Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Rumunija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Rumunijos įmonių registrą, kurį tvarko Teisingumo ministerijos Nacionalinis įmonių registro biuras.

Turinį pateikė
Rumunija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionalinio registro steigimo istorija

Kada jis įsteigtas?

Įmonių registras sukurtas 1990 m. pagal įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990.

Pagal 2002 m. spalio 10 d. Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 129, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 26/1990 dėl įmonių registro, ir Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 76/2001 dėl tam tikrų administracinių formalumų, taikomų registruojant komercinės veiklos subjektų operacijas ir išduodant joms leidimus, supaprastinimo Rumunijos Nacionalinis įmonių registro biuras yra Teisingumo ministerijai pavaldi juridinio asmens statusą turinti valdžios institucija. Biuras yra atsakingas už centrinio kompiuterizuoto įmonių registro tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Nacionaliniam įmonių registro biurui yra pavaldūs keletas Bukarešte ir kiekvienoje iš 41 Rumunijos apskričių veikiančių įmonių registro biurų. Jie yra atsakingi už vietos įmonių registrų tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Kada jis buvo suskaitmenintas?

2011 m. antrąjį pusmetį pradėjo veikti specialus portalas, internetu pradėjęs teikti naujas paslaugas verslo bendruomenei ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims.

Nacionalinio įmonių registro biuro tikslai:

 • informuoti verslo bendruomenę, valdžios institucijas, žiniasklaidą ir kitus suinteresuotuosius asmenis apie įmonių registre atliktas operacijas;
 • sutrumpinti prieigos prie informacijos laiką;
 • sumažinti įmonių registro biurų apkrovą;
 • sutrumpinti laiką, kurio reikia norint įmonių registrui pateikti registracijos dokumentus;
 • supaprastinti komercinės veiklos subjektų registracijos, finansinės informacijos teikimo ir prašymų pateikti informaciją ir dokumentus procedūras;
 • internetu prisijungusiems pareiškėjams tikruoju laiku teikti informaciją apie įmonių registre esančius duomenis.

Kokie teisės aktai taikomi šiuo metu?

Įstatymas Nr. 265/2022 dėl įmonių registro, kuriuo keičiami ir papildomi kiti su registracija įmonių registre susiję teisės aktai.

Įstatymas Nr. 31/1990

Vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 44/2008

Įstatymas Nr. 129/2019

Taisyklės dėl Nacionalinio įmonių registro biuro ir prie teismų priskirtų įmonių registro biurų organizavimo ir veikimo

Sprendimas dėl rinkliavų ir mokesčių už tam tikras Nacionalinio įmonių registro biuro ir prie teismų priskirtų įmonių registro biurų vykdomas operacijas patvirtinimo

Kokią informaciją įmonių registras teikia?

Kas turi teisę naudotis registru?

Prieiga prie ONRC interneto svetainėje skelbiamos informacijos visiems suinteresuotiesiems asmenims suteikiama nemokamai ir užtikrinama visą parą. Interneto svetainėje https://www.onrc.ro/index.php/ro/ suteikiama prieiga prie šios informacijos:

 • apie formas ir dokumentus, kurie yra reikalingi norint įtraukti duomenis į įmonių registrą ir į Centrinį tikrųjų savininkų registrą;
 • apie reikalaujamas sertifikatų išdavimo formas ir būdus, apie tai, kaip gauti informaciją, kopijas / patvirtintas kopijas, dublikatus;
 • bendros informacijos asmenims (komercinės veiklos subjektams, fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, valdžios institucijoms, institucijoms ir pan.), kuriuos domina tam tikros reguliuojamos veiklos vykdymas;
 • apie teisės aktus, taikytinus įmonių registrui / Centriniam tikrųjų savininkų registrui;
 • viešojo intereso informacijos;
 • pranešimų / pranešimų spaudai, informacijos apie renginius;
 • informacijos apie asmens duomenų tvarkymą;
 • apie ONRC / ORCT (prie teismų priskirtų įmonių registro biurų) kontaktinius duomenis (registruotos buveinės adresą, el. paštą, telefono / fakso numerį).

Įmonių registro interneto svetainėje teikiama:

 1. dokumentai;
 2. informacija ir paslaugos, suskirstytos į skirsnius ir paslaugas;
 3. informacija apie Nacionalinį įmonių registro biurą ir prie teismų priskirtus įmonių registro biurus;
 4. įvairaus pobūdžio vieša informacija – prieiga nemokama;
 5. institucijoje naudojamos formos;
 6. registracijos įmonių registre formalumai, taikomi kiekvienai komercinės veiklos subjektų ir operacijų kategorijai;
 7. duomenų įtraukimo į Nacionalinio įmonių registro biuro tvarkomą Centrinį tikrųjų savininkų registrą formalumai, taikomi juridiniams asmenims, kurie privalo kreiptis dėl įtraukimo į įmonių registrą;
 8. užregistruotų operacijų statistiniai duomenys:
  • institucijos istorija;
  • ORC (Įmonių registro biuro) tinklas;
  • formos (skirtos komercinės veiklos subjektams ir pan.) ir formalumai;
  • už ONRC (Nacionalinio įmonių registro biuro) paslaugas mokamos rinkliavos ir mokesčiai;
  • paslaugos;
  • teisės aktai;
  • statistiniai duomenys;
  • žiniasklaida.

Prieiga prie Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portale skelbiamos informacijos prisiregistravusiems naudotojams (susikūrusiems naudotojo vardą ir slaptažodį) yra nemokama ir teikiama visą parą; naudotojo registracija yra nemokama.

Informacija Nacionalinio įmonių registro biuro portale yra sugrupuota pagal nemokamas ir mokamas (pagal galiojančius teisės aktus) paslaugas.

Įmonių registre registruojami visi atitinkamų komercinės veiklos subjektų dokumentai, aktai, įrašai ir tapatybės duomenys, kuriuos reikalaujama įregistruoti pagal įstatymą, ir visi kiti įstatyme aiškiai nurodyti aktai arba dokumentai.

Nacionalinio įmonių registro biuro internetinės paslaugos teikiamos jo e. paslaugų portale, kuris sukurtas pagal sektorinės veiklos programos „Ekonomikos konkurencingumo didinimas“, „Investicijos į jūsų ateitį!“ projektą „Specialiame portale Nacionalinio įmonių registro biuro verslo bendruomenei teikiamos internetinės (e. valdžios) paslaugos“.

