ES šalių įmonių registrai

Tarptautiniai

Įmonių registre taip pat pateikiama informacija apie Europos ekonominės erdvės šalis, kurios nėra ES valstybės narės

Turinį pateikė
Tarptautiniai

Norvegija

Islandija

Lichtenšteinas
Norvegija

Brønnøysund registrų centras yra vyriausybės įstaiga prie Prekybos, pramonės ir žuvininkystės ministerijos. Verslo įmonių registras yra vienas iš 14 nacionalinių Brønnøysund registrų centro valdomų registrų.

Įmonių registras yra atsakingas už visų Norvegijos ir užsienio įmonių registravimą Norvegijoje. Registras užtikrina teisinę apsaugą ir finansinę apžvalgą, be to, tai yra svarbus šaltinis visiems, kuriems reikia tikslios informacijos apie Norvegijos pramonės subjektus.

Kokia informacija pateikiama Norvegijos įmonių registre?

Norvegijos verslo įmonių registras teikia informaciją apie įregistruotas įmones. Brønnøysund registrų centro interneto svetainėje svarbiausią informaciją galima gauti naudojant mūsų paieškos sistemą. Įmonių registro informaciją galima rasti skelbimuose, o papildomą informaciją ir išrašus galima užsisakyti interneto parduotuvėje ir per Europos įmonių registrą (EĮR).

Pagrindinė informacija:

 • Įmonės registracijos numeris (kodas)
 • Įmonės pavadinimas, adresas ir kiti adresai
 • Įmonės įsteigimo data
 • Įmonės įstatai ir veiklos rūšis
 • Įmonės darbuotojų pareigos
 • Informacija apie bankrotą

Skelbimai:

Įmonių registras skelbia apie visus svarbius įmonės įvykius. Jis skelbia, kada įregistruojama nauja įmonė, kada įregistruojami svarbūs su įmone susiję pakeitimai, kai įmonė likviduojama ar išbraukiama iš registro. Skelbimų paieškos duomenų bazėje duomenys saugomi nuo 1999 m. lapkričio 1 d. Skelbimai anglų kalba dedami nuo 2006 m. rugpjūčio mėn.

Papildoma informacija, kurią galima užsisakyti už mokestį, yra išrašai ir pažymos, pavyzdžiui:

 • Registracijos pažymėjimas
 • Metinės ataskaitos

Ar įmonių registro duomenys prieinami nemokamai?

Visa mūsų paieškos sistemoje prieinama svarbiausia informacija ir skelbimų duomenų bazės informacija yra nemokama. Kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, išrašams ir pažymoms, taikomas mokestis.

Kaip atlikti paiešką Norvegijos įmonių registre?

Pagrindinė informacija apie Brønnøysund registrų centre įregistruotas verslo įmones pateikiama interneto svetainėje. Paiešką galima atlikti pagal įmonės pavadinimą arba organizacijos numerį skelbimų duomenų bazėje.

Kiek galima remtis registre esančiais dokumentais?

Tretieji asmenys gali remtis verslo įmonių registre esančia informacija kaip teisiškai galiojančia informacija apie įmonę. Įregistruota informacija laikoma žinoma tretiesiems asmenims. Tai taikoma ir pačiai informacijai, ir registracijos pagrindą sudarantiems dokumentams. Praktiškai tai reiškia, kad trečiasis asmuo, prieš pradėdamas verslo reikalus su įmone, turėtų patikrinti registro informaciją apie ją.

Taisyklės dėl to, kiek trečiasis asmuo gali remtis Norvegijos verslo įmonių registre esančia informacija, pateikiamos Verslo įmonių registracijos įstatymo 10-1 straipsnyje. Apibendrintai galima teigti, kad pagal šias taisykles įregistruota informacija laikoma žinoma tretiesiems asmenims.

Kalbant išsamiau, tais atvejais, kai pagal teisės normą nustatoma trečiojo asmens teisinė padėtis dėl to, ar jis žinojo konkretų faktą, ar jo nežinojo, verslo įmonių registre esanti informacija laikoma žinoma trečiajam asmeniui.

