Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųispanųestųanglųprancūzųmaltiečiųrumunųslovėnų.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Austrija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Austrijos verslo registras.

Turinį pateikė
Austrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Austrijos verslo registre?

Komercinės veiklos registre (vok. Firmenbuch, taip pat vadinamame „pagrindiniu registru“ (Hauptbuch)) pateikiama informacija apie visus užregistruotus Austrijos verslo subjektus (žr. Komercinės veiklos registro įstatymo (Firmenbuchgesetz – FBG) 2 straipsnį). Dokumentai, kuriais grindžiami tie įrašai, laikomi elektroninių dokumentų archyve, kurį tvarko Teisingumo ministerija (dokumentų archyvas (vok. Urkundensammlung)). Įmonių informacija ir dokumentų archyvas visuomenei prieinami internetu, tačiau už prieigą reikia mokėti.

Įmonių duomenys Austrijos valdžios institucijoms taip pat prieinami per Federalinio skaičiavimo centro (vok. Bundesrechenzentrum – BRZ) portalą. ES valstybės narės duomenis gali gauti per Europos verslo registrą (EVR).

Ar Austrijos verslo registru galima naudotis nemokamai?

Už prieigą prie Austrijos komercinės veiklos registro reikia mokėti.

Kaip atlikti paiešką Austrijos verslo registre?

Kiekvienas asmuo gali prisijungti prie komercinės veiklos registro duomenų bazės ir gauti informaciją apie įrašus registre.

Einamųjų duomenų kopiją galima atsisiųsti įvedant komercinės veiklos registro numerį (vok. Firmenbuchnummer). Be to, pateikus prašymą galima gauti ištrintus duomenis (jeigu jie prieinami elektronine forma). Užklausos taip pat gali būti susijusios su neseniai įtrauktais, iš dalies pakeistais ar ištrintais įrašais.

Viešą prieigą prie komercinės veiklos registro duomenų bazės teikia įmonės, vadinamos „tarpuskaitos namais“ (vok. Verrechnungsstellen), kurios pagal sutartį su Teisingumo ministerija tvarko užklausas. Jos už mokestį teikia paslaugas, pvz., atsako į užklausas, susijusias su komercinės veiklos registru, arba teikia patvirtintas registro įrašų kopijas, kurios yra lygiavertės oficialiai pateiktoms pažymoms.

Tačiau valdžios institucijai pateikti skirtą viešą dokumentą, kuriuo patvirtinamas komercinės veiklos registre esančios įmonės statusas, gali išduoti tik federalinės žemės teismas (vok. Landesgericht) (komercinės veiklos registro skyrius (Firmenbuchabteilung)).

Koks registre esančių dokumentų patikimumas?

Remiantis Direktyvos 2009/101/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2012/17/ES, 3a straipsniu, valstybės narės turi paaiškinti nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias trečiosios šalys gali remtis 2 straipsnyje nurodyta informacija ir dokumentais apie įmones (pvz., organų atstovavimo įgaliojimais, įstatais). Šiame informaciniame biuletenyje išdėstoma teisinė padėtis Austrijoje.

Remiantis Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsniu, Austrijoje informacija ir dokumentai, susiję su akcinėmis bendrovėmis (vok. AktiengesellschaftenAG) ir uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) turi būti prieinami komercinės veiklos registre, kurio teisiniai pagrindai yra Komercinės veiklos kodeksas (UnternehmensgesetzbuchUGB) ir Komercinės veiklos registro įstatymas (FirmenbuchgesetzFBG). Komercinės veiklos registrą kaip elektroninį registrą administruoja teismai. Jį sudaro pagrindinis registras, kuriame įrašomi ir išbraukiami juridiniai faktai (pvz., organų atstovavimo įgaliojimai), ir dokumentų archyvas, kuriame laikomi atitinkami dokumentai (pvz., įstatai).

Remiantis Komercinės veiklos kodekso 10 straipsnio 1 dalimi, apie įrašus komercinės veiklos registre turi būti pranešama teisinių pranešimų duomenų bazėje (vok. Ediktsdatei, kuri yra nemokamai prieinama internetu) ir Oficialiajame leidinyje Wiener Zeitung. Šis pranešimas laikomas įvykusiu tuo metu, kai atitinkami duomenys įvedami į teisinių pranešimų duomenų bazę.

Komercinės veiklos registro įrašų poveikis trečiosioms šalims reglamentuojamas Komercinės veiklos kodekso 15 straipsnyje, kuriame teigiama, kad faktu, kuris turėjo būti įrašytas komercinės veiklos registre, tačiau nebuvo ten įrašytas, atitinkama įmonė negali remtis prieš trečiąją šalį, nebent trečioji šalis jau žinojo apie atitinkamą faktą (1 dalis). Kai faktas įrašomas, trečioji šalis privalo priimti faktą kaip jai privalomą. Tačiau tai netaikoma teisiniams veiksmams, atliktiems per 15 dienų nuo paskelbimo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji apie faktą nežinojo ir neturėjo žinoti (2 dalis). Įmonė taip pat turi priimti neteisingus įrašus kaip jai privalomus trečiosios šalies atžvilgiu pagal komercinius sandorius, jeigu ji pati įvedė neteisingą įrašą arba neišbraukė įrašo, nors žinojo arba turėjo žinoti, kad jis yra neteisingas. Tačiau įmonė neprivalo priimti neteisingų įrašų kaip jai privalomų, jeigu ji gali įrodyti, kad trečioji šalis nesirėmė įrašu arba kad trečioji šalis žinojo, jog įrašas yra neteisingas, arba to nežinojo dėl didelio aplaidumo (3 dalis).

Teisiškai privaloma akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatų redakcija visada yra ta, kuri paskelbta komercinės veiklos registre, nes joks įstatų pakeitimas neturi teisinio poveikio, kol jis įtraukiamas į komercinės veiklos registrą (Akcinių bendrovių įstatymo (vok. AktiengesetzAktG) 148 straipsnio 3 dalis, Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymo (GmbH-GesetzGmbHG) 49 straipsnio 2 dalis).

Austrijos verslo registro istorija

Austrijos komercinės veiklos registro įrašai iš pradžių buvo laikomi popieriuje. Kai 1991 m. registras buvo automatizuotas, popieriniai duomenys buvo perkelti į elektroninę duomenų bazę. Nuo tada visi duomenys – tiek einamieji, tiek istoriniai – prieinami elektronine forma.

Susijusios nuorodos

Europos verslo registras

Bendroji informacija apie Austrijos komercinės veiklos registrą

Austrijos teismų teisinių pranešimų duomenų bazė

Visas Komercinės veiklos kodekso teisinis tekstas

Visas Komercinės veiklos registro įstatymo teisinis tekstas

Visas Akcinių bendrovių įstatymo teisinis tekstas

Visas Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymo teisinis tekstas

Paskutinis naujinimas: 21/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.