ES šalių įmonių registrai

Vokietija

Šiame tinklalapyje pateikiama Vokietijos įmonių registro (vok. Unternehmensregister) apžvalga.

Turinį pateikė
Vokietija

Nacionalinio registro istorija

Kada jis sukurtas? Kada jis suskaitmenintas?

Dabartinės formos Komercinės veiklos registras buvo sukurtas 1861 m. ir nuo 2007 m. sausio 1 d. yra iki visiškai suskaitmenintas. Registro portale adresu http://www.handelsregister.de/ teikiama centralizuota prieiga prie vietos lygmeniu administruojamų įmonių, kooperatyvų, ūkinių bendrijų ir asociacijų registrų ir registrų pranešimų.

2007 m. sausio 1 d. buvo įsteigtas Įmonių registras (https://www.unternehmensregister.de) – bendras skaitmeninis informacijos portalas, per kurį galima rasti ne tik įrašus minėtuose registruose, bet ir papildomą informaciją apie įmones, pvz., apskaitos duomenis ir finansines ataskaitas, pranešimus apie įmonių teisę ir nemokumo bylų teismų pranešimus, taip pat informaciją apie kapitalo rinkas.

Kokie šiuo metu taikytini teisės aktai?

Nuostatos dėl Komercinės veiklos ir įmonių registro išdėstytos Komercinės veiklos kodekso (Handelsgesetzbuch, HGB) 8–16 straipsniuose ir Komercinės veiklos registro reglamente (Handelsregisterverordnung, HRV) bei Įmonių registro reglamente (Unternehmensregisterverordnung, URV) su papildymais, padarytais Šeimos bylų ir ne ginčo tvarka nagrinėjamų bylų proceso įstatymo (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG) 1 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose bei 376 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose. Be to, daugelyje atskirų įstatymų, visų pirma HGB, Akcinių bendrovių įstatyme (Aktiengesetz, AktG) ir Formos keitimo įstatyme (Umwandlungsgesetz, UmwG), reglamentuojama informacija, kuri gali ir privalo būti įtraukta į Komercinės veiklos registrą.

Kokia informacija pateikiama Įmonių registre?

Kas turi teisę susipažinti su registro duomenimis?

Su Komercinės veiklos ir įmonių registro duomenimis gali susipažinti bet kuris asmuo, konkretaus suinteresuotumo įrodyti nereikia.

Kokia informacija pateikiama registre?

Kokių kategorijų duomenys jame laikomi (kokios įmonės yra įtrauktos į viešąjį registrą, ar jame yra informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos)?

Priklausomai nuo teisinės formos, įmonės įtraukiamos į įvairius registrus. Komercinės veiklos registre, visų pirma, įregistruoti individualios komercinės veiklos subjektai, ūkinės bendrijos (tikrosios ūkinės bendrijos (Offene Handelsgesellschaften, OHG), komanditinės ūkinės bendrijos (Kommanditgesellschaften, KG)) ir kapitalo bendrovės (uždarosios akcinės bendrovės (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), akcinės bendrovės (Aktiengesellschaften, AG), komanditinės ūkinės bendrijos su akciniu kapitalu (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) ir Europos bendrovės (Europäische Gesellschaften, SE)). Kooperatyvai (vok. Genossenschaften, eG) ir Europos kooperatinės bendrovės (Europäische Genossenschaften, SCE) įregistruoti Kooperatinių bendrijų registre (Genossenschaftsregister), o registruotosios bendrijos (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) – Bendrijų registre (Partnerschaftsregister). Šiems registrams mutatis mutandis taikomos nuostatos dėl Komercinės veiklos registro.

Į registrus įtraukiami svarbūs su įmonėmis susiję faktai ir teisiniai įmonių santykiai. Šie faktai ir teisiniai santykiai visų pirma susiję su įmonės buvimu, t. y. su jos sukūrimu ir veiklos nutraukimu (pvz., pasibaigimu, likvidavimu arba likvidavimu ir panaikinimu), su jos atstovavimu, t. y. asmenimis, įgaliotais jai atstovauti, pvz., valdančiaisiais direktoriais (GmbH), direktorių valdybos nariais (AG) ir įgaliotiniais, įskaitant jų skyrimą ir atleidimą iš pareigų, atstovavimo įgaliojimus (pvz., vienasmenišką atstovavimą arba atstovavimą kartu su kitu įgaliotu atstovu), taip pat su įmonės atsakomybe (visų pirma atsakomybės apimtimi ir pasikeitimais, nebent atsakomybė yra neribota) ir su GmbH partnerių pasikeitimais. Registruotina informacija skiriasi priklausomai nuo įmonės teisinės formos.