Jeigu registruotina informacija turėjo būti nusiųsta registrui (tačiau nebuvo nusiųsta) ir prieštarauja registre esančiai informacijai, tuomet šia informacija negalima remtis prieš trečiuosius asmenis. Šios taisyklės išimtis – trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti šią informaciją. Tokiu atveju trečiasis asmuo negali pagrįstai teigti, kad galėjo remtis registre esančia informacija.

Norvegijos įmonių registro istorija

Norvegijos verslo įmonių registras buvo įsteigtas 1988 m. ir atlieka beveik 100 buvusių vietos prekybos registrų funkcijas.

Susijusios nuorodos

Verslo įmonių registravimo įstatymas norvegų k.

 Islandija

Kokia informacija pateikiama Islandijos įmonių registre?

Įmonių registras nuo 2003 m. yra Vidaus pajamų direktorato skyrius ir tvarko viešą bylą, kurioje yra informacija apie tokius subjektus:

 1. fizinius asmenis, įmones ir kitus verslu užsiimančius subjektus;
 2. institucijas ir valstybei priklausančias įmones;
 3. institucijas ir savivaldybėms priklausančias įmones;
 4. asociacijas, organizacijas ir subjektus (ne fizinius asmenis), atsakingus už turto valdymą ar vykdančius mokestines prievoles;
 5. kitą veiklą, kurią, Vidaus pajamų direktorato / įmonių registro nuomone, reikia registruoti oficialioje byloje.

Registre pateikiama toliau nurodyta informacija apie minėtus subjektus (jei taikytina):

 1. pavadinimas;
 2. identifikacinis numeris, adresas;
 3. teisinė forma;
 4. įsteigimo data;
 5. vykdomųjų organų (valdytojų) vardas, pavardė, adresas ir identifikacinis numeris;
 6. veiklos kodas (ISAT-nr.);
 7. likvidavimas;
 8. kita informacija, kurią būtina registruoti pagal įstatymus.

Registracijos metu registras suteikia subjektui unikalų identifikacinį numerį.

Įmonių registras teikia viešosioms organizacijoms, įmonėms ir fiziniams asmenims registro informaciją pagal ministro nustatytą reglamentą dėl informacijos apimties ir mokesčių.

Ar įmonių registro duomenys prieinami nemokamai?

Tokia informacija kaip pavadinimas, adresas, teisinė forma, ISAT kodas ir PVM kodas viešai ir nemokamai pateikiama Vidaus pajamų direktorato / Įmonių registro interneto svetainėje.

Už papildomą informaciją reikia mokėti, tikėtina, 2016 m. ji bus prieinama mūsų internetinėje parduotuvėje.

Kaip atlikti paiešką Islandijos įmonių registre?

Vidaus pajamų direktorato interneto svetainėje informacijos galima ieškoti nemokamai. Deja, kol kas ji pateikiama tik islandų kalba. Norint gauti papildomos informacijos reikia kreiptis į tarnybą telefonu arba e. paštu, kitais metais atsidarys internetinė parduotuvė.

Islandijos įmonių registrų istorija

Iki 1980 m. visoje Islandijoje įmones registravo vietos komisarai. 1980 m. buvo įsteigtas specialusis ribotos atsakomybės bendrovių registras, tačiau Islandijos statistikos departamentas šioms bendrovėms suteikdavo identifikacinius numerius (kodus). Nuo 1997 m. visos verslo įmonės, išskyrus neribotos atsakomybės partnerystes, registruojamos Įmonių registre, o nuo 2014 m. registruojamos ir partnerystės, todėl dabar Islandijoje yra tik vienas oficialus įmonių registras – Įmonių registras.

 Lichtenšteinas

Visoje Lichtenšteino valstybėje (Handelsregister) veikia vienas įmonių registras. Įmonių registrą tvarko Vadūce esantis Teisingumo departamentas (Amt für Justiz).

Įmonių registras yra viešas ir daroma prielaida, kad jame pateikiama teisinga informacija. Pagrindinis jo tikslas – užtikrinti teisinį prekybos saugumą atskleidžiant privatinės teisės reglamentuojamus teisinius santykius, visų pirma verslo veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų padėtį, kiek tai susiję su atsakomybe ir įgaliojimais imtis veiksmų.

