Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Rumunija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Rumunijos įmonių registrą, kurį tvarko Teisingumo ministerijos Nacionalinis įmonių registro biuras

Turinį pateikė
Rumunija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokia informacija kaupiama Rumunijos įmonių registre?

Rumunijos Nacionalinis įmonių registro biuras yra Teisingumo ministerijai pavaldi juridinio asmens teises turinti valdžios institucija. Biuras atsako už centrinio kompiuterizuoto įmonių registro tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Nacionaliniam įmonių registro biurui yra pavaldūs įvairūs Bukarešte ir kiekvienoje iš 41 Rumunijos apskričių veikiantys įmonių registro biurai. Jie atsako už vietos įmonių registrų tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Pagal įstatymą Nr. 26/1990 įmonių registre kaupiama informacija, susijusi su toliau nurodytais į registrą įrašytais komercinės veiklos subjektais:

 • bendrovėmis;
 • nacionalinėmis bendrovėmis;
 • nacionalinėmis įmonėmis;
 • viešomis korporacijomis;
 • kooperatinėmis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis organizacijomis;
 • ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos bendrovėmis;
 • Europos kooperatinėmis bendrovėmis;
 • individualios komercinės veiklos subjektais;
 • individualiosiomis įmonėmis;
 • šeimos įmonėmis ir
 • kitiems teisės aktuose numatytiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

Įmonių registre registruojami visi atitinkami komercinės veiklos subjektų dokumentai, aktai, įrašai ir tapatybės dokumentai, kuriuos reikalaujama įregistruoti pagal įstatymą, ir visi kiti įstatyme aiškiai nurodyti aktai arba dokumentai.

Įmonių registro svetainėje (https://www.onrc.ro/index.php/en) pateikiama:

1. dokumentai;
2. informacija ir paslaugos, suskirstytos pagal skyrius ir paslaugas;
3. informacija apie Nacionalinį įmonių registro biurą ir prie teismų priskirtus įmonių registro biurus;
4. įvairaus pobūdžio vieša informacija – prieiga nemokama;
5. institucijoje naudojamos formos;
6. registracijos įmonių registre formalumai, taikomi kiekvienai komercinės veiklos subjektų ir operacijų kategorijai;
7. įregistruotų operacijų statistiniai duomenys.

 • institucijos istorija
 • ORC (įmonių registro biuro) tinklas
 • formos (skirtos komercinės veiklos subjektams ir pan.) ir oficialūs reikalavimai
 • už ONRC (Nacionalinio įmonių registro biuro) paslaugas mokamos rinkliavos ir mokesčiai
 • paslaugos
 • teisės aktai
 • statistiniai duomenys
 • žiniasklaida

Nacionalinio įmonių registro biuro internetinės paslaugos teikiamos per jo e. paslaugų portalą, kuris sukurtas pagal sektorinę veiklos programą „Ekonomikos konkurencingumo didinimas“, „Investicijos į jūsų ateitį!“, priklausančią projektui „Nacionalinio įmonių registro biuro per specialų portalą verslo bendruomenei teikiamos internetinės (e. valdžios) paslaugos“.

Nacionalinis įmonių registro biuras per e. paslaugų portalą teikia toliau nurodytas paslaugas:

 • „InfoCert“;
 • „Recom online“;
 • patikrinimas, ar bendrovės pavadinimas yra laisvas, ir bendrovės pavadinimo rezervavimas internetu;
 • preliminarūs patikrinimai (ar juridinių/fizinių asmenų, individualiųjų įmonių/šeimos įmonių pavadinimas/logotipas yra laisvas ir (arba) jo rezervavimas);
 • registracija įmonių registre ir leidimų suteikimas fiziniams asmenims;
 • įmonių registre įregistruotų bendrovių kontaktinių duomenų atnaujinimas;
 • aktualios informacijos apie ankstesnę bendrovės veiklą ir statistinių duomenų gavimas;
 • dokumentų (pažymėjimų) išdavimas;
 • statuso patvirtinimas;
 • informavimas apie įmonių registrui pateiktas paraiškas;
 • sprendimai atidėti įmonių registrui pateiktų paraiškų nagrinėjimą;
 • informacijos apie įvairias juridinių asmenų padėtis paskelbimas;
 • statistiniai duomenys (centriniame įmonių registre vykdomos operacijos, užsienio kapitalo įmonės);
 • įmonių registro neinternetinė forma.

