ES šalių įmonių registrai

Rumunija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Rumunijos įmonių registrą, kurį tvarko Teisingumo ministerijos Nacionalinis įmonių registro biuras.

Turinį pateikė
Rumunija

Nacionalinio registro steigimo istorija

Kada jis įsteigtas?

Įmonių registras sukurtas 1990 m. pagal Įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990.

Pagal 2002 m. spalio 10 d. Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 129, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 26/1990 dėl įmonių registro, ir Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 76/2001 dėl tam tikrų administracinių formalumų, taikomų registruojant komercinės veiklos subjektų operacijas ir išduodant joms leidimus, supaprastinimo Rumunijos Nacionalinis įmonių registro biuras yra Teisingumo ministerijai pavaldi juridinio asmens statusą turinti valdžios institucija. Biuras yra atsakingas už centrinio kompiuterizuoto įmonių registro tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Nacionaliniam įmonių registro biurui yra pavaldūs keletas Bukarešte ir kiekvienoje iš 41 Rumunijos apskričių veikiančių Įmonių registro biurų. Jie yra atsakingi už vietos įmonių registrų tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Kada jis buvo suskaitmenintas?

2011 m. antrąjį pusmetį pradėjo veikti specialus portalas, internetu pradėjęs teikti naujas paslaugas verslo bendruomenei ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims.

Nacionalinio įmonių registro biuro tikslai:

 • informuoti verslo bendruomenę, valdžios institucijas, žiniasklaidą ir kitus suinteresuotuosius asmenis apie Įmonių registre atliktas operacijas;
 • sutrumpinti prieigos prie informacijos laiką;
 • sumažinti Įmonių registro biurų apkrovą;
 • sutrumpinti laiką, kurio reikia norint Įmonių registrui pateikti registracijos dokumentus;
 • supaprastinti komercinės veiklos subjektų registracijos, finansinės informacijos teikimo ir prašymų pateikti informaciją ir dokumentus procedūras;
 • internetu prisijungusiems pareiškėjams tikruoju laiku teikti informaciją apie Įmonių registre esančius duomenis.

Kokie teisės aktai taikomi šiuo metu?

Įstatymas Nr. 26/1990

2009 m. Vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 116

Įstatymas Nr. 31/1990

Vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 44/2008

2008 m. spalio 10 d, įgyvendinimo taisyklės dėl įmonių registrų tvarkymo

Įstatymas Nr. 359/2004

Įstatymas Nr. 129/2019

Taisyklės dėl Nacionalinio įmonių registro biuro ir prie teismų priskirtų Įmonių registro biurų organizavimo ir veikimo

Sprendimas dėl rinkliavų ir mokesčių už tam tikras Nacionalinio įmonių registro biuro ir prie teismų priskirtų Įmonių registro biurų vykdomas operacijas patvirtinimo

Kokią informaciją įmonių registras teikia?

Kas turi teisę naudotis registru?

Prieiga prie ONRC interneto svetainėje skelbiamos informacijos visiems suinteresuotiesiems asmenims suteikiama nemokamai ir užtikrinama visą parą. Interneto svetainėje http://www.onrc.ro/ suteikiama prieiga prie šios informacijos:

 • apie formas ir dokumentus, kurie yra reikalingi norint įtraukti duomenis į Įmonių registrą ir į Centrinį tikrųjų savininkų registrą;
 • apie reikalaujamas sertifikatų išdavimo formas ir būdus, apie tai, kaip gauti informaciją, kopijas / patvirtintas kopijas, dublikatus;
 • bendros informacijos asmenims (komercinės veiklos subjektams, fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, valdžios institucijoms, institucijoms ir pan.), kuriuos domina tam tikros reguliuojamos veiklos vykdymas;
 • apie teisės aktus, taikytinus Įmonių registrui / Centriniam tikrųjų savininkų registrui;
 • viešojo intereso informacijos;
 • pranešimų / pranešimų spaudai, informacijos apie renginius;
 • informacijos apie asmens duomenų tvarkymą;
 • apie ONRC / ORCT (prie teismų priskirtų Įmonių registro biurų) kontaktinius duomenis (registruotos buveinės adresą, el. paštą, telefono / fakso numerį).

Įmonių registro interneto svetainėje teikiama:

 1. dokumentai;
 2. informacija ir paslaugos, suskirstytos į skirsnius ir paslaugas;
 3. informacija apie Nacionalinį įmonių registro biurą ir prie teismų priskirtus Įmonių registro biurus;
 4. įvairaus pobūdžio vieša informacija – prieiga nemokama;
 5. institucijoje naudojamos formos;
 6. registracijos Įmonių registre formalumai, taikomi kiekvienai komercinės veiklos subjektų ir operacijų kategorijai;
 7. duomenų įtraukimo į Nacionalinio įmonių registro biuro tvarkomą Tikrųjų savininkų registrą formalumai, taikomi juridiniams asmenims, kurie privalo kreiptis dėl įtraukimo į Įmonių registrą, išskyrus viešąsias bendroves, nacionalines įmones ir nacionalines bendroves;
 8. užregistruotų operacijų statistiniai duomenys:
  • institucijos istorija;
  • ORC (Įmonių registro biuro) tinklas;
  • formos (skirtos komercinės veiklos subjektams ir pan.) ir formalumai;
  • už ONRC (Nacionalinio įmonių registro biuro) paslaugas mokamos rinkliavos ir mokesčiai;
  • paslaugos;
  • teisės aktai;
  • statistiniai duomenys;
  • žiniasklaida.

►Prieiga prie Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portale skelbiamos informacijos prisiregistravusiems naudotojams (susikūrusiems naudotojo vardą ir slaptažodį) yra nemokama ir teikiama visą parą; naudotojo registracija yra nemokama.

Informacija Nacionalinio įmonių registro biuro portale yra sugrupuota pagal nemokamas ir mokamas (pagal galiojančius teisės aktus) paslaugas.

Įmonių registre registruojami visi atitinkamų komercinės veiklos subjektų dokumentai, aktai, įrašai ir tapatybės duomenys, kuriuos reikalaujama įregistruoti pagal įstatymą, ir visi kiti įstatyme aiškiai nurodyti aktai arba dokumentai.