Tačiau apskaitos dokumentai, pvz., metinės ataskaitos ir kiti įmonės pranešimai, Komercinės veiklos registre neregistruojami, jie skelbiami Federaliniame leidinyje. Šie dokumentai, informacija apie kapitalo rinką ir kita informacija, visų pirma pranešimai apie nemokumą, taip pat pateikiami Įmonių registre. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. apskaitos dokumentai jau bus skelbiami ne Federaliniame leidinyje, o Įmonių registre.

Kokie dokumentai pateikiami / saugomi (bylos, įmonių ataskaitos, įstatai, posėdžių protokolai)?

Komercinės veiklos registre registruojami dokumentai, kuriais grindžiami registro įrašai, pvz., registracijos prašymai, partnerystės bendrijoje bei formos keitimo sutartys ir kapitalo bendrovių įstatai, akcinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai ir uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai.

Kaip atlikti paiešką (ir kokius paieškos kriterijus galima naudoti)?

Paiešką galima atlikti Komercinės veiklos registro portalo interneto svetainėje, kategorijoje „Paprasta paieška“ pagal įmonės pavadinimą arba raktažodžius, taip pat pagal įmonės įsisteigimo arba registruotos buveinės vietą. Paiešką galima toliau siaurinti pagal tokią informaciją kaip registro rūšis, registracijos numeris ir registracijos teismas. Lauke „Išplėstinė paieška“ taip pat galima ieškoti pagal adresą.

Greitą paiešką pagal įmonės pavadinimą taip pat galima atlikti Įmonių registro interneto svetainėje, pasinaudojant galimybe susiaurinti paiešką iki registro informacijos arba publikacijų. Be to, išplėstinę paiešką pagal panašius kriterijus galima atlikti Komercinės veiklos registro portale.

Su įmonių, kooperatyvų ir bendrijų registro duomenimis taip pat galima susipažinti asmeniškai atitinkamo registracijos teismo kanceliarijoje.

Kaip gauti išrašą iš registro, patvirtintą kopiją arba dokumentų išrašą?

Išrašą iš registro galima atsidaryti elektronine forma registro portale, sumokėjus 4,50 EUR mokestį. Komercinės veiklos registre saugomus dokumentus, pvz., įstatus, įmonių sutartis ir kt., taip pat galima atsidaryti elektroniniu būdu registro portale. Už kiekvieną atsidaromą dokumentą mokamas 1,50 EUR mokestis. Vis dėlto nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. šie mokesčiai nebebus taikomi.

Sumokėjus mokestį, paprastą arba patvirtintą registro išrašo kopiją galima užsisakyti iš kompetentingo registracijos teismo, teismas ją pareiškėjui gali atsiųsti popierine ar elektronine forma su kvalifikuotu elektroniniu parašu, jeigu reikalinga patvirtinta kopija.

Išrašus iš registrų ir Komercinės veiklos registre saugomų dokumentų taip pat galima gauti Įmonių registro interneto svetainėje už tokius pačius mokesčius, kokie mokami už tiesioginį prisijungimą prie registro portalo. Prieiga prie apskaitos dokumentų Įmonių registre yra nemokama, o už labai mažų įmonių balansų atsidarymą mokamas 1,00 EUR mokestis už kiekvieną balansą.

Registracijos procedūra

Kaip kreiptis dėl registracijos (kaip pateikti prašymus registrui; patvirtinti dokumentus, kokio tipo dokumentus reikia pridėti)?

Registracijos prašymai turi būti teikiami elektroniniu būdu, oficialiai patvirtinta forma. Prašymus tvirtina notaras, išduodamas paprastą elektroninį sertifikatą. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. notarai taip pat gali internetu, vaizdo ryšiu, sertifikuoti kvalifikuotus elektroninius parašus, kai tai susiję su Komercinės veiklos registro įrašais apie uždarąsias akcines bendroves ir individualios komercinės veiklos subjektus.

Elektronine forma taip pat pateikiami nuskenuoti dokumentai. Prie dokumentų, kurių autentiškumą nustatė arba kuriuos patvirtino notaras, pridedamas notaro parengtas paprastas elektroninis sertifikatas.

