ES šalių įmonių registrai

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Nacionalinio registro steigimo istorija

Kada jis įsteigtas?

Bendrasis komercinis registras (Geniko Emporiko Mitroo, toliau – GEMI) įsteigtas pagal Įstatymą Nr. 3419/2005, o veikti pradėjo 2011 m. balandžio 4 d. Įstatymas Nr. 3419/05 vėliau buvo panaikintas ir pakeistas neseniai priimtu Įstatymu Nr. 4919/2022.

Kada jis buvo suskaitmenintas?

Registras sukurtas kaip skaitmeninis elektroninis registras. Visi įmonių pateikti dokumentai ir duomenys jame saugomi skaitmeniniu formatu.

Kokie teisės aktai taikomi šiuo metu?

Registrui taikomas Įstatymas Nr. 4919/2022, kurį sudaro dvi dalys: A dalyje (1–14 straipsniai) išdėstytos nuostatos dėl visų teisinių formų įmonių steigimo Graikijoje, o B dalyje (15–59 straipsniai) – nuostatos dėl visų formų subjektų, ES ir trečiosiose šalyse veikiančių filialų pateikiamų dokumentų ir duomenų, taip pat dėl galimybės su jais susipažinti, dokumentų ir duomenų išdavimo, atitinkamų sankcijų ir pan.

Kokia informacija kaupiama įmonių registre?

Į Registrą įrašomi visi akcinių bendrovių, individualių įmonių, ES ir trečiosiose šalyse veikiančių filialų atskleidžiami verslo dokumentai ir duomenys. Atskleidžiami dokumentai ir duomenys nurodyti atitinkamuose įmonių teisės aktuose ir Direktyvoje (ES) 2017/1132. Bendrojo komercinio registro interneto svetainė naudojama kaip Nacionalinis atskleidžiamos komercinės informacijos oficialusis leidinys. Bendrajame komerciniame registre privalo registruotis Įstatymo Nr. 4919/22 16 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys ar tokių asmenų asociacijos.

Registro interneto svetainėje galima ieškoti informacijos, kurią atskleidžia šių rūšių verslo subjektai:

a) atvirosios akcinės bendrovės (anonymes etaireies – A.E.), kaip nurodyta Įstatyme Nr. 4548/2018 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 104);

b) uždarosios akcinės bendrovės (etaireies periorismenis efthynis – EPE), kaip nurodyta Įstatyme Nr. 3190/1955 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 91);

c) privataus kapitalo įmonės (idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE), kaip nurodyta Įstatyme Nr. 4072/2012 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 86);

d) ūkinės bendrijos (omorrythmes etaireies) arba komanditinės ūkinės bendrijos (eterrorythmes etaireies) (paprastosios arba turinčios akcinio kapitalo), kaip nurodyta Įstatyme Nr. 4072/2012;

e) civilinės teisės reglamentuojami kooperatyvai (astikoi synetairismoi), kaip nurodyta Įstatyme Nr. 1667/1986 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 196); prie jų priskiriamos savidraudos asociacijos, kredito kooperatyvai, statybos kooperatyvai ir energetikos bendrijos;

f) socialinės kooperatinės įmonės (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) ir darbuotojų kooperatyvai (synetairismoi ergazomenon), kaip nurodyta Įstatyme Nr. 4430/2016 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 205);

g) ribotos atsakomybės socialiniai kooperatyvai (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), kaip nurodyta Įstatymo Nr. 2716/1999 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 96) 12 straipsnyje;

h) civilinės teisės reglamentuojamos ekonominių interesų įmonės (astikes etaireies me oikonomikou skopou), kaip nurodyta Civilinio kodekso 784 straipsnyje ir Įstatymo Nr. 4072/2012 270 straipsnyje;

i) Europos ekonominių interesų grupės, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2137/1985 (OL L 199, klaidų ištaisymas L 247), turinčios buveinę Graikijoje;

j) Europos bendrovės, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2157/2001 (OL L 294), turinčios buveinę Graikijoje;

