Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit kínál a görög cégnyilvántartás?

Görögországban a cégnyilvántartás elnevezése Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (görög rövidítése: G.E.MI), amelyet a 3419/2005. sz. törvény (Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 297. sz., 2005.12.06.) és a 4635/2019. sz. törvény 116. cikke (Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 167. sz., 2019.10.30.) szabályoz. A nyilvántartásban a tőkeegyesítő társaságokra és egyszemélyes gazdasági társaságokra vonatkozóan közzétett valamennyi üzleti dokumentum és információ szerepel. Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás honlapja egyben a kereskedelmi információk közzétételére szolgáló nemzeti közlöny szerepét is betölti. A 3419/2005. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdése alapján természetes vagy jogi személynek vagy ezek egyesüléseinek minősülő jogalanyok kötelesek az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban bejegyeztetni magukat.

A nyilvántartás honlapján az alábbi vállalkozások által közzétett információkra kereshet:

a) Természetes személy kereskedők, akik Görögországban telephellyel vagy székhellyel rendelkeznek, vagy görögországi elsődleges vagy másodlagos telephelyen keresztül kereskednek.

b) Görögországi elsődleges vagy másodlagos telephelyen keresztül kereskedő személyegyesülések, és valamennyi kereskedelmi vállalkozás, amennyiben a görög jog alapján hozták létre azokat – közkereseti társaságok vagy betéti társaságok (nyilvános részesedéssel vagy anélkül), a polgári jog hatálya alá tartozó szövetkezetek (ideértve a kölcsönös biztosító társaságokat és a hitelszövetkezeteket), valamint zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaságok –, továbbá a 27.11/14.12.1926 elnöki rendelet 39. cikke alapján beszámolásra kötelezett természetes és jogi személyek.

c) A Tanács 2137/1985/EGK rendeletének (HL L 199., helyesbítés: L 247.) előírásai szerinti európai gazdasági egyesülések, amelyek székhelye Görögországban van.

d) A Tanács 2157/2001/EK rendeletének (HL L 294.) előírásai szerinti európai részvénytársaságok, amelyek székhelye Görögországban van.

e) Az 1435/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 207.) előírásai szerinti európai szövetkezetek, amelyek székhelye Görögországban van.

f) A fent említett feleknek, amelyek üzleti tevékenységének fő helye vagy székhelye Görögországban van, a görögországi fióktelepeiket is nyilvántartásba kell vetetniük.

g) A 2003/58/EK irányelv (HL L 221.) 1. cikke által módosított 68/151/EGK irányelv (HL L 65.) 1. cikkében meghatározott külföldi vállalkozásoknak, amelyek székhelye uniós tagállamban van, nyilvántartásba kell vetetniük görögországi fióktelepeiket és képviseleteiket.

h) Azoknak a harmadik országbeli székhellyel rendelkező külföldi vállalkozásoknak, amelyek jogi formája hasonlít a fenti g) pontban említett külföldi vállalkozások valamelyikének jogi formájára, nyilvántartásba kell vetetniük görögországi fióktelepeiket és képviseleteiket.

i) Azon egyéb természetes vagy jogi személyek vagy személyegyesülések, akik/amelyek üzleti tevékenységének fő helye vagy székhelye külföldön van és nem tartoznak a g) vagy a h) pont hatálya alá, nyilvántartásba kell vetetniük azon fióktelepeiket és képviseleteiket, amelyek révén Görögországban kereskedelmi tevékenységet végeznek.

j) Konzorciumok.

k) A polgári törvénykönyv 784. cikkében említett polgári jogi társaságok, valamint

I) Azon természetes, illetve jogi személyek vagy személyegyesülések, akik/amelyek úgy folytatnak vagy kívánnak folytatni gazdasági vagy szakmai tevékenységet, hogy e tevékenységre még nem regisztráltak kereskedőként.

Milyen dokumentumokat és adatokat tartalmaz a görög cégnyilvántartás?

