ES šalių įmonių registrai

Suomija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Suomijos įmonių registras.

Turinį pateikė
Suomija

Kokią informaciją galima rasti Suomijos įmonių registre?

Įmonių registras priklauso Nacionaliniam patentų ir registracijos biurui (NPRB) ir yra jo administruojamas.

Suomijos įmonių registras yra viešas registras, kuriame saugoma informacija apie komercinės veiklos subjektus (įmones). Paprastai į registrą turi būti įtrauktos visos įmonės. Įmonės taip pat turi pranešti registrui apie visus savo registracijos duomenų pasikeitimus. Daugelis įmonių registrui turi pateikti ir savo metines ataskaitas. Kiekvienais metais į įmonių registrą įrašoma:

 • apie 40 000 naujų įmonių;
 • apie 145 000 pakeitimų, kuriais tikslinami užregistruotų įmonių duomenys;
 • apie 230 000 metinių ataskaitų.

Įmonių registras naudojasi ta pačia pranešimo procedūra ir duomenų paslauga kaip ir Mokesčių inspekcija. Įmonių informacijos paslauga (BIS) – tai nemokama duomenų paslauga, kurią kartu teikia NPRB ir Mokesčių inspekcija, bet ją administruoja NPRB. Ji aprėpia įmonių kontaktinę ir identifikavimo informaciją, pvz.:

 • įmonės pavadinimą, jos paralelinės arba pagalbinės įmonės pavadinimą;
 • įmonės identifikacijos numerį, įmonės rūšį ir buveinę;
 • adresą ir kontaktinę informaciją;
 • pagrindinę verslo rūšį;
 • Mokesčių inspekcijos ir NPRB registrus, jeigu įmonė į juos buvo įrašyta;
 • informaciją apie verslo nutraukimo, sustabdymo, bankroto, likvidavimo ar pertvarkymo procesus.

Europos įmonių registrų tinklas (EBR) teikia informacines paslaugas Europos įmonių registrų asociacijos (EBRA) valstybėms narėms. Jis teikia oficialius patikimus registrų duomenis tiesiogiai iš kiekvienos valstybės nacionalinių įmonių registrų.

Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS) – tai ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos įmonių registrus tarpusavyje sujungianti sistema. Joje galima ieškoti duomenų apie šių valstybių nacionaliniuose įmonių registruose užregistruotas įmones.

Ar Suomijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pagrindiniai duomenys yra nemokami, bet mokestis imamas už kitus duomenis (jų pavyzdžiai: įmonės atsakingi asmenys, į įmonių registrą įtrauktų įmonių verslo rūšis ir informacija apie kapitalą).

Pagrindiniai duomenys yra šie:

 • įmonės pavadinimas;
 • įmonės identifikacijos numeris;
 • buveinė;
 • įmonės rūšis;
 • įmonės kalba (suomių arba švedų);
 • registracijos data;
 • naujausia registracijos data;
 • įmonės statusas;
 • ar įmonė turi verslo hipotekų;
 • kontaktiniai duomenys.

Kaip atlikti paiešką Suomijos įmonių registre?

Informacija apie komercinės veiklos subjektus į registrą įtraukiama remiantis pranešimais ir duomenimis, kuriuos gauna įmonių registravimo institucija. Registre laikoma informacija, kurią pateikė patys komercinės veiklos subjektai, teismai ir kitos institucijos.

Pagal Įmonių registro įstatymo 21a skirsnį Nacionalinis patentų ir registracijos biuras (NPRB) gali atnaujinti įrašus ir, remdamasis Suomijos gyventojų informacine sistema, patikrinti asmeninę informaciją, kurią yra nurodęs klientas pranešimuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose.

Pagal Verslo uždraudimo įstatymo 21 skirsnį Teisinės registracijos centras Suomijoje teikia įmonių registrui informaciją apie galiojančius verslo uždraudimus ir kada jie pradedami ir baigiami taikyti. Ši informacija vėliau atnaujinama įmonių registro sistemoje.

Įmonių registro turinį apibrėžia Suomijos teisė. Įmonių registrą, įmonių rūšis ir komercinę veiklą reglamentuojantys Suomijos teisės aktai apskritai apibrėžia, kokia informacija įrašoma apie skirtingų rūšių įmones (žr., pvz., Įmonių registro įstatymąRibotos atsakomybės bendrovių įstatymą ir Ūkinių bendrijų įstatymą).