Kokia informacija pateikiama įmonių registre?

Įmonių registre pateikiama informacija apie visus įregistruotus juridinius subjektus, turinčiuis buveinę Lichtenšteino Kunigaikštystėje, ir apie Lichtenšteino patikos fondus (Treuhänderschaften). Informacija apima faktines aplinkybes ir informaciją apie santykius, kurią reikia įtraukti į registrą pagal įstatymą ar savanoriškai, pateikiant atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Dokumentai dėl neregistruotų patikos fondų taip pat pateikiami įmonių registrui, kaip ir su neregistruotais fondais susiję duomenys (Stiftungen).

Ar įmonių registrų informacija prieinama nemokamai?

Įmonių registro informacija pateikiama sumokėjus mokestį.

Dalis informacijos apie įmonių registre įregistruotus verslo subjektus ir kita teisinė informacija pateikiama nemokamai registro įmonių rodyklėje (Firmenindex), nuoroda https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, o visą patvirtintą išrašą galima užsisakyti per tą pačią nuorodą, tik už tam tikrą mokestį.

Kaip atlikti paiešką Lichtenšteino įmonių registre?

Įmonių registras, įskaitant pranešimus ir patvirtinamuosius dokumentus, yra viešas.

Įmonių rodyklė (Firmenindex) gali būti naudojama ieškant įregistruoto juridinio subjekto pagal pavadinimą, komercinį pavadinimą arba registracijos numerį (kodą).

Kiek galima remtis registre pateikiama informacija?

Pagal Direktyvos 2009/101/EB 3a straipsnį su pakeitimais, padarytais Direktyva 2012/17/ES, reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų informaciją, kuria paaiškinamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tretieji asmenys gali remtis įmonių dokumentais ir 2 straipsnyje nurodytais duomenimis. 2013 m. spalio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendime nurodyta, kad Direktyva 2012/17/ES turi būti inkorporuota į EEE susitarimą.

Išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta, kad reikalaujama skelbti tik dalį informacijos arba išrašus, visą įmonių registro įrašų informaciją nedelsdamas oficialiajame leidinyje skelbia Teisingumo departamentas (Asmenų ir įmonių įstatymo (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) 956 straipsnio 1 dalis). Lichtenšteino Kunigaikštystės oficialusis leidinys yra elektroninis oficialusis leidinys (Amtsblatt) (Paskelbimo įstatymo (Kundmachungsgesetz) 16 straipsnis).

Įmonių registro įrašais, pakeitimais ir išbraukimais gali remtis kiekvienas sąžiningas asmuo. Įrašo turiniu, pakeitimu ar išbraukimu galima remtis prieš įregistruotą asmenį, jeigu tik šis turinys pateiktas šio asmens pageidavimu (PGR 948 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Kalbant apie trečiuosius asmenis, įmonių registro įrašas įsigalioja kitą dieną po įrašo paskelbimo, tačiau tik jeigu šią informaciją teisiškai reikalaujama skelbti (PGR 947 straipsnio 2 dalis).

Pagal PGR 949 straipsnį įmonių registro įrašas reiškia atskleidimą, o įsigaliojus registracijai, trečiųjų asmenų atžvilgiu asmuo nebeturi teisės prieštarauti, esą nežinojo apie įrašą. Tačiau jeigu buvo reikalaujama, kad konkretus faktas turi būti įregistruotas ir jis nebuvo įregistruotas, tuo galima remtis prieš trečiąjį asmenį tik jeigu galima įrodyti, kad trečiasis asmuo apie tai žinojo.

Įmonių registro istorija

Iš pradžių Lichtenšteino registro duomenys buvo registruojami rodyklės kortelėse. Visi esami duomenys, taip pat daug istorinių duomenų dabar prieinami elektronine forma.

Papildoma informacija

Įmonių registro įrašai skelbiami teisiškai privalomu formatu elektroniniame leidinyje, tretieji asmenys gali jais remtis tik jiems įsigaliojus, t. y. kitą dieną po jų paskelbimo. Jeigu registro įrašas neatitinka paskelbtos informacijos, registro įrašui teikiama pirmenybė.

