ES šalių įmonių registrai

Prancūzija

Šiame puslapyje rasite informaciją apie galimybes susipažinti su Prancūzijos įmonių registrų duomenimis.

Turinį pateikė
Prancūzija

Kokią informaciją galima rasti Prancūzijos įmonių registre?

Vietos komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrus (registres du commerce et des sociétés (RCS)) žemyninėje dalyje administruoja komercinių bylų teismų kancleriai, užjūrio departamentuose ir regionuose – mišrūs komercinių bylų teismai, o Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose – teismų, nagrinėjančių komercines bylas, kancleriai. RCS duomenis apie įmonių registraciją, registracijos pakeitimą ir panaikinimą tikrina teismo kancleriai. Jie patikrina, ar pateikta informacija atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, patvirtinamuosius dokumentus ir dokumentus, kurie pateikiami kaip priedai. Šią atitikties esminiams ir formaliems reikalavimams patikrą prižiūri teismo pirmininkas arba šiuo tikslu paskirtas teisėjas, kurio kompetencijai priklauso spręsti apmokestinamojo asmens ir kanclerio ginčus.

„Kbis“, išrašas iš komercinės veiklos subjektų ir įmonių registro, yra tikroji« įmonių „tapatybės kortelė“» – jis apima visą informaciją, kurią turi pateikti įmonė. Išrašo iš RCS paskirtis – užtikrinti komercinių sandorių teisinį tikrumą, kad bet koks suinteresuotasis subjektas galėtų susipažinti su jame pateikta informacija apie įmonės teisinę struktūrą, jos vadovus, veiklą ir jos vykdymo vietą ir veikimo modelį. Jame nurodyta, ar buvo iškeltos kolektyvinės nemokumo bylos. Teismo kanclerio išduotame ir pasirašytame autentiškame dokumente esanti informacija laikoma autentiška, nebent paaiškėja, kad ji yra klaidinga.

Nacionaliniu lygmeniu nacionalinį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrą (registre national du commerce et des sociétés (RNCS)) administruoja Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas (Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)) Šiame registre kaupiama visa komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrų informacija ir dokumentai, kuriuos patikrino ir patvirtino teismo kancleriai ir kurie saugomi kiekvienoje teismo raštinėje. Todėl INPI yra atsakingas už tai, kad į RNCS įtraukta techninė, komercinė ir finansinė informacija būtų platinama ir nemokamai prieinama visuomenei tolesnio naudojimo tikslais.

Interneto svetainė Infogreffe – tai platforma, per kurią yra prieinama visų (žemyninės dalies, įskaitant Elzasą-Mozelį, ir užjūrio departamentų ir regionų) komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrų informacija. Svetainėje Infogreffe.nc galima susipažinti su Naujosios Kaledonijos įmonių teisine informacija. Svetainėje Infogreffe taip pat galima sutvarkyti įvairius formalumus – užregistruoti įmonę, pakeisti ar panaikinti registraciją, pateikti metines finansines ataskaitas. Ši paslauga teikiama prancūzų ir anglų kalbomis.

INPI svetainėje per portalą DATA INPI galima gauti prieigą prie atvirųjų duomenų apie įmonių registraciją, jos pakeitimus ir panaikinimą bei įmonių metines finansines ataskaitas.

Oficialus civilinių ir komercinių skelbimų biuletenis (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

BODACC biuletenyje skelbiami Komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre įregistruoti aktai nuo įmonės įsteigimo iki jos išbraukimo iš registro, visų pirma pardavimai ir perleidimai, kolektyvinės nemokumo bylos ir pateiktos finansinės ataskaitos. Duomenys į BODACC perduodami automatiškai – suinteresuotiesiems subjektams nereikia imtis jokių veiksmų. Teismo kancleris gauna duomenis ir yra atsakingas už jų skelbimą šiame biuletenyje.

Teisinės ir administracinės informacijos direktoratas (Direction de l’information légale et administrative, Dila) yra atsakingas už duomenų skelbimą BODACC biuletenyje, kad registro įrašus būtų galima kuo plačiau paviešinti.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Svetainės „Infogreffe“ naudotojai gali nemokamai naudotis tam tikra informacija apie įregistruotas įmones. RCS išrašus ir prie jų pridėtus aktus galima gauti už valstybės nustatytą mokestį.

INPI svetainėje per DATA INPI portalą RNCS duomenis galima gauti nemokamai. Tolesnis tokių duomenis naudojimas galimas tik įsigijus licenciją.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. BODACC yra prieinamas tik elektroninėmis priemonėmis. Nuo 2011 m. liepos mėn. svetainės turinys (BODACC skelbimai) yra nemokamas.

O 2016 m. birželio mėn. buvo sukurtas naujas skaitmeninės prieigos portalas «Portail de la Publicité Légale des Entreprises», kuriame pateikiama informacija apie teisinę įmonių informaciją. Šiame portale per vieną sąsają vartotojai gali gauti prieigą prie teisinės informacijos, skelbiamos trijose svetainėse: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kaip atlikti paiešką Prancūzijos įmonių registre?

„Infogreffe“ svetainėje įmonės ieškoti galima pagal:

  • pavadinimą;
  • vadovų ir valdybos narių pavardes;
  • miestą arba departamentą, kur yra įmonės būstinė, registruotoji buveinė ar jos padaliniai;
  • SIREN numerį (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises);
  • registracijos numerį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre.

Svetainėje DATA INPI įmonės ieškoti galima pagal jos SIREN numerį, įmonės pavadinimą, prekės ženklą, vadovą, savivaldybės, kurioje įsikūrusi pagrindinė įmonės buveinė, pavadinimą arba įmonės veiklos aprašyme pateiktus žodžius.

BODACC svetainėje galima ieškoti su įmone susijusio skelbimo pagal jos SIREN numerį arba bendrovės pavadinimą.

Naudingos nuorodos

Europos įmonių registras (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Paskutinis naujinimas: 22/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.