Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanųanglųprancūzųrumunų.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Estija

Šiame puslapyje pateikiama Estijos prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro apžvalga.

Turinį pateikė
Estija

Kokios informacijos galima rasti Estijos prekybos registre ir Ne pelno asociacijų bei fondų registre?

Prekybos registrą ir Ne pelno asociacijų bei fondų registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Šie registrai tvarkomi teismuose, kad būtų užtikrintas registro tvarkytojo nepriklausomumas ir teisinės žinios. Jie turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Įrašas prekybos registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per penkiolika dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Taigi trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu preziumuodama, kad registre valdymo tarybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti už atitinkamą bendrovę.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdymo tarybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdymo tarybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgiu galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į prekybos registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Registrai tvarkomi elektroniniu būdu.

Tartu apylinkės teismo registrų skyriuje tvarkomas savarankiškai dirbančių asmenų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) ir užsienio įmonių filialų Estijoje registras.

Ne pelno asociacijų bei fondų registre kaupiama informacija apie Estijoje veikiančias ne pelno organizacijas ir fondus (ne pelno asociacijomis laikomos ir politinės partijos bei kitos ne pelno organizacijos, taip pat profesinės sąjungos, bažnyčios, kongregacijos, kongregacijų asociacijos ir vienuolynai). Ne pelno asociacijų bei fondų registre taip pat vedamas butų bendrijų registras ir melioracijos asociacijų registras.

Prekybos registre arba Ne pelno asociacijų bei fondų registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui atidaroma:

 • registro kortelė;
 • įmonės byla (prekybos registre) arba vieša byla (ne pelno asociacijų, fondų ir butų bendrijų atveju);
 • registro byla.

Įmonių ir viešosiose bylose pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti į viešą registrą įtraukiami dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių arba viešosiose bylose, saugomi registro byloje.

Juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens ar užsienio bendrovės filialo registro kortelėje įrašoma ši informacija:

 • įmonės pavadinimas arba vardas, pavardė ir registracijos numeris;
 • juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio bendrovių filialų rezidavimo vieta ar registruota buveinė ir adresas, o įmonių atveju ir e. pašto adresas;
 • duomenys apie savarankiškai dirbantį asmenį ir duomenys apie asmens veiklos sustabdymą ir sezoninį ar laikiną veiklos pobūdį;
 • duomenys apie atstovavimo teisę turinčius asmenis (valdybos narius, tikruosius narius ar komanditorius ar atstovavimo teisę turinčias trečiąsias šalis, likvidatorius ir bankroto patikėtinius), taip pat susitarimai dėl atstovavimo teisių ir juridinio asmens atstovavimui suteikti įgaliojimų;
 • duomenys apie prokuristą;
 • įmonės teisinė forma arba bendrovės rūšis;
 • įstatų patvirtinimo diena;
 • bendrovės akcinio kapitalo piniginė išraiška;
 • žyma apie uždarosios akcinės bendrovės įsteigimą nesumokėjus įnašų;
 • žyma, kad akcijos įregistruotos Estijos centriniame vertybinių popierių registre, arba žyma apie šalį, tvarkančią akcijų registrą;
 • finansinių metų pradžia ir pabaiga;
 • įstatymų reikalaujama informacija apie bankrotą;
 • žyma apie bendrovės susijungimą, atskyrimą ir pertvarkymą ir apie jos likvidavimą ir išregistravimą;
 • nuoroda į registro pagal įstatymą įmonei neprašant atliktus įrašus;
 • informacija apie likviduotos bendrovės dokumentų saugotoją;
 • steigimo tikslai;
 • kita įstatymuose nustatyta informacija.

Registro klausimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ne ginčo civiline teisena. Įrašai registre daromi gavus atitinkamą prašymą, teismo sprendimą ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Prašymas dėl įrašo registre turi būti pasirašymas skaitmeniniu parašu arba patvirtintas notaro.

Visi Prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro įrašai yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kortelės duomenimis ir įmonių ar viešose bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro centrinę duomenų bazę prižiūri Registrų ir informacinių sistemų centras. Centras taip pat siūlo toliau nurodytas paslaugas.

Elektroninis įmonių registras

Elektroninis įmonių registras yra Tartu apylinkės teismo registrų skyriaus duomenų baze grindžiama sistema, kurioje tikruoju laiku skelbiami duomenys apie visus juridinius subjektus, savarankiškai dirbančius asmenis ir Estijoje registruotus užsienio įmonių filialus. Elektroninis įmonių registras suteikia galimybę:

 • nemokamai susipažinti su kartotekos duomenimis, bendraisiais duomenimis ir informacija apie mokesčių nepriemokas;
 • atlikti paiešką pagal pavadinimą (pavardę), registro kodą, registruotą biurą, veiklos sritį ir pan.;
 • už mokestį peržiūrėti metines ataskaitas, įstatus ir kitus elektroninius dokumentus, asmeninę informaciją ir duomenis apie komercinius įkeitimus ir pan., esančius verslo arba viešosiose bylose;
 • tikruoju laiku sekti informaciją apie įmones ir naujausius jų įrašus;
 • nemokamai sužinoti, ar konkretiems Estijos asmenims ar organizacijoms taikomas prekybos draudimas;
 • nemokamai peržiūrėti politinių partijų narių sąrašą;
 • išsiaiškinti įvairių įmonių ir asmenų tarpusavio ryšius.

