Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Portugalija

Šiame puslapyje pateikiama Portugalijos įmonių registro apžvalga.

Turinį pateikė
Portugalija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Įmonių registras

Portugalijoje įmonių registro veikla reglamentuojama pagal Įmonių registro kodeksą, patvirtintą 1986 m. gruodžio 3 d. įstatyminiu dekretu Nr. 403/86.

Už registrą atsako visoje šalyje veikiantys įmonių registro biurai, kurie yra Registratorių ir notarų instituto (IRN) – Teisingumo ministerijai pavaldžios viešosios įstaigos – išorės tarnybos. Įmonių registro biurus galima rasti visoje šalyje. Jų teritorinei jurisdikcijai netaikomi jokie geografiniai apribojimai.

Įmonių registro paskirtis – skelbti duomenis apie šių subjektų teisinę padėtį:

 • atskiri prekiautojai;
 • komercinės įmonės;
 • civilinės komercinės formos įmonės;
 • ribotos atsakomybės individualios įmonės (EIRL);
 • kooperatyvai;
 • viešosios įstaigos;
 • papildomų įmonių grupės (ACE) ir Europos ekonominių interesų grupės;
 • asmenys ir asociacijos, kuriuos pagal įstatymus privaloma įregistruoti.

Registracija komercinėms įmonėms suteikiamas juridinio asmens statusas ir paprastai registracija yra privaloma. Įmones privaloma įregistruoti per du mėnesius nuo įsteigimo.

Faktines aplinkybes galima registruoti tik teisiškai pagrįstais atvejais ir pateikiant dokumentinius įrodymus, kurie saugomi archyve elektroniniu būdu. Dokumentai užsienio kalba priimami tik jei jie išversti laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai juose faktai, kuriuos reikia įrašyti į registrą, aprašyti anglų, prancūzų arba ispanų kalba ir atitinkamas pareigūnas gerai moka tą kalbą.

Registraciją galima atlikti transkribuojant (su juridinių asmenų teisine padėtimi susijusi informacija, kurią riekia įregistruoti, išgaunama iš pateiktų ir apibendrintų dokumentų, ir ją privalo patvirtinti registratorius arba registro pareigūnas) arba deponuojant dokumentą (taikoma tik dokumentų, susijusių su registruotinais faktais, archyvavimo tikslais).

Komercinės įmonės ir civilinės komercinės formos įmonės privalo registruoti:

 • įsteigimą;
 • visuotiniame susirinkime priimtus sprendimus dėl įmonės perkamo turto, jei to reikalaujama pagal įstatymą;
 • ribotos atsakomybės įmonių arba ribotos partnerystės ribotų partnerių akcijų atvirkštinį padalijimą, padalijimą arba perleidimą;
 • įsipareigojimus panaikinti arba nustatyti bendros partnerystės, ribotos partnerystės arba privačios ribotos atsakomybės bendrovių, pagal pirmenybės susitarimus įgytų akcijų suvaržymus, jeigu sutarta, kad tokie įsipareigojimai sukelia pasekmes erga omnes ir testatoriaus pareiškime dėl paskutinės valios ir testamente tokios pasekmės numatytos pagal pirmenybinius įsipareigojimus;
 • bendros partnerystės akcijų arba ribotos partnerystės ribotų partnerių akcijų perdavimą, naudojimosi daiktinėmis teisėmis nustatymą arba mokesčių už tokias akcijas nustatymą ir jų perdavimą, pakeitimą arba panaikinimą, ir teisių į pelną areštą ir likvidavimo kvotą;
 • uzufrukto, vertybinių popierių, apribojimo, sulaikymo, arešto arba konfiskavimo taikymą akcijoms arba su jomis susijusioms teisėms baudžiamojoje byloje ir visus kitus veiksmus arba nutartis, turinčias poveikį laisvam disponavimui tokiomis akcijomis;
 • partnerių pasitraukimą arba pašalinimą iš bendrų partnerysčių ir ribotų partnerysčių, akcijų panaikinimą dėl partnerio mirties, naujų neribotos atsakomybės akcininkų priėmimą;
 • akcijų nuvertėjimą ir akcininkų pasitraukimą arba pašalinimą iš privačių ribotos atsakomybės įmonių;
 • sprendimus dėl akcijų nuvertėjimo, konvertavimo ir išpirkimo;
 • privačių obligacijų emisiją, išskyrus atvejus, kai jomis pradedama prekiauti reguliuojamose vertybinių popierių rinkose per prašymo dėl registracijos pateikimo laikotarpį;
 • direktorių valdybos ir vykdomosios valdybos narių ir įmonės sekretoriaus paskyrimą ir atleidimą dėl bet kurios priežasties, išskyrus atleidimą suėjus terminui;
 • akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių įmonių, taip pat bendrų partnerysčių ir ribotų partnerysčių ataskaitų pateikimą, kai to reikalaujama, ir konsoliduotųjų įmonių ataskaitų pateikimą, kai joms nustatyta tokia pareiga;
 • registruotos buveinės adreso pasikeitimą arba registruotos buveinės perkėlimą į užsienį;
 • susijungimo ar atsiskyrimo nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu planus;
 • planus steigti Europos akcinę bendrovę susijungimo būdu, planus steigti Europos akcinę bendrovę transformuojant pagal nacionalinę teisę įsteigtą nacionalinę bendrovę, arba planus steigti kontroliuojančiąją Europos akcinę bendrovę, pastaruoju atveju pateikiant įrodymus, kad tenkinamos tokios bendrovės steigimo sąlygos;
 • bendrovės išplėtimo planą, susijungimo ar atsiskyrimo nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu planą arba bendrovės reorganizavimo ar panaikinimo planą, ir bet kokį akcinio kapitalo padidinimą, sumažinimą arba perpirkimą, taip pat bet kokį kitą įmonės įstatų pakeitimą;
 • bendrovės likvidatorių paskyrimą ir atleidimą iki likvidavimo pabaigos, taip pat bet kokius likvidatorių teisės aktuose arba sutartyse numatytų įgaliojimų pakeitimus;
 • bendrovės likvidavimo procedūros pabaigą arba jos veiklos atnaujinimą;
 • sprendimus dėl visiškos kontrolės, kurią vienos bendrovės atžvilgiu įgyja kita bendrovė, išlaikymo arba panaikinimo;
 • sutartis dėl tarpusavio subordinacijos ir bet kokius tokių sutarčių pakeitimus arba galiojimo pabaigą;
 • varantų išleidimą, jeigu uždarąją emisiją vykdo subjektas, kuris neturi jokių vertybinių popierių, listinguojamų nacionalinėje reguliuojamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai jie įtraukiami į reguliuojamąją prekybos vertybiniais popieriais rinką tuo metu, kai pateikiamas prašymas dėl registracijos.

