Tagállami szintű cégnyilvántartások

Luxemburg

Ez az oldal a luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásba (registre de Commerce et des Sociétés – RCS) történő betekintés lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

A nemzeti nyilvántartás létrehozásának története

Mikor hozták létre?

A cégjegyzék – amely csak természetes személyekre vonatkozott – a cégjegyzéket létrehozó 1909. december 23-i törvény alapján jött létre. 1972-ben az európai jogszabályok ösztönzésére létrehozták a cégnyilvántartást. 1987-ben ezt a két nyilvántartást egyetlen nyilvántartás, a kereskedelmi és cégnyilvántartás formájában egyesítették. Ez a nyilvántartás 2003 óta az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működik, aki annak vezetésével egy gazdasági egyesülést, a LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS csoportot bízta meg.

Mikor digitalizálták?

A kereskedelmi és cégnyilvántartás digitalizálása 2006-ban kezdődött, és 2007-ben fejeződött be. A kereskedelmi és cégnyilvántartás teljes mértékben kereshető, és kizárólag elektronikusan érhető el.

Milyen jogszabályok vonatkoznak jelenleg a cégnyilvántartásra?

 • a kereskedelmi és cégnyilvántartásról, valamint a számvitelről és az éves beszámolókról szóló 2002. december 19-i módosított törvény;
 • a kereskedelmi és cégnyilvántartásról, valamint a számvitelről és az éves beszámolókról szóló 2002. december 19-i módosított törvény végrehajtásáról szóló 2003. január 23-i módosított nagyhercegi rendelet;
 • a gazdasági társaságok és az egyesületek elektronikus tárában (Recueil électronique des sociétés et associations) való közzétételre szánt dokumentumok benyújtására és formájára vonatkozó feltételekről szóló 2016. május 27-i módosított miniszteri rendelet.

Milyen információk érhetők el a cégnyilvántartásban?

-

Ki jogosult hozzáférni a nyilvántartáshoz?

A kereskedelmi és cégnyilvántartás nyilvános.

Milyen információkat tartalmaz a cégnyilvántartás?

Milyen adatokat tárolnak (a közhiteles nyilvántartásban szereplő jogalanyok, fizetésképtelenséggel kapcsolatos információk, pénzügyi kimutatások stb.)?

A kereskedelmi és cégnyilvántartásba az alábbi jogalanyokat kell bejegyezni:

 • természetes személy kereskedők;
 • gazdasági társaságok;
 • gazdasági egyesülések és európai gazdasági egyesülések;
 • a kereskedelmi és a polgári jog hatálya alá tartozó társaságok által a Luxemburgi Nagyhercegségben létrehozott fióktelepek, gazdasági egyesülések és európai gazdasági egyesülések, amelyekre valamely másik állam joga az irányadó;
 • a polgári jog hatálya alá tartozó társaságok;
 • nonprofit egyesületek és alapítványok;
 • önkéntes nyugdíjpénztárak;
 • mezőgazdasági szövetségek;
 • állami és önkormányzati szervezetek;
 • kölcsönös biztosító egyesületek;
 • különleges betéti társaságok;
 • kölcsönös befektetési alapok és értékpapírosítási alapok;
 • kölcsönös biztosító társaságok.

A jogszabályok rögzítik, hogy az adott jogalany jogi formájától függően milyen információkat kell tárolni a kereskedelmi és cégnyilvántartásban.

Általánosságban véve kétféle információt gyűjtenek:

 • jogi adatokat (név, székhely címe, tőke, a törvényes képviselők adatai, pénzügyi év, bírósági határozatokra vonatkozó információk stb.);
 • pénzügyi adatokat (éves beszámolók).

Milyen dokumentumokat iktatnak/tárolnak (iratok, dokumentumgyűjtemények, létesítő okiratok, közgyűlési jegyzőkönyvek stb.)?

A kereskedelmi és cégnyilvántartáshoz csak a jogszabályban előírt dokumentumokat kell benyújtani. A benyújtandó dokumentumok listája az érintett jogalany jogi formájától függ.

A bejegyzett jogalanyokkal kapcsolatban benyújtott összes dokumentum az adott jogalany elektronikus fájljában található, és azokat a kereskedelmi és cégnyilvántartás tárolja.

