ES šalių įmonių registrai

Liuksemburgas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie galimybes naudotis Liuksemburgo komercinės veiklos ir įmonių registru (pranc. registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Nacionalinio registro kūrimo istorija

Kada jis sukurtas?

Įmonių registras, kuriame buvo registruojami tik fiziniai asmenys, buvo sukurtas 1909 m. gruodžio 23 d. Įstatymu, kuriuo sukuriamas įmonių registras. 1972 m. Europos teisės aktų pavyzdžiu buvo sukurtas verslo subjektų registras. 1987 m. šie du registrai buvo sujungti į bendrą registrą – Komercinės veiklos ir įmonių registrą. Nuo 2003 m. registro veiklą kontroliuoja teisingumo ministras, registrą administruoti pavesta ekonominių interesų grupei LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Kada jis suskaitmenintas?

Komercinės veiklos ir įmonių registrą skaitmeninti pradėta 2006 m. ir baigta 2007 m. Komercinės veiklos ir įmonių registre dabar galima atlikti visavertę paiešką, jis prieinamas tik elektroniniu būdu.

Kokie teisės aktai šiuo metu taikomi?

 • 2002 m. gruodžio 19 d. iš dalies pakeistas Įstatymas dėl komercinės veiklos ir įmonių registro ir dėl apskaitos bei metinių ataskaitų;
 • 2003 m. sausio 23 d. iš dalies pakeistas Didžiojo Hercogo reglamentas, kuriuo įgyvendinamas 2002 m. gruodžio 19 d. Įstatymas dėl komercinės veiklos ir įmonių registro ir dėl apskaitos bei metinių ataskaitų;
 • 2016 m. gegužės 27 d. iš dalies pakeistas Ministro reglamentas, kuriuo nustatomi dokumentų skelbimo Elektroniniame įmonių ir asociacijų rinkinyje (pranc. Recueil électronique des sociétés et associations) ir jų formos kriterijai.

Kokią informaciją galima rasti komercinės veiklos registre?

Kas turi teisę susipažinti su registro duomenimis?

Komercinės veiklos ir įmonių registras yra viešas.

Kokią informaciją galima rasti komercinės veiklos registre?

Kokių rūšių duomenys jame saugomi? (Viešame registre išvardyti subjektai, informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos ir kt.)

Subjektai, kurie privalo registruotis Komercinės veiklos ir įmonių registre:

 • komercinę veiklą vykdantys fiziniai asmenys;
 • komercinę veiklą vykdančios įmonės;
 • ekonominių interesų grupės ir Europos ekonominių interesų grupės;
 • Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigti komercinės ir civilinės teisės reglamentuojamų įmonių padaliniai, kitos valstybės teisės reglamentuojamos ekonominių interesų grupės ir Europos ekonominių interesų grupės;
 • civilinės teisės reglamentuojamos įmonės;
 • ne pelno asociacijos ir fondai;
 • pensinių santaupų asociacijos;
 • žemės ūkio asociacijos;
 • viešosios teisės reglamentuojami valstybės ir savivaldybių subjektai;
 • savidraudos asociacijos;
 • specialiosios komanditinės ūkinės bendrijos;
 • savitarpio fondai ir pakeitimo vertybiniais popieriais fondas;
 • savidraudos draugijos.

Visa Komercinės veiklos ir įmonių registre laikoma informacija yra nustatyta teisės aktais ir priklauso nuo atitinkamo subjekto teisinės formos.

Platesne prasme renkama dviejų tipų informacija:

 • teisiniai duomenys (pavadinimas, registruotos buveinės adresas, kapitalas, teisinių atstovų tapatybės, finansiniai metai, informacija apie teismo sprendimą ir kt.);
 • finansiniai duomenys (metinės ataskaitos).

Kokie dokumentai teikiami / saugomi? (Bylos, dokumentų rinkiniai, įstatai, visuotinių susirinkimų protokolai ir kt.)

Komercinės veiklos ir įmonių registrui teikiami tik teisės aktais nustatyti dokumentai. Teiktinų dokumentų sąrašas priklauso nuo atitinkamo subjekto teisinės formos.

Visi už registruotą subjektą teikiami dokumentai įtraukiami į konkrečiam subjektui skirtą elektroninę rinkmeną ir laikomi Komercinės veiklos ir įmonių registre.

