ES šalių įmonių registrai

Čekija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Čekijos valstybinis registras. Valstybinį registrą sudaro Asociacijų registras, Įmonių registras, Fondų registras, Institucijų registras, Savininkų asociacijų registras ir Labdaros fondų registras.

Turinį pateikė
Čekija

Kokios informacijos galima rasti Čekijos valstybiniame registre?

Valstybiniame registre registruojama privalomoji informacija apie juridinius asmenis, veikiančius pagal privatinę teisę. Bendrosios taisyklės dėl valstybinių registrų nustatytos Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinis kodeksas) 120 straipsnyje. Išsamesnės nuostatos dėl teismų tvarkomo valstybinio registro išdėstytos Įstatyme Nr. 304/2013 dėl valstybinių juridinių ir fizinių asmenų registrų. Vienas iš valstybinio registro elementų yra dokumentų registras (jame kaupiami privalomieji dokumentai, pvz. įstatai, nuostatai, finansinės pažymos ir pan.).

Valstybinį registrą tvarko registrų teismas. Valstybinį registrą administruoja Teisingumo ministerija.

Valstybiniame registre registruojami šie subjektai:

 • asociacijos
 • profesinės sąjungos
 • tarptautinės profesinės sąjungos
 • darbdavių organizacijos
 • tarptautinės darbdavių organizacijos
 • sektorių asociacijos
 • sektorių profesinių sąjungų organizacijos
 • tarptautinės sektorių profesinių sąjungų organizacijos
 • sektorių darbdavių organizacijos
 • tarptautinės darbdavių organizacijos
 • individualūs prekiautojai (registruojami įmonių registre)
 • tikrosios ūkinės bendrijos
 • komanditinės ūkinės bendrijos
 • ribotos atsakomybės bendrovės
 • uždarosios akcinės bendrovės
 • kooperatyvai
 • valstybinės įmonės
 • atskyrimo būdu sukurtos bendrovės (spin-offs)
 • labdaros fondai
 • fondai
 • dotacijos
 • institutai
 • valstybės finansuojamos organizacijos
 • savininkų asociacijos
 • Europos ekonominių interesų grupės
 • užsienio subjektams priklausantys dariniai
 • Europos kooperatinės bendrovės
 • Europos bendrovės

Kokia informacija registruojama valstybiniame registre nustatyta Įstatyme Nr. 304/2013 dėl juridinių ir fizinių asmenų valstybinių registrų. Pagrindinė informacija – tai įmonės pavadinimas ar komercinis pavadinimas, registruota buveinė, veiklos rūšis, teisinė forma, registracijos numeris, pavadinimas ir adresas (arba komercinis pavadinimas ir adresas, jei tai valstybinė įstaiga.

Ar Čekijos valstybiniu registru galima naudotis nemokamai?

Valstybinis registras tvarkomas elektroniniu būdu. Jis viešai ir nemokamai prieinamas portale ir (arba) tiesiogiai Valstybinio registro paieškos puslapyje https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Valstybiniu registru gali naudotis visi. Bet kas gali susipažinti su jame saugoma informacija, pasidaryti dokumento kopiją ar išrašą.

Kaip atlikti paiešką Čekijos valstybiniame registre

Čekijos valstybinis registras turi išplėstinės paieškos internete sistemą. Paiešką registre galima atlikti pagal subjekto pavadinimą arba registracijos numerį.

Koks registro dokumentų patikimumas?

Susipažinimas su dokumentais

Registrų teismai kuo greičiau po duomenų gavimo paskelbia valstybinio registro įrašus, jų pakeitimus, taip pat apie jų ištrynimą ar deponavimą, įskaitant apie duomenis elektroniniu formatu. Valstybiniame registre užregistruoti duomenys ir dokumentų registre deponuoti dokumentai paskelbiami taip, kad su jais būtų galima susipažinti nuotoliniu būdu. Komercinių bylų teismas paskelbia šiuos duomenis ir užtikrina galimybę gauti oficialiai patvirtintą elektroninę kopiją. Šis dokumentas pasirašomas elektroniniu parašu naudojantis atitinkamo komercinių bylų teismo sistemos sertifikatu, jį galima gauti nemokamai Teisingumo ministerijos svetainėje Ministerstva spravedlnosti ČR. Gavęs prašymą registrų teismas išduoda patvirtintą viso ar dalies registro įrašo arba dokumentų registre deponuoto dokumento kopiją arba pažymą, kad įrašo ar duomenų registre nėra (nebent prašymą teikiantis asmuo konkrečiai paprašo nepatvirtintos kopijos). Jei duomenys valstybiniame registre pateikti arba dokumentai deponuoti iki 1997 m. sausio 1 d., registrų teismas išduoda tik popierines kopijas, nebent įrašai apie šiuos faktus ar dokumentus jau yra suskaitmeninti.

Rėmimasis dokumentais ir duomenimis

Asmuo, su kuriuo yra susijęs registro įrašas, ginče su teisėtai veikiančiu ir registro įrašu pasikliaujančiu asmeniu neturi teisės teigti, kad įrašas neatitinka tikrovės.

Jei pagal įstatymus duomenis ir dokumentų turinį būtina paskelbti, trečiųjų šalių atžvilgiu registruotasis asmuo gali remtis tais duomenimis ir dokumentais tik po jų oficialaus paskelbimo, nebent galėtų įrodyti, kad trečioji šalis jau anksčiau apie juos žinojo. Tačiau registruotasis asmuo negali remtis tokių duomenų ar dokumentų turiniu, jei veiksmai buvo atlikti anksčiau nei po 16 dienų nuo paskelbimo ir jei trečioji šalis gali įrodyti, kad negalėjo apie juos žinoti.

Trečiosios šalys gali remtis nepaskelbtais duomenimis ir dokumentais, išskyrus atvejus, kai dėl nepaskelbimo jie yra negaliojantys.

Registro informacijos neatitikimas

Jei valstybinio registro įrašas neatitinka privalomųjų Įstatymo nuostatų ir jei nėra kitų galimybių užtikrinti reikalavimų vykdymą, registrų teismas pareikalauja registruotąjį asmenį tai padaryti teismo keliu. Juridinio asmens atveju tokioje situacijoje, kai per nustatytą terminą atitiktis neužtikrinama ir kai tai reikalinga trečiųjų šalių interesams apginti, teismas gali savo iniciatyva priimti sprendimą dėl jo likvidavimo.

Jei nesutampa formuluotės valstybinio registro įraše čekų kalba ir užsienio kalba registre saugomuose dokumentuose čekų kalba ir savanoriškai pateiktuose jų vertimuose į užsienio kalbą pagal Įstatymo dėl fizinių ir juridinių asmenų registrų 74 straipsnio 1 dalį, paskelbtu arba registre deponuotu dokumentu užsienio kalba negalima remtis trečiųjų šalių atžvilgiu. Trečioji šalis gali remtis paskelbto arba registre deponuoto dokumentu užsienio kalba formuluote, nebent registruotasis asmuo įrodytų, kad trečioji šalis žinojo, kaip registro įrašas ar deponuotas dokumentas suformuluoti čekų kalba.

Valstybinių registrų įstatymo vertimas

Teisingumo ministerija parengė neoficialų Įstatymo Nr. 304/2013 dėl juridinių ir fizinių asmenų valstybinių registrų ir patikos fondų registravimo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) vertimą į anglų k. Vertimas skirtas tik informacijai; autentiškas yra tik tekstas čekų kalba, paskelbtas Teisės aktų rinkinyje. Skelbiamas čia.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.