Nacionalinio įmonių registro biuro internetinės paslaugos teikiamos jo e. paslaugų portale, kuris sukurtas pagal sektorinės veiklos programos „Ekonomikos konkurencingumo didinimas“, „Investicijos į jūsų ateitį!“ projektą „Specialiame portale Nacionalinio įmonių registro biuro verslo bendruomenei teikiamos internetinės (e. valdžios) paslaugos“.

Nacionalinis įmonių registro biuras e. paslaugų portale teikia šias paslaugas:

 • „Infocert“;
 • „Recom online“;
 • tikrina, ar bendrovės pavadinimas yra laisvas, ir rezervuoja bendrovės pavadinimą internetu;
 • atlieka preliminarius patikrinimus (ar juridinių / fizinių asmenų, individualiųjų įmonių / šeimos įmonių pavadinimas / logotipas yra laisvas ir (arba) jį rezervuoja);
 • įtraukia duomenis į Įmonių registrą ir suteikia leidimus fiziniams asmenims;
 • atnaujina Įmonių registre įregistruotų bendrovių kontaktinius duomenis;
 • gauna atnaujintą informaciją apie ankstesnę bendrovės veiklą ir statistinius duomenis;
 • išduoda dokumentus (sertifikatus);
 • patvirtina būklę;
 • informuoja apie Įmonių registrui pateiktus prašymus;
 • priima sprendimus atidėti Įmonių registrui pateiktų prašymų nagrinėjimą;
 • skelbia informaciją apie įvairią juridinių asmenų padėtį Įmonių registro elektroniniame biuletenyje (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC);
 • kaupia statistinius duomenis (apie centriniame įmonių registre vykdomas operacijas, užsienio kapitalo įmones);
 • teikia Įmonių registro ne internetinę formą;
 • registruoja deklaracijas apie juridinio asmens tikrąjį savininką;
 • teikia informaciją iš Centrinio tikrųjų savininkų registro.

Naudojantis „Recom online“ paslauga, kuri yra teikiama pagal abonementus, sudarius sutartį su tikruoju savininku, visą parą, galima gauti toliau nurodytą mokamą informaciją apie komercinės veiklos subjektus:

 • organizacijos pavadinimas ir forma;
 • identifikacinė informacija (eilės numeris Įmonių registre, Europos unikalus atpažinties kodas, unikalus registracijos kodas, registruotos buveinės / veiklos vietos adresas, bendrovės kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas);
 • registruota buveinė / veiklos vieta (liudijimas dėl registruotos buveinės, data, nuo kurios galioja registruotos buveinės patvirtinimas, data, nuo kurios baigia galioti registruotos buveinės patvirtinimas, registruotos buveinės turėjimo laikotarpis);
 • pasirašytasis ir apmokėtasis kapitalas;
 • komercinės veiklos subjekto pagrindinė veikla, kuri yra deklaruota / leidžiama;
 • komercinės veiklos subjekto papildoma veikla, kuri yra deklaruota / leidžiama;
 • duomenys apie susijusius fizinius ir juridinius asmenis;
 • direktorių identifikaciniai duomenys;
 • duomenys apie logotipus;
 • duomenys apie filialus / patronuojamąsias įmones / padalinius (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenys apie antrinius biurus / darbo vietas (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenys apie registruotas buveines ir (arba) veiklą, kuri leidžiama pagal Įstatymo Nr. 359/2004 15 straipsnį;
 • duomenys apie nuosavybės teises;
 • duomenys apie susitarimus su kreditoriais;
 • duomenys apie faktus, kuriuos apima Įstatymo Nr. 26/1990 21 straipsnio e–h punktai;
 • duomenys apie kitus įrašus;
 • duomenys apie balansą (pelnas, vidutinis darbuotojų skaičius, bendrasis pelnas), kai Viešųjų finansų ministerija yra pateikusi tokią informaciją.

Nemokamai teikiamos paslaugos:

 • „Recom online“ – paslaugų dalis, teikiama nemokamai;
 • e. formos;
 • prašymai internetu dėl komercinės veiklos subjekto įtraukimo į Įmonių registrą;
 • deklaracijos apie juridinių asmenų tikruosius savininkus registracija internetu;
 • prieiga internetu prie Centriniame tikrųjų savininkų registre esančios informacijos (valdžios ir kitoms institucijoms, turinčioms priežiūros / kontrolės įgaliojimus ir informaciją teikiantiems subjektams, kai taikomos savo klientų pažinimo priemonės);
 • tikrinimas, ar bendrovės pavadinimas yra laisvas, ir bendrovės pavadinimo rezervavimas internetu;
 • informacija apie prašymų dėl registracijos Įmonių registre būklę;
 • skyriaus konsultacijos apie sprendimus atidėti prašymų dėl registracijos Įmonių registre nagrinėjimą;
 • prieiga prie tam tikros viešos informacijos (finansinių ataskaitų, informacijos apie savanorišką likvidavimą, įstatyme nustatytą likvidavimą ir pan.) naudojantis Įmonių registro elektroniniu biuleteniu (BERC).

Pagrindinės Įmonių registro elektroniniame biuletenyje teikiamos paslaugos:

 • galimybė susipažinti su komercinės veiklos subjektų paskelbtais straipsniais;
 • galimybė peržiūrėti biuletenius, kuriuose paskelbti komercinės veiklos subjektų straipsniai;
 • išduodamas dokumentas, kuriuo paliudijama, kad straipsnis paskelbtas (paskelbimo įrodymas);
 • galimybė gauti pranešimą apie paskelbtus straipsnius;
 • dominančių pranešimų teikimas.

SVARBU! Prieiga prie visų interneto svetainės ir portalo skilčių yra nemokama ir teikiama visą parą.