Kaip peržiūrimi pateikti prašymai?

Prieš teikiant registracijos prašymą, jį tvirtinantis notaras patikrina, ar prašymas yra registruotinas. Kai prašymas pateikiamas, registracijos teismas pagal dviejų porų akių principą patikrina, ar pateiktas faktas yra registruotinas ir ar įvykdytos formalios registracijos sąlygos, visų pirma, ar yra pateiktas atitinkamas prašymas, ar pareiškėjas turi atitinkamą teisę, ar pristatyti dokumentai, reikalingi prašymui pateikti, ir kokia bylą nagrinėjančio teismo jurisdikcija. Vis dėlto faktinis nurodytų faktų tikslumas, pvz., tai, ar akcininkas iš tikrųjų įsigijo įmonės akcijų ar jas perleido, paprastai netikrinamas.

Registracijos teisinės pasekmės

Registracijos pasekmės trečiosioms šalims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Įmonė trečiųjų šalių atžvilgiu gali remtis tik Komercinės veiklos registre įrašytais ir paskelbtais faktais (HGB 15 straipsnio 2 dalis).

Jeigu faktas, kuris turėjo būti įtrauktas į Komercinės veiklos registrą, nebuvo į jį įtrauktas ir paskelbtas, trečiųjų šalių lūkestis, kad atitinkamo fakto nėra, yra apsaugotas (HGB 15 straipsnio 1 dalis).

Registro įrašo ir paskelbtos jo formos neatitikimai

Jeigu Komercinės veiklos registro įrašas skiriasi nuo paskelbtos jo formos turinio, galioja pastaroji. Trečiosios šalys gali remtis paskelbtos informacijos netikslumu, jeigu apie netikslumą nežinojo (HGB 15 straipsnio 3 dalis). Tačiau tai taikoma tik tokiu atveju, jei atitinkama įmonė taip pat inicijavo registraciją, t. y. dėl jos kreipėsi.

Perkeliant į nacionalinę teisę Skaitmenizacijos direktyvą, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. registro įrašai Komercinės veiklos registro portale bus atskleidžiami iš karto, kai tik jie taps prieinami. Nuo tos dienos papildoma (atskira) publikacija nebus skelbiama. Tada registro įrašo ir paskelbtos jo formos neatitikimai nebebus įmanomi. Taigi, nuo to laiko vienintelis lemiamas HGB 15 straipsnio 3 dalyje išdėstytos sąžiningumo nuostatos veiksnys bus tai, ar registro įrašas yra tikslus.

Kas atsakingas už įrašų tikslumą?

Kadangi paprastai registracijos teismai netikrina įrašų turinio tikslumo, registruojamoms įmonėms tenka atsakomybė už registruojamų faktų tikslumą.

Duomenų apsaugos procedūros

Su duomenų subjekto teisėmis susijusios jų asmens duomenų skelbimo ir laikymo procedūros

Prieiga prie Komercinės veiklos registro portalo registruojama nurodant registracijos teismą, registro puslapį ir jį atsidarantį asmenį ar įstaigą. Registruoti duomenys gali būti naudojami tik tinkamam duomenų tvarkymui užtikrinti ir išlaidoms sureguliuoti, duomenys turi būti tinkamomis priemonėmis apsaugoti nuo netinkamo naudojimo ar kitokio pažeidimo. Registruoti duomenys sunaikinami ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo išlaidų sumokėjimo.

Prieiga prie Įmonių registro gali būti įforminama tik atsiskaitymo tikslais ir siekiant užkirsti kelią netinkamai prieigai. Registruoti duomenys turi būti ištrinami ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams, nebent apskaitos tikslais juos reikia saugoti ilgiau.

Asmens duomenų skelbimui ir laikymui taip pat taikomos duomenų apsaugos nuostatos, visų pirma Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Kontaktinė informacija

Komercinės veiklos registro portalas

Hageno apylinkės teismas

Registacijos portalo aptarnavimo punktas

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefonas +49 2331985112
Faksas +49 21187565114100

E. paštas service@handelsregister.de

Įmonių registras

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefonas +49 221976680

E. paštas service@bundesanzeiger.de

Naudingos nuorodos

Vokietijos komercinės veiklos registro portalas

Išplėstinė paieška

Paprasta paieška

Vokietijos įmonių registras

Paskutinis naujinimas: 30/11/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.