ES šalių įmonių registrai

Lietuva

Pagal juridinio asmens kodą, pavadinimą arba pavadinimo dalį. Šiame skyriuje apžvelgiamas Lietuvos juridinių asmenų registras.

Turinį pateikė
Lietuva

Nacionalinio registro įsteigimo istorija

Kada jis buvo įsteigtas?

Juridinių asmenų registras, kuris pakeitė veikusį Įmonių rejestrą bei atskiras visuomeninių organizacijų bei kitų įstaigų registravimo sistemas, pradėjo veikti 2004 m. sausio 1 d.

Juridiniai asmenys Lietuvoje buvo pradėti registruoti 1990 m. spalio mėn. savivaldybių Rejestro tarnybose, visuomeninės organizacijos buvo registruojamos atskirose ministerijose ir kt. institucijose.

Kada jis buvo suskaitmenintas?

Juridinių asmenų registras buvo pradėtas skaitmeninti 1990 m. Registras šiuo metu visiškai suskaitmenintas.

Kokie teisės aktai yra dabar taikomi?

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Juridinių asmenų registro įstatymas, atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai, pvz., Akcinių bendrovių įstatymas, Juridinių asmenų registro nuostatai.

Taikomi ir kiti įstatymai, susiję su juridinių asmenų veikla, pvz., Juridinių asmenų nemokumo įstatymas ir pan.

Kokią informaciją galima rasti įmonių registre?

Kas turi teisę gauti prieigą prie registro?

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša ir bet kuris asmuo, pateikęs prašymą ir nurodęs duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą, turi teisę gauti Juridinių asmenų registro duomenis, šiame registre saugomų dokumentų kopijas.

Kokią informaciją galima rasti registre?

Kokių tipų duomenys saugomi? (kokie elementai įrašomi į viešąjį registrą, informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos ir kt.)

Juridinio asmens kodas; pavadinimas; buveinės adresas; juridinio asmens organai: duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, likvidatorius, nemokumo administratorius; duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius; taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu; juridinio asmens veiklos apribojimai; finansinių metų pradžios ir pabaigos datos; veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas; juridinio asmens teisinis statusas (bankrutuojantis, likviduojamas, pertvarkomas, reorganizuojamas); duomuo, kad juridinis asmuo vykdo patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo, virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą; kai akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas asmuo: duomenys apie bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo data, visų ar dalies bendrovės akcijų perleidimo kitiems asmenims data; duomenys apie priežiūros organų narius; duomenys apie juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėją; metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai, jų tvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui datos ir pan.

Kokie dokumentai kataloguojami ir saugomi (bylos, dokumentų rinkiniai, įstatai, visuotinių susirinkimų protokolai ir kt.)?

Prašymai registruoti duomenis; dalyvių susirinkimų protokolai, sprendimai; kolegialių valdymo organų posėdžių protokolai, sprendimai; įstatai/nuostatai; užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių steigėjo steigimo dokumentai; metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai; turto vertinimo ataskaitos ir kt.

Kaip atlikti paiešką (ir kokie yra galimi paieškos kriterijai)?

Asmeniškai

Paiešką galima atlikti asmeniškai.

Registro interneto svetainėje

Paiešką galima atlikti Registro interneto svetainėje.

Kokie yra galimi paieškos kriterijai?

Pagal juridinio asmens kodą, pavadinimą arba pavadinimo dalį.

Kaip galima gauti dokumentus?

Nemokamai?

Nemokai dokumentų gauti negalima.

Sumokėjus mokestį?

Už Registro duomenų, informacijos ir dokumentų kopijų teikimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas.

Kaip gauti registro išrašą, patvirtintą dokumentų kopiją ar nuorašą?

Patvirtintą Juridinių asmenų registro išrašą galima užsisakyti internetu per Savitarnos sistemą, el. paštu, paštu arba atvykus į Klientų aptarnavimo padalinį.

Patvirtintą Juridinių asmenų registro dokumento kopiją galima užsisakyti el. paštu, paštu arba atvykus į Klientų aptarnavimo padalinį. Nepatvirtintą dokumento kopiją galima užsisakyti ir gauti internetu per Savitarnos sistemą.

Už išrašo bei dokumento kopijos išdavimą mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas atlyginimas.

Registravimo procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti paraiškas užregistruoti registre, patvirtinti dokumentus, kokius dokumentus reikia pridėti)?

Asmeniškai

Registravimo procedūrą galima pradėti asmeniškai.

Juridiniam asmeniui įregistruoti juridinių asmenų registre turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. nustatytos formos prašymas įregistruoti juridinį asmenį;
  2. juridinio asmens steigimo dokumentai;
  3. kiti įstatymų nustatyti dokumentai.

Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės, tikrina notaras arba Teisingumo ministerija.

Internetu

Sudaryta galimybė populiariausias teisines formas, tokias kaip uždarąsias akcines bendroves, mažąsias bendrijas, individualias įmones, viešąsias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus steigti internetu. Tai sudaro apie 80 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų.

Elektroniniu būdu dokumentai gali būti  pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą; dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis; juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“; yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė; uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu; asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių; labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo.

Kaip nagrinėjamos pateiktos paraiškos?

Nagrinėdamas pateiktus dokumentus Registro tvarkytojas nustato, ar:

  1. pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) atitinka nustatytą formą arba pateikti visi dokumentai;
  2. nėra praleisti Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai;
  3. pateikti Registrui duomenys ir dokumentai atitinka vieni kitus, yra aiškūs arba neklaidinantys;
  4. dokumentų forma ar turinys neprieštarauja įstatymams.

Registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį tik tuo atveju, jeigu nustato nors vieną iš aukščiau nurodytų aplinkybių.

Registro tvarkytojas, gavęs prašyme surašytus duomenis, steigimo dokumentus, patvirtintus notaro ar Teisingumo ministerijos, netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties įstatymų reikalavimams.

Teisinis registracijos poveikis

Įrašų poveikis tretiesiems asmenims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Juridinių asmenų registro duomenys ir informacija laikomi teisingais tol, kol jie nenuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Registre užregistruotos ir paskelbtos informacijos neatitikimai

Skelbiama remiantis Registre patvirtintais įrašais ir neatitikimų nėra. Skelbimai informaciniame leidinyje automatiškai generuojami įregistruotų Juridinių asmenų registro duomenų pagrindu.

Kas yra atsakingas už užregistruotos informacijos tikslumą?

Už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą ir jų pateikimą Registro tvarkytojui laiku atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip.

Duomenų apsaugos procedūros

Su duomenų subjekto teisėmis dėl jo asmens duomenų skelbimo ir saugojimo susijusios procedūros

Registro duomenys, informacija ir dokumentai yra vieši. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su Registro duomenimis, informacija ir dokumentais įstatymų ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Duomenų gavėjai Registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

Kontaktinė informacija

Juridinių asmenų registro tvarkytojas - valstybės įmonė Registrų centras

Tel. (8 5) 268 8262

El. p. info@registrucentras.lt

Naudingos nuorodos

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.