► Prieiga prie informacijos, užregistruotos Įmonių registre

Įmonių registre užregistruota informacija yra teikiama ir susijusių dokumentų kopijos yra išduodamos pagal naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 4 straipsnį:

 1. Įmonių registras yra viešas.
 2. Įmonių registro biuras prašymą padavusio asmens sąskaita už užmokestį teikia informaciją, registro išrašus ir sertifikatus dėl Įmonių registro įrašų ir sertifikatus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, įrašų kopijas, patvirtintas kopijas ir išrašus iš pateiktų dokumentų.
 3. 2 dalyje nurodytų dokumentų galima prašyti ir jie gali būti atsiųsti paštu.
 4. 2 dalyje nurodytų dokumentų galima prašyti ir juos gauti elektroniniu būdu elektroniniu formatu, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtraukiamas, prie jų pridedamas arba su jais susiejamas, naudojantis Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalu. Jų taip pat galima prašyti elektroniniu būdu naudojantis vieno langelio sistema pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 49/2009 dėl paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas Rumunijoje, patvirtintą su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 68/2010.
 5. Mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti už kopijų ir (arba) informacijos pateikimą, nepriklausomai jų pristatymo būdo, negali viršyti tokių kopijų ir (arba) informacijos pateikimo administracinių išlaidų.

41 straipsnis

 1. 4 straipsnyje nurodytų dokumentų elektroninės kopijos ir informacija taip pat yra prieinamos viešai naudojantis įmonių registrų sąveikos sistema pareiškėjo sąskaita.
 2. Mokesčiai, imami už Įmonių registro kopijų ir (arba) informacijos teikimą naudojantis įmonių registrų sąveikos sistema, neturi viršyti su tuo susijusių administracinių išlaidų.

Kokia informacija kaupiama įmonių registre?

Kokio pobūdžio duomenys yra saugomi (duomenys apie subjektus, įrašytus į viešąjį registrą, informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos...)?

Pagal Įstatymą Nr. 26/1990 Įmonių registre kaupiama informacija, susijusi su toliau nurodytais į registrą įrašytais komercinės veiklos subjektais:

 • bendrovėmis;
 • nacionalinėmis bendrovėmis;
 • nacionalinėmis įmonėmis;
 • viešosiomis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis organizacijomis;
 • ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos bendrovėmis;
 • Europos kooperatinėmis bendrovėmis;
 • individualiais prekiautojais;
 • individualiomis įmonėmis;
 • šeimos įmonėmis ir
 • kitais teisės aktuose numatytais fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Įmonių registre registruojami visi atitinkamų komercinės veiklos subjektų dokumentai, aktai, įrašai ir tapatybės duomenys, kuriuos reikalaujama įregistruoti pagal įstatymą, ir visi kiti įstatyme aiškiai nurodyti aktai arba dokumentai.

Į Įmonių registrą įtraukti juridiniai asmenys arba, kai tai taikytina, suinteresuotieji asmenys privalo pateikti ORCT šiuos dokumentus, kad jie būtų įtraukti į Įmonių registrą:

 1. prospektą apie nuosavo kapitalo emisiją siekiant įsteigti akcinę bendrovę viešo kapitalo pasirašymo būdu ir siekiant, kad ORCT direktorius / paskirtas asmuo leistų jį paskelbti, taip pat visus prospekto pakeitimus;
 2. prospektą apie nuosavo kapitalo emisiją siekiant padidinti akcinės bendrovės akcinį kapitalą viešo kapitalo pasirašymo būdu ir siekiant, kad ORCT direktorius / paskirtas asmuo leistų jį paskelbti, taip pat visus prospekto pakeitimus;
 3. valdybos sprendimą, kai tokią informaciją įtraukti į Įmonių registrą ir ją skelbti yra privaloma pagal įstatymą;
 4. įrodymą, kad teisėto registruotos ir (arba) antrinės buveinės patalpų naudojimo terminas buvo pratęstas;
 5. pranešimus apie galutinį likvidavimą ir turto paskirstymą ir, kai tai taikytina, glaustą administratorių ir valdybos narių atlikto valdymo darbo apžvalgą, jei vienas arba keli tokie asmenys buvo paskirti likvidatoriais;
 6. dokumentus apie verslo operacijas;
 7. išregistruotų juridinių asmenų registrus ir dokumentus, jeigu daugiau partnerių / akcininkų / narių nėra arba jeigu jie atsisako saugoti tuos dokumentus;
 8. partnerių / akcininkų visuotinio susirinkimo sprendimą dėl to, kad įmonė įsigytų turtą iš steigėjo arba akcininko, jeigu toks įrašas pagal bendrovių įstatymą yra privalomas;
 9. skundą dėl ORCT direktoriaus / paskirto asmens nutarimo;
 10. prieštaravimą, pateiktą dėl partnerių / akcininkų visuotinio susirinkimo, ir prieštaravimą, pateiktą dėl kitų įstatyme konkrečiai nurodytų aktų;
 11. susijungimo arba padalijimo projektą;
 12. parašo pavyzdį;
 13. asmens, kuris laiko save nukentėjusiu dėl įrašų įtraukimo į Įmonių registrą, pateiktą prašymą dėl išregistravimo;
 14. visus kitus dokumentus, kuriuos pagal įstatymą privaloma įtraukti į Įmonių registrą.

Asmenys, kurie pageidauja pateikti įrašus į Įmonių registrą apie dokumentus, kuriuos skelbti pagal įstatymus neprivaloma, tuo tikslu turi pateikti atitinkamą prašymą ir prie jo pridėti atitinkamus dokumentus bei įrodymus, kad sumokėtas taikytinas mokestis.

Įmonių registre registruojama:

 1. bankroto administratoriaus arba, jei tai taikytina, likvidatoriaus ataskaita, kurioje nurodoma, dėl kokių priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis skolininkas tapo nemokus;
 2. bankroto administratoriaus pranešimas apie bankroto procedūros inicijavimą;
 3. pasiūlyto reorganizavimo plano kopija;
 4. likvidatoriaus pranešimas apie bankroto procedūros inicijavimą pagal bendrą bankroto procedūrą ir supaprastintą bankroto procedūrą;
 5. galutinis teismo sprendimas, kuriuo pagal įstatymą paskirtas likvidatorius įpareigojamas sumokėti kompensaciją;
 6. teismo proceso dokumentai ir pranešimas apie pasiūlytą susitarimą su kreditoriais;
 7. patvirtintas ir pasirašytas susitarimas su kreditoriais;
 8. pagal bankroto procedūrą priimti teismo sprendimai, apie kuriuos ORCT pranešama pagal įstatymą;
 9. kiti teismų arba bankroto administratoriaus / likvidatoriaus pagal įstatymą parengti dokumentai.

