékenységét;

e) a társaság célja;

f) cégvezetőinek adatai;

g) az EU-tagállamokban lévő fióktelepeire vonatkozó adatok.

Ezen túlmenően bármely érdekelt fél ingyenesen hozzáférhet, letölthet, saját elektronikus eszközén digitálisan tárolhat, valamint kinyomtathat vagy más módon többszörözhet bármely dokumentumot, információt vagy közleményt, amelyet a Nyilvántartás honlapján maga a Nyilvántartás szervezeti egysége vagy erre kötelezett személyek nyilvános betekintés céljából automatikusan tettek közzé.

Díjazás ellenében?

Bármely érdekelt fél előzetes díjfizetés ellenében hitelesített másolatokat, kivonatokat és tanúsítványokat kaphat a Nyilvántartótól bármely dokumentumról, adatról, másolatról, kivonatról vagy tanúsítványról.

Hogyan kérhetek kivonatot a cégnyilvántartásból, illetve hogyan szerezhetem be a dokumentumok hiteles másolatát vagy kivonatát?

Ha bármely érdekelt fél hivatalos (hiteles) tanúsítványt, másolatot vagy kivonatot kíván kapni egy adott társaságra vonatkozóan a Nyilvántartásban rögzített dokumentumról vagy adatról, ingyenesen regisztrálhat az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás ügyfélkapcsolati részlegénél.

A következő linkeken lehet regisztrálni:

Α) Természetes személyként https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

B) Jogi személyként https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

A dokumentumokra és adatokra vonatkozó hatósági bizonyítványok vagy hiteles másolatok előzetesen befizetett 5 eurós díj fejében beszerezhetők a megfelelő online alkalmazáson keresztül. Az érintett dokumentumokra vagy adatokra vonatkozó tanúsítványok vagy másolatok kétféleképpen juthatnak el a címzetthez: elektronikusan a Nyilvántartás ügyfélkapcsolati alkalmazása útján, vagy postai úton a világ bármely pontjára.

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen

Az iratok vagy adatok nyilvántartásba vételére irányuló eljárás távolról és teljes mértékben elektronikus úton történik. Ezért a személyes megjelenés nem lehetséges.

Online

A dokumentumok és adatok benyújtására vonatkozó eljárás teljes mértékben elektronikus úton történik.

Minden szervezetet hitelesítettek a nyilvántartó rendszerében a dokumentumok és adatok benyújtására. A szervezet (annak jogi vagy meghatalmazott képviselője) belép a nyilvántartó információs rendszerébe, és kiválasztja a megfelelő elektronikus kérelmet. Minden egyes kérelem szabványosított, és számos benyújtandó dokumentumot és adatot kér (sorol fel).

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

A regisztrációs kérelmek két általános kategóriába sorolhatók:

Α) jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képező kérelmek; és

B) teljességi vizsgálat tárgyát képező kérelmek.

A jogszerűségi felülvizsgálat alá eső kérelmek a nyilvántartás szervezeti egységének illetékes tisztviselőjéhez kerülnek, aki elvégzi a benyújtott dokumentum jogszerűségének ellenőrzését, és ha nincs akadálya, jóváhagyja és nyilvántartásba veszi a kérelmet. A rendszer regisztrálja a dokumentumot, létrehoz egy egységes bejegyzést, kiad egy regisztrációs kódot, és automatikusan létrehoz egy szabványosított hirdetménysablont.

A teljességi vizsgálat tárgyát képező kérelmeket a szervezet általi benyújtást követően azonnal, emberi beavatkozás nélkül, automatikusan bejegyzik a nyilvántartásba. Az információs rendszer egy sor ellenőrzést hajt végre, hogy a jogszabályoknak megfelelően ellenőrizze a dokumentum teljességét.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzések harmadik felekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

A 4919/22. sz. törvény 16. cikkének (1) bekezdésében említett jogi személyek számára az l), m), n) és p) pontban meghatározott esetektől eltérő esetekben kötelező jogi tényeket, nyilatkozatokat, dokumentumokat és egyéb információkat nyilvántartásba venni és közzétenni a Nyilvántartásban a következő joghatások kiváltása érdekében:

a) a jogi személyiség megszerzése, ha a létrehozásuk folyamatban van;

b) az alapszabályaik módosítása;

c) egyesülésük, szétválásuk vagy átalakulásuk befejezése;

d) felszámolásuk a partnerek döntését vagy a megfelelő közigazgatási aktus kiadását követően;

e) újraindulásuk, ha felszámolás alatt állnak, valamint azokban az esetekben, amikor a csődeljárás megszűnik a hitelezők követeléseinek teljesítése, a mentesítés miatt, vagy bármely más olyan esetben, amikor a jogi személy újraindulásáról rendelkeznek;

f) a jogi személy jogi személyiségének elvesztése a jogi személy Nyilvántartásból való törlésével;

g) újbóli nyilvántartásba vétel és új felszámolási eljárás megindítása a 28. cikk (4) bekezdésével összhangban.