Nacionalinis įmonių registro biuras e. paslaugų portale teikia šias paslaugas:

 • „Infocert“;
 • „Recom online“;
 • tikrina, ar bendrovės pavadinimas yra laisvas, ir rezervuoja bendrovės pavadinimą internetu;
 • atlieka preliminarius patikrinimus (ar juridinių / fizinių asmenų, individualiųjų įmonių / šeimos įmonių pavadinimas yra laisvas ir (arba) jį rezervuoja);
 • įtraukia duomenis į įmonių registrą ir suteikia leidimus fiziniams asmenims;
 • atnaujina įmonių registre įregistruotų bendrovių kontaktinius duomenis;
 • gauna atnaujintą informaciją apie ankstesnę bendrovės veiklą ir statistinius duomenis;
 • išduoda dokumentus (sertifikatus);
 • patvirtina būklę;
 • informuoja apie įmonių registrui pateiktus prašymus;
 • nurodo atidėti įmonių registrui pateiktų prašymų nagrinėjimą;
 • skelbia informaciją apie įvairią juridinių asmenų padėtį įmonių registro elektroniniame biuletenyje (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC);
 • kaupia statistinius duomenis (apie centriniame įmonių registre vykdomas operacijas, užsienio kapitalo įmones);
 • teikia įmonių registro ne internetinę formą;
 • registruoja deklaracijas apie juridinio asmens tikrąjį savininką;
 • teikia informaciją iš Centrinio tikrųjų savininkų registro.

Naudojantis „Recom online“ paslauga, kuri yra teikiama pagal abonementus, sudarius sutartį su tikruoju savininku, visą parą, galima gauti toliau nurodytą mokamą informaciją apie komercinės veiklos subjektus:

 • organizacijos pavadinimas ir forma;
 • identifikacinė informacija (eilės numeris įmonių registre, Europos unikalus atpažinties kodas, unikalus registracijos kodas, registruotos buveinės / veiklos vietos adresas, bendrovės kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas);
 • registruota buveinė / veiklos vieta (liudijimas dėl registruotos buveinės, data, nuo kurios galioja registruotos buveinės patvirtinimas, data, nuo kurios baigia galioti registruotos buveinės patvirtinimas, registruotos buveinės turėjimo laikotarpis);
 • pasirašytasis ir apmokėtasis kapitalas;
 • komercinės veiklos subjekto pagrindinė veikla, kuri yra deklaruota / leidžiama;
 • komercinės veiklos subjekto papildoma veikla, kuri yra deklaruota / leidžiama;
 • duomenys apie susijusius fizinius ir juridinius asmenis;
 • direktorių identifikaciniai duomenys;
 • duomenys apie logotipus;
 • duomenys apie patronuojamąsias įmones / filialus / padalinius (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenys apie antrinius biurus / darbo vietas (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenys apie registruotas buveines ir (arba) veiklą, kuri leidžiama pagal Įstatymo Nr. 359/2004 15 straipsnį / Įstatymo Nr. 265/2022 121 straipsnį;
 • duomenys apie nuosavybės teises;
 • duomenys apie susitarimus su kreditoriais;
 • duomenys apie faktus, kuriuos apima Įstatymo Nr. 26/1990 21 straipsnio e–h punktai / Įstatymo Nr. 265/2022 103 straipsnis;
 • duomenys apie kitus įrašus;
 • duomenys apie balansą (pelnas, vidutinis darbuotojų skaičius, bendrasis pelnas), kai Finansų ministerija yra pateikusi tokią informaciją.

Nemokamai teikiamos paslaugos:

 • „Recom online“ – paslaugų dalis, teikiama nemokamai;
 • e. formos;
 • prašymai internetu dėl komercinės veiklos subjekto įtraukimo į įmonių registrą;
 • deklaracijos apie juridinių asmenų tikruosius savininkus registracija internetu;
 • prieiga internetu prie Centriniame tikrųjų savininkų registre esančios informacijos (valdžios ir kitoms institucijoms, turinčioms priežiūros / kontrolės įgaliojimus ir informaciją teikiantiems subjektams, kai taikomos savo klientų pažinimo priemonės);
 • tikrinimas, ar bendrovės pavadinimas yra laisvas, ir bendrovės pavadinimo rezervavimas internetu;
 • informacija apie prašymų dėl registracijos įmonių registre būklę;
 • skyriaus konsultacijos apie nurodymus atidėti prašymų dėl registracijos įmonių registre nagrinėjimą;
 • prieiga prie tam tikros viešos informacijos (finansinių ataskaitų, informacijos apie savanorišką likvidavimą ir pan.) naudojantis įmonių registro elektroniniu biuleteniu (BERC).

Pagrindinės įmonių registro elektroniniame biuletenyje teikiamos paslaugos:

 • galimybė susipažinti su komercinės veiklos subjektų paskelbtais straipsniais;
 • galimybė peržiūrėti biuletenius, kuriuose paskelbti komercinės veiklos subjektų straipsniai;
 • išduodamas dokumentas, kuriuo paliudijama, kad straipsnis paskelbtas (paskelbimo įrodymas);
 • galimybė gauti pranešimą apie paskelbtus straipsnius;
 • dominančių pranešimų teikimas.

SVARBI INFORMACIJA. Prieiga prie visų interneto svetainės ir portalo skilčių yra nemokama ir teikiama visą parą.

Prieiga prie informacijos, užregistruotos įmonių registre

įmonių registre užregistruota informacija yra teikiama ir susijusių dokumentų kopijos yra išduodamos pagal naujos redakcijos įmonių registro įstatymo Nr. 265/2022 dėl įmonių registro, kuriuo keičiami ir papildomi kiti su registracija įmonių registre susiję teisės aktai, 11 straipsnį:

1. Įmonių registras yra viešas. Įmonių registro biuras suinteresuotosios šalies prašymu ir sąskaita pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus išduoda informaciją ir pažymas rumunų kalba apie prekybos registre esančius įrašus, taip pat pažymas, kuriomis patvirtinama, atitinkamas dokumentas ar aktas yra įregistruotas, visų įregistruotų ar pateiktų dokumentų arba bet kurios jų dalies kopijas ir (arba) patvirtintas kopijas – tai pateikiama tokia forma, kokia buvo pateikta pagrindžiant prašymus dėl registracijos.

