ES šalių įmonių registrai

Danija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Danijos įmonių registras.

Turinį pateikė
Danija

Verslo agentūra

Danijos įmonių registro istorija

Verslo agentūra buvo įkurta 2012 m. sausio 1 d.

Verslo agentūroje dirba apie 500 darbuotojų. Verslo agentūrai patikėta įvairų užduočių ir atsakomybės sričių siekiant sudaryti palankesnes ir patrauklesnes sąlygas plėtoti verslą Danijoje. Verslo agentūra dirba įvairiose srityse pradedant Planavimo aktu, kaimo plėtra, skaitmeninimu ir baigiant fondų, įmonių, pinigų plovimo, apskaitos, audito, eksporto ir ES patikrinimų veiksminga priežiūra ir kontrole. Verslo agentūra atsakinga už Centrinį įmonių registrą (Centrale Virksomhedsregister, CVR) – pagrindinį valstybinį registrą, kuriame pateikiama informacija apie visas Danijos įmones.

Verslo agentūra priklauso Verslo ir ekonomikos augimo ministerijai.

Ką siūlo Danijos įmonių registras?

Adresu erhvervsstyrelsen.dk pateikiama informacija apie visas agentūros veiklos sritis, įskaitant Danijos įmonių registro svetainę.

Svetainėje CVR.dk vieno langelio principu galima gauti informaciją ir duomenis apie visas Danijos įmones. Nepriklausomai nuo įmonės rūšies, čia pateikiama informacija apie pačią įmonę (kitaip – juridinį asmenį) ir jos gamybos padalinius. Registre taip pat pateikiama informacija apie steigėjus, savininkus ir vadovus.


Apie tam tikras įmones (akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves) galima rasti daugiau informacijos – pateikiamos jų finansinės ataskaitos, faktai ir ataskaitos apie įmonę ir jai vadovaujančius asmenis.

Kokia informacija pateikiama Danijos įmonių registre (CVR)?

 • Subjekto CVR numeris
 • Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas
 • Įsteigimo ir, jei taikoma, likvidavimo data
 • Įmonės rūšis
 • Reklamos apsaugos žyma, jei yra
 • Informacija apie kreditavimą
 • Veiklos sektorius ir, jei yra, pasektoris
 • Kontaktiniai duomenys, jei yra
 • Darbuotojų skaičius, jei taikoma
 • Visą atsakomybę prisiėmę nariai, steigėjai, savininkai ir vadovai
  • Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas
  • CPR numeris arba CVR numeris (CPR numeris privatiems asmenims neperduodamas)
 • Susiję gamybos vienetai
  • Gamybos vieneto numeris (p-nummer)
  • Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas
  • Įsteigimo ir, jei taikoma, likvidavimo data
  • Reklamos apsaugos žyma, jei yra
  • Veiklos sektorius ir, jei yra, pasektoris
  • Kontaktiniai duomenys, jei yra
  • Darbuotojų skaičius, jei taikoma

Kaip atlikti paiešką Danijos įmonių registre?

CVR (Virk) svetainėje galima atlikti atskirų įmonių paiešką ir ieškoti arba filtruoti paiešką pagal įvairius parametrus, pvz., įmonės pavadinimą, asmens vardą ir pavardę, CVR numerį, gamybos vieneto numerį (P-nummer), bendrovės adresą, gamybos vienetą arba asmenį. Čia rasite pagrindinius duomenis apie visas CVR užregistruotas bendroves.

CVR-Data svetainės puslapyje „Sådan søger du“ pateikiami patarimai, kaip galima ieškoti įmonių duomenų CVR svetainėje.

Norint gauti didelį kiekį CVR duomenų, galima pasinaudoti tarpsistemine prieiga (System-til-system adgang) ir CVR internetinėmis paslaugomis (CVR-webservices). Daugiau informacijos: Spauskite čia.

Ar prieiga prie Danijos įmonių registro yra nemokama?

CVR svetainėje dokumentus ir paslaugas, kurių nereikia tvarkyti rankiniu būdu, galima gauti nemokamai. Kam tai taikoma:

 • Informaciniams pranešimams
 • Finansinėms ataskaitoms
 • Tarpsisteminei prieigai ir CVR internetinėms paslaugoms

Kai kurie dokumentai tvarkomi rankiniu būdu ir už tai imamas mokestis. Kas neapmokestinama PVM:

 • Parašo įterpimas: 120 DKK
 • Mikrofilmuotos arba archyvinės senesnės finansinės ataskaitos: 300 DKK
 • Registracijos pažymėjimas: 300 DKK
 • Pavadinimo pakeitimo pažymėjimas: 500 DKK
 • Bendrovių susijungimo projektas: 150 DKK
 • Visuotinio susirinkimo protokolas: 150 DKK
 • Su kapitalu susiję dokumentai: 150 DKK
 • Registracijos anketos kopija: 150 DKK
 • Vadovybės pranešimas: 150 DKK
 • Vėlesnių įsigijimų ataskaita: 150 DKK
 • Ataskaita dėl finansavimo savo lėšomis: 150 DKK
 • Įmonės skaidymo projektas: 150 DKK
 • Įstatai: 150 DKK

Kainos galioja nuo 2014 m. gruodžio 5 d.

Ar registre esantys dokumentai yra patikimi?

Pirmosios bendrovių teisės direktyvos 3 straipsnis į Danijos bendrovių teisę buvo perkeltas Įmonių įstatymo 14 straipsniu, kuriame nurodoma, kaip galima pasikliauti užregistruotais duomenimis. Bendrovių įstatymo 14 straipsnyje nurodyta:

„Laikoma, kad Įmonių registro IT sistemoje paviešinti duomenys tretiesiems asmenims yra žinomi. Tačiau ši nuostata netaikoma sandoriams, kurie įvykdyti per 16 dienų po paviešinimo, jeigu įrodoma, kad tretieji asmenys negalėjo susipažinti su paviešinta informacija.

Tol, kol informacija nepaviešinama Įmonių registro IT sistemoje, į registrą įtrauktina ir paviešintina informacija negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, nebent įrodoma, kad tretieji asmenys su tokia informacija yra susipažinę. Tai, kad tokia informacija dar nebuvo paviešinta, tretiesiems asmenimis netrukdo remtis šia informacija.“

Atsakomybė už užregistruotos informacijos tikslumą

Informacijos pateikėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą pagal Potvarkio dėl informacijos pateikimo (anmeldelsesbekendtgørelsen) 8 straipsnį ir Bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalį. Informacijos pateikėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu apie informaciją buvo pranešta neteisėtai arba nurodyta informacija yra klaidinga.

Verslo agentūra netikrina, ar pateikiama informacija yra tiksli – ji užregistruoja jai pateiktą informaciją. Tai pasakytina apie informacijos registravimą rankiniu būdu ir apie asmeniškai atliktą registravimą virk.dk svetainėje.

Verslo agentūrai gali tekti atsakomybė atlyginti nuostolius dėl užregistruotos informacijos ar dokumentų naudojimo, jeigu jų tvarkymo metu juose įsivelia klaidų, įskaitant kanceliarines klaidas.

Susijusios nuorodos

Danijos verslo agentūra

Centrinis įmonių registras

Danijos verslo ir ekonomikos augimo ministerija

Europos įmonių registras

Paskutinis naujinimas: 28/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.