Tagállami szintű cégnyilvántartások

Litvánia

A jogi személy kódja, neve vagy nevének egy része alapján végezhető keresés. Ez a rész a jogi személyek litvániai nyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

A nemzeti cégjegyzék létrehozásának története

Mikor alapították?

A jogi személyek nyilvántartása, amely a korábbi cégnyilvántartást, valamint az állami szervezetek és egyéb szervek külön nyilvántartási rendszereit váltotta fel, 2004. január 1-jén kezdte meg a működését.

Litvániában a jogi személyek nyilvántartásba vétele 1990 októberében kezdődött meg az önkormányzati nyilvántartó szolgálatoknál, az állami szervezeteket pedig az egyes minisztériumok és más intézmények vették nyilvántartásba.

Mikor digitalizálták?

A jogi személyek nyilvántartásának digitalizálása 1990-ben vette kezdetét. A nyilvántartás ma már teljes mértékben digitalizált.

Melyek a jelenleg alkalmazandó jogszabályok?

A Litván Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény, a különböző jogi formájú jogi személyek tevékenységét szabályozó törvények – például a részvénytársaságokról szóló törvény – és a jogi személyek nyilvántartásáról szóló egyéb jogszabályok.

Szintén alkalmazandók a jogi személyek tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, például a jogi személyek fizetésképtelenségéről szóló törvény stb.

Milyen információkkal szolgál a cégnyilvántartás?

Ki férhet hozzá a nyilvántartáshoz?

A jogi személyek nyilvántartásában szereplő adatok, a nyilvántartásban tárolt dokumentumok és a nyilvántartáshoz benyújtott egyéb információk nyilvánosak. Minden olyan személy megszerezheti a jogi személyek nyilvántartásában rögzített adatokat és az ott tárolt dokumentumok másolatait, aki kérelmet nyújt be, amelyben megjelöli, hogy milyen célra és milyen jogalapon fogja felhasználni az adatokat.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Milyen típusú adatokat tárolnak? (Milyen jogalanyok szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban? Tájékoztatás a fizetésképtelenségről, pénzügyi jelentések…)

A jogi személy kódja; neve; székhelyének címe; a jogi személy szervei: a jogi személy ügyvezető szerveinek a tagjaira, felszámolóira vagy vagyonfelügyelőire vonatkozó adatok; a jogi személy nevében ügyletkötésre jogosult személyek adatai; az a szabály, amely alapján egyes személyek eljárhatnak a jogi személy nevében; a jogi személy tevékenységeire vonatkozó korlátozások; a pénzügyi év kezdete és vége; a tevékenységek időtartama, amennyiben az korlátozott; a jogi személy jogállása (csődeljárás alatt, felszámolás alatt, szerkezetátalakítás vagy átszervezés alatt); arra vonatkozó információ, hogy a jogi személy bizalmi vagyonkezelést végez, társasági és ügyviteli szolgáltatást nyújt, virtuális pénzváltó platform üzemeltetője vagy virtuálispénztárca-szolgáltató; ha a nyilvánosan vagy zártkörűen működő részvénytársaságnak egyetlen részvényese van: a társaság részvényesére vonatkozó adatok, a részvények megszerzésének az időpontja, a társaság részvényeinek részben vagy egészben más személyekre történő átruházásának az időpontja; a felügyelő testületek tagjaira vonatkozó adatok; a jogi személy fióktelepének vagy képviseleti irodájának alapítójára vonatkozó adatok; az éves pénzügyi jelentések címei, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben az összevont éves pénzügyi jelentések címei, valamint a jelentések jóváhagyásának és a jogi személyek nyilvántartásába történő benyújtásának az időpontja stb.

Mely dokumentumok (fájlok, dokumentumgyűjtemények, létesítő okiratok, közgyűlési jegyzőkönyvek…) benyújtására/tárolására kerül sor?

Az adatok bejegyzésére irányuló kérelmek; a tagok üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai; az ügyvezető szervek üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai; létesítő okirat/szervezeti és működési szabályzat; külföldi jogi személyek fióktelepeinek és képviseleti irodáinak a létesítő okiratai; éves pénzügyi jelentések vagy – a jogszabályban meghatározott esetekben – összevont éves pénzügyi jelentések; eszközértékelési jelentések stb.

Hogyan végezhetek keresést (és melyek a rendelkezésre álló keresési feltételek)?

Személyesen

A keresések személyesen végezhetők el.

A cégnyilvántartás honlapján

A keresések a cégnyilvántartás weboldalán végezhetők el.

Mely keresési feltételek állnak rendelkezésre?

A jogi személy kódja, neve vagy nevének egy része alapján végezhető keresés.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen?

A dokumentumok nem szerezhetők be ingyenesen.

Díj ellenében?

A nyilvántartásból származó adatokért, információkért és iratmásolatokért a Litván Köztársaság kormánya által meghatározott díjat kell megfizetni.

Hogyan szerezhető be a nyilvántartásból származó kivonat, hiteles másolat vagy az iratok kivonata?

A jogi személyek nyilvántartásából származó hiteles kivonat az online önkiszolgáló rendszeren keresztül, e-mailben, postai úton vagy valamely ügyfélszolgálati iroda felkeresésével rendelhető meg.

A jogi személyek nyilvántartásából származó dokumentumok hiteles másolata e-mailben, postai úton vagy valamely ügyfélszolgálati iroda felkeresésével rendelhető meg. A dokumentumok nem hitelesített másolata az online önkiszolgáló rendszeren keresztül rendelhető meg és szerezhető be.

Az iratokról készített kivonatokért és másolatokért a Litván Köztársaság kormánya által megállapított díj kerül felszámításra.

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtási módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen

A nyilvántartásba vételi eljárás személyesen indítható meg.