2. Informacijos ir dokumentų prašymas turėtų būti pateiktas sekretoriate, išsiųstas paštu, per kurjerių tarnybas arba elektroninėmis priemonėmis kartu su asmens tapatybės dokumento kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas pasirašytas naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą.

3. 1 punkte nurodytus dokumentus įmonių registro biuras išduoda elektroninėmis priemonėmis, t. y. elektronine forma, pasirašyta naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą arba kvalifikuotą elektroninį antspaudą, kai taikytina, arba popierine forma ONRC registruotoje buveinėje, Prekybos registro biuruose, paštu arba per kurjerių tarnybas.

4. Kopijos tinkamai patvirtinamos. Elektroninės kopijos patvirtinamos pridedant elektroninį parašą. Pateikus prašymą taip pat gali būti išduodamos oficialiai nepatvirtintos kopijos.

5. 1 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos elektroninės kopijos taip pat viešai skelbiamos įmonių registrų ryšio sistemoje.

6. Gauti dokumentai (t. y. atsiųsti elektroninėmis priemonėmis) taip pat tvarkomi elektroniniu būdu naudojant ryšį su vieno langelio sistema pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 49/2009 dėl paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas Rumunijoje, patvirtintą su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 68/2010.

7. Už informaciją ir dokumentus pagal Teisingumo ministro įsakymu nustatytą vertinimo sistemą imamas mokestis, kuris negali viršyti atitinkamos informacijos ar dokumentų išdavimo administracinių išlaidų ir kuris apima įmonių registro kūrimo ir palaikymo išlaidas.

8. 1 punkte nurodyta informacija ir dokumentai nemokamai išduodami Rumunijoje akredituotoms valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms bei diplomatinėms atstovybėms.

9. 1 punkte nurodyta informacija nemokamai išduodama juridiniams asmenims, išskyrus nurodytus 8 punkte, jeigu tai aiškiai numatyta įstatyme.

10. ONRC ir įmonių registro biurai žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams nemokamai išduoda įmonių registre įrašytą konkrečią informaciją, kuri gali būti naudojama tik visuomenės informavimo tikslais.

Kokia informacija laikoma registre?

Kokio pobūdžio duomenys yra saugomi (duomenys apie subjektus, įrašytus į viešąjį registrą, informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos...)?

Pagal Įstatymą Nr. 265/2022 įmonių registre kaupiama informacija, susijusi su toliau nurodytais į registrą įrašytais komercinės veiklos subjektais:

 • bendrovėmis;
 • nacionalinėmis bendrovėmis;
 • nacionalinėmis įmonėmis;
 • viešosiomis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis organizacijomis;
 • ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos ekonominių interesų grupėmis;.
 • Europos bendrovėmis;
 • Europos kooperatinėmis bendrovėmis;
 • individualiais prekiautojais;
 • individualiomis įmonėmis;
 • šeimos įmonėmis ir
 • kitais teisės aktuose numatytais fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti, įstatymo Nr. 265/2022 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti komercinės veiklos subjektai prašo, kad su dokumentais ir aktais, kurie privalo būti registruojami pagal įstatymą, susiję įrašai būtų įrašyti į registrą.

Dokumentai ir aktai, kurie privalo būti įrašyti į įmonių registrą, yra išvardyti įstatymo Nr. 265/2022 88–100 straipsniuose.

Į įmonių registrą įtraukti juridiniai asmenys arba, kai tai taikytina, suinteresuotieji asmenys privalo pateikti ORCT šiuos dokumentus, kad jie būtų įtraukti į įmonių registrą:

 1. prospektą apie nuosavo kapitalo emisiją siekiant įsteigti akcinę bendrovę viešo kapitalo pasirašymo būdu ir siekiant, kad įmonių registratorius leistų jį paskelbti, taip pat visus prospekto pakeitimus;
 2. prospektą apie nuosavo kapitalo emisiją siekiant padidinti akcinės bendrovės akcinį kapitalą viešo kapitalo pasirašymo būdu ir siekiant, kad įmonių registratorius leistų jį paskelbti, taip pat visus prospekto pakeitimus;
 3. valdybos sprendimą, kai tokią informaciją įtraukti į įmonių registrą ir ją skelbti yra privaloma pagal įstatymą;
 4. įrodymą, kad teisėto registruotos ir (arba) antrinės buveinės patalpų naudojimo terminas buvo pratęstas;
 5. pranešimus apie galutinį likvidavimą ir turto paskirstymą ir, kai tai taikytina, glaustą administratorių ir valdybos narių atlikto valdymo darbo apžvalgą, jei vienas arba keli tokie asmenys buvo paskirti likvidatoriais;
 6. dokumentus apie verslo operacijas;
 7. išregistruotų juridinių asmenų registrus ir dokumentus, jeigu daugiau partnerių / akcininkų / narių nėra arba jeigu jie atsisako saugoti tuos dokumentus;
 8. partnerių / akcininkų visuotinio susirinkimo sprendimą dėl to, kad įmonė įsigytų turtą iš steigėjo arba akcininko, jeigu toks įrašas pagal bendrovių įstatymą yra privalomas;
 9. skundą dėl registratoriaus nurodymo;
 10. prieštaravimą, pateiktą dėl partnerių / akcininkų visuotinio susirinkimo, ir prieštaravimą, pateiktą dėl kitų įstatyme konkrečiai nurodytų aktų;
 11. susijungimo arba padalijimo projektą;
 12. parašo pavyzdį (ekonominių interesų grupėms, Europos ekonominių interesų grupėms ir kooperatinėms bendrovėms);
 13. asmens, kuris laiko save nukentėjusiu dėl įrašų įtraukimo į įmonių registrą, pateiktą prašymą dėl išregistravimo;
 14. visus kitus dokumentus, kuriuos pagal įstatymą privaloma įtraukti į įmonių registrą.

Asmenys, kurie pageidauja pateikti įrašus į įmonių registrą apie dokumentus, kuriuos skelbti pagal įstatymus neprivaloma, tuo tikslu turi pateikti atitinkamą prašymą ir prie jo pridėti atitinkamus dokumentus ir, jei reikia, įrodymą, kad sumokėtas taikytinas mokestis.