Pagal pirmiau paminėtus dokumentus į Įmonių registrą įtraukiami šie įrašai apie Įmonių registre įregistruotus komercinės veiklos subjektus, sudariusius susitarimą su kreditoriais arba vykdančius bankroto procedūrą:

 1. bankroto procedūros inicijavimas;
 2. bankrotas;
 3. tai, kad skolininkas neteko teisės vykdyti veiklą;
 4. tai, kad pagal įstatymą paskirtas administratorius įpareigotas sumokėti kompensaciją;
 5. jei tai taikytina, bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus paskyrimas;
 6. specialaus administratoriaus paskyrimas;
 7. jei tai taikytina, bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus pakeitimas;
 8. bankroto procedūros užbaigimas;
 9. skolininko išregistravimas;
 10. skolininko, kuris yra juridinis asmuo, steigimo dokumento dalinis pakeitimas bankroto administratoriaus prašymu, remiantis galutiniu teismo sprendimu, kuriuo patvirtintas reorganizavimo planas;
 11. pasiūlyto susitarimo su kreditoriais pateikimas;
 12. susitarimo su kreditoriais patvirtinimas;
 13. kiti pagal įstatymą reikalaujami įrašai apie Įmonių registre įregistruotus skolininkus, kuriems taikoma bankroto procedūra.

Centrinis tikrųjų savininkų registras

Nuo Įstatymo Nr. 129/2019 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su juo, kuriuo iš dalies keičiami ir papildomi tam tikri teisės aktai, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais įsigaliojimo Nacionalinis įmonių registro biuras privalo tvarkyti Centrinį tikrųjų savininkų registrą, kuriame nurodomi juridinių asmenų, kurie privalo kreiptis dėl registracijos Įmonių registre, tikrieji savininkai, išskyrus viešąsias bendroves ir nacionalines įmones bei nacionalines bendroves.

Prieiga prie Centrinio tikrųjų savininkų registro pagal asmens duomenų apsaugos taisykles suteikiama:

 1. valdžios institucijoms, turinčioms priežiūros ir kontrolės įgaliojimus, teisminėms institucijoms pagal Įstatymą Nr. 135/2010 dėl Baudžiamojo proceso kodekso su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, ir Biurui – laiku, be jokių apribojimų ir atitinkamo asmens perspėjimo;
 2. informaciją teikiantiems subjektams, kai jie taiko klientų pažinimo priemones;
 3. bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui (už užmokestį).

Kokie dokumentai yra kaupiami ir (arba) saugomi (bylos, dokumentų knyga, įstatai, visuotinių posėdžių protokolai...)?

Registruojant juridinius asmenis, individualius prekiautojus, individualias įmones ir šeimos įmones, kurios vykdo ekonominę veiklą ir kurių registruota buveinė ir (arba) verslo vieta yra teismo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, reikalaujama, kad Įmonių registre būtų saugomi įrašai apie registruojamų asmenų registracijos dokumentus ir oficialus steigimo dokumentų arba susijusių juos keičiančių dokumentų ir kitų įstatyme konkrečiai nurodytų dokumentų archyvas.

Dokumentų, kuriais pagrindžiami Įmonių registro įrašai, archyvavimą sudaro visų tokių dokumentų (popieriniu ir (arba) elektroniniu formatu), taip pat dokumentų, kuriais paliudijama apie įregistruotų asmenų įtrauktus įrašus, metinių finansinių ataskaitų, valdybos ir direktorių tarybos ataskaitų ir, kai tai taikytina, atitinkamų konsoliduotų valdybos ir direktorių tarybos ataskaitų, auditoriaus ataskaitos arba finansų auditoriaus ataskaitos, kai tai taikytina, konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų ir registrų, kurie yra teikiami Įmonių registrui, tvarkymas ir saugojimas.

Į kiekvieno į Įmonių registrą įtraukto komercinės veiklos subjekto bylą įtraukiami visi pateikti dokumentai, susiję su registracija arba bet kuria kita operacija, kuri pagal įstatymus registruojama Įmonių registre, ir registraciją paliudijantys dokumentai. Dokumentai, įtraukiami į Įmonių registrą siekiant atlikti tam tikras pasirengimo registracijai procedūras, kurias atlikti reikalaujama pagal įstatymą, yra tvarkomi atskiroje byloje. Po registracijos jie įtraukiami į atitinkamo komercinės veiklos subjekto bylą.

Į Įmonių registrą įtrauktų fizinių ir juridinių asmenų dokumentai yra archyvuojami pagal naujos redakcijos Nacionalinio archyvavimo įstatymo Nr. 16/1996 nuostatas.

Kaip galima atlikti paiešką (ir pagal kokius paieškos kriterijus)?

Registro interneto svetainėje

Suinteresuotasis asmuo gali ieškoti informacijos ONRC interneto svetainėje paieškos laukelyje įvesdamas raktinį žodį.

Kokie galimi paieškos kriterijai?

Informacijos, kuri teikiama nemokamai naudojantis paslauga „Recom online“, galima ieškoti pagal šiuos kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto pavadinimą;
 • Įmonių registro numerį;
 • mokesčių mokėtojo numerį;
 • apskritį, kurioje yra registruota buveinė / veiklos vieta.

Bendrą informaciją, teikiamą suinteresuotiesiems asmenims nemokamai, jiems naudojantis „Recom online“ paslauga, sudaro:

 • Įmonių registre įregistruoto komercinės veiklos subjekto pavadinimas;
 • Įmonių registro numeris;
 • Europos unikalus atpažinties kodas (EUID);
 • mokesčių mokėtojo numeris;
 • įregistruotos buveinės / veiklos vietos adresas;
 • verslo subjekto statusas (pvz., veikiantis, veikla nutraukta, likviduotas, bankrutavo, išregistruotas ir kita);

Kaip gauti dokumentus?

Nemokamai?

