Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Portugália

Ez az oldal a portugál cégnyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Portugália
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Cégnyilvántartás

Portugáliában a cégnyilvántartást az 1986. december 3-i 403/86. sz. törvényerejű rendelettel elfogadott cégnyilvántartási kódex szabályozza.

A nyilvántartásba vétel a cégnyilvántartó hivatalok feladata, amelyek az igazságügyi minisztérium szervezetén belül a nyilvántartást vezető tisztviselők és közjegyzők intézetének (a továbbiakban: IRN) külső szolgálatai. Cégnyilvántartó hivatalok szerte az országban működnek. Az illetékességi területükre nem vonatkoznak földrajzi korlátok.

A cégnyilvántartás célja, hogy tájékoztatást nyújtson az alábbiak jogi helyzetéről:

 • egyéni vállalkozók;
 • gazdasági társaságok;
 • kereskedelmi formában működő polgári jogi társaságok;
 • korlátolt felelősségű társaságok (EIRL);
 • szövetkezetek;
 • állami vállalatok;
 • kiegészítő vállalatcsoportok (ACE) és európai gazdasági egyesülések;
 • magánszemélyek és egyesületek, akik/amelyek számára jogszabály írja elő a nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vétel, amely általában kötelező, jogi személyiséggel ruházza fel a gazdasági társaságokat. A vállalkozásoknak az alapítás napjától számított két hónapon belül kell kérniük nyilvántartásba vételüket.

A tényeket csak akkor lehet nyilvántartásba venni, ha azokat okirati bizonyítékokkal törvényesen alátámasztják, amelyeket elektronikus úton kell archiválni. Idegen nyelvű dokumentumokat csak akkor fogadnak el, ha azokat a jogszabályok előírása szerint lefordítják, kivéve, ha átírás tárgyát képező tényeket rögzítenek angol, francia vagy spanyol nyelven a nyilvántartásban, és az illetékes tisztviselő folyékonyan beszél ezen a nyelven.

A nyilvántartásba vétel történhet átírással (a nyilvántartásba vételre kötelezett szervezetek jogi helyzete szempontjából releváns információkat a benyújtott és összesített dokumentumokból nyerik ki, és azokat a nyilvántartást vezető vagy azt végző tisztviselőnek kell hitelesítenie) vagy letétbe helyezéssel (csak a nyilvántartást igénylő tényekhez kapcsolódó dokumentumok archiválásához).

Milyen adatokat kell nyilvántartásba vetetniük a gazdasági társaságoknak és a kereskedelmi formában működő polgári jogi társaságoknak:

 • alapítás;
 • a társaság legfőbb szerve által a társaság által szerzett eszközökkel kapcsolatban meghozott határozatok, amennyiben ezt jogszabály előírja;
 • részvényösszevonás, részvényfelosztás vagy -átruházás zártkörűen működő részvénytársaságok részvényei vagy betéti társaságok kültagjai által birtokolt részvények esetén;
 • a közkereseti társaságok, betéti társaságok vagy zártkörűen működő részvénytársaságok részvényeinek elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozó kötelezettségvállalások, elővásárlási megállapodások, amennyiben megállapodtak abban, hogy azok erga omnes hatásokkal járnak, és a olyan elővásárlási kötelezettségek, amelyeknek az örökhagyó a végrendelete szerint ilyen hatásokat tulajdonított;
 • közkereseti társaságokban fennálló részvények vagy a kültagok betéti társaságokban birtokolt részvényeinek átruházása, az ilyen részvények használatára és hasznainak szedésére, illetve megterhelésére vagy átruházásra, módosítására vagy törlésére vonatkozó dologi jogok megállapítása, valamint a nyereségre és a felszámolási részesedésre vonatkozó jogok meghatározása;
 • részvényekkel vagy az azokra vonatkozó jogokkal kapcsolatos haszonélvezet, biztosíték, visszatartás, zálogjog, zár alá vétel vagy büntetőeljárási lefoglalás létesítése és átadása, valamint az ilyen részvények szabad elidegenítését befolyásoló minden egyéb cselekmény vagy rendelkezés;
 • tagok kilépése vagy kizárása közkereseti társaságokból és betéti társaságokból, részvények megszüntetése a tag halála következtében, valamint új, korlátlan felelősségű tagok felvétele;
 • részvények értékcsökkenése és a részvényesek kizárása vagy kilépése zártkörű részvénytársaságokból;
 • értékcsökkenésre, átalakításra vagy visszavásárlásra vonatkozó döntések;
 • kötvények kibocsátása zártkörű kibocsátás útján, kivéve, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem időtartama alatt beengedik őket egy szabályozott értékpapír-piacra;
 • az igazgatóság és a vezetőség tagjainak vagy a társaság titkárának kinevezése és az időmúlástól eltérő bármely okból történő távozása;
 • nyilvánosan működő részvénytársaságok, zártkörű részvénytársaságok és betéti részvénytársaságok valamint szükség esetén közkereseti társaságok és betéti társaságok által készített beszámolók bemutatása, valamint az erre kötelezett társaságok összevont beszámolóinak bemutatása;
 • székhely megváltoztatása vagy a székhely külföldre helyezése;
 • országon belüli vagy határon átnyúló összeolvadásokra vagy szétválásokra vonatkozó tervek;
 • európai részvénytársaság egyesüléssel történő létrehozására vonatkozó tervek, a nemzeti jogszabályok szerint létrehozott nyilvánosan működő részvénytársaság átalakításával európai részvénytársaság létrehozására vonatkozó tervek, európai holding-részvénytársaság együttes létrehozására vonatkozó tervek, az utóbbi esetben annak igazolásával, hogy ennek feltételei teljesülnek;
 • bármely társaság bővítése, belföldi vagy határokon átnyúló egyesülése, szétválása, átalakítása vagy feloszlatása, valamint a részvénytőke növelése, csökkentése vagy visszavásárlása, továbbá a társaság alapszabályának bármilyen más módosítása;
 • a felszámolók kinevezése és távozása a felszámolás befejezése előtt, valamint a felszámolók jogszabályi vagy szerződéses hatáskörének bármilyen változtatása;
 • a felszámolási eljárás lezárása vagy a társaság működésének folytatása;
 • cégcsoporton belül egy társaság által egy másik társaság felett gyakorolt teljes irányítás fenntartására vonatkozó határozatok, vagy az ilyen helyzet megszüntetése;
 • alárendelési megállapodások, illetve ezek bármely módosítása vagy lejárata;
 • opciós utalványok kibocsátása, amennyiben ezt olyan jogalany zártkörűen kínálja fel, amelynek nincs nemzeti szabályozott piacon jegyzett értékpapírja, kivéve, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időtartama alatt engedélyezték részére egy szabályozott értékpapírpiacon történő kereskedést.