Įmonių registre registruojama:

 1. bankroto administratoriaus arba, jei tai taikytina, likvidatoriaus ataskaita, kurioje nurodoma, dėl kokių priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis skolininkas tapo nemokus;
 2. pranešimas apie bendros / supaprastintos bankroto procedūros inicijavimą;
 3. pasiūlyto reorganizavimo plano kopija;
 4. pranešimas apie bankroto procedūros inicijavimą pagal bendrą / supaprastintą bankroto procedūrą;
 5. galutinis teismo sprendimas, kuriuo pagal įstatymą paskirtas likvidatorius įpareigojamas sumokėti kompensaciją;
 6. restruktūrizavimo sutarties patvirtinimo protokolas – pagal restruktūrizavimo sutarties procedūrą;
 7. restruktūrizavimo planas – pagal susitarimo su kreditoriais procedūrą;
 8. teismo sprendimai dėl susitarimo su kreditoriais procedūros inicijavimo ir užbaigimo pagal įstatymą Nr. 85/2014 (naujausią redakciją);
 9. pagal bankroto procedūrą priimti teismo sprendimai, apie kuriuos ORCT pranešama pagal įstatymą;
 10. kiti teismų arba bankroto administratoriaus / likvidatoriaus pagal įstatymą parengti dokumentai.

Pagal pirmiau paminėtus dokumentus į įmonių registrą įtraukiami šie įrašai apie įmonių registre įregistruotus komercinės veiklos subjektus, vykdančius bankroto prevenciją arba bankroto procedūrą:

 1. (bendros / supaprastintos) bankroto procedūros inicijavimas;
 2. reorganizavimo inicijavimas prižiūrint teismui, patvirtinus pasiūlytą reorganizavimo planą;
 3. bankrotas (pagal bendrą / supaprastintą procedūrą);
 4. tai, kad skolininkas neteko teisės vykdyti veiklą;
 5. tai, kad pagal įstatymą paskirtas administratorius įpareigotas sumokėti kompensaciją;
 6. jei tai taikytina, bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus paskyrimas;
 7. specialaus administratoriaus paskyrimas;
 8. jei tai taikytina, bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus pakeitimas;
 9. reorganizavimo procedūros prižiūrint teismui užbaigimas;
 10. bankroto užbaigimas;
 11. skolininko išregistravimas;
 12. skolininko, kuris yra juridinis asmuo, steigimo dokumento dalinis pakeitimas bankroto administratoriaus prašymu, remiantis galutiniu teismo sprendimu, kuriuo patvirtintas reorganizavimo planas;
 13. restruktūrizavimo sutarties patvirtinimas pagal restruktūrizavimo sutarties procedūrą;
 14. pranešimas apie restruktūrizavimo planą pagal susitarimo su kreditoriais procedūrą;
 15. susitarimo su kreditoriais procedūros inicijavimas ir užbaigimas;
 16. kiti pagal įstatymą reikalaujami įrašai apie įmonių registre įregistruotus skolininkus, kuriems taikoma bankroto procedūra.

Centrinis tikrųjų savininkų registras

Pagal Įstatymą Nr. 129/2019 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su juo, kuriuo iš dalies keičiami ir papildomi tam tikri teisės aktai, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais Nacionalinis įmonių registro biuras privalo tvarkyti Centrinį tikrųjų savininkų registrą, kuriame nurodomi juridinių asmenų, kurie privalo kreiptis dėl registracijos įmonių registre, tikrieji savininkai.

Prieiga prie Centrinio tikrųjų savininkų registro pagal asmens duomenų apsaugos taisykles suteikiama:

 1. valdžios institucijoms, turinčioms priežiūros ir kontrolės įgaliojimus, teisminėms institucijoms pagal Įstatymą Nr. 135/2010 dėl Baudžiamojo proceso kodekso su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, ir Biurui – laiku, be jokių apribojimų ir atitinkamo asmens perspėjimo;
 2. informaciją teikiantiems subjektams, kai jie taiko klientų pažinimo priemones;
 3. bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui (už užmokestį).

Kokie dokumentai yra kaupiami ir (arba) saugomi (bylos, dokumentų knyga, įstatai, visuotinių posėdžių protokolai...)?

Registruojant juridinius asmenis, individualius prekiautojus, individualias įmones ir šeimos įmones, kurios vykdo ekonominę veiklą ir kurių registruota buveinė ir (arba) verslo vieta yra teismo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, reikalaujama, kad įmonių registre būtų saugomi įrašai apie registruojamų asmenų registracijos dokumentus ir oficialus steigimo dokumentų arba susijusių juos keičiančių dokumentų ir kitų įstatyme konkrečiai nurodytų dokumentų archyvas.

Dokumentų, kuriais pagrindžiami įmonių registro įrašai, archyvavimą sudaro visų tokių dokumentų (popieriniu ir (arba) elektroniniu formatu), taip pat dokumentų, kuriais paliudijama apie įregistruotų asmenų įtrauktus įrašus, metinių finansinių ataskaitų, valdybos ir direktorių tarybos ataskaitų ir, kai tai taikytina, atitinkamų konsoliduotų valdybos ir direktorių tarybos ataskaitų, auditoriaus ataskaitos arba finansų auditoriaus ataskaitos, kai tai taikytina, konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų ir registrų, kurie yra teikiami įmonių registrui, tvarkymas ir saugojimas.

Į kiekvieno į įmonių registrą įtraukto komercinės veiklos subjekto bylą įtraukiami visi pateikti dokumentai, susiję su registracija arba bet kuria kita operacija, kuri pagal įstatymus registruojama įmonių registre, ir registraciją paliudijantys dokumentai. Dokumentai, įtraukiami į įmonių registrą siekiant atlikti tam tikras pasirengimo registracijai procedūras, kurias atlikti reikalaujama pagal įstatymą, yra tvarkomi atskiroje byloje. Po registracijos jie įtraukiami į atitinkamo komercinės veiklos subjekto bylą.

Į įmonių registrą įtrauktų fizinių ir juridinių asmenų dokumentai yra archyvuojami pagal naujos redakcijos Nacionalinio archyvavimo įstatymo Nr. 16/1996 nuostatas.