A jogi személy nyilvántartásba vételéhez a következő dokumentumokat kell benyújtani:

  1. a jogi személy nyilvántartásba vételére irányuló, meghatározott formájú kérelem;
  2. a jogi személy létesítő okirata;
  3. a jogszabályok által előírt egyéb dokumentumok.

Egy közjegyző vagy az Igazságügyi Minisztérium ellenőrzi a nyilvántartás adatfeldolgozójához benyújtott adatok valódiságát, azt, hogy a létesítő okiratok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, valamint azt, hogy a jogi személy, a fióktelep vagy a képviseleti iroda, a módosított adatok és létesítő okiratok, valamint a fióktelep vagy a képviseleti iroda szabályzatai bejegyezhetők-e, illetve rögzíthetők-e a nyilvántartásban, tekintettel arra, hogy a jogszabályokban vagy a létesítő okiratban meghatározott kötelezettségek teljesültek, illetve arra, hogy a jogszabályokban vagy a létesítő okiratban meghatározott feltételek bekövetkeztek.

Online

A jogi személyek legnépszerűbb formái, így például a zártkörűen működő részvénytársaságok, a kisebb személyegyesítő társaságok, az egyéni vállalkozások, a köztestületek, az egyesületek, valamint a jótékonysági szervezetek és az alapítványok online létrehozhatók. Ezek teszik ki a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett jogi személyeknek mintegy a 80%-át.

A dokumentumok elektronikus úton, a Nyilvántartási Központ önkiszolgáló rendszerén keresztül közvetlenül benyújthatók a nyilvántartás adatfeldolgozójához, amennyiben az alapító minősített elektronikus aláírással rendelkezik; a dokumentumokat jóváhagyott sablonok (létesítő okiratok, társasági szerződések, alapító okiratok vagy alapszabályok) alapján kell elkészíteni; a jogi személy nevében nem szerepelhet az állam rövidített neve („Lietuva”); ha a székhelyként bejegyezni kívánt ingatlannak nem az alapító a tulajdonosa, be kell nyújtani az ingatlan tulajdonosainak elektronikusan aláírt hozzájáruló nyilatkozatát; a zártkörűen működő részvénytársaság részvényeit készpénzbefizetés útján kell kifizetni; az egyesületek, a köztestületek, a jótékonysági szervezetek és az alapítványok céljainak és tevékenységeinek összhangban kell lenniük a közjogi jogi személyek céljaira és tevékenységeire vonatkozó előírásokkal; a jótékonysági szervezetek és az alapítványok nem rendelkezhetnek dotációs tőkével.

Hogyan történik a benyújtott kérelmek elbírálása?

A benyújtott dokumentumok vizsgálata során a nyilvántartás adatfeldolgozója megállapítja az alábbiakat:

  1. hogy a jogi személy nyilvántartásba vételére (az adatok és a dokumentumok változásainak bejegyzésére vagy az adatok törlésére) irányuló kérelmet az előírt formában nyújtották-e be, illetve hogy minden szükséges dokumentumot benyújtottak-e;
  2. hogy betartották-e a Polgári Törvénykönyv 2.46. cikkének (4) bekezdésében említett határidőket;
  3. hogy a nyilvántartáshoz benyújtott adatok és dokumentumok összhangban vannak-e egymással, egyértelműek-e és nem megtévesztőek-e;
  4. hogy a dokumentumok formája vagy tartalma megfelel-e a jogszabályoknak.

A nyilvántartás adatfeldolgozója csak akkor tagadhatja meg a jogi személy nyilvántartásba vételét, ha valamely fenti feltétel nem teljesül.

Ha a benyújtott kérelemhez kapcsolódó adatokat és létesítő okiratokat közjegyző vagy az Igazságügyi Minisztérium hitelesítette, a nyilvántartás adatfeldolgozója nem ellenőrzi a benyújtott adatok valódiságát, illetve azt, hogy a dokumentumok tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzések harmadik felekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

A jogi személyek nyilvántartásában szereplő adatok és információk mindaddig helytállónak tekintendők, amíg azokat a Litván Köztársaság jogszabályaiban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott eljárás szerint nem vitatják.

A nyilvántartásban foglalt bejegyzés és annak közzététele közötti eltérések

A közzététel a nyilvántartásban szereplő hitelesített bejegyzéseken alapul, ezért nincsenek ilyen eltérések. Az értesítések automatikusan generálódnak a tájékoztató kiadványban a jogi személyek nyilvántartásában szereplő adatok alapján.

Ki viseli az adatok pontosságáért a felelősséget?

A jogi személy ügyvezető szerve felel a benyújtott dokumentumok és adatok pontosságáért, valamint azért, hogy azok határidőben benyújtásra kerüljenek a nyilvántartás adatfeldolgozójához, kivéve, ha valamely jogszabály vagy a létesítő okirat másként rendelkezik.

Adatvédelmi eljárások

Az érintettek személyes adataik közzétételével és tárolásával kapcsolatos jogaira vonatkozó eljárások

A nyilvántartásban szereplő adatok, információk és dokumentumok nyilvánosak. A nyilvántartásban szereplő adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz a jogszabályokban és a jogi személyek nyilvántartására vonatkozó szabályzatokban meghatározott eljárásnak megfelelően bárki hozzáférhet. Az adatok címzettjei a nyilvántartás adatait kizárólag az azok átvételekor megjelölt célra, a meghatározott mértékben és módon használhatják fel. A személyes adatok kezelése az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően történik.

Kapcsolattartási adatok

A jogi személyek nyilvántartásának adatfeldolgozója – Nyilvántartási Központ (állami vállalat).

Tel.: +370 5 268 8262

E-mail: info@registrucentras.lt

Hasznos linkek

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.