Ennek megfelelően a kereskedelmi és cégnyilvántartás a következő dokumentumokat tárolja (a teljesség igénye nélkül):

 • létesítő okiratok és azok módosító okiratai;
 • egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratok;
 • a székhellyel, a képviselőkkel, a partnerekkel vagy a könyvvizsgálatért felelős személyekkel kapcsolatos változásokról szóló jegyzőkönyvek, illetve azok kivonatai;
 • a kereskedelmi és cégnyilvántartásba bejegyzett jogalanyokat érintő bírósági határozatok kivonatai;
 • számviteli bizonylatok;
 • a bejegyzett jogalany megszűnéséről szóló okiratok vagy azok kivonatai;
 • az egyesülések stb. feltételeire vonatkozó tervezet.

Hogyan végezhető keresés (és milyen keresési feltételek állnak rendelkezésre)?

Személyesen

A kereskedelmi és cégnyilvántartás közvetlenül megtekinthető a honlapján, amely teljes mértékben elektronikus. Azok számára azonban, akik nem rendelkeznek a szükséges számítástechnikai eszközökkel, Luxemburgban rendelkezésre áll egy iroda, ahol egy erre a célra szolgáló számítógépen kereséseket végezhetnek.

A nyilvántartás honlapján

Az akták a kereskedelmi és cégnyilvántartás (RCS) honlapján kereshetők és tekinthetők meg az „elérhető szolgáltatások” menüpont és „az RCS-akták keresése” alatt.

A nyilvántartásban rögzített dokumentumok megtekintéséhez a felhasználónak – személyes fiók létrehozásával vagy anélkül – be kell jelentkeznie a honlapra.

Milyen keresési feltételek állnak rendelkezésre?

A nyilvános keresés a nyilvántartási szám vagy az érintett jogalany neve alapján történik.

Hogyan szerezhetek be dokumentumokat?

Költségmentesen?

A kereskedelmi és cégnyilvántartáshoz benyújtott dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők. Az akták megtekintése során a benyújtott dokumentumok a megfelelő PDF ikonra kattintva érhetők el.

Térítés ellenében?

A kereskedelmi és cégnyilvántartás vezetője térítés ellenében kivonatokat, tanúsítványokat és hitelesített másolatokat állít ki.

Hogyan szerezhető be a nyilvántartásból származó kivonat, hiteles másolat vagy az iratok kivonata?

A kivonatok és a tanúsítványok a honlapon, az elérhető szolgáltatások menüpont alatt rendelhetők meg. »

A benyújtott dokumentumok hitelesített másolata az érintett jogalany elektronikus aktájának a megtekintése és a benyújtott dokumentum megtekintésére szolgáló PDF ikon mellett található „hitelesített” négyzet bejelölése útján rendelhető meg.

A nyilvántartásba vételi eljárás

Hogyan indíthatom meg a nyilvántartásba vételi eljárást (a kérelmek benyújtásának módja, a dokumentumok hitelesítése, a csatolandó dokumentumok típusa)?

Személyesen

A kereskedelmi és cégnyilvántartás ügyfélszolgálatot tart fenn, amely minden olyan személy számára nyitva áll, akinek információra van szüksége a nyilvántartásból. Az érintetteknek a kereskedelmi és cégnyilvántartás egyik ügyintézője segít intézkedni az elektronikus eljárással kapcsolatban. Ehhez a szolgáltatáshoz előzetesen időpontot kell foglalni.

Online

A kereskedelmi és cégnyilvántartás használatához be kell jelentkezni a nyilvántartás honlapjára.

A bejelentkezéshez/regisztrációhoz luxtrust vagy eIDAS tanúsítványra van szükség, és létre kell hozni egy felhasználói fiókot. A bejelentkezést követően a felhasználónak az „elektronikus benyújtás” menüpontot kell választania a folyamat elindításához.

Hogyan történik a bejegyzési kérelmek feldolgozása?

Miután a felhasználó véglegesítette a bejelentési/bejegyzési kérelmét, a kereskedelmi és cégnyilvántartás vezetője a kérelem kézhezvételétől számított 3 napon belül elvégzi annak gyors jogi ellenőrzését. Ennek során ellenőrzi, hogy a benyújtott információk összhangban vannak-e egymással, hogy minden szükséges információt megadtak-e, és hogy van-e jogalapja a benyújtott információk/dokumentumok nyilvántartásba vételének.

Ha a kérelem hiányos, hibás, vagy nem felel meg a jogszabályoknak, ellenőrzés és helyesbítés céljából visszaküldik a felhasználónak.