A regisztrációra kötelezett vállalkozásokra vonatkozó bejegyzés a következő információkat tartalmazza kötelező jelleggel:

a) a gazdasági társaság, fióktelep vagy képviselet cégjegyzékszáma;

b) a nyilvántartó hivatal vagy szervezeti egység, amely az első vagy a későbbi nyilvántartásba vételt végezte, továbbá a felelős tisztviselő teljes neve;

c) a bejegyzési kérelem hivatkozási száma és a nyilvántartási szám;

d) amennyiben a vállalkozás létrehozásához vagy a kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez a hatályos jogszabály szerint kereskedői engedélyre, szakmai engedélyre vagy telepengedélyre és működési engedélyre van szükség, az engedély kiállításában illetékes hatóság vagy szervezeti egység által hozott határozat adatai;

e) a gazdasági társaságot fizetésképtelenné nyilvánító, illetve a hitelezők követeléseinek kielégítésére irányuló egyeztetési eljárás vagy más kollektív eljárás alá helyező bírósági határozatok. A bejegyzés tartalmazza továbbá a társaság minden felszámolójának, kijelölt vagyonfelügyelőjének, vagyonkezelőjének, fizetésképtelenségi szakértőjének teljes nevét, szülei teljes nevét, személyazonosító igazolványa vagy útlevele számát, születési helyét és idejét, állampolgárságát és lakcímét;

f) a fenti e) pontban említett jogi helyzeteket megszüntető, felfüggesztő vagy semmissé nyilvánító bírósági határozatok adatai;

g) a fizetésképtelenségre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közzéteendő információk;

h) a fizetésképtelenségi, illetve egyeztetési vagy más kollektív eljárás iránti, függőben lévő kérelmek adatai;

i) a gazdasági társaság görögországi fióktelepeinek vagy képviseleteinek száma, valamint ezek címe és cégjegyzékszáma;

j) a gazdasági társaság külföldi fióktelepeinek vagy képviseleteinek száma, címe és adatai.

I. A Görögországban letelepedett gazdasági társaságokra vonatkozóan a következő információkat jegyzik be és teszik közzé:

a) létesítő okirat és alapszabály;

b) az alapító okirat vagy az alapszabály módosításai, ideértve annak az időtartamnak a meghosszabbítását, amelyre a gazdasági társaságot létrehozták, valamint az alapító okirat vagy alapszabály bármely későbbi módosítása után az alapító okirat vagy alapszabály új változattal módosított teljes szövege;

c) azon személyek kijelölése, megbízásuk megszűnése és személyes adatai, akik a jogszabályok értelmében létrehozott szervként vagy ilyen szerv tagjaként:

aa) jogosultak a társaság képviseletére harmadik személyekkel szemben (abban az esetben, ha ez több személyt érint, a bejegyzésnek tartalmaznia kell, hogy e személyek eljárhatnak-e önállóan vagy kizárólag együttesen kötelesek-e eljárni),

bb) ellátják a társaság bíróság előtti képviseletét,

cc) részt vesznek a társaság ügyvitelében, felügyeletében vagy ellenőrzésében;

d) a jegyzett tőke összege évente legalább egyszer, amennyiben az alapító okirat vagy alapszabály tartalmazza az engedélyezett jegyzett tőke összegét, és amennyiben a tőkeemeléshez az alapszabály módosítására nincs szükség;

e) minden egyes pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámolók, amelyeket a 78/660/EGK (HL L 222., 1978.8.14.), a 83/349/EGK (HL L 193., 1983.7.18.), a 86/635/EGK (HL L 372., 1986.12.31.) és a 91/674/EGK (HL L 374., 1991.12.31.) tanácsi irányelvvel összhangban kell közzétenni;

f) a székhely áthelyezése;

g) a társaság megszűnése;

h) a társaság érvénytelenségét megállapító bírósági határozat;

i) a felszámolók kijelölése és személyes adatai;

j) a felszámolási eljárás befejezése és a társaság cégnyilvántartásból való törlése.