Paprastai apie kiekvienos rūšies įmonę registruojama ši informacija:

 • įmonės pavadinimas;
 • buveinė arba savivaldybė, iš kurios įmonė valdoma;
 • verslo rūšis;
 • kas atstovauja įmonei;
 • įmonės adresas.

Kai įrašas įtraukiamas į įmonių registrą, jis taip pat paskelbiamas elektroninėje informacinėje sistemoje. Tai vieša nemokama paslauga; sistema aprėpia ne tik paskelbtus įrašus, bet ir pagrindinę informaciją apie komercinės veiklos subjektą. Naudojantis šia sistema galima pasitikrinti, ar komercinės veiklos subjektas, pvz., kreipėsi dėl naujos direktorių valdybos įregistravimo, ir sužinoti, kokie nauji komercinės veiklos subjektai įregistruoti per tam tikrą laikotarpį.

Naudojantis šia sistema galima ieškoti informacijos apie bet kokią įmonę pagal jos identifikacijos numerį. Įmonės identifikacijos numerį prireikus galima pasitikrinti įmonių informacinėje sistemoje. Be to, paieškai atlikti galima naudoti tam tikrą datą ar nustatytą laikotarpį. Kitu atveju paiešką įmanoma susiaurinti pagal registracijos tipą, savivaldybę ar regioną. Paieškos rezultatuose pateikiama pagrindinė informacija apie įmonę, t. y. jos pavadinimas, identifikacijos numeris ir buveinė. Į paskelbtą registraciją įtraukiama, pvz., registracijos tipas ir registracijos įrašų antraštės.

Atsižvelgiant į įmonės rūšį, į registrą taip pat įtraukiama kita informacija. Registro įrašai apie tos pačios rūšies komercinės veiklos subjektus gali atrodyti ganėtinai skirtingai. Pvz., tam tikros ribotos atsakomybės bendrovės naudojasi plačiomis galimybėmis, kurias suteikia Bendrovių įstatymas: jos nusprendžia suteikti opciono teises ar kitas specialiąsias teises arba susijungti, tuomet šią informaciją pateikia registrui. Kitos bendrovės nusprendžia pateikti tik minimalią informaciją, kurią privalu įtraukti į registro įrašą. Be to, registro išrašuose pateikiama informacija atitinka įstatymų pakeitimus. Pvz., ribotos atsakomybės bendrovių įrašai gali būti labai skirtingi, jeigu atsižvelgiama, ar registruotina informacija grindžiama sprendimu, priimtu pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusį naują Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymą, ar kitu sprendimu, priimtu pagal ankstesnę įstatymo redakciją.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Įmonių registro įstatyme pateiktos nuostatos dėl į registrą įtrauktinų duomenų ir jų skelbimo. Įstatymas numato kiekvienam asmeniui galimybę gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos informacijos patikimumu.

Pagal šio įstatymo 1a skirsnį visi į registrą įtraukti duomenys yra vieši ir bet kas gali gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Duomenys taip pat gali būti pateikti elektronine forma. Vienintelė išimtis – tai užsienyje gyvenančių fizinių asmenų tapatybės numeriai, kurie negali būti viešinami. Gali būti atskleisti tik užsienyje gyvenančių fizinių asmenų tapatybės numerių paskutiniai skaitmenys, jeigu toks atskleidimas atitinka administracinėms procedūroms keliamus reikalavimus, nustatytus Įstatymo dėl valdžios institucijų atvirumo 16 skirsnio 3 dalyje. Priešingu atveju vietoj namų adreso bus nurodyta gyvenamoji šalis.

Įmonių registro įstatymo 26 skirsnyje nustatyta, kad sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos ir jame paskelbtos informacijos patikimumu. Įtraukus duomenis į registrą, jie iškart skelbiami elektronine forma. Paskelbtus dokumentus galima gauti nemokamai iš Įmonių registro informacijos tarnybos.

Suomijos įmonių registro istorija

Registre pateikiama informacija nuo 1896 metų.

Nuorodos

Suomijos patentų ir registracijos biuras

Suomijos įmonių registras

Įmonių informacinė sistema

Europos įmonių registrų asociacija (EBRA)

Europos įmonių registrų tinklas (EBR)

Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS)

Suomijos įmonių registro įstatymas

Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymas

Ūkinių bendrijų įstatymas

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.