A nyilvántartásba vétel joghatásai

A bejegyzés harmadik személyekre gyakorolt hatása az (EU) 2017/1132 irányelv 17. cikke szerint

Az okiratok és az információk közzétételére úgy kerül sor, hogy azokat először benyújtják a kereskedelmi és cégnyilvántartáshoz, ezt követően pedig megjelennek a Hivatalos Lapban, azaz a gazdasági társaságok és az egyesületek elektronikus tárában (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). A kereskedelmi és cégnyilvántartáshoz történő benyújtásukat követően az információk elérhetők a kereskedelmi és cégnyilvántartás honlapján. A RESA-ban történő közzétételre a benyújtástól számított 15 napon belül kerül sor, a gyakorlatban általában a benyújtás napján.

Az okiratok és azok kivonatai csak a RESA-ban való közzétételük napjától kezdve érvényesíthetők harmadik személyekkel szemben, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy az érintett harmadik személyek már korábban tudomással bírtak azokról. A harmadik személyek ettől függetlenül olyan okiratokra, illetve kivonatokra is hivatkozhatnak, amelyek még nem kerültek közzétételre. A közzétételt követő tizenhatodik napot megelőzően végrehajtott ügyletek tekintetében e dokumentumokra és kivonatokra nem lehet hivatkozni olyan harmadik személyekkel szemben, akik bizonyítani tudják, hogy nem állt módjukban tudomást szerezni azokról.

A nyilvántartásba vétel és a közzététel közötti eltérések

Ha a nyilvántartáshoz benyújtott szöveg és a gazdasági társaságok és az egyesületek elektronikus tárában közzétett szöveg között eltérés van, az utóbbira harmadik személyekkel szemben nem lehet hivatkozni. A harmadik személyek azonban hivatkozhatnak ezekre az információkra, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy ismerte a benyújtott szöveget.

A 2016. évi reform óta – amikor a kereskedelmi és cégnyilvántartás vezetője a gazdasági társaságok és az egyesületek elektronikus tárának a vezetője lett – már nem áll fenn annak veszélye, hogy a benyújtott és a közzétett szöveg között eltérések keletkeznek.

Ki felel a nyilvántartott adatok pontosságáért?

Az olyan adatokhoz való hozzáférésre, illetve az olyan adatok helyesbítésére vagy azok kezelésének a korlátozására vonatkozó kérelmeket, amelyek esetében a kereskedelmi és cégnyilvántartás kezelője adatfeldolgozóként, az igazságügyi miniszter pedig adatkezelőként jár el, a Luxembourg Business Registers nevű szervezethez kell benyújtani (a helpdesk@lbr.lu e-mail-címen keresztül vagy postai úton, a G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg címre elküldve), amely továbbítja azokat az Igazságügyi Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez.

A kereskedelmi és cégnyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartott jogalany aktájának a törlésétől számított 20 évig őrzik meg, az alkalmazandó jogszabályi és hatósági rendelkezésekkel összhangban.

A benyújtott dokumentumokban szereplő adatok pontosságáért az azokat benyújtó személy felel.

Adatvédelmi elvek

Az érintettek személyes adatok közzétételével és tárolásával kapcsolatos jogaira vonatkozó eljárások

Az olyan adatokhoz való hozzáférésre, illetve az olyan adatok helyesbítésére vagy azok kezelésének a korlátozására vonatkozó kérelmeket, amelyek esetében a kereskedelmi és cégnyilvántartás kezelője adatfeldolgozóként, az igazságügyi miniszter pedig adatkezelőként jár el, a Luxembourg Business Registers nevű szervezethez kell benyújtani (a helpdesk@lbr.lu e-mail-címen keresztül vagy postai úton, a G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg címre elküldve), amely továbbítja azokat az Igazságügyi Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez.

A kereskedelmi és cégnyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartott jogalany aktájának a törlésétől számított 20 évig őrzik meg, az alkalmazandó jogszabályi és hatósági rendelkezésekkel összhangban.

Kapcsolattartási adatok

Hivatali cím

Levelezési cím

Nyitvatartás

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 428-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Iroda: Hétfőtől péntekig 9:00–12:00 és 13:30–16:00 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfőtől péntekig 8:00 órától 17:30-ig

Hasznos linkek

Luxembourg Business Registers honlapja

kereskedelmi és cégnyilvántartás portálja

Utolsó frissítés: 17/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.