Kaip galima atlikti paiešką (ir kokie galimi paieškos kriterijai)?

Registro interneto svetainėje

Suinteresuotasis asmuo gali ieškoti informacijos ONRC interneto svetainėje paieškos laukelyje įvesdamas raktinį žodį.

Kokie galimi paieškos kriterijai?

Informacijos, kuri teikiama nemokamai naudojantis paslauga Recom online, galima ieškoti pagal šiuos kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto pavadinimą;
 • Įmonių registro numerį;
 • mokesčių mokėtojo numerį;
 • apskritį, kurioje yra registruota buveinė / veiklos vieta.

Bendrą informaciją, teikiamą suinteresuotiesiems asmenims nemokamai jiems naudojantis „Recom online“ paslauga, sudaro:

 1. įmonė ir teisinė forma;
 2. registruota buveinė / įmonė ir (filialams) valstybė narė, kurioje jie registruoti;
 3. numeris įmonių registre, EUID ir mokesčių mokėtojo numeris;
 4. statusas;
 5. interneto svetainė, jei yra;
 6. juridinio asmens teisėti atstovai, ar jie įgalioti veikti kartu ar atskirai, ir šeimos įmonės atstovas;
 7. kitoje valstybėje narėje atidaryti filialai, įskaitant įmonę, registracijos numerį, EUID ir valstybę narę, kurioje filialas registruotas.

Kaip gauti dokumentus?

Nemokami dokumentai

Informacija ir dokumentai apie įmonių registre įregistruotus komercinės veiklos subjektus nemokamai išduodami valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms, išskyrus institucijas, kurios yra visiškai finansuojamos iš savo pačių pajamų, teismams ir prie jų priskirtoms prokuratūroms, taip pat akredituotoms diplomatinėms misijoms ir kitiems įstatyme nurodytiems juridiniams asmenims.

Nacionalinis įmonių registro biuras ir prie teismų priskirti įmonių registro biurai nemokamai išduoda specialią įmonių registre užregistruotą informaciją žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams. Žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams suteikiama informacija gali būti naudojama tik visuomenei informuoti.

Mokami dokumentai

įmonių registro biuras prašymą padavusio asmens sąskaita už užmokestį teikia informaciją, sertifikatus dėl įmonių registro įrašų ir sertifikatus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, įrašų kopijas, patvirtintas kopijas ir išrašus iš pateiktų dokumentų. Atitinkamų dokumentų galima prašyti ir jie gali būti atsiųsti paštu.

Kaip gauti informaciją, sertifikatus dėl įmonių registro įrašų ir sertifikatus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, ir visų registruotų ar pateiktų dokumentų kopijas ir (arba) patvirtintas kopijas?

Prieigos prie informacijos priemonės:

 • internetu, naudojantis paslauga „InfoCert“ (elektroninis parašas nereikalingas; apmokėti galima tik kortele);
 • internetu, naudojantis ONRC portalu čia (reikalingas elektroninis parašas; apmokėti galima kortele arba pavedimu);
 • el. pašto adresu: onrc@onrc.ro (apmokėti galima pavedimu arba kasoje);
 • faksu +40 213160829 (apmokėti galima pavedimu arba kasoje);
 • paštu (apmokėti galima pavedimu; taikomas papildomas 7,68 Rumunijos lėjų (RON) mokestis);
 • sekretoriate – ONRC ir prie teismų priskirtuose įmonių registro biuruose.

Naudojantis paslauga „InfoCert“, įmonių registras gali išduoti sertifikatus ir (arba) teikti informaciją internetu. Paslauga galima naudotis ONRC portale, skiltyje „Informacija“ (Informații) – „Sertifikatai“ (Certificate constatatoare) arba „Įmonių registro informacija ir sertifikatų nuorašai“ (Informații RC și copii certificate), o apmokėti galima internetu kortelėmis „Visa“ arba „Mastercard“. Naudojantis e. paslauga „InfoCert“, elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai gaunami automatiškai, duomenų valdytojui nedalyvaujant; paslauga teikiama visą parą ir visomis savaitės dienomis, už paslaugą apmokama elektroniniu būdu kortele, o vėliau informacijos prašiusiam asmeniui atsiunčiama elektroninė sąskaita faktūra (tam elektroninis parašas nėra reikalingas).

Įmonių registro sertifikatus ir (arba) informaciją galima gauti internetu naudojantis paslauga „Recom online“, kuri teikiama pagal abonementus, sudarius sutartį su gavėju, ir veikia visą parą.

Sertifikuotos (-ų) dokumento kopijos (-ų) gavimo iš archyvo būdai:

Sertifikatų, kuriais paliudijamas priesaikos deklaracijų pateikimas, kad būtų išduotas leidimas vykdyti veiklą, dublikatų gavimo būdai:

Registracijos procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti prašymus registrui, kaip patvirtinti dokumentus, kokio tipo dokumentus reikia pridėti)?

Atvykus į vietą

Prašymas dėl registracijos arba koks nors kitas prašymas, jei taikytina, kartu su registracijai reikalingais dokumentais turi būti pateikti sekretoriatui arba pristatyti paštu / kurjeriu į įmonių registro biurą, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso atitinkamų asmenų registruota buveinė / veiklos vykdymo vieta arba juos turi asmeniškai ar per atstovą į bet kurį iš įmonių registro biurų pristatyti įstatymo Nr. 265/2022 79–81 straipsniuose išvardyti asmenys.

Prašymą dėl juridinio asmens įregistravimo įmonių registre pasirašo to asmens teisinis atstovas arba šio atstovas pagal autentišką specialųjį ar bendrąjį atstovavimo įgaliojimą, advokatas pagal bendro pobūdžio įgaliojimą arba bet kuris partneris, akcininkas ar valdybos narys.

Prašymą dėl juridinio asmens, esančio Rumunijoje arba užsienyje, filialo užregistravimo pasirašo atitinkamo juridinio asmens atstovas, kuris tiesiogiai tvarko filialo reikalus asmeniškai arba per savo atstovą pagal autentišką specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą arba per advokatą pagal įgaliojimą.

