Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Graikija

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokių galimybių teikia Graikijos įmonių registras?

Graikijos įmonių registras vadinamas Bendruoju komerciniu registru (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI) pagal Įstatymą Nr. 3419/2005 (Vyriausybės leidinys Α 297, 2005 12 6) ir Įstatymo Nr. 4635/2019 116 straipsnį (Vyriausybės leidinys A 167, 2019 10 30). Jame saugomi visi viešai skelbiami komerciniai ribotos atsakomybės bendrovių ir individualių bendrovių aktai ir duomenys. Bendrojo komercinio registro (GEMI) interneto svetainė atlieka «nacionalinio verslo informacijos leidinio» vaidmenį. Bendrajame komerciniame registre privalo užsiregistruoti Įstatymo Nr. 3419/2005 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys ir tokių asmenų asociacijos.

Registro svetainėje galima ieškoti toliau nurodytų tipų bendrovių informacijos:

a. fizinių asmenų, kurie verčiasi prekyba ir turi buveinę ar padalinį Graikijoje arba verčiasi prekyba per pagrindinę verslo vietą arba antrinį padalinį Graikijoje;

b. asmenų asociacijų, kurios verčiasi prekyba per pagrindinę verslo vietą arba antrinį padalinį Graikijoje, ir visų prekybos bendrovių, kurios yra įsteigtos pagal Graikijos teisę, t. y. tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų (įprastinių arba akcinių), ne žemės ūkio kooperatyvų, įskaitant tarpusavio draudimo ir kredito kooperatyvus, privačių ribotos atsakomybės bendrovių, ribotos atsakomybės bendrovių ir akcinių bendrovių, taip pat fizinių ir juridinių asmenų, kurie pagal Prezidento dekreto Nr. 27.11/14.12.1926 39 straipsnį privalo teikti ataskaitas;

c. Europos ekonominių interesų grupių, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2137/1985 (OL L 199, klaidų ištaisymas L 247), turinčių būstinę Graikijoje;

d. Europos bendrovių, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2157/2001 (OL L 294), turinčių būstinę Graikijoje;

e. Europos kooperatinių bendrovių, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1435/2003 (OL L 207), turinčių būstinę Graikijoje;

f. pirmiau nurodytų subjektų, kurių pagrindinė verslo vieta arba būstinė yra Graikijoje ir kurie privalo įregistruoti ir visus Graikijoje veikiančius savo filialus;

g. užsienio bendrovių, nurodytų Direktyvos 68/151/EEB (OL L 65) 1 straipsnyje su pakeitimais, padarytais Direktyvos 2003/58/EB (OL L 221) 1 straipsniu, kurių būstinės yra ES valstybėse narėse, Graikijoje veikiančių filialų arba atstovybių;

h. užsienio bendrovių, kurių būstinės yra trečiosiose šalyse, o teisinė forma atitinka g punkte nurodytų užsienio bendrovių teisinę formą, Graikijoje veikiančių filialų arba atstovybių;

i. kitų fizinių arba juridinių asmenų arba tokių asmenų asociacijų, kurių pagrindinė verslo vieta arba būstinė yra užsienyje ir kurie nėra g arba h punktuose nurodytos bendrovės, filialų arba atstovybių, per kuriuos jie verčiasi prekyba Graikijoje;

j. konsorciumų;

k. Civilinio kodekso 784 straipsnyje nurodytų bendrovių civilinės teisės subjektų;

l. fizinių arba juridinių asmenų arba tokių asmenų asociacijų, vykdančių arba ketinančių vykdyti ekonominę arba profesinę veiklą, dėl kurios nėra registruoti kaip prekiautojai.

Kokie dokumentai ir duomenys registruojami Graikijos įmonių registre?

