ES šalių įmonių registrai

Bulgarija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Bulgarijos įmonių registrus ir BULSTAT registrą. Bulgarija užtikrina, kad šie registrai atitiktų informacijos viešumo, skaidrumo ir saugumo principus.

Turinį pateikė
Bulgarija

Kokia informacija pateikiama Bulgarijos įmonių registre?

Bulgarijos įmonių registrą ir ne pelno juridinių subjektų registrą (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTS) administruoja Registrų agentūra, pavaldi Teisingumo ministerijai. Registre TRRYULNTS įregistruoti komercinės veiklos subjektai, užsienio komercinės veiklos subjektų filialai, ne pelno juridiniai subjektai, ne pelno juridinių subjektų filialai ir informacija apie juos, kurią užregistruoti reikalaujama pagal teisės aktus. Taip pat, kaip reikalaujama teisės aktais, registre TRRYULNTS saugomi dokumentai, susiję su komercinės veiklos subjektais, užsienio komercinės veiklos subjektų filialais, ne pelno juridiniais subjektais ir ne pelno juridinių subjektų filialais.

Įmonių registras ir ne pelno juridinių subjektų registras turi bendrą elektroninę duomenų bazę, kurioje kaupiami duomenys, kuriuos reikalaujama užregistruoti pagal teisės aktus, ir dokumentai, kuriuos pagal teisės aktus reikalaujama saugoti visuomenei susipažinti ir kurie susiję su komercinės veiklos subjektais, užsienio komercinės veiklos subjektų filialais, ne pelno juridiniais subjektais ir ne pelno juridinių subjektų filialais. Komercinės veiklos subjektų, užsienio komercinės veiklos subjektų filialų, ne pelno juridinių subjektų ir ne pelno juridinių subjektų filialų bylos saugomos elektronine forma. Bylose saugomos paraiškos, dokumentai, kuriais pagrindžiami įregistruoti duomenys, informaciją atskleidžiantys dokumentai ir kiti dokumentai, kuriuose taip pat gali būti asmens duomenų, kuriais remiantis galima nustatyti atitinkamam komercinės veiklos subjektui ar ne peno juridiniam subjektui atstovaujančių arba juos valdančių asmenų tapatybes.

Ar prieiga prie Bulgarijos įmonių registro yra nemokama?

Įmonių registras ir ne pelno juridinių subjektų registras yra vieši. Prieiga prie įmonių registrų duomenų bazių yra nemokama. Registrų agentūra suteikia registracija grindžiamą prieigą prie komercinės veiklos subjekto arba ne pelno juridinio subjekto bylos. Tokia prieiga gali būti suteikta agentūros vietos biuruose pateikus prašymą ir asmens tapatybės dokumentą. Asmenys, prašantys elektroninės prieigos, turi patys įrodyti savo tapatybę naudodami elektroninį parašą arba agentūros išduotą skaitmeninį pažymėjimą; oficiali prieiga suteikiama pagal specialiame reglamente nustatytą tvarką. Registrų agentūra taip pat suteikia nemokamą atvirą prieigą prie informacijos ir dokumentų per įmonių registrų sąveikos sistemą.

Kaip ieškoti informacijos Bulgarijos įmonių registre?

Įmonių registre informacijos galima ieškoti visą parą.

Įmonių registre ir ne pelno juridinių subjektų registre konkrečios informacijos ar dokumento gali ieškoti bet kuris asmuo.

TRRYULNTS portale paiešką galima atlikti naudojant toliau nurodytus kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto, užsienio komercinės veiklos subjekto filialo, ne pelno juridinio subjekto, ne pelno juridinių subjektų filialo pavadinimą/unikalų identifikavimo kodą (UIC); partnerio arba vienintelio akcininko vardą (pavadinimą) ar asmens tapatybės numerį ar prekybinį pavadinimą arba vienodą identifikacinį kodą (UIC);
 • juridinio asmens (komercinės veiklos subjekto arba ne pelno juridinio subjekto) organų nario vardą (pavadinimą) ar tapatybės numerį arba vienodą identifikacinį kodą (UIC). Komercinės veiklos subjekto, užsienio komercinės veiklos subjekto filialo, ne pelno juridinio subjekto, ne pelno juridinių subjekto filialo, jo pirmtakų ir teisių perėmėjų byloje gali būti ieškoma konkrečios informacijos ar dokumentų.