Kaip pateikti prašymą dėl registracijos ir kiek tai kainuoja?

Prašymą dėl dokumentų registracijos įmonių registre galite pateikti asmeniškai registro biuro patalpose, el. paštu arba internetu (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Išlaidos priklauso nuo to, kokius faktus norite įregistruoti, ir jos reguliariai peržiūrimos. Su įvairių aktų registravimo išlaidomis galima susipažinti adresu https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Kaip susipažinti su informacija įmonių registre ir kiek tai kainuoja?

Bet kuris asmuo gali prašyti pateikti registro išrašą ir archyvo dokumentus, arba gauti žodinę ar rašytinę informaciją apie jų turinį.

Informacija apie registracijas, kurias privaloma skelbti viešai, yra prieinama nemokamai adresu http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Registraciją galima įrodyti tik pateikiant išrašą, kuris galioja šešis mėnesius. Išrašus galima pateikti elektroninėje terpėje ir jie galioja atliekant visus teisinius veiksmus valdžios institucijoje ar privačiame subjekte taip pat kaip ir popierinė versija.

Mokesčiai mokami už registro išrašus ir susijusius elektroninius ir popierinius dokumentus.

Prieiga prie elektroninių išrašų suteikiama už 25 EUR abonentinį mokestį, be to, už atitinkamą mokestį galima nusipirkti dvejų, trejų ar ketverių metų abonementus. Išlaidos gali kisti priklausomai nuo to, kokios rūšies išrašo reikalaujama (registracija, arba viena ar dvi kitos galimos rūšys).

Prašymus galima pateikti adresu https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Gavus prašymą, įmonių registre esančią informaciją galima pateikti išduodant sertifikatą anglų kalba, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir portugalų kalba pateikta informacija.

Registravimo Įmonių registre teisinės pasekmės

Faktai, kurie turi būti įregistruoti, turi galią trečiųjų šalių atžvilgiu tik po jų registracijos. Faktai, kurie turi būti įregistruoti ir paskelbti (interneto svetainėje http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) turi galią trečiųjų šalių atžvilgiu tik po jų paskelbimo.

Galutinė registracija transkripcijos būdu reiškia prielaidą, kad teisinė padėtis yra tiksliai apibrėžta. Pavyzdžiui, dėl įrašų apie komercinę įmonę (teisinis statusas, pavadinimas, registruota buveinė, veiklos tikslai, įstatus pasirašę asmenys, įmonės valdančiųjų narių tapatybė ir pan.) daroma prielaida, kad registre užfiksuota teisinė padėtis atitinka tikrovę.

Registracijos deponuojant atveju ši prielaida negalioja; tai reiškia viešą pranešimą, kuriam netaikoma įrašo teisingumo prielaida.

Paskutinis naujinimas: 10/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.