Informacija ir dokumentai apie Įmonių registre įregistruotus komercinės veiklos subjektus nemokamai išduodami valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms, išskyrus institucijas, kurios yra visiškai finansuojamos iš savo pačių pajamų, teismams ir prie jų priskirtoms prokuratūroms, taip pat akredituotoms diplomatinėms misijoms ir kitiems įstatyme nurodytiems juridiniams asmenims.

Nacionalinis įmonių registro biuras ir prie teismų priskirti Įmonių registro biurai nemokamai išduoda specialią Įmonių registre užregistruotą informaciją žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams. Žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams suteikiama informacija gali būti naudojama tik visuomenei informuoti.

Už užmokestį?

Įmonių registro biuras prašymą padavusio asmens sąskaita už užmokestį teikia informaciją, registro išrašus ir sertifikatus dėl Įmonių registro įrašų ir sertifikatus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, įrašų kopijas, patvirtintas kopijas ir išrašus iš pateiktų dokumentų. Atitinkamų dokumentų galima prašyti ir jie gali būti atsiųsti paštu.

Kaip gauti registro išrašą, patvirtintą dokumento kopiją arba nuorašą?

Prieigos prie informacijos priemonės:

 • internetu, naudojantis paslauga InfoCert (reikalingas elektroninis parašas; apmokėti galima tik kortele);
 • internetu, naudojantis ONRC portalu, čia (reikalingas elektroninis parašas; apmokėti galima kortele arba pavedimu);
 • el. paštu adresu: onrc@onrc.ro (apmokėti galima pavedimu arba kasoje);
 • faksu +40 213160829 (apmokėti galima pavedimu arba kasoje);
 • paštu (apmokėti galima pavedimu; taikomas papildomas 7,68 Rumunijos lėjų (RON) mokestis);
 • sekretoriate – ONRC ir prie teismų priskirtuose Įmonių registro biuruose.

►Naudojantis paslauga „InfoCert“, Įmonių registras gali išduoti sertifikatus ir (arba) teikti informaciją internetu. Paslauga galima naudotis ONRC portale, skiltyje „Informacija“ (Informații) – „Sertifikatai“ (Certificate constatatoare) arba „Įmonių registro informacija ir sertifikatų nuorašai“ (Informații RC și copii certificate), o apmokėti galima internetu kortelėmis „Visa“ arba „Mastercard“. Naudojantis e. paslauga „InfoCert“, elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai gaunami automatiškai, duomenų valdytojui nedalyvaujant; paslauga teikiama visą parą ir visomis savaitės dienomis, už paslaugą apmokama elektroniniu būdu kortele, o vėliau informacijos prašiusiam asmeniui atsiunčiama elektroninė sąskaita faktūra (tam elektroninis parašas nėra reikalingas).

► Naudojantis paslauga „Recom online“ – ši paslauga teikiama pagal abonementus, sudarius sutartį su gavėju, visą parą. Įmonių registro sertifikatus ir (arba) informaciją galima gauti internetu.

Būdai, kaip gauti dokumento kopiją iš archyvo:

Būdai, kaip gauti registracijos sertifikatų ir (arba) sertifikatų, kuriais paliudijamas priesaikos deklaracijų pateikimas, kad būtų išduotas leidimas vykdyti veiklą, dublikatus:

Registracijos procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti prašymus registrui, kaip patvirtinti dokumentus, kokio tipo dokumentus reikia pridėti)?

Asmeniškai

Eilės tvarka sunumeruotus dokumentus: prašymą dėl įrašų įtraukimo, reikalaujamų dokumentų originalus arba įstatyme nustatyta tvarka suinteresuotosios šalies patvirtintas kopijos ir, jei tai taikytina, teisinių mokesčių sumokėjimo įrodymus pareiškėjas pateikia tiesiogiai sekretoriatui, siunčia paštu / per kurjerį arba elektroniniu būdu.

Prašymą dėl juridinio asmens įregistravimo Įmonių registre pasirašo pagal steigimo dokumentą paskirtas to asmens teisinis atstovas arba šio atstovas pagal autentišką specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą arba bendro pobūdžio įgaliojimą, arba bet kuris partneris / akcininkas / valdybos narys arba jo atstovas.

Prašymą dėl juridinio asmens, esančio Rumunijoje arba užsienyje, patronuojamosios įmonės užregistravimo pasirašo juridinio asmens atstovas, kuris tiesiogiai tvarko patronuojamosios įmonės reikalus, arba šio atstovas pagal autentišką specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą arba bendro pobūdžio įgaliojimą.

Prašymą įregistruoti individualų prekiautoją ir individualią įmonę pateikia fizinis asmuo, kuris kreipiasi dėl individualaus prekiautojo arba individualios įmonės turėtojo įregistravimo, arba šio atstovas, turintis autentišką specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą, arba advokatas, turintis bendro pobūdžio įgaliojimą.

Prašymą įregistruoti šeimos įmonę teikia pagal steigimo dokumentą paskirtas atstovas arba šio atstovas, turintis specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą, arba advokatas, turintis bendro pobūdžio įgaliojimą.

Dokumentus, kuriuos reikia užregistruoti, įrašyti su pastabomis ir, kai tai taikytina, kuriuos ORCT turi paskelbti, pareiškėjas turi atspausdinti rumunų kalba, suprantamai, jokio teksto neišbraukdamas ir nepridėdamas, antraip prašymas yra atmetamas.

Pateikiant dokumentus, kurie yra reikalingi prašymui dėl registracijos pagrįsti ir yra laikomi oficialiais aktais, turi būti pateikiami dokumentų originalai arba įstatymais nustatyta tvarka patvirtintos kopijos.

Internetu

Prašymas dėl registracijos ir pagal įstatymą reikalaujami dokumentai gali būti atsiųsti elektroniniu būdu, t. y. naudojantis e. paslaugų portalu arba e. paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtraukiamas, prie jų pridedamas arba su jais susiejamas.

Kaip pateikti prašymai peržiūrimi?

Užregistruotus prašymus nagrinėja ORCT direktorius / paskirtas asmuo arba, jei tai taikytina, teismai.