Prašymą įregistruoti individualų prekiautoją ir individualią įmonę pasirašo fizinis asmuo, kuris kreipiasi dėl registravimosi individualiu prekiautoju, ir individualios įmonės turėtojas – pasirašymas atliekamas asmeniškai arba per savo atstovą pagal autentišką specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą arba per advokatą pagal įgaliojimą.

Prašymą įregistruoti šeimos įmonę pasirašo pagal steigimo dokumentą paskirtas atstovas arba šio atstovas pagal autentišką specialųjį / bendrąjį atstovavimo įgaliojimą arba advokatas pagal įgaliojimą.

Prašymus dėl registracijos pagrindžiantys dokumentai turi būti parengti rumunų kalba.

Pareiškėjai arba įmonių registre nurodyti asmenys gali pagrįsti prašymus dėl registracijos dokumentais, parengtais viena iš ES arba Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurioje jie yra rezidentai, oficialiųjų kalbų. Kartu su tokiais dokumentais pateikiami patvirtinto vertėjo atlikti vertimai į rumunų kalbą.

Pateikus prašymą gali būti paskelbti į vieną iš ES valstybių narių oficialiųjų kalbų išversti dokumentai, jei jie buvo pateikti kaip patvirtintas vertimas.

Į užsienio kalbą išverstus dokumentus turi sudaryti du stulpeliai – pirmajame stulpelyje pateikiamas rumuniškas tekstas, o antrajame stulpelyje – tekstas užsienio kalba. Arba tekstai skirtingomis kalbomis gali būti pateikti vienas po kito, t. y. pirma rumuniškas tekstas, o po juo – tekstas užsienio kalba.

Jei rumunų kalba paskelbti dokumentai ir informacija skiriasi nuo savanoriškai paskelbto vertimo, trečiosios šalys negali būti priverstos vadovautis vertimu. Tačiau trečiosios šalys gali vadovautis savanoriškai pateiktu vertimu, jei įmonė neįrodo, kad trečiosios šalys žinojo apie versiją, kuri turėjo būti privalomai atskleista.

Pateikiant dokumentus, kurie yra reikalingi prašymui dėl registracijos pagrįsti ir yra laikomi oficialiais aktais, jie turi būti pateikiami įmonių registro biurui įstatymais nustatyta tvarka.

Internetu

Prašymas dėl registracijos ir pagal įstatymą reikalaujami dokumentai gali būti atsiųsti elektroniniu būdu, t. y. naudojantis e. paslaugų portalu arba el. paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtraukiamas, prie jų pridedamas arba su jais susiejamas.

Kaip peržiūrimi pateikti prašymai?

Prašymą dėl registracijos įmonių registre kartu su dokumentais įvertina registratorius per vieną darbo dieną nuo prašymo įregistravimo.

Jei prašymas dėl registracijos ir su susiję patvirtinamieji dokumentai arba standartinė įregistravimo dokumento forma (priklausomai nuo konkretaus atvejo) yra neišsamūs arba neatitinka registruotis privalantiems komercinės veiklos subjektams taikomų teisinių reikalavimų dėl steigimo, įregistravimo, organizavimo ir veikimo arba jei registratorius mano, kad prašymui įvertinti reikia papildomos informacijos arba dokumentų, jis pateikia nurodymą nustatyti ne ilgesnį nei 15 kalendorinių dienų terminą dokumentams pataisyti arba papildyti.

Terminas ir atidėjimo priežastys skelbiami ONRC e. paslaugų portale, su jais taip pat galima susipažinti įmonių registro biuruose įrengtose darbo vietose.

Atitinkamai patikslinami terminai paraiškai dėl registracijos pateikti ir pagal įstatymus reikalaujamiems dokumentams išduoti.

Jei pareiškėjas prašymą dėl registracijos pataiso ar papildo dar nepasibaigus registratoriaus nustatytam terminui ir prašo peržiūrėti įvertinimo terminą, prašymas dėl registracijos įvertinamas kitą dieną po pataisymo ar papildymo dienos.

Jeigu pareiškėjas neįvykdo savo pareigų, nustatytų nurodyme dėl atidėjimo, prašymas dėl registracijos atmetamas.

Jeigu pareiškėjas atsisako prie teismų priskirtiems įmonių registro biurams pateikto prašymo nagrinėjimo ir registracijos prašymas atmetamas, bet mokestis už paskelbimą Rumunijos oficialiajame leidinyje buvo sumokėtas, mokestis grąžinamas.

Siekiant įvertinti prašymą dėl registracijos atitinkamos šalies ar jos atstovo prašymu organizuojamas viešas teismo posėdis.

Teisinės registracijos pasekmės

Įrašų pasekmės tretiesiems asmenims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Toliau išdėstytose nacionalinėse nuostatose nurodoma, kad tretieji asmenys gali remtis įmonių registre esančia informacija ir dokumentais pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų 17 straipsnį:

1. Pagal įstatymo Nr. 265/2022 4 straipsnio 1 dalį įmonių registro paslauga atitinka visuotinį viešąjį interesą dėl komercinės veiklos subjektų, kurie yra individualūs prekiautojai, individualios įmonės ir šeimos įmonės, taip pat komercinės veiklos subjektų, kurie yra bendrovės, Europos bendrovės, kooperatinės bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės, kooperatinės kredito organizacijos, ekonominių interesų grupės ir Europos ekonominių interesų grupės, kurių registruota buveinė yra Rumunijoje, registravimo ir atskleidimo, taip pat dėl jų filialų ir pirmiau nurodytų juridinių asmenų filialų, kurių registruota buveinė yra užsienyje, registravimo ir atskleidimo.

Be to, įstatymo Nr. 265/2022 43 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti, 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti komercinės veiklos subjektai prašo, kad su dokumentais ir aktais, kurie privalo būti registruojami pagal įstatymą, susiję įrašai būtų įrašyti į registrą.“

Įmonių registre užregistruota informacija yra teikiama ir susijusių dokumentų kopijos yra išduodamos pagal naujos redakcijos įmonių registro įstatymo Nr. 265/2022 dėl įmonių registro, kuriuo keičiami ir papildomi kiti su registracija įmonių registre susiję teisės aktai, 11 straipsnį:

1. Įmonių registras yra viešas. Įmonių registro biuras suinteresuotosios šalies prašymu ir sąskaita pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus išduoda informaciją ir pažymas rumunų kalba apie prekybos registre esančius įrašus, taip pat pažymas, kuriomis patvirtinama, atitinkamas dokumentas ar aktas yra įregistruotas, visų įregistruotų ar pateiktų dokumentų arba bet kurios jų dalies kopijas ir (arba) patvirtintas kopijas – tai pateikiama tokia forma, kokia buvo pateikta pagrindžiant prašymus dėl registracijos.