A 4919/22. sz. törvény 16. cikkében említett természetes vagy jogi személyek, illetve e személyek társulásai harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhatnak olyan dokumentumokra és adatokra, amelyek tekintetében a 17. cikkben említett közzétételi formalitásokat nem tartották be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az említett harmadik személyek tudtak ezekről a dokumentumokról és adatokról.

Eltérések a nyilvántartási bejegyzés és annak közzététele között

Ha a közölt szöveg nincs összhangban a Nyilvántartásba benyújtott irattal vagy adattal, a 16. cikk (1)–(4) bekezdésében említett személyek nem hivatkozhatnak rá harmadik személyekkel szemben. Harmadik felek hivatkozhatnak a közölt adatokra, kivéve, ha a fent említett személyek bizonyítják, hogy az említett harmadik felek tudtak a Nyilvántartásban szereplő szövegről.

Harmadik felek a fentiekkel összhangban hivatkozhatnak olyan dokumentumokra vagy adatokra, amelyekkel kapcsolatban a közzétételi formalitások még nem teljesültek, kivéve, ha a közzététel hiánya miatt ezek a dokumentumok érvénytelenek.

Ha a benyújtás napja és a közzététel napja között eltérés van, a törvényes jogok és jogorvoslati lehetőségek igénybevételének elévülési ideje szempontjából a közzétételi napját kell a benyújtás napjának tekinteni.

Ki felel a nyilvántartásban szereplő bejegyzések pontosságáért?

A nyilvántartás pontosságáért a Nyilvántartó illetékes szervezeti egysége felelős. Konkrétabban, a 4919/22. sz. törvény 20. cikkével összhangban a Nyilvántartó illetékes szervezeti egysége a következőkért felelős:

a) a 16. cikk alapján regisztrációra kötelezettek nyilvántartásba vétele;

b) a nyilvántartásba vételre kötelezettekre vonatkozó minden egyes bejelentés és közzététel;

c) a vonatkozó kérelmek, kísérő dokumentumok, információk vagy nyilatkozatok átvétele, nyilvántartásba vétele – amennyiben ez nem elektronikus úton történik –, teljességének és szükség esetén jogszerűségének vizsgálata, valamint a név és rövid név jóváhagyására és fenntartására irányuló kérelmek ellenőrzése az 55. cikk (3) bekezdésével összhangban;

d) a BRIS-en keresztül benyújtott, a 33., 35. és 39. cikkben említett dokumentumokkal és információkkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok;

e) tanúsítványok, másolatok és kivonatok kiadása a 46. cikk (3) bekezdésével összhangban;

f) az elektronikus egyablakos ügyintézési rendszeren (e-YMS) keresztül a társaságok létrehozására vonatkozó mintavételes ellenőrzések elvégzése és a 26. cikk (4) bekezdésével összhangban a Nyilvántartásba történő automatikus bejelentések.

Adatvédelmi eljárások

A személyes adatok közzétételével és tárolásával összefüggő, az érintettek jogaival kapcsolatos eljárások

Ha a Nyilvántartó személyes adatokat kezel, az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) Információs Rendszerek Támogatásáért és Fejlesztéséért Felelős Főosztálya és a Görög Kereskedelmi Kamarák Szövetségének Egyablakos Ügyintézési Szolgálata az adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119.) és a 4624/2019. sz. törvénnyel (Kormányközlöny I. sorozat 137. száma) összhangban, a közszféra adatairól szóló 4623/2019. sz. törvény (Kormányközlöny I. sorozat 134. száma) 47. cikkével összefüggésben.

Kapcsolattartási adatok

Fejlesztési és Beruházási Minisztérium

Kereskedelmi Főtitkárság

Belkereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság

Társaság címe:

Pl. Kaningos, 10181 ATHÉN

e-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Hasznos webcímek

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) elektronikus kiadványa

Magánszemélyek regisztrációja az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) szolgáltatásainak igénybevétele céljából

Vállalkozások regisztrációja az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban (G.E.MI.)

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) által kiadott tanúsítványok és másolatok hitelességének ellenőrzése

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásról (G.E.MI.) szóló jogszabály

Utolsó frissítés: 12/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.