Naudotojai taip pat gali vykdyti paiešką visoje registro TRRYULNTS duomenų bazėje pagal konkrečius savo kriterijus. Metinis mokestis už paieškų vykdymą visoje duomenų bazėje yra 100 BGN (Bulgarijos levų) (šį mokestį renka Registrų agentūra pagal valstybės rinkliavų sąrašą); valdžios institucijoms tokia prieiga prie duomenų bazės yra nemokama.

Pažymėjimai gali būti išduodami vietoje Registrų agentūroje ir elektroniniu būdu (mokestį renka Registrų agentūra pagal valstybės rinkliavų sąrašą).

Registre saugomų dokumentų kopijos gali būti išduodamos vietoje arba elektroniniu būdu (mokestį renka Registrų agentūra pagal valstybės rinkliavų sąrašą).

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Bulgarija patvirtino principus, nustatytus atitinkamuose ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas konkrečios informacijos įrašymo arba išbraukimo teisėtumas ir su komercinės veiklos subjektais/ne peno juridiniais subjektais susijusių dokumentų paskelbimas. Konkreti nacionalinio lygmens tvarka nustatyta Įstatyme dėl įmonių registro ir ne pelno juridinių subjektų registro (ZTRRYULNTS) ir Prekybos įstatyme.

Pagal pastarąjį įstatymą laikoma, kad į registrą įrašyta konkreti informacija nuo jos įrašymo momento tampa žinoma sąžiningai veikiantiems tretiesiems asmenims. Tokia konkrečia informacija, jeigu nuo jos įrašymo momento nepraėjo 15 dienų terminas, negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, kurie įrodo neturėję galimybių jos sužinoti. Tretieji asmenys gali remtis konkrečia informacija, kuri turi būti registruojama, net jeigu įrašas dar nebuvo sukurtas, išskyrus atvejus, kai įstatyme aiškiai nustatyta, kad informacija galima remtis tik ją įrašius. Ištrintas įrašas nebegalioja. Laikoma, kad registre TRRYULNTS esantys dokumentai tretiesiems asmenims tapo žinomi nuo jų paskelbimo registre dienos.

Sąžiningai veikiantys tretieji asmenys gali remtis įrašu arba paskelbta informacija, net jeigu nėra įrašytos konkrečios informacijos arba paskelbto dokumento. Kalbant apie sąžiningai veikiančius trečiuosius asmenis, pažymėtina, kad jei konkreti informacija neįrašyta į registrą, laikoma, kad informacijos nėra.

Bulgarijos įmonių registro ir ne pelno juridinių subjektų registro istorija

Registracijos proceso reforma pradėta 2008 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo Įmonių registro įstatymas ir pradėjo veikti komercinės veiklos subjektų ir užsienio komercinės veiklos subjektų filialų elektroninis registras. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. komercinės veiklos subjektai turėjo užsiregistruoti iš naujo.

Pagal Įstatymo dėl ne pelno juridinių subjektų 17 straipsnį nuo 2018 m. sausio 1 d. Registrų agentūra tvarko ne pelno juridinių subjektų registrą. Įstatymo dėl ne pelno juridinių subjektų pereinamojo laikotarpio ir baigiamųjų nuostatų 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ne pelno juridiniai subjektai, įtraukti į ne pelno juridinių subjektų registrą apygardų teismuose, turi teisę Registrų agentūrai iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikti persiregistravimo paraišką. Abu registrai turi tą pačią duomenų bazę.

Reformos rezultatai:

 1. Registravimo procesas buvo perkeltas iš teismų į centrinės valdžios administracinę įstaigą – Registrų agentūrą.
 2. Visi 28 provincijos teismų registrai sujungti į bendrą centralizuotą elektroninę duomenų bazę. Duomenų bazėje saugomi duomenys, kuriuos reikalaujama registruoti, ir dokumentai, kuriuos pagal teisės aktus reikalaujama saugoti visuomenei susipažinti, taip pat visų pateiktų dokumentų, atsisakymų juos išduoti, pateiktų nurodymų ir bendrovės bylų elektroninės versijos.
 3. Informacijos viešumo principas yra kertinis registracijos procedūros aspektas.
 4. Registracijos procedūra vykdoma naudojant įvairių rūšių paraiškų formas. Paraiškos rūšis priklauso nuo komercinės veiklos subjekto ar ne pelno juridinio subjekto tipo ir duomenų, kuriuos reikia įrašyti.

Kaip pateikti paraiškas įmonių registrui?

Paraiškas galima pateikti vietoje bet kuriame Registrų agentūros biure arba elektroniniu būdu per TRRYULNTS portalą.