Hogyan kérhető és milyen költséggel jár a nyilvántartásba vétel

A cégnyilvántartásba történő bejegyzés céljából dokumentumok nyilvántartásba vételét kérheti személyesen a cégnyilvántartási irodában, levélben vagy online (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

A költségek attól függően változnak, hogy mely tényeket kíván nyilvántartásba vetetni, és a költségeket rendszeresen felülvizsgálják. A különféle cselekmények nyilvántartásba vételének költségei a következő címen olvashatók: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice

Hogyan lehet betekinteni a cégnyilvántartásba és ez mennyibe kerül

Bárki kérhet kivonatokat a nyilvántartásból és az archivált dokumentumokból, illetve szóbeli vagy írásbeli információkat szerezhet azok tartalmáról.

A kötelezően nyilvánosságra hozott nyilvántartási információk ingyenesen rendelkezésre állnak a következő címen: http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx

A regisztráció csak egy kivonattal igazolható, amely hat hónapig érvényes. A kivonatok elektronikus adathordozón tehetők elérhetővé, és ezek minden jogi célra bármely hatóság vagy magánszervezet előtt ugyanazon feltételek mellett érvényesek, mint a papíralapú változatuk.

A nyilvántartás kivonatáért és a kapcsolódó dokumentumokért díjat számítanak fel, akár papíralapú, akár elektronikus formában.

Az elektronikus kivonatokhoz való hozzáférés előfizetés alapján biztosított, amelynek éves díja 25 euró, és megfelelő díj ellenében két, három vagy négy évre szóló előfizetés is lehetséges. A költség attól függően változhat, hogy milyen típusú kivonatra van szükség (nyilvántartásba vétel vagy a két másik lehetséges típus egyike).

A kérelem a következő címen nyújtható be: https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online

Kérésre a cégnyilvántartásban szereplő információkat angol nyelvű elektronikus tanúsítvány formájában lehet szolgáltatni, amelynek a portugál nyelvű információkkal azonos joghatásai vannak.

A cégnyilvántartás joghatásai

A nyilvántartásba vett tények harmadik felekkel szemben csak a regisztráció napját követően lépnek hatályba. A nyilvántartásba vett és (a http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx weblapon) közzétett tények harmadik felekkel szemben csak a regisztráció napját követően lépnek hatályba.

Az átírással történő végleges nyilvántartásba vétel feltételezi, hogy a jogi helyzet a pontosan meghatározott feltételekkel áll fenn. Például egy gazdasági társaság nyilvántartási adatai (jogi forma, név, székhely, cél, aláírásra jogosultak, a társaság szervei tagjainak azonosítása stb.) esetében vélelmezik, hogy fennáll a nyilvántartásban említett jogi helyzet.

Letéttel történő nyilvántartásba vétel esetén nem áll fenn ez a vélelem; ez nyilvános tájékoztatásnak minősül, és nem vélelmezett az adatok helyessége.

Utolsó frissítés: 28/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.