k) Europos kooperatinės bendrovės, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1435/2003 (OL L 207), turinčios buveinę Graikijoje;

l) filialai arba agentūros, kuriuos Graikijoje yra įsteigusios užsienio įmonės, veikiančios kaip atvirosios akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ar komanditinės ūkinės bendrijos su akciniu kapitalu ir turinčios pagrindinę buveinę kurioje nors ES valstybėje narėje;

m) filialai ar agentūros, kuriuos Graikijoje yra įsteigusios užsienio įmonės, veikiančios panašia forma kaip kuri nors iš l punkte nurodytų užsienio įmonių ir turinčios pagrindinę buveinę kurioje nors trečiojoje šalyje;

n) filialai ar agentūros, per kuriuos fiziniai arba juridiniai asmenys ar tokių asmenų asociacijos, kurių pagrindinė verslo vieta arba buveinė yra užsienyje ir kurie nėra l arba m punktuose nurodytos įmonės, vykdo komercinius sandorius Graikijoje;

o) konsorciumai, kaip nurodyta Įstatymo Nr. 4072/2012 293 straipsnyje; p) pelno siekiančios individualios įmonės, kurios turi Graikijoje įsteigtą padalinį ir kurios: i) reguliariai dalyvauja vykdant komercinius sandorius jų vardu arba ii) platina prekes ar paslaugas arba veikia kaip tarpininkės jas platinant, prisiimdamos verslo riziką, naudodamosi organizuota infrastruktūra arba samdydamos trečiuosius asmenis.

Kas turi prieigą prie registro?

1. Dokumentai ir duomenys, kuriuos įmonė arba filialas pateikia pagal įmonės steigimo, filialo registracijos arba informacijos teikimo tvarką, saugomi Registre kompiuterio nuskaitomu formatu arba kaip struktūruoti duomenys, kuriuose galima atlikti paiešką.

2. Bet kuris suinteresuotasis asmuo gali gauti (tik elektroniniu formatu) pažymas, dokumentų ir duomenų iš registruotis privalančių subjektų dokumentų bylų kopijas ar išrašus, prieš tai atitinkamam Registro departamentui pagal Įstatymo Nr. 2690/1999 11 straipsnį (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 45) pateikęs prašymą (tik elektroniniu formatu). Pirmiau paminėtos pažymos, kopijos arba išrašai išduodami tik elektroniniu formatu. Bet kuris suinteresuotasis asmuo taip pat gali prašyti išduoti dokumentų ir duomenų, kurie yra laikomi dokumentų byloje ir nėra skelbiami Registro interneto svetainėje, kopijas, išrašus ar pažymas. Registras neprivalo išduoti registruotis privalančių subjektų dokumentų ir duomenų iš dokumentų bylų, jeigu tokie dokumentai ir duomenys buvo pateikti popieriniu formatu iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Kokia informacija registruojama Graikijos įmonių registre?

Kokio pobūdžio duomenys yra kaupiami (kokie subjektai, kokia informacija apie bankroto procedūras, finansinės ataskaitos ir pan. registruojami viešajame registre)?

Prie skelbiamų dokumentų ir duomenų, kuriuos galima atskleisti bet kuriam suinteresuotajam trečiajam asmeniui priskiriami bent šie:

1. Į Registrą įtraukiami šie Įstatymo Nr. 4919/22 16 straipsnio 1 dalies a–c, e–g ir i–k punktuose nurodytų įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Graikijoje, dokumentai ir duomenys:

a) steigimo dokumentas, įstatai ir, jei reikia, vadovybės sprendimas dėl jų patvirtinimo;

b) įstatų pakeitimai ir visa suvestinė įstatų redakcija;

c) kaip nustatyta 33 straipsnio 2 dalyje, duomenys apie paskyrimą, atleidimą iš pareigų ir duomenys apie asmenis, kurie kaip pagal teisės aktus įsteigtas organas arba tokio organo nariai:

i) yra įgalioti atstovauti įmonei santykiuose su trečiosiomis šalimis. Jeigu tokių asmenų yra daugiau negu vienas, atitinkamame įraše turi būti nurodyta, ar jie gali veikti pavieniui, ar privalo veikti kartu;

ii) atstovauja įmonei teisme ir

iii) dalyvauja valdant, prižiūrint ar kontroliuojant įmonę;

d) bent kartą per metus – duomenys apie pasirašytojo kapitalo sumą, jeigu steigimo akte ar įstatuose yra paminėtas įstatinis kapitalas, nebent kaskart, kai didinamas pasirašytasis kapitalas, turi būti iš dalies keičiami įstatai;

e) kiekvienų finansinių metų apskaitos dokumentai, kurie yra privalomi pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (OL L 372) dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės, Tarybos direktyvą 91/674/EEB (OL L 374) dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES (OL L 182) dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB;

f) duomenys apie visus įmonės pagrindinės buveinės vietos pasikeitimus;

g) duomenys apie įmonės likvidavimą ir veiklos atnaujinimą;

h) visi teismų pranešimai, kuriais įmonė pripažinta negaliojančia;

i) duomenys apie likvidatorių paskyrimą ir likvidatorių duomenys, kaip nurodyta 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

j) likvidavimo laikotarpio pradžios ir pabaigos finansinės ataskaitos ir duomenys apie išbraukimą iš Registro;

k) duomenys apie partnerių akcijų skaičių ir tikslūs pirmiau nurodytų asmenų duomenys.

2. Registre skelbiami šie Įstatymo Nr. 4919/22 16 straipsnio 1 dalies d, h ir o punktuose nurodytų individualių įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Graikijoje, dokumentai ir duomenys:

a) suvestinė steigimo akto ir jo pakeitimų redakcija;

b) duomenys apie veiklos sritį;

c) įmonės pavadinimas ir trumpasis pavadinimas;

d) tikslus buveinės adresas;

e) partnerių duomenys, kaip nurodyta 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse, duomenys apie generalinio direktoriaus paskyrimą ir generalinio direktoriaus įgaliojimų apimtį. Jeigu pirmoje dalyje nurodyti asmenys yra juridiniai asmenys, Registre skelbiami šie duomenys: Registro numeris, jei suteiktas, pagrindiniai identifikavimo rekvizitai, t. y. įmonės pavadinimas, teisinė forma ir buveinė, juridiniams asmenims atstovaujančio fizinio asmens duomenys;

f) duomenys apie partnerio atšaukimą arba pašalinimą;

g) duomenys apie visus partneriams tenkančios įmonės pelno ir nuostolių dalies pasikeitimus;

h) duomenys apie įmonės likvidavimą ir veiklos atnaujinimą;

i) visi teismų pranešimai, kuriais įmonė pripažinta negaliojančia;

j) duomenys apie likvidatorių paskyrimą ir jų duomenys, kaip nurodyta 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

k) metinės finansinės ataskaitos, jeigu susiklosto Graikijos apskaitos standartų taikymo aplinkybės, nurodytos Įstatymo Nr. 4308/2014 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 251) 1 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose;

l) likvidavimo laikotarpio pradžios ir pabaigos finansinės ataskaitos ir duomenys apie išbraukimą iš Registro.

3. Registre skelbiami šie Įstatymo Nr. 4919/22 16 straipsnio 1 dalies l ir n punktuose nurodytų ES veikiančių filialų dokumentai ir duomenys:

a) steigimo dokumentas ir įstatai, jeigu tai yra atskiras dokumentas, ir visi jų pakeitimai;

b) registro, kuriame įmonė užregistruota, patvirtinimas (kompetentingos institucijos arba kilmės šalies įmonių registro pažyma apie gerą būklę);

c) filialo pašto adresas;

d) duomenys apie filialo veiklos sritį;

e) duomenys apie tai, kuriame registre įmonei užvesta 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta dokumentų byla, ir Europos unikalus atpažinties kodas (EUID);

f) įmonės pavadinimas ir teisinė forma, taip pat filialo pavadinimas, jeigu skiriasi nuo įmonės pavadinimo;