Kiekvieno subjekto byloje registruojami šie duomenys:

a. bendrovės, filialo ar atstovybės Bendrojo komercinio registro numeris;

b. Bendrojo komercinio registro tarnyba ar skyrius, kuriame subjektas pirmą kartą įregistruotas ar atlikta paskesnė registracija, ir atsakingo tarnautojo vardas bei pavardė;

c. registracijos prašymo numeris ir registracijos kodas;

d. informacija apie kompetentingų institucijų ar tarnybų, kurios išduoda leidimą verstis profesine praktika ar vykdyti profesinę veiklą arba leidimą steigti įmonę ar filialą ir vykdyti jų veiklą, sprendimą, jeigu pagal galiojančius teisės aktus bendrovei steigti ar ekonominei veiklai pradėti reikia atitinkamo leidimo;

e. teismo sprendimai, kuriais paskelbiamas subjekto bankrotas arba tai, kad pradėta taikinimo procedūra ar kita kolektyvinė procedūra, skirta kreditorių reikalavimams patenkinti. Be to, byloje registruojami subjekto likvidatorių, privalomai paskirtų administratorių, įgaliotinių ir nemokumo specialistų vardai ir pavardės, tėvų vardai ir pavardės, asmens tapatybės kortelių ar pasų numeriai, gimimo vietos ir datos, pilietybės ir gyvenamosios vietos adresai;

f. informacija apie teismo sprendimus, kuriais užbaigiama, sustabdoma ar atšaukiama e punkte nurodyta teisinė padėtis;

g. duomenys, kurie turi būti skelbiami pagal bankroto teisės aktus;

h. informacija apie svarstomus prašymus skelbti bankrotą arba pradėti taikinimo procedūrą ar kitą kolektyvinę procedūrą, skirtą kreditorių reikalavimams patenkinti;

i. Graikijoje veikiančių subjekto filialų ar atstovybių skaičius ir kiekvieno filialo ar atstovybės adresas bei Bendrojo komercinio registro numeris;

j. užsienyje veikiančių subjekto filialų ar atstovybių skaičius, adresai ir kiti duomenys.

Ι. Bendrovių, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, bylose taip pat registruojami ir skelbiami šie duomenys:

a) steigimo aktas ir įstatai;

b) steigimo akto ar įstatų pakeitimai, įskaitant bendrovės veiklos laikotarpio pratęsimą; po kiekvieno steigimo akto ar įstatų pakeitimo – aktuali viso minėtųjų dokumentų teksto redakcija;

c) paskyrimas, atleidimas iš pareigų ir duomenys asmenų, kurie kaip teisės aktuose numatytas organas arba tokio organo nariai:

aa) turi įgaliojimus bendrovės vardu prisiimti įsipareigojimus santykiuose su trečiaisiais subjektais. (Jeigu tokių asmenų yra keli, atitinkamai turi būti nurodyta, ar tie asmenys gali veikti pavieniui, ar privalo veikti kartu);

bb) atstovauja bendrovei teisme;

cc) dalyvauja valdant, prižiūrint ar kontroliuojant bendrovę;

d) bent kartą per metus – pasirašytojo kapitalo suma, jeigu steigimo akte ar įstatuose nurodomas įstatinis kapitalas, išskyrus atvejus, kai dėl kiekvieno pasirašytojo kapitalo padidinimo būtina keisti įstatus;

e) visi apskaitos dokumentai, kuriuos privaloma skelbti pagal Tarybos direktyvas 78/660/ΕEB (OL L 222, 1978 8 14), 83/349/EEB (OL L 193, 1983 7 18), 86/635/ΕEB (OL L 372, 1986 12 31) ir 91/674/ΕEB (OL L 374, 1991 12 31);

f) bet koks būstinės perkėlimas;

g) bendrovės likvidavimas;

h) teismo sprendimas, kuriuo bendrovė pripažįstama negaliojančia;

i) likvidatorių paskyrimas ir asmens duomenys;

j) likvidavimo procedūros užbaigimas ir bendrovės išbraukimas iš registro.