II. A 2003/58/EK irányelv (HL L 221.) 1. cikkével módosított, 68/151/EGK irányelv (HL L 65.) 1. cikkében említett külföldi vállalkozásokra vonatkozóan, amelyek központi ügyvezetési helye uniós tagállamban van, a következő információkat jegyzik be és teszik közzé:

a) a fióktelep kézbesítési vagy egyéb címe;

b) a fióktelep tevékenységi területének megjelölése;

c) az a tagállami cégnyilvántartás, amelyben a társasággal kapcsolatos aktát tartják, a társaság nyilvántartási számával együtt;

d) a társaság cégneve és társasági formája, valamint a fióktelep cégneve, amennyiben az nem egyezik meg a társaság cégnevével;

e) azon személyek kijelölése, hivatali ideje és személyi adatai, akik a társaság képviseletére jogosultak harmadik felekkel szemben és bírósági eljárásokban:

aa) ha a 2009/101/EK irányelv (HL L 258., 2009.10.1.) 2. cikkének (1) bekezdése szerint a társaságra alkalmazandó közlési kötelezettséggel összhangban a társaság jogszabály által meghatározott ügyvezető szervének vagy ilyen szerv tagjának tekinthetők,

bb) a társaság állandó, a fióktelep tevékenységéért felelős képviselőiként, hatáskörük megjelölésével;

f) a társaság megszűnése, a felszámolók kinevezése, személyi adatai és hatásköre, valamint a felszámolás lezárása, hivatkozással a tagállami cégnyilvántartásra, csődeljárásokra, csődmegállapodásokra, csődegyezségekre vagy a társaságot érintő hasonló eljárásokra;

g) a társaság számviteli okiratai, amelyeket a társaságra irányadó tagállami jog szerint, valamint a 78/660/EGK (HL L 222., 1978.8.14.), a 83/349/EGK (HL L 193., 1983.7.18.) és a 84/253/EGK (HL L 126., 1984.5.12., 20. o.) irányelvnek megfelelően készítettek, ellenőriztek és tettek közzé;

h) a fióktelep megszüntetése.

Keresés a görög cégnyilvántartásban

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján található kereskedelmi közzétételek között a társaságra vonatkozó alábbi információk bármelyikével végezhet keresést:

  1. adóazonosító szám (görög rövidítése: A.F.M.), vagy
  2. cégjegyzékszám (Γ.Ε.ΜI.), vagy
  3. cégnév, vagy
  4. rövid cégnév.

Ingyenes-e a görög cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Bárki ingyenesen hozzáférhet az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban szereplő társaságokra vonatkozó információkhoz. Saját elektronikus eszközén továbbá digitálisan tárolhat, valamint kinyomtathat vagy más módon többszörözhet bármely dokumentumot, információt vagy közleményt, amelyet a Nyilvántartás honlapján maga a Nyilvántartás vagy erre kötelezett személyek nyilvános betekintés céljából tettek közzé. Ha hivatalos (hiteles) tanúsítványt vagy másolatot kíván kapni egy adott társaságra vonatkozóan a Nyilvántartásban rögzített dokumentumról vagy adatról, ingyenesen regisztrálhat az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás ügyfélkapcsolati részlegénél.

A dokumentumokra és adatokra vonatkozó hatósági bizonyítványok vagy hiteles másolatok előzetesen befizetett díj fejében beszerezhetők a megfelelő online alkalmazáson keresztül. Az érintett dokumentumokra vagy adatokra vonatkozó tanúsítványok vagy másolatok kétféleképpen juthatnak el a címzetthez: elektronikusan a Nyilvántartás ügyfélkapcsolati alkalmazása útján, vagy postai úton a világ bármely pontjára.

Hogyan ellenőrizhető a görög cégnyilvántartás által kiadott hatósági tanúsítványok vagy másolatok hitelessége?

Az érintett hatósági tanúsítványok vagy másolatok hitelessége ellenőrizhető a görögországi Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban.

Ha beírja a tanúsítvány vagy másolat referenciaszámát, a társaság cégjegyzékszámát és a dokumentumot kiállító nyilvántartási osztályt, a dokumentum megjelenik a képernyőn.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban tárolt dokumentumok?

