ES šalių įmonių registrai

Vengrija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Vengrijos įmonių registras.

Turinį pateikė
Vengrija

Kokios informacijos galima rasti Vengrijos įmonių registre?

Įmonių registre kaupiama informacija apie registruotas įmones ir dokumentai, kurių pagrindu šios įmonės įregistruotos. Įmonių registro duomenis (t. y. duomenys apie registruotas bendroves) tvarko teismai, vykdydami registravimo teismų funkcijas. Įmonių duomenys ir dokumentai saugomi elektroninėje duomenų bazėje. Teisingumo ir teisėtvarkos ministerijos Informacijos apie įmones ir elektroninės įmonių registravimo tarnybos (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata) interneto svetainėje (https://www.e-cegjegyzek.hu/) galima nemokamai susipažinti su informacija apie įmones, įregistruotas bet kuriame Vengrijos registravimo teisme.

Galima susipažinti su šia užklausos pateikimo metu įmonių registre esančia informacija (galiojančia arba paskelbta negaliojančia):

 • įmonės registracijos numeris,
 • įmonės pavadinimas,
 • buveinė (székhely),
 • įmonės infrastruktūra (telephely),
 • filialas (-ai) (fióktelep),
 • pagrindinė veikla,
 • akcinis kapitalas,
 • mokesčių mokėtojo numeris,
 • ar pradėta bankroto arba likvidavimo procedūra,
 • ar vykdomąsias pareigas einantis (arba ėjęs) verslo asociacijos vadovas pagal 2013 m. Civilinio kodekso įstatymo Nr. V 3:22 skyrių negali eiti kitos verslo asociacijos vykdomojo vadovo pareigų.

Kiekvienos savaitės pirmą dieną atnaujinama ši informacija:

 1. Visi duomenys apie įmonių registre įregistruotas įmones (saugomų duomenų apie įmonę išrašas) (tárolt cégkivonat), taip pat duomenys apie prašymus dėl įregistravimo arba dar neįvestus įregistravimo informacijos pasikeitimus.
 1. Informacija apie įmonę apima:
 • nuosavybės teises (narys arba akcininkas), juridinio asmens, juridinio asmens statuso neturinčių verslo asociacijų (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) arba kitų asociacijų atstovavimo įgaliojimus;
 • fiziniam asmeniui suteiktus atstovavimo įgaliojimus, narystę stebėtojų taryboje.

Pirmą savaitės dieną atnaujintus duomenis galima rasti naudojantis paieškos programa.

Įmonių registre kaupiama ir kitokius kriterijus atitinkanti informacija (negaliojanti informacija taip pat gali būti teikiama). Galima susipažinti ne tik su informacija apie įmonę, bet ir su įmonės dokumentais. Duomenis galima gauti registravimo teismuose ir Informacijos apie įmones tarnyboje. Patvirtintas ar nepatvirtintas įmonės dokumentų kopijas ir kitą informaciją apie jas galima gauti sumokėjus administravimo mokestį.

Ar Vengrijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pirmiau nurodytus Vengrijos įmonių registro duomenis nemokamai galima gauti adresu <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Kitus duomenis galima gauti už mokestį.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos įmonių registre

Informacijos apie įmonę paieška gali būti atlikta pagal vieną iš šių kriterijų:

- įmonės pavadinimą,

- įmonės registracijos numerį,

- mokesčių mokėtojo numerį.

Koks yra registro informacijos patikimumas?

Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnyje nurodytus duomenis apie Vengrijoje registruotas įmones galima gauti nemokamai.

Vengrijoje informaciją apie įmones viešai teikia jas registruojantys teismai, Įmonių informacijos tarnyba arba ji paskelbiama Įmonių oficialiajame leidinyje. Įmonių oficialusis leidinys – tai Teisingumo ministerijos leidžiamas oficialus leidinys, su kuriuo galima nemokamai susipažinti http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Jei jame skelbiami registro duomenys apie akcines ar uždarąsias akcines bendroves, registravimo teismas Įmonių leidinyje taip pat paskelbia bendrovės įstatus ir visus jų pakeitimus, o šie įrašai kasdien atnaujinami.

Įmonių registro duomenis tvarko teismai, vykdantys registravimo teismų funkcijas. Informacija apie įmones ir jų dokumentai saugomi elektroninėje duomenų bazėje. Informacijos apie įmonę, registruotą bet kuriame Vengrijos registravimo teisme, galima nemokamai gauti Teisingumo ministerijos Informacijos apie įmones ir elektroninės įmonių registravimo tarnybos svetainėje (https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Vengrijos įmonių registro istorija

Nuo 1993 m. liepos mėn., kai galutinai pradėjo veikti Nacionalinė informacijos apie įmones ir įmonių registravimo sistema (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), informaciją į įmonių registrą elektroniniu būdu talpina teismai.

Sistemos ryšys tarp bet kurių dviejų teismų suveikia per keletą minučių.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.