Popierinės paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriam vietos Registrų agentūros biurui, nepaisant vietos, iš kurios komercinės veiklos subjektas vykdo savo veiklą. Agentūros biuruose priimtos popierinės paraiškos yra skenuojamos ir TRRYULNTS kompiuterinėje sistemoje saugomos kaip priedai. Prie paraiškų kaip priedai pridedami dokumentai turi būti originalai arba pareiškėjo ar notaro patvirtintos kopijos.

TRRYULNTS portale elektronines paraiškas galima pateikti bet kuriuo metu.

Kaip nagrinėjamos pateiktos paraiškos?

Kiekvienam dokumentui, kuris buvo pateiktas įrašymo į registro TRRYULNTS kompiuterinę sistemą tikslais (paraiškai, teismo sprendimui, prašymui ištaisyti klaidą, prašymui paskirti ekspertus, tikrintojus, kontrolierius ir pan.), suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, kuris sudaromas naudojant formatą „yyyymmddhhmmss“ (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, sekundė). Kai paraiškai, teismo sprendimui arba prašymui suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, tuomet TRRYULNTS kompiuterinė sistema atsitiktine tvarka paskiria jį nagrinėti registracijos pareigūnui. Paraiškos dėl įrašymo arba išbraukimo arba dokumentų paskelbimo pagal 14 straipsnį automatiškai priskiriamos pagal gavimo eilę iš karto, kai registracijos pareigūnas elektroniniu būdu pasirašo anksčiau priskirtą paraišką ir atitinkamai kompiuterinė sistema nustato, kad šis pareigūnas gali nagrinėti paraišką.

Remiantis Įstatymo dėl įmonių registro ir ne pelno juridinių subjektų registro (ZTRRYULNTS) 19 straipsnio 2 dalimi, registracijos pareigūnas turi priimti sprendimą dėl įregistravimo arba išregistravimo paraiškos arba dėl dokumento paskelbimo paraiškos per tris darbo dienas nuo jų gavimo, nebent įstatyme nustatyta kitaip. Komercinės veiklos subjektų paraiškos dėl pirmojo įregistravimo išnagrinėjamos iki kitos darbo dienos, einančios po jų pateikimo įmonių registrui dienos, pabaigos, ir kai sprendimas priimamas iš karto po paraiškos nagrinėjimo, išskyrus atvejus, nurodytus 22 straipsnio 5 dalyje, kai išduodamas nurodymas. Paraiškos dėl metinių finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų, jeigu jų reikalaujama pagal įstatymus, nagrinėjamos atskirai nuo kitų paraiškų jų gavimo eilės tvarka.

Įvairių sprendimų pasekmės:

 • elektroniniu parašu patvirtinti registracijos pareigūno nurodymai dėl konkrečios paraiškos nagrinėjimo pabaigos, kurie iš karto paskelbiami komercinės veiklos subjekto paskyroje, turi būti įgyvendinti per ZTRRYULNTS 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą;
 • atsisakymas, kurį elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuris iš karto paskelbiamas komercinės veiklos subjekto paskyroje;
 • nutartis dėl registracijos, kurią elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuri iki ZTRRYULNTS 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos rodoma komercinės veiklos subjekto paskyroje su statusu „laukiama trijų dienų termino pabaigos“. Pasibaigus įstatyme nustatytam terminui, TRRYULNTS kompiuterinė sistema automatiškai įrašo įrašą ir sukuria pirmiau nurodyto formato įrašo numerį. Metai, mėnuo ir diena yra automatinio paskelbimo kompiuterinėje sistemoje data, o valanda, minutė ir sekundė yra laikas, kada registracijos pareigūnas ankstesnę dieną pateikė nurodymą dėl registracijos.

Kokia informacija pateikiama Bulgarijos BULSTAT registre?

BULSTAT registre pateikiama informacija apie:

 1. juridinius subjektus, išskyrus komercinės veiklos subjektus arba ne pelno juridinius subjektus, kaip apibrėžta Įstatyme dėl ne pelno juridinių subjektų, kurie turi įsiregistruoti įmonių registre arba ne pelno juridinių subjektų registre;
 2. užsienio subjektų filialus, kurie nėra komercinės veiklos subjektai arba ne pelno juridiniai subjektai;
 3. užsienio subjektų atstovybes pagal Investicijų skatinimo įstatymo 24 straipsnį;
 4. užsienio juridinius subjektus, užsiimančius verslu Bulgarijoje ir šioje šalyje turinčius nuolatinę buveinę, bazę ar padalinį;
 5. užsienio juridinius subjektus, kurių faktinė valdymo vieta yra Bulgarijoje;
 6. užsienio juridinius subjektus, kurie Bulgarijoje turi nekilnojamojo turto;
 7. įkeitėjus, kaip apibrėžta Registruotų įkeitėjų įstatyme;
 8. organizacinius vienetus, kaip nustatyta Prievolių ir sutarčių įstatyme, įskaitant amatininkų įmones ir draudimo asociacijas pagal Socialinio draudimo kodekso 8 straipsnį;
 9. fizinio asmens statuso neturinčius subjektus, kurie moka socialinio draudimo įmokas;
 10. juridinių asmenų filialus ir padalinius ir į įmonių registrą įrašytų komercinės veiklos subjektų filialus;
 11. fizinius asmenis, kurie verčiasi laisvąja profesija arba dirba kaip verslininkai;
 12. užsienio piliečius, kurie neturi Bulgarijos asmens kodo arba užsienio gyventojo asmens kodo ir kurie:
  • teikia Bulgarijoje nepriklausomas asmenines paslaugas, įskaitant paslaugų teikimą per nuolatinę buveinę, bazę ar padalinį;
  • įsigyja nekilnojamojo turto;
  • moka socialinio draudimo įmokas;
 13. kitus fizinius asmenis, kurie moka socialinio draudimo įmokas;
 14. užsienio asmenis/subjektus, kuriems taikoma speciali registracija pagal mokesčių įstatymą, įskaitant tuos atvejus, kai jie atleidžiami nuo mokesčių pagal tarptautinį susitarimą, kuris įsigaliojo ir kurio šalimi yra Bulgarijos Respublika;
 15. fiziniai ir juridiniai asmenys bei kiti juridiniai subjektai, veikiantys Bulgarijos Respublikoje kaip patikos fondų ir kitų panašių užsienio juridinių subjektų, įsteigtų ir esančių tokios jurisdikcijos teritorijose, kuriose leidžiama tokia patikos fondų forma, patikėtiniai.

Ar prieiga prie BULSTAT registro yra nemokama?

Informacija, įvesta į BULSTAT registrą remiantis dokumentais, pateiktais siekiant įtraukti duomenis, nurodytus BULSTAT registro įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose ir 19 punkte ir 7 straipsnio 9 dalyje, yra viešai prieinama. Konkrečios informacijos ar dokumento gali ieškoti bet kuris asmuo.

BULSTAT registro istorija

BULSTAT registras buvo sukurtas Nacionaliniame statistikos institute tvarkomo verslo subjektų registro (RSS EKPOU) pagrindu pagal Statistikos įstatymo 6 straipsnio 7 dalį. 1995 m. spalio 30 d. Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 206 buvo patvirtintos registro sukūrimo taisyklės. 1996 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublikoje pradėjo veikti bendras valstybinis verslo subjektų registras BULSTAT. 1998 m. liepos 30 d. Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 379 buvo patvirtintas bendras valstybinis verslo subjektų registre naudojamasi identifikacinis kodas (unikalų identifikavimo kodas, UIC), suteikiamas visiems juridiniams ir kitiems Bulgarijoje komercinę veiklą vykdantiems subjektams. 1999 m. birželio 17 d. Nacionalinė Asamblėja priėmė Statistikos įstatymą. Šiame įstatyme nustatytas bendro BULSTAT registro, kuris skirtas komercine veikla užsiimančių subjektų tapatybės nustatymui Bulgarijoje, sukūrimo, veikimo ir naudojimo būdas. BULSTAT registras tapo vienu pagrindinių šalies administracinių registrų, o nuo 2000 m. jo duomenys skelbiami registro svetainėje.

2005 m. rugpjūčio 11 d. BULSTAT valdymo funkcijos perduotos Registrų agentūrai. Jame įregistruoti visi juridiniai subjektai ir užsienio subjektų filialai, išskyrus komercinės veiklos subjektus arba ne pelno juridinius subjektus, kaip apibrėžta Įstatyme dėl ne pelno juridinių subjektų, kurie turi įsiregistruoti įmonių registre arba ne pelno juridinių subjektų registre. Asmenims, kurie verčiasi laisvąja profesija arba dirba kaip verslininkai, taip pat reikia užsiregistruoti. Iki 2008 m. sausio 1 d. komercinės veiklos subjektai buvo įpareigoti užsiregistruoti BUSTAT per septynias dienas; vėliau tai perėjo įmonių registro atsakomybės sričiai.

Kaip pateikti paraiškas BULSTAT registrui?

Įrašai įrašomi ir išbraukimai remiantis paraiškomis, pateiktomis naudojant standartinę formą.