A társaságokra vonatkozóan nyilvántartott információk között feltüntetett dokumentumok megbízhatónak tekinthetők, mivel a Nyilvántartás a kereskedelmi közzététel céljaira rendelkezésre álló egyetlen honlap, és a 2009/101/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése értelmében vett kereskedelmi információk közzétételére kijelölt nemzeti közlönynek minősül. Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás a 2012/17/EU irányelv szerinti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer részét képező központosított IT-eszközök (az európai központi platform) útján kapcsolódik a többi tagállam – e jogszabályban említett – nyilvántartásaihoz (a nemzeti nyilvántartásokhoz). Mielőtt a dokumentumokat és az adatokat rögzítik az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban, a Nyilvántartás munkatársai ellenőrzik ezek törvényességét, pontosságát, egyértelműségét és teljességét, és hogy a hatályos jogszabályban előírt minden vonatkozó díjat megfizették-e. Amennyiben ez az ellenőrzés nem tár fel semmit, ami a bejegyzést akadályozhatná, a Nyilvántartás felelős szervezeti egysége bejegyzi a releváns információt a társaságra vonatkozóan. Ha a kérelem, a benyújtott dokumentumok vagy bármely egyéb igazoló dokumentum nem felel meg a törvényi feltételeknek, vagy nem pontos és hiánytalan, a felelős szervezeti egység írásban, fax vagy e-mail útján felszólítja az érintett személyt, hogy öt munkanapon belül tegye meg a kérelem, az igazoló dokumentumok vagy a csatolt dokumentumok szükséges pontosításait, javításait vagy kiegészítéseit. A határidő egy hónapra hosszabbítható, ha a körülmények és a nyilvántartásba veendő információk jellege ezt kívánja. E határidő meghosszabbítása következtében az információk nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó egyéb jogi határidők is meghosszabbodnak. Ha az ötnapos vagy meghosszabbított határidőn belül nem érkezik válasz, illetve ha a benyújtott információkkal a jogi követelmények nem tekinthetők teljesítettnek, vagy ha az információ nem pontos és hiánytalan, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet indokolással ellátott határozattal elutasítják a regisztrálási díj visszatérítése mellett. A közkereseti társaságok és a betéti társaságok, a nyilvánosan és zártkörűen működő részvénytársaságok, a polgári jog hatálya alá tartozó szövetkezetek, a görögországi székhelyű, a 2137/1985/EGK (HL 199., helyesbítés L 247.) rendelet előírásai szerinti európai gazdasági egyesülések, a görögországi székhelyű, a 2157/2001/EK rendelet (HL L 294.) előírásai szerinti európai részvénytársaságok, a görögországi székhelyű, az 1435/2003/EK rendelet (HL L 207.) előírásai szerinti európai szövetkezetek, valamint a polgári törvénykönyv 784. cikkében említett polgári jogi társaságok esetében a tények, nyilatkozatok, dokumentumok és egyéb információk Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban történő bejegyzése a következő hatásokkal jár:

a) A létrehozatal szakaszában lévő, fent említett jogi személyek jogi személyiségre tesznek szert.

b) A társaságok átalakulására vonatkozó hatályos jogszabályok konkrét rendelkezéseire is figyelemmel, az átalakulás bejegyzését kérő vállalkozások az esettől függően nyilvánosan vagy zártkörűen működő részvénytársasággá, a polgári jog hatálya alá tartozó szövetkezetté, európai gazdasági egyesüléssé, európai részvénytársasággá vagy európai szövetkezetté alakulnak át.

c) Módosul a vállalkozás alapító okirata vagy alapszabálya.

d) Egyesülésre vagy szétválásra kerül sor, amelynek egyetlen feltétele a nyilvántartásba vétel, valamint a beolvadt vagy a szétválással megszűnő vállalkozás előzetes törlése a cégnyilvántartásból.

e) A vállalkozás felszámolásra kerül a partnerek döntését vagy a megfelelő közigazgatási aktus kiadását követően.

f) A vállalkozás újraindul.

Végül a 3419/2005. sz. törvény 4. bekezdésének kifejezett rendelkezése szerint vélelmezni kell a Nyilvántartás vonatkozó bejegyzéseinek jogszerűségét és helyességét.

Létezik-e bármely különleges információ, amelyről tudnom kell a görögországi Általános Kereskedelmi Nyilvántartással kapcsolatosan?