Naudojantis „Recom online“ paslauga galima gauti toliau nurodytą informaciją apie komercinės veiklos subjektus:

 • organizacijos pavadinimą ir formą;
 • identifikacinę informaciją (eilės numeris įmonių registre, Europos unikalus atpažinties kodas, unikalus registracijos kodas, registruota buveinė, bendrovės kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas);
 • registruotą buveinę (dokumentas, patvirtinantis registruotą buveinę; data, nuo kurios galioja registruotos buveinės patvirtinimas; data, nuo kurios baigia galioti registruotos buveinės patvirtinimas, registruotos buveinės turėjimo laikotarpis);
 • pasirašytąjį ir apmokėtąjį kapitalą;
 • komercinės veiklos subjekto pagrindinę veiklą, kuri yra deklaruota/leidžiama;
 • komercinės veiklos subjekto papildomą veiklą, kuri yra deklaruota/leidžiama;
 • duomenis apie susijusius fizinius ir juridinius asmenis;
 • direktorių identifikacinius duomenis;
 • duomenis apie logotipus:
 • duomenis, susijusius su filialais/patronuojamosiomis įmonėmis/padaliniais (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenis, susijusius su papildomais biurais/darbo vietomis (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenis apie registruotas buveines ir (arba) veiklą, kuri leidžiama pagal Įstatymo Nr. 359/2004 15 straipsnį;
 • duomenis apie nuosavybės teises;
 • duomenis apie susitarimus su kreditoriais;
 • duomenis apie faktus, kuriuos apima Įstatymo 26/1990 21 straipsnio e-h punktai;
 • duomenis apie kitus įrašus;
 • duomenis, susijusius su balansu (pelnas, vidutinis darbuotojų skaičius, grynasis pelnas), kai Viešųjų finansų ministerija yra pateikusi tokią informaciją.

Ar prieiga prie Rumunijos įmonių registro yra nemokama?

Su įmonių registre pateikiama informacija galima susipažinti internete per Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalą. Prieiga nemokamai suteikiama prisiregistravusiems naudotojams (sukūrusiems naudotojo vardą ir slaptažodį).

Nacionalinio įmonių registro biuro portale informacija sugrupuota pagal teikiamas paslaugas. Tam tikrą informaciją galima gauti nemokamai, kita informacija suteikiama sumokėjus pagal galiojančius teisės aktus nustatytą mokestį.

Turima informacija:

 • Asmenys (komercinės veiklos subjektai, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, valdžios įstaigos ir institucijos ir pan.), kuriuos domina tam tikros reguliuojamos veiklos vykdymas, bendro pobūdžio informaciją prireikus gali rasti svetainėje https://www.onrc.ro/index.php/en).
 • „Recom online“ paslaugos komponentu, kurį reikia užsiprenumeruoti, galima naudotis sudarius sutartį su gavėju. Prieiga užtikrinama visą parą.
 • E. formos.
 • Prieiga prie paraiškų, pateiktų dėl įmonių įregistravimo registre, nagrinėjimo būklės yra nemokama.
 • Prieiga prie skilties, kurioje rodomi sprendimai atidėti paraiškų, pateiktų dėl įmonių įregistravimo registre, nagrinėjimą, yra nemokama.
 • Tam tikra vieša informacija (finansinės pažymos, informacija apie savanorišką likvidavimą, privalomą likvidavimą ir pan.) gali būti gaunama nemokamai.

Prieiga prie visų svetainės https://www.onrc.ro/index.php/en skilčių yra nemokama ir suteikiama visą parą.

Kaip Rumunijos įmonių registre ieškoti informacijos?

Nemokamai prieinamos informacijos, su kuria galima susipažinti naudojantis „Recom on-line“ paslauga, galima ieškoti naudojant toliau nurodytus kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto pavadinimą;
 • įmonių registro numerį;
 • unikalų registracijos numerį;
 • apskritį, kurioje yra registruota buveinė;

Suinteresuotiems asmenims nemokamai teikiama toliau nurodyta bendro pobūdžio informacija:

 • įmonių registre įregistruoto komercinės veiklos subjekto pavadinimas;
 • įmonių registro numeris;
 • Europos unikalus atpažinties kodas (EUID);
 • unikalus registracijos numeris;
 • įregistruoto biuro/komercinės veiklos subjekto adresas;
 • bendrovės statusas (pvz., veikianti, veikla nutraukta, likviduota, bankrutavo, išregistruota);

Rumunijos įmonių registro istorija

Įmonių registras buvo sukurtas 1990 m. pagal Įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990.

Specialus portalas, kuriame teikiamos naujos internetinės paslaugos verslo bendruomenei ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, pradėjo veikti 2011 m. antroje pusėje.