II. Direktyvos 68/151/EEB (OL L 65) 1 straipsnyje su pakeitimais, padarytais Direktyvos 2003/58/EB (OL L 221) 1 straipsniu, nurodytų užsienio bendrovių, kurių registruotoji būstinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialų bylose taip pat registruojami ir skelbiami šie duomenys:

a) filialo pašto arba kitoks adresas;

b) filialo veiklos sritis;

c) valstybės narės registras, kuriame saugoma bendrovės byla, ir jos registracijos tame registre numeris;

d) bendrovės pavadinimas ir teisinė forma, taip pat filialo pavadinimas, jeigu jis ne toks kaip bendrovės pavadinimas;

e) paskyrimas, pareigų ėjimo pabaiga ir duomenys asmenų, kurie turi įgaliojimus bendrovės vardu prisiimti įsipareigojimus santykiuose su trečiaisiais subjektais ir jai atstovauti teisme:

aa) jei jie pagal teisės aktus laikomi bendrovės valdymo organu arba tokio organo nariais, atsižvelgiant į bendrovės duomenų skelbimo reikalavimus pagal Direktyvos 2009/101/EB (OL L 258, 2009 10 1) 2 straipsnio 1 dalį;

bb) kaip bendrovės nuolatiniai atstovai jos filialo veiklai, nurodant jų įgaliojimų ribas;

f) bendrovės likvidavimas, likvidatorių paskyrimas, asmens duomenys ir įgaliojimai, likvidavimo procedūros užbaigimas ir atitinkamas įrašas valstybės narės registre, bankroto procedūra, taikos sutartis ar kita panaši bendrovei taikoma procedūra;

g) bendrovės atskaitomybės dokumentai, kurie yra sudaryti, audituoti ir atskleisti pagal valstybės narės įstatymus, kuriais vadovaujasi bendrovė, remiantis direktyvomis 78/660/EEB (OL L 222, 1978 8 14), 83/349/EEB (OL L 193, 1983 7 18) ir 84/253/EEB (OL L 126/20, 1984 5 12);

h) filialo uždarymas.

Kaip Graikijos įmonių registre ieškoti informacijos?

Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje reikiamos verslo informacijos galima ieškoti atitinkamame laukelyje įrašius vienus iš šių bendrovės duomenų:

  1. Mokesčių registro numerį (Α.Φ.Μ.),
  2. Bendrojo komercinio registro numerį,
  3. pavadinimą arba
  4. prekybinį pavadinimą.

Ar Graikijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę susipažinti su bendrovės byla Bendrajame komerciniame registre ir nemokamai peržiūrėti, atsisiųsti, išspausdinti ir kitaip atgaminti kiekvieną aktą, duomenų dalį ar pranešimą, paskelbtą Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje šio registro tarnybos ar tokią prievolę turinčių asmenų. Be to, norėdamas gauti oficialius (originalius) sertifikatus arba bendrovės byloje Bendrajame komerciniame registre užregistruotų aktų ar duomenų nuorašus, fizinis asmuo gali nemokamai prisiregistruoti Bendrojo komercinio registro išorės ryšių tarnyboje.

Norint gauti oficialius sertifikatus ar aktų ir duomenų nuorašus, pirma reikia naudojantis atitinkama elektronine prietaika sumokėti reikiamą mokestį. Sertifikatai arba atitinkamų aktų ar duomenų nuorašai išduodami dviem būdais: skaitmeniniu būdu (naudojant Bendrojo komercinio registro išorės ryšių prietaiką) arba paštu (siunčiama gavėjo adresu visame pasaulyje).

Kaip patikrinti Graikijos įmonių registro išduodamų oficialių sertifikatų ar nuorašų autentiškumą?

Atitinkamų oficialių sertifikatų ar nuorašų autentiškumas tikrinamas Graikijos bendrajame komerciniame registre.

Įvedus atitinkamo sertifikato ar nuorašo registracijos numerį, bendrovės Bendrojo komercinio registro numerį ir sertifikatą ar nuorašą išdavusios Bendrojo komercinio registro tarnybos duomenis, parodomas atitinkamo dokumento tekstas.

Ar registre saugomi dokumentai yra patikimi?