Komercinės veiklos ir įmonių registre laikomi šie dokumentai (nebaigtinis sąrašas):

 • steigiamieji įstatų dokumentai ir jų pakeitimai;
 • koordinuoti įstatai;
 • protokolai arba jų išrašai dėl registruotos buveinės pasikeitimo, atstovų, partnerių, asmenų, atsakingų už sąskaitų auditą;
 • teismų sprendimų, turinčių poveikį Komercinės veiklos ir įmonių registre registruotam subjektui, išrašai;
 • apskaitos dokumentai;
 • dokumentai, kuriais paskelbiamas registro subjekto likvidavimas, arba jų išrašai;
 • susijungimų sąlygų projektai ir kt.

Kaip atlikti paiešką (ir kokius paieškos kriterijus galima naudoti)?

Asmeniškai

Informacijos paiešką Komercinės veiklos ir įmonių registre galima atlikti tiesiogiai, Komercinės veiklos ir įmonių registro interneto svetainėje, visi registro duomenys pateikiami elektronine forma. Tačiau reikiamos kompiuterinės įrangos neturintiems asmenims Liuksemburge veikia fizinis biuras, kuriame galima atlikti paieškas tam skirtu kompiuteriu.

Registro interneto svetainėje

Rinkmenų paiešką galima atlikti ir jas galima peržiūrėti Komercinės veiklos ir įmonių registro (RCS) interneto svetainėje, įėjus į meniu „services offered“ ir spustelėjus „search for an RCS file“.

Norėdamas peržiūrėti į registrą įtrauktus dokumentus, naudotojas turi prisijungti prie svetainės – tuo tikslu jis gali susikurti asmeninę paskyrą, tačiau prisijungti gali ir be jos.

Kokiu paieškos kriterijus galima naudoti?

Viešai prieinamos paieškos atliekamos pagal atitinkamo subjekto registracijos numerį arba pavadinimą.

Kaip galiu gauti dokumentus?

Nemokamai?

Prieiga prie Komercinės veiklos ir įmonių registrui pateiktų dokumentų suteikiama nemokamai. Susipažįstant su rinkmena, į registrą įtrauktas dokumentas atidaromas tiesiog spustelėjus atitinkamą PDF piktogramą.

Už mokestį?

Už mokestį Komercinės veiklos ir įmonių registro administratorius išduoda išrašus, pažymas ir patvirtintas kopijas.

Kaip gauti išrašą iš registro, patvirtintą kopiją arba dokumentų duomenų išrašą?

Išrašus ir pažymas galima užsisakyti interneto svetainėje, nuėjus į meniu „services offered“.

Į registrą įtraukto dokumento patvirtintą kopiją galima užsisakyti peržiūrint atitinkamo subjekto elektroninę rinkmeną ir pažymint langelį „certified“, esantį prie PDF piktogramos, kurią spustelėjus galima peržiūrėti į registrą įtrauktą dokumentą.

Registracijos procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti prašymus registrui, patvirtinti dokumentus, kokio tipo dokumentus reikia pridėti)?

Asmeniškai

Komercinės veiklos ir įmonių registras turi pagalbos tarnybą, atvirą bet kuriam asmeniui, kuriam reikia registro informacijos. Komercinės veiklos ir įmonių registro administratoriaus pareigūnas kartu su asmeniu pasirūpins elektroninėmis procedūromis. Šiai paslaugai reikia užsiregistruoti iš anksto.

Internete

Norint Komercinės veiklos ir įmonių registre atlikti bet kokius veiksmus, reikia prisijungti prie jo interneto svetainės.

Jeigu prisijungti norima siekiant pateikti dokumentus arba užregistruoti subjektą, reikalingas „luxtrust“ arba eIDAS sertifikatas, taip pat reikia susikurti naudotojo paskyrą. Prisijungęs naudotojas turi pasirinkti meniu „electronic filing“, kad galėtų pradėti procesą.

Kaip apdorojami registracijos prašymai?

Kai naudotojas užbaigia dokumento pateikimo / registracijos prašymą, Komercinės veiklos ir įmonių registro administratorius per tris dienas nuo prašymo gavimo atlieka trumpą teisinį prašymo patikrinimą. Tikrinamas įvairių pateiktos informacijos elementų nuoseklumas, taip pat tikrinama, ar perduota visa reikiama informacija ir ar yra teisinis pagrindas į registrą įtraukti ar užregistruoti pateiktą informaciją / dokumentą.

Jeigu prašymas yra neišsamus arba klaidingas, arba neatitinka teisės aktų, jis grąžinamas naudotojui patikrinti ir ištaisyti.