g) duomenys apie paskyrimą, atleidimą iš pareigų ir duomenys apie asmenis, kurie yra įgalioti atstovauti įmonei santykiuose su trečiaisiais subjektais ir teismo procesuose, kaip numatyta 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse:

i) kaip pagal teisės aktus įsteigtas įmonės organas arba tokio organo nariai, laikantis įmonės dokumentų ir duomenų atskleidimo reikalavimų, nustatytų Direktyvos (ES) 2017/1132 (OL L 169) dėl tam tikrų įmonių teisės aspektų 14 straipsnio d punkte;

ii) yra nuolatiniai įmonės atstovai filialo veiklai vykdyti, nurodant jų įgaliojimų ribas;

h) duomenys apie įmonės likvidavimą, likvidatorių paskyrimas, likvidatorių duomenys, įgaliojimai, likvidavimo nutraukimas pagal įmonės pateiktą informaciją, kaip numatyta 35 straipsnio h, j ir k punktuose, ir k) duomenys apie bankroto procedūros, susitarimus, kompromisinius susitarimus ir kitas analogiškas įmonėje vykdomas procedūras;

i) įmonės apskaitos dokumentai (finansinės ataskaitos), kurie buvo parengti, patikrinti ir paskelbti pagal valstybės narės įstatymus, kuriais reglamentuojama įmonės veikla, ir pagal Direktyvą 2013/34/ES (OL L 182) ir Direktyvą 2006/43/EB (OL L 157) dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB;

j) duomenys apie filialo uždarymą.

3. GEMI skelbiami šie ES filialų, nurodytų Įstatymo Nr. 4919/22 16 straipsnio 1 m ir n punktuose, dokumentai ir duomenys:

a) steigimo dokumentas ir įstatai, jei tai atskiras dokumentas, ir visi jų pakeitimai;

b) filialo pašto adresas;

c) duomenys apie filialo veiklos sritį;

d) duomenys apie tai, pagal kokį valstybės įstatymą reglamentuojama įmonė;

e) įmonės registracijos numeris visuose registruose, kuriuos vesti numatyta pagal valstybės narės įstatymą, kuriuo reglamentuojama įmonė;

f) duomenys apie įmonės teisinę formą, pagrindinę veiklos vietą ir veiklos sritį ir, bent kartą per metus – duomenys apie pasirašytojo kapitalo sumą, jeigu šie rekvizitai nenurodyti steigimo dokumente arba įstatuose;

g) įmonės pavadinimas ir filialo pavadinimas, jeigu skiriasi nuo įmonės pavadinimo;

h) duomenys apie paskyrimą, atleidimą iš pareigų ir duomenys apie asmenis, kurie yra įgalioti atstovauti įmonei santykiuose su trečiaisiais subjektais ir teismo procesuose kaip:

i) pagal teisės aktus įsteigti įmonės organai arba bet kurio tokio organo nariai;

ii) įmonės nuolatiniai atstovai filialo veiklai vykdyti, nurodant jų įgaliojimų ribas ir tai, ar jie gali tais įgaliojimais naudotis vieni;

i) duomenys apie įmonės likvidavimą, likvidatorių paskyrimą, likvidatorių duomenys ir įgaliojimai, duomenys apie likvidavimo nutraukimą pagal įmonės atskleistą informaciją, kaip numatyta 35 straipsnio h, j ir k punktuose, ir k) duomenys apie bankroto procedūras, susitarimus, kompromisinius susitarimus ir kitas panašias įmonėje vykdomas procedūras;

j) įmonės apskaitos dokumentai: pagal valstybės narės, kurios įstatymais įmonė reglamentuojama, įstatymus parengtos, patikrintos ir paskelbtos finansinės ataskaitos. Jeigu valstybės narės įstatymuose nenumatyta rengti apskaitos dokumentų tokia pačia tvarka kaip pat Graikijos ir ES teisės aktus, turi būti pateikti filialo apskaitos dokumentai – finansinės ataskaitos;

k) duomenys apie filialo uždarymą.