Į bendrovių bylas įtraukti dokumentai yra patikimi, nes Bendrasis komercinis registras yra vienintelė viešai skelbiamos verslo informacijos platforma ir Graikijos elektroninis «nacionalinis verslo informacijos leidinys», kaip nurodyta Direktyvos 2009/101/EB 3 straipsnio 5 dalyje. Bendrasis komercinis registras yra susietas su toje nuostatoje numatytais kitų valstybių narių registrais (nacionaliniais registrais) centralizuotu informacinių technologijų priemonių rinkiniu («centrine Europos platforma»), kuris yra Direktyva 2012/17/EB sukurtos registrų sąveikos sistemos dalis. Prieš užregistruodamos aktus ir duomenis Bendrajame komerciniame registre, šio registro tarnybos patikrina, ar jie teisėti, tikslūs, aiškūs, išsamūs ir ar sumokėti visi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti mokesčiai. Jeigu patikrinus nenustatoma jokių registracijos kliūčių, kompetentinga Bendrojo komercinio registro tarnyba atitinkamą informaciją įrašo į bendrovės bylą Bendrajame komerciniame registre. Jeigu prašymas, pateikti dokumentai ir kiti patvirtinamieji duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų sąlygų arba yra netikslūs ir neišsamūs, kompetentinga Bendrojo komercinio registro tarnyba raštu, faksu arba e. paštu paprašo subjekto per penkias darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo pateikti reikiamų paaiškinimų, pataisyti ar papildyti prašymą, patvirtinamuosius duomenis ir papildomus dokumentus. Atsižvelgiant į aplinkybes ir registruojamų duomenų rūšį, šis terminas gali būti pratęstas iki vieno mėnesio. Dėl šio termino pailgėja bet koks teisės aktais nustatytas terminas, per kurį duomenys turi būti užregistruoti Bendrajame komerciniame registre. Jeigu per penkių dienų arba pratęstą terminą negaunama atsakymo arba nustatoma, kad subjekto pateikti prašyti duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų sąlygų arba yra netikslūs ir neišsamūs, registracijos prašymas atmetamas pagrįstu sprendimu, o susiję registracijos mokesčiai vis tiek turi būti sumokėti. Bendrajame komerciniame registre užregistravus teisinius faktus, pareiškimus, dokumentus ir kitus duomenis, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos (įprastinės arba akcinės), akcinės bendrovės, ribotos atsakomybės bendrovės, privačios ribotos atsakomybės bendrovės, ne žemės ūkio kooperatyvai, Reglamente (EEB) Nr. 2137/85 (OL L 199, klaidų ištaisymas OL L 247) nurodytos Europos ekonominių interesų grupės, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, Reglamente (EB) Nr. 2157/2001 (OL L 294) nurodytos Europos bendrovės, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, Reglamente (EB) Nr. 1435/2003 (OL L 207) nurodytos Europos kooperatinės bendrovės, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, ir Civilinio kodekso 784 straipsnyje nurodytos bendrovės civilinės teisės subjektai patiria šias pasekmes:

a. steigiami pirmesnėje pastraipoje apibrėžti juridiniai asmenys įgyja juridinio asmens statusą;

b. laikantis specialių galiojančių teisės aktų nuostatų dėl bendrovių pertvarkymo ir restruktūrizavimo, bendrovės pertvarkomos į akcines bendroves, ribotos atsakomybės bendroves, privačias ribotos atsakomybės bendroves, ne žemės ūkio kooperatyvus, Europos ekonominių interesų grupes, Europos bendroves ir Europos kooperatines bendroves;

c. pakeičiami įstatai;

d. bendrovės sujungiamos arba išskaidomos vieną kartą atlikus registraciją, tuomet prijungtoji arba išskaidytoji bendrovė išbraukiama iš registro;

e. akcininkų sprendimu arba paskelbus atitinkamą administracinį aktą bendrovė likviduojama;

f. bendrovė atkuriama.

Be to, remiantis specialia Įstatymo Nr. 3419/2005 4 dalies nuostata, atitinkami įrašai Bendrajame komerciniame registre laikomi teisingais ir teisėtais.

Ką konkrečiau reikia žinoti apie Graikijos įmonių registrą?