Jeigu ORCT direktorius / paskirtas asmuo mano, kad prašymui išnagrinėti reikalingi papildomi dokumentai ir (arba) ekspertų ataskaitos, arba nustato, kad tam tikri prašymui pagrįsti pateikti dokumentai neatitinka teisinių turinio arba formos reikalavimų arba kad tam tikrų patvirtinamųjų dokumentų trūksta ar nebuvo sumokėti teisiniai mokesčiai, jie gali pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009 dėl tam tikrų priemonių Įmonių registro operacijoms vykdyti nustatymo, patvirtintą su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 84/2010 su vėlesniais pakeitimais, nustatyti naują prašymo išnagrinėjimo terminą, kad prašymas būtų tinkamai papildytas.

Terminas registracijai išnagrinėti ir registracijos paliudijimo dokumentams išduoti atitinkamai pratęsiamas ORCT direktoriaus / paskirto asmens patvirtintu laikotarpiu, per kurį pareiškėjas turi pateikti dokumentus arba pašalinti ORCT direktoriaus / paskirto asmens nustatytus ir išvadoje / sprendime dėl prašymo nagrinėjimo atidėjimo ir termino patvirtinimo nurodytus trūkumus.

Jeigu pareiškėjas nepašalina dokumentų byloje pastebėtų trūkumų arba jeigu ORCT direktorius / paskirtas asmuo nustato, kad pareiškėjo prašymas neatitinka teisinių reikalavimų, ORCT direktorius / paskirtas asmuo pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009 dėl tam tikrų priemonių Įmonių registro operacijoms vykdyti nustatymo, patvirtintą su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 84/2010 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, registracijos prašymą atmeta.

Jeigu pareiškėjas atsisako prie teismų priskirtiems Įmonių registro biurams pateikto prašymo nagrinėjimo ir registracijos prašymas atmetamas, bet mokestis už paskelbimą Rumunijos oficialiajame leidinyje buvo sumokėtas, mokestis grąžinamas.

Pareiškėjas ir (arba) jo atstovas iki sprendimo dėl prašymo priėmimo termino, remdamiesi kartu su registracijos prašymu pateiktu prašymu dėl išklausymo arba, jeigu prašymo nagrinėjimas atidedamas, ne vėliau kaip likus vienai dienai iki sprendimo priėmimo termino pateiktu prašymu, gali atvykti ir pagrįsti savo prašymą.

Teisinės registracijos pasekmės

Įrašų pasekmės tretiesiems asmenims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Toliau išdėstytose nacionalinėse nuostatose nurodoma, kad tretieji asmenys gali remtis Įmonių registre esančia informacija ir dokumentais pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų 17 straipsnį:

 1. Naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „prieš pradėdami vykdyti ekonominę veiklą, prašymą atitinkamai dėl registracijos Įmonių registre arba įrašymo į jį teikia šie fiziniai arba juridiniai asmenys: individualūs prekiautojai, individualios įmonės ir šeimos įmonės, bendrovės, nacionalinės įmonės ir nacionalinės bendrovės, viešosios bendrovės, ekonominių interesų grupės, kooperatinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės ir Europos ekonominių interesų grupės, kurių pagrindinės buveinės yra Rumunijoje, ir visi kiti įstatyme nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys“.
  Be to, pirmiau minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti, 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys prašo, kad su dokumentais ir aktais, kurie privalo būti registruojami pagal įstatymą, susiję įrašai būtų įrašyti į tą patį registrą. “
 2. Įmonių registre užregistruota informacija yra teikiama ir susijusių dokumentų kopijos yra išduodamos pagal naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 4 straipsnį:
  1. Įmonių registras yra viešas.
  2. Įmonių registro biuras prašymą padavusio asmens sąskaita už užmokestį teikia informaciją, registro išrašus ir sertifikatus dėl Įmonių registro įrašų ir sertifikatus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, įrašų kopijas, patvirtintas kopijas ir išrašus iš pateiktų dokumentų.
  3. 2 dalyje nurodytų dokumentų galima prašyti ir jie gali būti atsiųsti paštu.
  4. 2 dalyje nurodytų dokumentų galima prašyti ir juos gauti elektroniniu būdu elektroniniu formatu, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtraukiamas, prie jų pridedamas arba su jais susiejamas, naudojantis Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalu. Jų taip pat galima prašyti elektroniniu būdu naudojantis vieno langelio sistema pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 49/2009 dėl paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas Rumunijoje, patvirtintą su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 68/2010.
  5. Mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti už kopijų ir (arba) informacijos pateikimą, nepriklausomai jų pristatymo būdo, negali viršyti tokių išrašų ir (arba) informacijos pateikimo administracinių išlaidų.

41 straipsnis

 1. 4 straipsnyje nurodytų dokumentų elektroninės kopijos ir informacija taip pat yra prieinamos viešai naudojantis įmonių registrų sąveikos sistema pareiškėjo sąskaita.
 2. Mokesčiai, imami už Įmonių registro kopijų ir (arba) informacijos teikimą naudojantis įmonių registrų sąveikos sistema, neturi viršyti su tuo susijusių administracinių išlaidų.

Rėmimasis asmenų dokumentais ir aktais, kuriuos privaloma užregistruoti Įmonių registre, numatytas pagal naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 5 straipsnį:

 1. Registracija ir įrašai gali būti vykdomi prieš trečiuosius asmenis nuo jų įrašymo į Įmonių registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba kitame leidinyje dienos, kaip nurodyta įstatyme.
 2. Asmenys, privalantys prašyti, kad įrašas būtų įtrauktas, tretiesiems asmenims negali kelti reikalavimų dėl rėmimosi neįregistruotais dokumentais arba aktais, nebent gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus ir aktus.
 3. Nacionalinis įmonių registro biuras savo interneto svetainėje ir e. paslaugų portale skelbia atnaujintą informaciją apie nacionalinę teisę, kuria reglamentuojamas informavimas apie dokumentus, aktus ir įrašus apie asmenis, kuriuos reikalaujama įregistruoti įmonių registre, ir rėmimsis jais prieš trečiuosius asmenis, taip pat teikia tokią informaciją, kad ji būtų paskelbta Europos e. teisingumo portale.“

Be to, įmonėms šioje srityje taikomos specialios nuostatos, t. y. naujos redakcijos Įmonių įstatymo Nr. 31/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 50–53 straipsniai.