Kokie dokumentai teikiami ir (arba) saugomi (dokumentų bylos, dokumentų rinkiniai, įstatai, visuotinių susirinkimų protokolai ir t.t.)?

Pateikiami šie dokumentai:

 • finansinės ataskaitos ESEF formatu;
 • finansinės ataskaitos XBRL ir xHTML formatais;
 • visuotinių susirinkimų, partnerių susirinkimų arba individualios įmonės partnerio protokolai pdf formatu;
 • direktorių valdybos, generalinių direktorių ir (arba) vadovų posėdžių protokolai pdf formatu;
 • teisinių atstovų elektroninės deklaracijos, be popierinio formato;
 • nacionaliniai arba tarpvalstybiniai įmonių pertvarkymo (jungimo, skaidymo ir pertvarkymo) planai;
 • visiems teisiniams tikslams paskirtų ekspertų (pagal įstatymą paskirtų auditorių) ataskaitos.

Kaip galima atlikti paiešką (ir pagal kokius paieškos kriterijus)?

Asmeniškai

Dokumentai, duomenys ir rekvizitai saugomi skaitmeniniu formatu, todėl asmeniškai atvykti į Registro departamentus nereikia.

Registro interneto svetainėje

Bet kurios atskleidžiamos komercinės informacijos paiešką galima atlikti Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje.

Kokie galimi paieškos kriterijai?

Paiešką galima atlikti pagal bet kurį iš toliau nurodytų įmonės rekvizitų:

 • mokesčių mokėtojo numerį (santrumpa graikų kalba – AFM),
 • Bendrojo komercinio registro (GEMI) numerį,
 • įmonės pavadinimą arba
 • trumpąjį pavadinimą.

Kaip gauti dokumentus?

Nemokamai?

Registro interneto svetainėje ir per Verslo registrų sąveikos sistemą (BRIS) apie įmones nemokamai teikiama ši informacija:

a) įmonės pavadinimas, trumpasis (-ieji) pavadinimas (-ai) ir teisinė forma;

b) registruota buveinė ir valstybė narė, kurioje ji registruota;

c) registro numeris ir Europos unikalus atpažinties kodas (EUID);

d) duomenys apie įmonės interneto svetainę, statusą, tiksliau, ar įmonė vykdo veiklą, ar kuri nors jos registracija sustabdyta, ar įmonė likviduota, likviduojama, išbraukta iš Registro arba nutraukė savo veiklą;

e) įmonės veiklos sritis;

f) direktorių duomenys;

g) duomenys apie įmonės filialus ES valstybėse narėse.

Bet kuris suinteresuotasis asmuo taip pat gali nemokamai prisijungti prie Registro interneto svetainės, iš jos nemokamai atsisiųsti, savo elektroniniame įrenginyje skaitmeniniu būdu išsaugoti ir atspausdinti arba kitaip atgaminti bet kurį dokumentą, informaciją ar pranešimą, kuriuos Registras arba už tai atsakingi asmenys yra viešai paskelbę Registro interneto svetainėje.

Už užmokestį?

Bet kuris suinteresuotasis asmuo gali gauti patvirtintas kopijas, išrašus ir pažymas iš Registro, prieš tai už dokumentą, duomenis, kopijas, išrašą ar pažymą sumokėjęs mokestį.

Kaip gauti išrašą iš registro, patvirtintą dokumento kopiją arba nuorašą?

Bet kuris suinteresuotasis asmuo, norėdamas gauti oficialias (autentiškas) pažymas arba Registre užvestame įraše apie įmonę užregistruotų dokumentų ar duomenų kopijas ar išrašus, gali nemokamai prisiregistruoti Bendrojo komercinio registro Išorės ryšių tarnyboje.