Registracijos teisinės pasekmės

Registracijos pasekmės tretiesiems asmenims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Dokumentas arba informacinis įrašas paskelbiamas pateikiant jį Komercinės veiklos ir įmonių registrui, o tada jis paskelbiamas Oficialiajame leidinyje t. y. Elektroniniame įmonių ir asociacijų rinkinyje (pranc. Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Kai informacija pateikiama Komercinės veiklos ir įmonių registrui, ji tampa prieinama registro interneto svetainėje. Dokumentas ar informacinis įrašas RESA paskelbiamas per 15 dienų nuo įtraukimo į registrą, o praktikoje – paprastai įtraukimo į registrą dieną.

Dokumentais ar dokumentų išrašais prieš trečiuosius asmenis galima remtis tik nuo jų paskelbimo RESA dienos, nebent įmonė gali įrodyti, kad tie tretieji asmenys apie dokumentus ar jų išrašus žinojo anksčiau. Nepaisant to, tretieji asmenys gali remtis dar nepaskelbtais dokumentais ir jų išrašais. Kai sandoris sudaromas anksčiau nei praėjus šešiolikai dienų nuo paskelbimo, prieš trečiuosius asmenis dokumentais ir jų išrašais remtis negalima, jeigu tretieji asmenys įrodo, kad apie tuos dokumentus ar jų išrašus negalėjo žinoti.

Registracijos ir paskelbimo skirtumai

Jeigu į registrą įtrauktas tekstas neatitinka Elektroniniame įmonių ir asociacijų rinkinyje paskelbto teksto, pastaruoju prieš trečiuosius asmenis remtis negalima. Tačiau patys tretieji asmenys gali tuo tekstu remtis, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretiesiems asmenims į registrą įtrauktas tekstas buvo žinomas.

Po 2016 m. reformos, kai Komercinės veiklos ir įmonių registro administratorius tapo Elektroninio įmonių ir asociacijų rinkinio administratoriumi, nebėra rizikos, kad į registrą įtrauktas tekstas neatitiks paskelbto teksto.

Kas atsakingas už registruotos informacijos tikslumą?

Prašymai suteikti prieigą prie duomenų tvarkymo operacijų, kurių subrangovas yra Komercinės veiklos ir įmonių registro administratorius, o duomenų valdytojas – teisingumo ministras, taip pat prašymai šias operacijas ištaisyti arba jas apriboti turi būti adresuojami Liuksemburgo verslo registrams (e. paštu helpdesk@lbr.lu, arba paprastu paštu, adresu G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), o registrai šiuos prašymus perduos Teisingumo ministerijos Duomenų apsaugos pareigūnui.

Komercinės veiklos ir įmonių registre laikoma informacija saugoma 20 metų nuo registruoto subjekto rinkmenos panaikinimo, kaip nurodyta taikytinose teisės ir administracinių aktų nuostatose.

Už teikiamos informacijos tikslumą atsako dokumentus pateikęs asmuo.

Duomenų apsaugos principai

Su duomenų subjekto teisėmis jo asmens duomenų skelbimo ir saugojimo atžvilgiu susijusios procedūros

Prašymai suteikti prieigą prie duomenų tvarkymo operacijų, kurių subrangovas yra Komercinės veiklos ir įmonių registro administratorius, o duomenų valdytojas – teisingumo ministras, taip pat prašymai šias operacijas ištaisyti arba jas apriboti turi būti adresuojami Liuksemburgo verslo registrams (e. paštu helpdesk@lbr.lu, arba paprastu paštu, adresu G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), o registrai šiuos prašymus perduos Teisingumo ministerijos Duomenų apsaugos pareigūnui.

Komercinės veiklos ir įmonių registre laikoma informacija saugoma 20 metų nuo registruoto subjekto rinkmenos panaikinimo, kaip nurodyta taikytinose teisės ir administracinių aktų nuostatose.

Kontaktinė informacija

Biuro adresas

Pašto adresas

Darbo laikas

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Telefonas (+352) 26 428-1
Faksas (+352) 26 42 85 55
E. paštas: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Biuras: Pirmadieniais–penktadieniais, 9.00–12.00 val. ir 13.30–16.00 val.

Pagalbos tarnybos telefonas: Pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.30 val.

Naudingos nuorodos

Liuksemburgo verslo registrų interneto svetainė

Komercinės veiklos ir įmonių registro portalas

Paskutinis naujinimas: 14/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.