Daugiau informacijos apie Elektroninį įmonių registrą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro interneto svetainėje.

Įmonių registravimo portalas

Pasinaudodami Įmonių registravimo portalu asmenys ir organizacijos gali patys pateikti dokumentus apylinkės teismo registrų departamentui. Portale galima pateikti prašymą įregistruoti naują įmonę, pakeisti jos registro duomenis, uždaryti ją ar išbraukti iš registro. Portale taip pat galima parengti ir pateikti metines ataskaitas. Estijos, Suomijos, Latvijos, Belgijos piliečiai ir Estijos e. gyventojai prisijungdami prie portalo tapatumui nustatyti gali nurodyti savo asmens tapatybės kortelės duomenimis. Estijos ir Lietuvos piliečiai gali prisijungti naudodamiesi mobiliojo elektroninio parašo paslauga. Daugiau informacijos apie Įmonių registravimo portalą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro interneto svetainėje.

Europos verslo registras (EVR)

Europos verslo registras (EVR) – tai internetinė paieškos sistema, kurioje teikiama oficiali informacija apie Europos įmones. Paiešką galima atlikti interneto svetainėje.

 • Teikiama informacija iš 20 šalių prekybos registrų.
 • Galima ieškoti įmonių ir asmenų.
 • Teikiamos informacijos sąrašas įvairiose šalyse skiriasi.
 • Skirtingose šalyse registro įrašai turi nevienodą teisinę galią.
 • Paieškos paslauga gali naudotis ir fiziniai asmenys, ir įmonės.
 • Už paslaugą imamas mokestis.

Ar Estijos prekybos registru galima naudotis nemokamai?

Registro duomenys prieinami internetu ir notarų biuruose.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos informacija. Asmenys gali nemokamai internetu ieškoti duomenų apie save. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant registro archyvo duomenų paieškas ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų mokestis imamas. Mokestis už informaciją mokamas iš karto, internetiniu banko pavedimu. Abonentai, turintys teisę atlikti išplėstinę paiešką, moka pagal mėnesines sąskaitas. Mokesčiai už Prekybos registro elektroninių duomenų naudojimą nustatyti Teisingumo ministro reglamente.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie mokesčiai nustatyti Notarų mokesčių įstatyme.

Kaip atlikti paiešką Estijos prekybos registre?

Paiešką Prekybos registre ir Ne pelno organizacijų ir fondų registre galima atlikti naudojantis Elektroniniu įmonių registru, kurį galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro interneto svetainėje.

Kiek patikimi registre esantys dokumentai?

Šiame puslapyje paaiškinama, kaip Estijoje reglamentuojamas prekybos registre esančių duomenų ir dokumentų naudojimas.

Prekybos registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Prekybos registre tvarkomi savarankiškai dirbančių asmenų, užsienio įmonių filialų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) duomenys. Elektroninis registras turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Prekybos registras tvarkomas estų kalba.

Įrašas prekybos registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus, jei trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per penkiolika dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Taigi trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu preziumuodama, kad registre valdymo tarybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti už atitinkamą bendrovę.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdymo tarybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdymo tarybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgių galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į prekybos registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Prekybos registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui atidaroma:

 • registro kortelė;
 • įmonės bylą;
 • registro byla.

Įmonės byloje pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti viešam registrui pateikti dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių bylose, saugomi registro byloje.

Dokumentai užsienio kalba registro tvarkytojui pateikiami kartu su prisiekusiojo vertėjo atliktu vertimu į estų kalbą. Įmonė negali remtis vertimu, kuris skiriasi nuo originalo. Trečioji šalis gali remtis registro tvarkytojui pateikto dokumento vertimu, išskyrus kai įmonė įrodo, kad trečioji šalis žinojo, kad vertimas netikslus.

Įrašai prekybos registre yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kartotekoje pateikiama informacija ir įmonių bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Peržiūrėti bylos dokumentus ar paprašyti jų kopijų galima per elektroninį įmonių registrą arba notarą.

Estijos prekybos registro istorija

Estijos prekybos registro duomenys kaupiami nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. Visi duomenys reguliariai atnaujinami.

Susijusios nuorodos

Europos įmonių registras

Paieška Prekybos registre

Įmonių registravimo portalas

Elektroninis įmonių registras

Registrų skyriai

Notarai

Paskutinis naujinimas: 21/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.