Paraiškas galima pateikti vietoje bet kuriame Registrų agentūros biure arba elektroniniu būdu per TRRYULNTS portalą.

Popierinės paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriam vietos Registrų agentūros biurui, nepaisant vietos, iš kurios subjektas vykdo savo veiklą. Agentūros biuruose priimtos popierinės paraiškos yra skenuojamos ir BULSTAT registro kompiuterinėje sistemoje saugomos kaip priedai. Prie paraiškų kaip priedai pridedami dokumentai turi būti originalai arba pareiškėjo ar notaro patvirtintos kopijos.

BULSTAT registro portale elektronines paraiškas galima pateikti bet kuriuo metu.

Kad subjektas būtų įregistruotas į BULSTAT, jis, atsižvelgiant į jo statusą, privalo pateikti:

 1. teismo sprendimo ar kito dokumento kopiją, kaip nurodyta toliau:
  a) juridiniai subjektai: steigiamąjį dokumentą ir dokumentą, kuriame nurodomas (-i) subjektą valdantis (-ys) ir (arba) jam atstovaujantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys);
  b) užsienio subjektų atstovybės pagal Investicijų skatinimo įstatymo 24 straipsnį: dokumentą, kuriuo patvirtinama registracija Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmuose (BKPR);
  c) užsienio juridiniai subjektai: dokumentą, kuriuo patvirtinama Bulgarijoje vykdoma komercinė veikla; teisiškai patvirtintas dokumentas, kuriuo patvirtinama atitinkama užsienio juridinių subjektų kilmės šalis;
  d) juridinio subjekto teisių neturintys organizaciniai vienetai pagal Prievolių ir sutarčių įstatymą ir draudimo fondai pagal Socialinio draudimo kodekso 8 straipsnį: įmonės sutartį ir Nacionalinės mokesčių agentūros išduotą registracijos pažymėjimą;
  e) filialai ir padaliniai: dokumentą, kuriuo patvirtinamas jų įsteigimas ir kuriame nurodomas (-i) subjektą valdantis (-ys) ir (arba) jam atstovaujantis (-ys) asmuo (-enys);
  f) kiti subjektai, išskyrus nurodytus a–e punktuose, kurie moka socialines įmokas: dokumentus, kuriais įrodoma tapatybė ir (arba) kad vykdoma veikla, jeigu jų reikalaujama pagal įstatymus;
 2. Registrų agentūros vykdomojo direktoriaus patvirtintos tipinės formos paraišką;
 3. pareiškimą, patvirtinantį pareiškėjo pasirašytos deklaracijos duomenų teisingumą;
 4. dokumentą, kuriuo įrodomas Ministrų tarybos patvirtintame rinkliavų sąraše nurodytos rinkliavos sumokėjimas.

Kiekvienam dokumentui, kuris buvo pateiktas įrašymo į kompiuterinę sistemą tikslais (paraiškai ar prašymui ištaisyti klaidą) suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, kuris sudaromas naudojant formatą „yyyymmddhhmmss“ (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, sekundė).

Registracijos pareigūnas paraiškas ir prašymus dėl įrašų įrašymo ar išbraukimo nagrinėja jų gavimo eilės tvarka. Registracijos pareigūnas sprendimą dėl paraiškų ir prašymų dėl įrašų įrašymo ar išbraukimo priima iki po jų gavimo einančios kitos dienos darbo pabaigos.

Įvairių sprendimų pasekmės:

 • elektroniniu parašu patvirtinti registracijos pareigūno nurodymai dėl konkrečios paraiškos nagrinėjimo pabaigos, kurie iš karto paskelbiami komercinės veiklos subjekto paskyroje, turi būti įgyvendinti per 5 darbo dienas;
 • atsisakymas, kurį elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuris iš karto perkeliamas į subjekto elektroninę paskyrą;
 • nutartis dėl registracijos, kurią elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką. Įrašius įrašą BULSTAT kompiuterinė sistema automatiškai sukuria pirmiau nurodyto formato įrašo numerį. Metai, mėnuo ir diena yra automatinio paskelbimo kompiuterinėje sistemoje data, o valanda, minutė ir sekundė yra laikas, kada registracijos pareigūnas pateikė nurodymą dėl registracijos.

Registre galima atlikti paiešką internete pagal:

 • subjekto vardą (pavadinimą) arba UIC/tapatybės numerį;
 • bendrovės bylą/metus/apygardos teismą;
 • paraiškos numerį, įrašo numerį;
 • sąsają tarp dviejų subjektų.
Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.