Bendrojo komercinio registro (GEMI) interneto svetainė yra Graikijos elektroninis «nacionalinis verslo informacijos leidinys», kaip nurodyta 2009 m. rugsėjo 16 d. Direktyvos 2009/101/EB (OL L 258) 3 straipsnio 5 dalyje. Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje skelbiamas Bendrasis įmonių pavadinimų sąrašas, byla ir visa kita informacija, kurios reikia norint viešai naudotis Bendruoju komerciniu registru. Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę nemokamai peržiūrėti, atsisiųsti, išspausdinti ir kitaip atgaminti kiekvieną aktą, duomenų dalį ar pranešimą, paskelbtą Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje šio registro tarnybos ar tokią prievolę turinčių asmenų.

Registrų sąveikos sistemoje Bendrojo komercinio registro tarnybos: a) elektroniniu būdu palaiko ryšius su kitais nacionaliniais registrais ir aa) gauna informacijos apie kitame nacionaliniame registre saugomus duomenis, susijusius su ribotos atsakomybės bendrovėmis, kurių registruotoji būstinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir jų filialais, įsteigtais ne toje valstybėje narėje, kurioje yra bendrovės registruotoji būstinė, ir bb) teikia su Įstatymo Nr. 3419/2005 6 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodytais duomenimis susijusią informaciją apie ribotos atsakomybės bendroves, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, ir apie to įstatymo 1 dalies g punkte nurodytus filialus, ir b) atsako į klausimus, susijusius su a punkto bb papunktyje nurodyta informacija, kuriuos atskiri naudotojai pateikia naudodamiesi bendru Europos elektroninės prieigos prie registrų sąveikos sistemos punktu («portalu»).

Ūkio, plėtros ir turizmo ministerijos Prekybos ir vartotojų apsaugos generaliniam sekretoriatui pavaldus Rinkos generalinio direktorato Bendrovių ir Bendrojo komercinio registro direktoratas yra įgaliotas atsakyti į naudojantis Europos elektronine platforma pateiktus klausimus dėl Įstatymo Nr. 3419/2005 6 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodytų aktų ir duomenų, susijusių su bendrovėmis, kurių akcijos kotiruojamos Atėnų biržoje, valstybių narių ir trečiųjų šalių bankais ir bankų filialais, valstybių narių ir trečiųjų šalių akcinėmis draudimo bendrovėmis ir draudimo bendrovių filialais, investicinėmis bendrovėmis, savitarpio fondų valdymo akcinėmis bendrovėmis, nekilnojamojo turto savitarpio fondų valdymo akcinėmis bendrovėmis, nekilnojamojo turto investicinėmis bendrovėmis, turto ir įsipareigojimų valdymo ir pavertimo grynaisiais pinigais akcinėmis bendrovėmis, investicines paslaugas teikiančiomis akcinėmis bendrovėmis ir akcinėmis bendrovėmis futbolo ar krepšinio klubais.

Be to, kiekvienuose šalies prekybos rūmuose veikia Bendrojo komercinio registro tarnyba, kuri, be kita ko, yra įpareigota atsakyti į naudojantis Europos elektronine platforma pateiktus klausimus dėl Įstatymo Nr. 3419/2005 6 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodytų aktų ir duomenų, susijusių su visų teisinių formų bendrovėmis, išskyrus nurodytąsias pirmiau.

Pastaba. Čia pateikta tik bendra informacija apie Graikijos registro, t. y. Bendrojo komercinio registro (GEMI), ir kitų valstybių narių nacionalinių registrų sąveiką. Išsamesnės informacijos apie teisinę sistemą pateikiama Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Elektroniniu būdu skelbiami Bendrojo komercinio registro dokumentai

Fizinio asmens registracija elektroninėms Bendrojo komercinio registro (GEMI) paslaugoms gauti

Įmonės registracija Bendrojo komercinio registro (GEMI) paslaugoms gauti

Bendrojo komercinio registro (GEMI) tarnybų išduodamų sertifikatų ir nuorašų autentiškumo patikra

Bendrojo komercinio registro (GEMI) veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Paskutinis naujinimas: 24/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.