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás honlapja a 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK irányelv (HL L 258.) 3. cikkének (5) bekezdése értelmében Görögországban az elektronikus kereskedelmi információk közzététele céljából kijelölt nemzeti közlöny szerepét tölti be. A Nyilvántartás weboldalán közzéteszik a gazdasági társaságok névjegyzékét, valamint a bejegyzéseket és a nagyközönség számára a nyilvántartás használatához szükséges minden egyéb információt. A Nyilvántartásba minden természetes vagy jogi személy ingyenesen betekinthet, továbbá saját elektronikus eszközén digitálisan tárolhat és kinyomtathat vagy más módon többszörözhet bármely dokumentumot, adatot vagy közleményt, amelyet a G.E.MI. weboldalán a Nyilvántartás vagy erre köteles személyek nyilvános betekintés céljából tettek közzé.

A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer részeként az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás: a) e-mailen tart kapcsolatot a többi nemzeti nyilvántartással, valamint aa) információkat kap a többi nemzeti nyilvántartásban tárolt adatokról azon társaságok tekintetében, amelyek székhelye egy uniós tagállamban van és fióktelepekkel rendelkeznek egy másik uniós tagállamban, továbbá bb) információkat közöl a 3419/2005. sz. törvény 6. cikkének (2a) és (2b) bekezdésében említett adatokról azon vállalatok tekintetében, amelyek bejegyzett székhelye vagy fióktelepe Görögországban van, az ugyanazon törvény (1) bekezdésének g) pontjában említettek szerint; valamint b) megválaszolja a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (a portál) egységes európai elektronikus hozzáférési pontjának egyedi felhasználói által benyújtott, az a) pont bb) alpontja szerinti információkkal kapcsolatos kérdéseket.

A Gazdasági, Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főtitkársága Piaci Főigazgatóságának Vállalati és Nyilvántartási Osztálya felelős az európai elektronikus portálon keresztül benyújtott, a 3419/2005. sz. törvény 6. cikkének (2a) és (2b) bekezdésében említett azon kérdések megválaszolásáért, amelyek az Athéni Értéktőzsdén jegyzett vállalatokra, a bankokra és a bankoknak az uniós tagállamokban és harmadik országokban működő fióktelepeire, a részvénytársasági formában működő biztosítótársaságokra és a biztosítótársaságoknak az uniós tagállamokban, illetve harmadik országokban működő fióktelepeire, a nyílt részvénytársasági formában működő befektetési alapokra, a nyílt részvénytársasági formában működő befektetésialap-kezelő társaságokra, a nyílt részvénytársasági formában működő ingatlanbefektetésialap-kezelő társaságokra, a nyílt részvénytársasági formában működő vagyon- és kötelezettségkezelő társaságokra, a nyílt részvénytársasági formában működő befektetési társaságokra, valamint a nyílt részvénytársasági formában működő sportvállalatokra (futball és kosárlabda) vonatkoznak.

Ezenfelül a Nyilvántartáson belül minden görögországi kereskedelmi kamarával külön szervezeti egység foglalkozik, amelynek többek között az a feladata, hogy az európai elektronikus portálon keresztül benyújtott, a 3419/2005. sz. törvény 6. cikkének (2a) és (2b) bekezdésében említett, a fentiektől eltérő jogi formában működő társasággal kapcsolatos dokumentumokra és információkra vonatkozó kérdéseket megválaszolja.

Megjegyzés: A fenti információk pusztán áttekintést nyújtanak, amely arra szolgál, hogy tájékoztassa az érdekelteket a görög cégnyilvántartás és a többi uniós tagállam nemzeti nyilvántartásai közötti kapcsolatról. A jogi keretekre vonatkozó részletesebb információk az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) weboldalán találhatók.

Kapcsolódó linkek

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás elektronikus közleményei

Magánszemélyek regisztrációja az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) szolgáltatásainak igénybevétele céljából

Vállalkozások regisztrációja az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásban (G.E.MI.)

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás (G.E.MI.) által kiadott tanúsítványok és másolatok hitelességének ellenőrzése

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartásról (G.E.MI.) szóló jogszabály

Utolsó frissítés: 21/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.