2. Informacijos ir dokumentų prašymas turėtų būti pateiktas sekretoriate, išsiųstas paštu, per kurjerių tarnybas arba elektroninėmis priemonėmis kartu su asmens tapatybės dokumento kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas pasirašytas naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą.

3. 1 punkte nurodytus dokumentus įmonių registro biuras išduoda elektroninėmis priemonėmis, t. y. elektronine forma, pasirašyta naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą arba kvalifikuotą elektroninį antspaudą, kai taikytina, arba popierine forma ONRC registruotoje buveinėje, Prekybos registro biuruose, paštu arba per kurjerių tarnybas.

4. Kopijos tinkamai patvirtinamos. Elektroninės kopijos patvirtinamos pridedant elektroninį parašą. Pateikus prašymą taip pat gali būti išduodamos oficialiai nepatvirtintos kopijos.

5. 1 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos elektroninės kopijos taip pat viešai skelbiamos įmonių registrų ryšio sistemoje.

6. Gauti dokumentai (t. y. atsiųsti elektroninėmis priemonėmis) taip pat tvarkomi elektroniniu būdu naudojant ryšį su vieno langelio sistema pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 49/2009 dėl paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas Rumunijoje, patvirtintą su pakeitimais ir papildymais Įstatymu Nr. 68/2010.

7. Už informaciją ir dokumentus pagal Teisingumo ministro įsakymu nustatytą vertinimo sistemą imamas mokestis, kuris negali viršyti atitinkamos informacijos ar dokumentų išdavimo administracinių išlaidų ir kuris apima įmonių registro kūrimo ir palaikymo išlaidas.

8. 1 punkte nurodyta informacija ir dokumentai nemokamai išduodami Rumunijoje akredituotoms valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms bei diplomatinėms atstovybėms.

9. 1 punkte nurodyta informacija nemokamai išduodama juridiniams asmenims, išskyrus nurodytus 8 punkte, jeigu tai aiškiai numatyta įstatyme.

10. ONRC ir įmonių registro biurai žurnalistams ir žiniasklaidos atstovams nemokamai išduoda įmonių registre įrašytą konkrečią informaciją, kuri gali būti naudojama tik visuomenės informavimo tikslais.

Rėmimasis asmenų dokumentais ir aktais, kuriuos privaloma užregistruoti įmonių registre, numatytas pagal įstatymo Nr. 265/2022 dėl įmonių registro, kuriuo keičiami ir papildomi kiti su registracija įmonių registre susiję teisės aktai, 46 straipsnį:

 1. Registracija ir įrašai gali būti vykdomi prieš trečiuosius asmenis nuo jų įrašymo į įmonių registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiajame leidinyje arba įmonių registro elektroniniame biuletenyje dienos, kaip nurodyta įstatyme.
 2. Asmenys, kuriems taikoma pareiga prašyti užregistruoti įrašą, negali reikalauti, kad tretiesiems asmenims būtų taikomi neįrašyti dokumentai ar aktai, išskyrus tuos atvejus, kai pirmieji gali įrodyti, kad pastarieji žinojo apie šiuos dokumentus ir aktus. Tačiau tretieji asmenys visada gali remtis dokumentais arba aktais, kurie nebuvo atskleisti, jeigu tai, kad šie dokumentai arba aktai nebuvo atskleisti, nepanaikina jų poveikio.
 3. Nacionalinis įmonių registro biuras savo interneto svetainėje ir e. paslaugų portale skelbia atnaujintą informaciją apie nacionalinę teisę, kuria reglamentuojamas įmonių registre privalančių užsiregistruoti asmenų dokumentų, aktų ir įrašų viešas paskelbimas ir užtikrinimas, kad tretieji asmenys laikytųsi su tuo susijusių reikalavimų, taip pat teikia minėtą informaciją, kad ji būtų paskelbta Europos e. teisingumo portale.

Be to, įmonėms šioje srityje taikomos specialios nuostatos, t. y. naujos redakcijos Įmonių įstatymo Nr. 31/1990 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 50–51 straipsniai:

50 straipsnis

1. Jeigu dokumentai arba aktai nebuvo viešai paskelbti įstatyme nustatyta tvarka, negalima užtikrinti, kad tretieji asmenys laikytųsi su tuo susijusių reikalavimų, nebent įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus arba aktus.

2. Tretieji asmenys negali būti priversti laikytis bendrovės operacijų, atliktų iki 16-os dienos nuo teisės aktuose reikalaujamos atskleidimo dienos, jei šie tretieji asmenys įrodo, kad negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

51 straipsnis

1. Tačiau tretieji asmenys visada gali remtis dokumentais arba aktais, kurie nebuvo atskleisti, jeigu tai, kad šie dokumentai arba aktai nebuvo atskleisti, nepanaikina jų poveikio.

Pagal įstatymo Nr. 265/2022 7 straipsnio 1 dalį įmonių registras sukurtas taip, kad apimtų šias registro kategorijas:

 1. registras, skirtas registruoti bendroves, nacionalines bendroves, nacionalines įmones, viešąsias korporacijas, ekonominių interesų grupes, Europos bendroves, Europos ekonominių interesų grupes ir kitus teisės aktuose aiškiai numatytus juridinius asmenis, kurių registruota buveinė yra Rumunijoje, taip pat jų filialus ir, jei taikytina, juridinių asmenų filialus, kurių registruota buveinė yra užsienyje;
 2. registras, skirtas registruoti kooperatines bendroves ir Europos kooperatines bendroves, kurių registruota buveinė yra Rumunijoje, jų filialus ir, jei taikytina, kooperatinių bendrovių arba Europos kooperatinių bendrovių filialus, kurių registruota buveinė yra užsienyje;
 3. registras, skirtas registruoti individualius prekiautojus, individualias įmones ir šeimos įmones, kurių registruota buveinė ir, jei taikytina, darbo vietos yra Rumunijoje.