Nacionalinio įmonių registro biuro tikslai:

 • informuoti verslo bendruomenę, valdžios įstaigas, žiniasklaidą ir kitus suinteresuotuosius asmenis apie įmonių registro operacijas;
 • sutrumpinti informacijos paieškos laiką;
 • sumažinti įmonių registro biurų apkrovą;
 • sutrumpinti laiką, kurio reikia norint įmonių registrui pateikti registracijos dokumentus;
 • supaprastinti komercinės veiklos subjektų registracijos, finansinės informacijos teikimo ir prašymų pateikti informaciją ir dokumentus procedūras;
 • prisijungusiems pareiškėjams tikruoju laiku teikti informaciją apie įmonių registro duomenis.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Rumunijos įmonių registras sukurtas ir veikia pagal naujos redakcijos iš dalies pakeistą įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990. Leidimas steigti juridinius asmenis, kurie turi būti registruojami įmonių registre, leidimas vykdyti veiklą ir atlikti registracijas įmonių registre, taip pat leidimas registruoti bet kokius steigiamųjų dokumentų pakeitimus arba kitas įstatyme aiškiai nurodytas aplinkybes, išduodamas pagal įstatymą Nr. 26/1990, Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009, įstatymą Nr. 359/2004 ir įmonių registrų tvarkymo, įrašymo operacijų ir informacijos teikimo įgyvendinimo taisykles, kurias teisingumo ministras patvirtino įsakymu Nr. 2594/C/2008. Konkretūs kiekvienos rūšies veiklos, kurią būtina įregistruoti įmonių registre, aspektai aptariami konkrečiuose teisės aktuose. Svarbiausi teisės aktai: įstatymas Nr. 31/1990, įstatymas Nr. 1/2005 dėl kooperatinių bendrovių organizavimo ir veiklos, įstatymas 566/2004 dėl žemės ūkio kooperatinių bendrovių, Vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 44/2008 dėl individualios komercinės veiklos subjektų, individualių įmonių ir šeimos įmonių komercinės veiklos vykdymo ir įstatymas Nr. 161/2003 dėl tam tikrų priemonių, kuriomis užtikrinamas skaidrumas einant valstybines pareigas, vykdant viešąsias funkcijas arba komercinę veiklą ir kuriomis užkertamas kelias korupcijai ir už ją baudžiama.

Toliau pateiktose nacionalinėse nuostatose nurodyta, kad tretieji asmenys gali remtis įmonių registre pateikta informacija ir dokumentais pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų 17 straipsnį.

 1. Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „prieš pradėdami vykdyti ekonominę veiklą, toliau nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys teikia prašymą atitinkamai dėl registracijos arba įrašymo į įmonių registrą: individualios komercinės veiklos subjektai, individualiosios įmonės ir šeimos įmonės, bendrovės, nacionalinės bendrovės ir įmonės, viešosios korporacijos, ekonominių interesų grupės, kooperatinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės ir Europos ekonominių interesų grupės, kurių pagrindinės būstinės yra Rumunijoje, ir visi kiti įstatyme nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys.“
  Be to, pirmiau minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti, 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys prašo, kad su dokumentais ir aktais, kuriems galioja privaloma registracija pagal įstatymą, susiję įrašai būtų įrašyti į tą patį registrą.“
 1. Į įmonių registrą įrašyta informacija teikiama ir susijusių dokumentų kopijos išduodamos pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 4 straipsnį.

1) Įmonių registras yra viešas.

(2) įmonių registro biuras prašymą įregistravusio asmens sąskaita teikia informaciją, registro išrašus ir pažymėjimus, susijusius su įmonių registre užregistruotais duomenimis, ir pažymėjimus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, įrašų kopijas ir patvirtintas kopijas ir pateiktus dokumentus, ir už tai ima mokestį.

3) 2 dalyje nurodytus dokumentus taip pat galima prašyti atsiųsti paštu.

4) Nacionalinio įmonių registro internetinių paslaugų portale galima elektroniniu būdu paprašyti 2 dalyje nurodytų dokumentų ir juos gauti elektroniniu formatu, juos pasirašant saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtrauktas, prie jų pridėtas arba su jais susietas. Jų taip pat galima prašyti elektroniškai per vieno langelio sistemą pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį dėl paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas Rumunijoje, su pakeitimais, padarytais įstatymu Nr. 68/2010.

5) Mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti už kopijų ir (arba) informacijos pateikimą, nepaisant jų pristatymo būdo, negali viršyti tokių kopijų ir (arba) informacijos pateikimo administracinių išlaidų.“

4 straipsnis1

1) 4 straipsnyje nurodytų dokumentų elektroninės kopijos taip pat gali būti prieinamos viešai per įmonių registrų sąveikos sistemą už tam tikrą mokestį.

2) Mokesčiai, imami už kopijų ir (arba) informacijos teikimą iš įmonių registro per įmonių registrų sąveikos sistemą, neturėtų viršyti susijusių administracinių išlaidų.