Registruotis galima spustelėjus šiuos saitus:

a) fiziniai asmenys https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

b) juridiniai asmenys https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Norint gauti oficialias pažymas ar dokumentų ir duomenų kopijas, reikia naudojantis pirmiau nurodyta atitinkama elektronine taikomąja programa sumokėti 5,00 EUR. Pažymos arba atitinkamų dokumentų ar duomenų kopijos išduodamos dviem būdais: skaitmeniniu būdu (naudojant Registro išorės ryšių taikomąją programą) arba paštu (siunčiama gavėjo adresu visame pasaulyje).

Registracijos procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti prašymus Registrui, patvirtinti dokumentus, kokio tipo dokumentus reikia pridėti)?

Asmeniškai

Dokumentai ir duomenys registruojami Registre nuotoliniu ir vien tik elektroniniu būdu. Todėl to padaryti atvykus asmeniškai nėra galimybės.

Internetu

Dokumentai ir duomenys pateikiami tik elektroniniu formatu.

Kiekvienam subjektui Registro sistemoje suteikiamas leidimas pateikti dokumentus ir duomenis. Subjektas (jo teisinis arba įgaliotas atstovas) prisijungia prie Registro informacinės sistemos ir pasirenka atitinkamą elektroninę taikomąją programą. Kiekviena taikomoji programa yra standartizuota, joje nurodomi įvairūs dokumentai ir duomenys, kuriuos reikia pateikti (jų sąrašas).

Kaip peržiūrimi pateikti prašymai?

Registracijos prašymai skirstomi į dvi kategorijas:

a) prašymai, kuriems taikoma teisėtumo peržiūra, ir

b) prašymai, kuriems taikoma išsamumo peržiūra.

Prašymai, kuriems taikoma teisėtumo peržiūra, nukreipiami kompetentingam Registro departamento tarnautojui, o šis peržiūri pateiktų dokumentų teisėtumą ir, jeigu tam nėra kliūčių, prašymą patvirtina ir užregistruoja. Dokumentas sistemoje užregistruojamas, sukuriamas vienas įrašas, suteikiamas registracijos kodas ir automatiškai parengiamas standartizuoto pranešimo šablonas.

Prašymas, kuriam taikoma išsamumo peržiūra, užregistruojamas Registre automatiškai, be žmogaus intervencijos, iš karto, kai subjektas jį pateikia. Informacinėje sistemoje atliekamos įvairios patikros siekiant patikrinti, ar dokumentas atitinka teisės aktuose nustatytus išsamumo reikalavimus.

Registracijos teisinės pasekmės

Įrašų apie trečiuosius asmenis pasekmės pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Įstatymo Nr. 4919/22 16 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys privalo, išskyrus l, m, n ir p punktuose nurodytus atvejus, registruoti ir skelbti Registre juridinius faktus, ataskaitas, dokumentus ir kitą informaciją, jeigu nori sukurti šias teisines pasekmes:

a) įgyti juridinio asmens statusą, jeigu vyksta steigimo procesas;

b) iš dalies pakeisti savo įstatus;

c) užbaigti jungimosi, suskaidymo ar pertvarkymo procedūrą;

d) nutraukti veiklą, remdamiesi partnerių sprendimu arba priimtu atitinkamu administraciniu aktu;

e) atnaujinti veiklą, jeigu yra likviduojami, taip pat tais atvejais, kai bankroto procedūra nutraukiama, nes įvykdomi kreditorių reikalavimai, kiti įsipareigojimai arba bet kuriuo kitu atveju, kuriuo numatytas juridinio asmens veiklos atnaujinimas;

f) panaikinti juridinio asmens statusą jį išbraukiant iš Registro;

g) iš naujo užsiregistruoti Registre ir pradėti naują likvidavimo procedūrą pagal 28 straipsnio 4 dalį.

Fiziniai, juridiniai asmenys arba tokių asmenų asociacijos, kaip nurodyta Įstatymo Nr. 41919/22 16 straipsnyje, keldami reikalavimus trečiosioms šalims negali remtis dokumentais ir duomenimis, kurių atžvilgiu nesilaikyta 17 straipsnyje nustatytų duomenų atskleidimo procedūrų, nebent įrodo, kad minėtoms trečiosioms šalims tie dokumentai ir duomenys buvo žinomi.