50 straipsnis

 1. Dokumentų arba aktų, kurie nebuvo viešai paskelbti įstatyme nustatyta tvarka, negalima vykdyti prieš trečiuosius asmenis, nebent įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus arba aktus.
 2. Jokios operacijos, kurias įmonė atliko per 16 dienų terminą, pradedamą skaičiuoti nuo bylą nagrinėjančio teisėjo pranešimo paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje (šiuo metu pagal iš dalies pakeistą Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009 prašymus gali nagrinėti Įmonių registro biuro direktorius / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktoriaus paskirtas asmuo), negali būti vykdomos trečiųjų asmenų atžvilgiu, jeigu pastarieji gali įrodyti, kad negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

51 straipsnis
Tačiau tretieji asmenys gali remtis viešai nepaskelbtais dokumentais arba aktais, nebent dėl to, kad jie viešai nepaskelbti, jie negaliotų.
52 straipsnis
1) Jeigu Įmonių registro biurui pateiktas tekstas ir Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje ar laikraščiuose paskelbtas tekstas nesutampa, bendrovė negali remtis paskelbtu tekstu prieš trečiuosius asmenis. Tretieji asmenys gali remtis paskelbtu tekstu prieš bendrovę, nebent bendrovė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie Įmonių registro biurui pateiktą tekstą.

Naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

 1. Įmonių registrą sudaro juridinių asmenų, kurie yra bendrovės, nacionalinės bendrovės arba nacionalinės įmonės, viešosios bendrovės, ekonominių interesų grupės, kooperatinės organizacijos, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, arba kitų įstatyme aiškiai nurodytų juridinių asmenų, kurių pagrindinė arba antrinė buveinė yra Rumunijoje, registras, taip pat juridinių asmenų, kurie yra kooperatinės bendrovės arba Europos kooperatinės bendrovės, kurių pagrindinė arba antrinė buveinė yra Rumunijoje, registras, ir individualių prekiautojų, individualių įmonių ir šeimos įmonių, kurių profesinės veiklos buveinė arba antrinės buveinės yra Rumunijoje, registras. Šie registrai laikomi kompiuterizuotoje sistemoje.
 2. Naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 6 straipsnio 1 dalyje, taikomoje kartu su Vyriausybės nepaprastojo potvarkio Nr. 116/2009 dėl tam tikrų priemonių Įmonių registro operacijoms vykdyti nustatymo, patvirtinto su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 84/2010 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, 1 straipsniu, nurodyta, kad „įrašai į Įmonių registrą įrašomi remiantis Įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktoriaus paskirto asmens sprendimu arba, kai tai taikytina, galutiniu teismo sprendimu, nebent įstatyme nurodyta kitaip“.
 3. Naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „įrašo Įmonių registre data yra faktinio įrašo įrašymo į registrą data“.
 4. Naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „įrašai į Įmonių registrą įrašomi per 24 valandas nuo Įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktoriaus paskirto asmens sprendimo priėmimo datos, o jeigu registruojamas komercinės veiklos subjektas – per 24 valandas nuo sprendimo, kuriuo leidžiama atlikti registraciją, priėmimo datos“.
 5. Pagal naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 51 straipsnio 2 dalį „į Įmonių registrą – tiek prie teismų priskirtuose Įmonių registro biuruose, tiek centriniame kompiuterizuotame registre – įrašai įrašomi elektroniniu būdu“.

Registro įrašo ir paskelbto įrašo nesutapimas

Įrašais Įmonių registre užtikrinamas rėmimasis dokumentais prieš trečiąsias šalis, išskyrus tuos atvejus, kai įstatyme numatyta suminė sąlyga, kad įrašai dar turi būti paskelbti Rumunijos oficialiajame leidinyje ir, kai taikytina, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Asmenys, privalantys prašyti, kad įrašas būtų įtrauktas, tretiesiems asmenims negali kelti reikalavimų dėl rėmimosi neįregistruotais dokumentais arba aktais, nebent gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus ir aktus.

Taigi, įtraukęs įrašus į Įmonių registrą, ORCT savo iniciatyva siunčia pagal įstatymus reikalaujamus dokumentus, kad jie būtų paskelbti ONRC interneto svetainėje ir (arba) jo e. paslaugų portale arba, jei tai taikytina, Rumunijos oficialiojo leidinio IV arba VII dalyje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje – tam tikrais atvejais pareiškėjo sąskaita.

Dokumentų arba aktų, kurie nebuvo viešai paskelbti įstatyme nustatyta tvarka, negalima vykdyti prieš trečiuosius asmenis, nebent įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus arba aktus.

Jokios operacijos, kurias įmonė atliko per 16 dienų terminą, pradedamą skaičiuoti nuo bylą nagrinėjančio teisėjo pranešimo paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje (šiuo metu pagal iš dalies pakeistą Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009 prašymus gali nagrinėti Įmonių registro biuro direktorius / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktoriaus paskirtas asmuo), negali būti vykdomos trečiųjų asmenų atžvilgiu, jeigu pastarieji gali įrodyti, kad negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

Tačiau tretieji asmenys gali remtis viešai nepaskelbtais dokumentais arba aktais, nebent dėl to, kad jie viešai nepaskelbti, jie negaliotų.
Jeigu Įmonių registro biurui pateiktas tekstas ir Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje ar laikraščiuose paskelbtas tekstas nesutampa, bendrovė negali remtis paskelbtu tekstu prieš trečiuosius asmenis. Tretieji asmenys gali remtis paskelbtu tekstu prieš bendrovę, nebent bendrovė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie Įmonių registro biurui pateiktą tekstą.

Kas atsakingas už įrašų tikslumą?

Pagal įstatymą reikalaujami dokumentai ir aktai į Įmonių registrą, jei tai taikytina, įtraukiami fizinių ir (arba) juridinių asmenų, kuriems taikoma registracijos pareiga, prašymu, kitų suinteresuotųjų šalių prašymu arba savo iniciatyva.

Prašymą dėl įrašo Įmonių registre pagal Įstatymo Nr. 26/1990 21 straipsnį teikiantis komercinės veiklos subjektas privalo šį prašymą pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dokumentų ir aktų, kuriuos privaloma registruoti, datos. Įrašai į registrą taip pat įtraukiami suinteresuotųjų šalių prašymu, o jis turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią jie sužinojo apie privalomą registruoti dokumentą arba aktą.