Asmenų parengtų dokumentų ir aktų, kuriems taikomas registracijos įmonių registre reikalavimas, vykdymas užtikrinamas pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 5 straipsnį:
1) Remtis registracija ir įrašais prieš trečiuosius asmenis galima nuo jų įrašymo į įmonių registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba kitame leidinyje dienos, kaip nustatyta įstatyme.
2) Asmenys, turintys prievolę prašyti, kad būtų įrašytas įrašas, negali prieš trečiuosius asmenis remtis neįregistruotais dokumentais arba aktais, išskyrus atvejus, kai jie gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus ir aktus.
3) Nacionalinis įmonių registro biuras savo svetainėje ir internetinių paslaugų portale turi paskelbti ir pateikti Europos e. teisingumo portalui paskelbsimą atnaujiną informaciją apie nacionalinę teisę, susijusią su informavimu apie dokumentus, aktus ir įmonių registre įregistruotinų subjektų įrašus ir galimybę jais remtis prieš trečiuosius asmenis.“

Be to, įmonėms šiuo atžvilgiu taikomos specialios nuostatos, t. y. naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių įstatymo Nr. 31/1990 50–53 straipsniai.

50 straipsnis

1)Dokumentais arba aktais, kurie nebuvo viešai paskelbti įstatyme nustatyta tvarka, negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus arba aktus.

2) Bet kokios operacijos, kurias įmonė atliko per 16 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo bylą nagrinėjančio teisėjo pranešimo paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje (šiuo metu prašymus gali nagrinėti įmonių registro biuro direktorius / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirtas asmuo pagal iš dalies pakeistą Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009), negalioja trečiųjų asmenų atžvilgiu, jeigu pastarieji gali įrodyti, kad jie negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

51 straipsnis
Tačiau tretieji asmenys gali remtis dokumentais arba aktais, kurie nebuvo viešai paskelbti, išskyrus atvejus, kai tokie dokumentai arba aktai negalioja dėl to, kad nebuvo viešai paskelbti.

52 straipsnis
1) Jeigu įmonių registro biurui pateiktas tekstas nesutampa su Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba laikraščiuose paskelbtu tekstu, įmonė negali remtis viešai paskelbtu tekstu prieš trečiuosius asmenis. Tretieji asmenys gali remtis paskelbtu tekstu prieš įmonę, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie įmonių registro biurui pateiktą tekstą.

Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

1) Įmonių registrą sudaro juridinių asmenų, kurie yra bendrovės, nacionalinės bendrovės arba nacionalinės įmonės, viešos korporacijos, ekonominių interesų grupės, kooperatinės organizacijos, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, arba kitų įstatyme aiškiai nurodytų juridinių asmenų registras, kurį tvarko pagrindinis Rumunijos biuras ir jo filialai, taip pat juridinių asmenų, kurie yra kooperatinės bendrovės arba Europos kooperatinės bendrovės, registras, kurį tvarko pagrindinis Rumunijos biuras ir jo filialai, ir individualios komercinės veiklos subjektų, individualiųjų įmonių ir šeimos įmonių registras, kurį tvarko Rumunijos profesiniai biurai ir jų filialai. Šie registrai tvarkomi kompiuterizuotoje sistemoje.

 1. Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 6 straipsnio 1 dalyje, kuri taikoma kartu su Vyriausybės nepaprastojo potvarkio Nr. 84/2010 dėl tam tikrų priemonių, susijusių su įrašų įrašymu į įmonių registrą, nustatymo 1 straipsniu ir kurios pakeitimai patvirtinti įstatymu Nr. 84/2010, nustatyta, kad „įrašai į įmonių registrą įrašomi remiantis įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirto asmens sprendimu arba, kai tinkama, galutiniu teismo sprendimu, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip“.
  Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „įrašo įmonių registre data yra faktinio įrašo įrašymo į registrą diena“.
  Naujos redakcijos įstatymo Nr. 26/1990 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „įrašai į įmonių registrą turi būti įrašomi per 24 valandas nuo įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirto asmens sprendimo priėmimo dienos, o jeigu registruojamas komercinės veiklos subjektas – per 24 valandas nuo sprendimo, kuriuo leidžiama atlikti registraciją, priėmimo dienos“.

Pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 51 straipsnio 2 dalį „ į įmonių registrą įrašai įrašomi elektroniniu būdu tiek prie teismų veikiančiuose įmonių registro biuruose, tiek centriniame kompiuterizuotame registre“.

Daugiau informacijos pateikiama čia.

Susijusios nuorodos

Oficiali Rumunijos Nacionalinio įmonių registro biuro svetainė

Rumunijos Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalas

Susiję dokumentai

Įstatymas Nr. 26/1990  PDF (669 Kb) ro

VYRIAUSYBĖS NEPAPRASTASIS POTVARKIS NR. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

2008 m. spalio 10 d. ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS dėl įmonių registrų tvarkymo  PDF (1034 Kb) ro

Įstatymas Nr. 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Paskutinis naujinimas: 18/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.