Įmonių registro įrašų skelbimas ir įsigaliojimas

Viešas įmonių registro pobūdis

Įmonių registras, įskaitant pranešimus ir patvirtinamuosius dokumentus, yra viešas. Su įrašais gali susipažinti kiekvienas asmuo. Registro dokumentai, susiję su akcinėmis bendrovėmis (Aktiengesellschaften), komanditinėmis ūkinėmis bendrijomis (Kommanditaktiengesellschaften) ir uždarosiomis ribotos atsakomybės akcinėmis bendrovėmis (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), prieinami neribotai; norint gauti informaciją apie kitų teisinių formų organizacijas turi būti įrodytas teisėtas interesas (PGR 953 straipsnis).

Įrašų skelbimas

Išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta, kad reikalaujama skelbti tik dalį informacijos arba išrašus, visą įmonių registro įrašų informaciją nedelsdamas oficialiajame leidinyje paskelbia Teisingumo departamentas. Visi dokumentai ir duomenys, kurie turi būti pateikti ir skelbiami pagal įstatymą, skelbiami vienodai (PGR 956 ir paskesni straipsniai). Paskelbta informacija galima tiesiogiai remtis prieš visus asmenis nuo jos paskelbimo dienos pabaigos.

Pranešimai apie akcines bendroves (Aktiengesellschaften), komanditines ūkines bendrijas (Kommanditaktiengesellschaften) ir uždarąsias ribotos atsakomybės akcines bendroves (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) skelbiama pateikiant nuorodą į įrašą oficialiajame leidinyje, patvirtinamuosius dokumentus ir duomenis. Tas pats taikoma, jeigu juridinis asmuo vykdo prekybą komerciniais tikslais. Kitais atvejais pranešimai pateikiami kaip nuoroda į registro įrašą (PGR 957 straipsnis).

Įrašų galiojimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis

Kalbant apie trečiuosius asmenis, įmonių registro įrašas įsigalioja kitą dieną po įrašo paskelbimo dienos, tačiau tik jeigu šią informaciją reikalaujama skelbti pagal teisės aktus (PGR 947 straipsnio 2 dalis).

Akcinių bendrovių (Aktiengesellschaften), komanditinių ūkinių bendrijų (Kommanditaktiengesellschaften) ir uždarųjų ribotos atsakomybės akcinių bendrovių (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) įregistruotu ir paskelbtu faktu negalima remtis prieš trečiąjį asmenį, jeigu jis susijęs su teisiniu sandoriu, kuris įvykdomas per 15 dienų nuo įrašo įsigaliojimo dienos ir trečiasis asmuo gali įrodyti, kad apie jį nežinojo ir negalima tikėtis, kad galėjo žinoti (PGR 949 straipsnio 1a dalis).

Registracijai įsigaliojus tretiesiems asmenims asmuo nebeturi teisės prieštarauti, esą nežinojo apie įrašą (PGR 949 straipsnio 1 dalis).

Įmonių registro įrašai yra visavertis įrodymas apie faktus, kuriuos šie įrašai patvirtina, nebent įrodoma, kad šie įrašai neteisingi (PGR 949 straipsnio 3 dalis).

Pateikto ir paskelbto įrašo neatitikimai

Jeigu registre esantis įrašas ir paskelbta informacija neatitinka, registro įrašui teikiama pirmenybė, tuomet informacija skelbiama, o galiausiai ir patvirtinamųjų dokumentų turinys. Jeigu registro įrašas ir paskelbta informacija neatitinka, sąžiningi tretieji asmenys taip pat gali remtis paskelbta informacija prieš asmenį, kuriam skirtas įrašas (PGR 959 straipsnio 2 ir 3 dalys).

Susijusios nuorodos

1926 m. sausio 20 d. Asmenų ir įmonių įstatymas (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) (paskelbtas LGBl. 1926 Nr. 4).

1985 m. balandžio 17 d. Paskelbimo įstatymas (Kundmachungsgesetz) (paskelbtas LGBl. 1985 Nr. 41).

2012 m. rugsėjo 4 d. Oficialiojo leidinio reglamentas (Amtsblattverordnung ) (paskelbtas LGBl. 2012 Nr. 284).

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.