Skirtumai tarp įrašo Registre ir jo viešos versijos

Jeigu atskleistas tekstas nesutampa su Registre esančiu dokumentu arba duomenimis, 16 straipsnio 1–4 dalyse nurodyti asmenys negali juo remtis keldami reikalavimus trečiosioms šalims. Trečiosios šalys gali remtis atskleistais duomenimis, nebent pirmiau nurodyti asmenys įrodo, kad minėtoms trečiosioms šalims Registre saugomas tekstas buvo žinomas.

Trečiosios šalys pagal pirmiau išdėstytas sąlygas gali remtis dokumentais ar duomenimis, kurių atžvilgiu nesilaikyta duomenų atskleidimo procedūrų, nebent dėl netinkamo atskleidimo tie dokumentai yra negaliojantys.

Jeigu pateikimo data ir atskleidimo data nesutampa, siekiant pasinaudoti juridinėmis teisėmis ir teisių gynimo priemonėmis, senaties terminas apskaičiuojamas darant prielaidą, kad atskleidimo data yra pateikimo data.

Kas atsakingas už duomenų tikslumą?

Už duomenų tikslumą atsakingas kompetentingas Registro departamentas. Tiksliau, pagal Įstatymo Nr. 4919/22 20 straipsnį kompetentingas Registro departamentas yra atsakingas už:

a) Registre pagal 16 straipsnį registruotis privalančių subjektų užregistravimą;

b) kiekvienus pateiktus ir atskleidžiamus registruotis privalančių subjektų duomenis;

c) atitinkamų prašymų, pridedamų dokumentų, informacijos ar deklaracijų priėmimą, užregistravimą, jeigu jie neužregistruojami elektroniniu būdu, išsamumo ir, jei reikia, teisėtumo peržiūrą, taip pat prašymų tikrinimą pavadinimo ir trumpojo pavadinimo patvirtinimo tikslais ir tų pavadinimų rezervavimą pagal 55 straipsnio 3 dalį;

d) atsakymą į klausimus, pateiktus per BRIS, dėl 33, 35 ir 39 straipsniuose nurodytų dokumentų ir informacijos;

e) pažymų, kopijų ir išrašų išdavimą pagal 46 straipsnio 3 dalį;

f) paprastas įmonių steigimo naudojantis Elektronine vieno langelio paslauga (e-YMS) patikras ir už Registrui pagal 26 straipsnio 4 dalį automatiškai pateikiamus duomenis.

Duomenų apsaugos procedūros

Procedūros, susijusios su duomenų subjekto teisėmis dėl jų asmens duomenų atskleidimas ir saugojimo

Kai Registras tvarko asmens duomenis, duomenų valdytojas pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119) ir Įstatymą Nr. 4624/2019 (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 137) kartu su Įstatymo Nr. 4623/2019 dėl viešojo sektoriaus duomenų (Vyriausybės leidinys, I serija, Nr. 134) 47 straipsniu, yra Bendrojo komercinio registro (GEMI) Informacinių sistemų palaikymo ir plėtros departamentas ir Graikijos prekybos rūmų sąjungos Vieno langelio paslaugos tarnyba.

Kontaktiniai duomenys

Plėtros ir investicijų ministerija

Prekybos generalinis sekretoriatas

Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas

Adresas:

Pl. Kaningos, 10181 ATHENS

el. paštas: companylaw@mindev.gov.gr.

Naudingi interneto svetainių adresai

Bendrojo komercinio registro (GEMI) elektroninis leidinys

Fizinių asmenų registracija elektroninėms Bendrojo komercinio registro (GEMI) paslaugoms gauti

Įmonių registracija Bendrajame komerciniame registre (GEMI)

Bendrojo komercinio registro (GEMI) tarnybų išduodamų sertifikatų ir nuorašų autentiškumo patikra

Bendrojo komercinio registro veiklą (GEMI) reglamentuojantys teisės aktai

Paskutinis naujinimas: 12/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.