ES šalių įmonių registrai

Lietuva

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lietuvos juridinių asmenų registras.

Turinį pateikė
Lietuva

Kokią informaciją galima rasti Lietuvos juridinių asmenų registre?

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša. Juridinių asmenų registre kaupiami duomenys ir dokumentai apie privačiuosius ir viešuosius juridinius asmenis, iš viso registruojami 26 teisinių formų juridiniai asmenys.

Juridinių asmenų registre nurodomi tokie duomenys: juridinio asmens pavadinimas; kodas; teisinė forma; teisinis statusas; juridinio asmens buveinė; juridinio asmens organai; valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos; filialai ir atstovybės; juridinio asmens veiklos apribojimai; juridinio asmens pasibaigimas; finansiniai metai; juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos, duomenys apie fizinius asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu bei kiti įstatymų numatyti duomenys.

Juridinių asmenų registre taip pat registruojami: juridinių asmenų steigimo dokumentai, juridinio asmens organų sprendimai, bendrovių pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai bei kiti įstatymuose nustatyti dokumentai.

Lietuvos juridinių asmenų registrą tvarko ir prižiūri valstybės įmonė Registrų centras.

Ar Lietuvos juridinių asmenų registru galima naudotis nemokamai?

Lietuvos juridinių asmenų registre leidžiama naudotis neatlygintina juridinių asmenų paieška. Nemokamai pateikiami duomenys apie juridinį asmenį:

  • kodas

  • pavadinimas

  • buveinė

  • teisinė forma

  • teisinis statusas

išsamesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir teikiami šiais būdais:

Lietuvos juridinių asmenų registre yra sudaryta galimybė nemokamai pasitikrinti, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimais arba laikinai įtrauktais į registrą pavadinimais.

Kiek patikimi į registrą įtraukti dokumentai?

Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistravęs juridinio asmens duomenų ar informacijos pakeitimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia pasikeitusius duomenis ar informaciją ir pakeitimų įregistravimo datą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas, skelbdamas ir išduodamas registro duomenų ir informacijos išrašus bei dokumentų kopijas nurodo, kad jie turi prima facie galią.

Kaip atlikti paiešką Lietuvos juridinių asmenų registre?

Juridinių asmenų neatlyginamoje paieškoje galima ieškoti naudojant toliau nurodytus registro paieškos kriterijus:

  • kodą,
  • pavadinimą,
  • pagal istorinį pavadinimą.

Registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį, leidžiama atlikti paiešką pagal: kodą, pavadinimą, fizinį asmenį, juridinį asmenį ar užsienio juridinį asmenį.

Savitarnos sistemoje juridinio asmens paieška galima pagal kodą, pavadinimą ir pagal istorinį pavadinimą (tarp pavadinimą pakeitusių juridinių asmenų).

Lietuvos juridinių asmenų registro istorija

Juridinių asmenų registras registras įkurtas 2004 m., o iš ankstesnių registravimo informacinių sistemų automatiškai buvo perkelti juridinių asmenų duomenys nuo 1990 m.

Susijusios nuorodos

Juridinių asmenų registras

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.