Įstatyme Nr. 359/2004 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais nurodytas pareiškėjas yra atsakingas už registracijos prašyme ir jį pagrindžiančiuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisėtumą, autentiškumą ir tikslumą.

Naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 6 straipsnio 1 dalyje, taikomoje kartu su Vyriausybės nepaprastojo potvarkio Nr. 116/2009 dėl tam tikrų priemonių, susijusių su įrašų įrašymu į Įmonių registrą, nustatymo, patvirtinto su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 84/2010 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, 1 straipsniu, nurodyta, kad „įrašai į Įmonių registrą įrašomi remiantis Įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktoriaus paskirto asmens sprendimu arba, kai tai taikytina, galutiniu teismo sprendimu, nebent įstatyme nurodyta kitaip“.

Įrašai į Įmonių registrą įrašomi, kai tai taikytina:

 1. per 24 valandas nuo deleguoto teisėjo išvados / ORCT direktoriaus / paskirto asmens nutarimo priėmimo arba nuo tos dienos, kai buvo įteiktas teismo sprendimas dėl registracijos;
 2. per 24 valandas nuo ORCT direktoriaus / paskirto asmens nutarimo priėmimo arba nuo tos dienos, kai buvo įteiktas teismo sprendimas dėl duomenų įrašymo;
 3. per 15 dienų nuo tos dienos, kai gaunama teismo galutinio sprendimo dėl naujos redakcijos Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 21 straipsnio e–g punktuose nurodytų dokumentų ir aktų kopija, nebent įstatyme nurodyta kitaip.

ORCT direktoriaus / paskirto asmens nutarimų dėl bet kurio Įmonių registro įrašo vykdymas yra užtikrinamas teisinėmis priemonėmis ir gali būti tik skundžiamas. Tuo, kad pateikiamas prieštaravimas, nutarimo vykdymas nesustabdomas. Procedūras, pagal kurias priimamas sprendimas įtraukti įrašą į Įmonių registrą, vykdo ORCT darbuotojai.

Duomenų apsaugos procedūros

Procedūros, susijusios su duomenų subjekto teisėmis dėl jų asmens duomenų skelbimo ir saugojimo

Vykdydami savo pareigas, nustatytas teisės aktuose, kuriais reglamentuojama Įmonių registro veikla, Nacionalinio įmonių registro biuras ir prie teismų priskirti Įmonių registro biurai / teritoriniai biurai renka ir tvarko duomenis ir informaciją, įskaitant asmens duomenis, kuriems taikomos
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) duomenų apsaugos nuostatos.

Būdamas asmens duomenų valdytoju Nacionalinis įmonių registro biuras ėmėsi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų atitiktį visoms teisinėms nuostatoms dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo.

Fizinio asmens duomenys renkami baigtiniams, konkretiems ir teisėtiems tikslams, o vėliau nėra tvarkomi jokiu su tais tikslais nesuderinamu būdu (ribojimo pagal tikslą principas).

Asmens duomenys, kuriuos pareiškėjai pateikė užpildydami / pateikdami prašymus ir pateikdami aktus / dokumentus jiems pagrįsti, yra tvarkomi siekiant įvykdyti pagrindinius konkrečius Įmonių registro įsipareigojimus / pareigas / funkcijas.

Centriniame kompiuterizuotame Įmonių registre / integruotoje informacinėje sistemoje užregistruota informacija saugoma neribotą laikotarpį. Prašymai dėl registracijos (formos) Įmonių registre, pateikiami dėl komercinės veiklos subjekto įregistravimo, duomenų apie komercinės veiklos subjektų dokumentus ir aktus įrašymo į registrą ir jiems pagrįsti pateikti dokumentai archyvuojami komercinės veiklos subjekto byloje (popieriniu ir elektroniniu formatais).

Dokumentai, kurie buvo išduoti dėl duomenų įrašymo į Įmonių registrą / kuriuos parengė pagalbos skyriaus darbuotojai, skelbiami laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir tokius skelbiamus duomenis sudaro tik suinteresuotųjų asmenų vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė ir gyvenamoji šalis, nebent įstatyme nurodyta kitaip.

Todėl, kad būtų laikomasi teisinių nuostatų dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, susijusius su informacija apie fizinius asmenis, kurie užima tam tikras pareigas / pozicijas Įmonių registre įregistruotame komercinės veiklos subjekte, ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, pareiškėjams išduotuose dokumentuose, įskaitant jų kopijas / patvirtintas kopijas nurodomas tik tų asmenų vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė ir gyvenamoji šalis. Dėl kitų asmens duomenų, be pirmiau nurodytųjų, atskleidimo pažymėtina, kad duomenys gali būti atskleidžiami tik tada, jeigu pareiškėjas yra duomenų subjektas (asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi) arba jeigu pareiškėjas pagrindžia teisėtą interesą.

Nacionalinis įmonių registro biuras užtikrina, kad duomenų subjektai naudotųsi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2016: teise gauti informaciją, teise peržiūrėti, ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, teise apriboti jų tvarkymą, teise į duomenų perkeliamumą, teise prieštarauti, teise nesutikti, kad sprendimas būtų priimtas remiantis vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, teise pateikti skundą Nacionalinei asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Norint pasinaudoti pirmiau išvardytomis teisėmis, laikantis Reglamente (ES) Nr. 679/2016 nustatytų reikalavimų ir išimčių, galima išsiųsti tinkamai pasirašytą rašytinį prašymą su tinkamai nurodyta data paštu šiuo adresu: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, pašto kodas: 030837 arba e. paštu: datepersonale@onrc.ro.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 37 straipsnį institucijoje yra paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas; jo kontaktiniai duomenys paskelbti interneto svetainės skiltyje asmens duomenų tema.

Kontaktiniai duomenys.

Kontaktiniai duomenys pateikti čia.

Susijusios nuorodos

Rumunijos įmonių registro oficiali interneto svetainė

Rumunijos nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalas

Paskutinis naujinimas: 15/11/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.