2. Pagal įstatymo Nr. 265/2022 5 straipsnio 1 dalį registracija įmonių registre grindžiama registratoriaus nurodymu dėl prašymų dėl registracijos įvertinimu arba, jei taikytina, galutiniu teismo sprendimu arba vykdomuoju sprendimu, kaip numatyta įstatyme. Jei registracija vykdoma teismo nurodymu, tai taip pat gali būti atliekama remiantis procesiniu dokumentu, kuriame pateikta teismo sprendimo rezoliucinė dalis.

3. Pagal įstatymo Nr. 265/2022 107 straipsnio 2 dalį registravimo įmonių registre data yra šio registravimo įsigaliojimo data.

4. Pagal įstatymo Nr. 265/2022 107 straipsnio 3 dalį įrašai įmonių registre registruojami per 24 valandas nuo registratoriaus išduoto nurodymo dienos.

5. Pagal įstatymo Nr. 265/2022 6 straipsnio 1 dalį įmonių registrą tvarko ONRC kompiuterizuota forma, o registracija įmonių registre ir kituose ONRC tvarkomuose registruose atliekama elektroniniu būdu.

Registro įrašų ir jų paskelbimo neatitikimai

Registracija ir įrašai gali būti vykdomi prieš trečiuosius asmenis nuo jų įrašymo į įmonių registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiajame leidinyje arba įmonių registro elektroniniame biuletenyje dienos, kaip nurodyta įstatyme.

Tretieji asmenys negali būti priversti laikytis fizinio arba juridinio asmens operacijų, atliktų iki 16-os dienos nuo jų registracijos įmonių registre dienos, jei šie tretieji asmenys įrodo, kad negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

Asmenys, kuriems taikoma pareiga prašyti užregistruoti įrašą, negali reikalauti, kad tretiesiems asmenims būtų taikomi neįrašyti dokumentai ar aktai, išskyrus tuos atvejus, kai pirmieji gali įrodyti, kad pastarieji žinojo apie šiuos dokumentus ir aktus. Tačiau tretieji asmenys visada gali remtis dokumentais arba aktais, kurie nebuvo atskleisti, jeigu tai, kad šie dokumentai arba aktai nebuvo atskleisti, nepanaikina jų poveikio.

Įstatymo Nr. 265/2022 16 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus įmonių registro biuras elektroniniu būdu nusiunčia į Rumunijos oficialųjį leidinį, kad jie būtų paskelbti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo registracijos įmonių registre dienos.

Jei įmonių registre esantys įrašais nesutampa su įmonių registre įregistruotų komercinės veiklos subjektų byloje esančiuose dokumentuose pateiktas įrašais, registre esantiems įrašams teikiama pirmenybė, kaip numatyta įstatymo Nr. 265/2022 8 straipsnyje.

Kalbant apie biuletenyje arba, jei taikytina, Rumunijos oficialiajame leidinyje paskelbtus dokumentus ir informaciją, jei yra neatitikimų tarp jų ir registre esančių dokumentų, pirmenybė teikiama pastariesiems.

Jei minėtas neatitikimas atsiranda dėl priežasčių, kurios nėra priskirtinos atitinkamam komercinės veiklos subjektui, įmonių registro biuras arba, jei taikytina, viešoji įstaiga „Monitorul Oficial“ ištaisys įrašą registre, t. y. ji komercinės veiklos subjekto prašymu savo sąskaita iš naujo paskelbs ištaisytą tekstą kaip išrašą.

Kas atsakingas už įrašų tikslumą?

Pagal įstatymą reikalaujami dokumentai ir aktai į įmonių registrą, jei tai taikytina, įtraukiami fizinių ir (arba) juridinių asmenų, kuriems taikoma registracijos pareiga, prašymu, kitų suinteresuotųjų šalių prašymu arba savo iniciatyva.

Vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti įstatymo Nr. 265/2022 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti komercinės veiklos subjektai prašo, kad su dokumentais ir aktais, kurie privalo būti registruojami pagal įstatymą, susiję įrašai būtų įrašyti į registrą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šių dokumentų parengimo arba aktų, kurie privalo būti registruojami, atlikimo datos.

Įstatyme numatytais atvejais įrašai į registrą taip pat įtraukiami suinteresuotųjų šalių prašymu, o jis turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią jie sužinojo apie privalomą registruoti dokumentą arba aktą.

Pareiškėjas ir, jei aktualu, jo teisėti atstovai yra atsakingi pagal įstatymą už registracijos prašyme ir jį pagrindžiančiuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisėtumą, autentiškumą ir tikslumą.

Pagal įstatymo Nr. 265/2022 5 straipsnio 1 dalį registracija įmonių registre grindžiama registratoriaus nurodymu dėl prašymų dėl registracijos įvertinimu arba, jei taikytina, galutiniu teismo sprendimu arba vykdomuoju sprendimu, kaip numatyta įstatyme. Jei registracija vykdoma teismo nurodymu, tai taip pat gali būti atliekama remiantis procesiniu dokumentu, kuriame pateikta teismo sprendimo rezoliucinė dalis.

Pagal įstatymo Nr. 265/2022 107 straipsnį, jei registruotis privalantiems komercinės veiklos subjektams taikomi teisiniai reikalavimai dėl steigimo, įregistravimo, organizavimo ir veikimo buvo įvykdyti, registratorius išduoda nurodymą priimti prašymą dėl registracijos per vieną darbo dieną nuo šio prašymo įregistravimo įmonių registro biure arba, jei taikytina, nuo visų įregistravimo ir registracijos formalumų atlikimo ir visų dokumentų bei informacijos gavimo pagal registratoriaus nurodymą.

Įrašo įregistravimo įmonių registre data yra šio įrašo įsigaliojimo data.

Įrašai įmonių registre registruojami per 24 valandas nuo registratoriaus išduoto nurodymo dienos.

Juridiniai asmenys juridinio asmens statusą įgyja įregistravimo įmonių registre įsigaliojimo dieną.

Registratoriaus nurodymas privalo būti vykdomas, jei įstatyme nėra numatyta kitaip, ir gali būti ginčijamas tik pagal skundo procedūrą. Pateikus skundą vykdymas nesustabdomas. Procedūras, pagal kurias priimamas sprendimas įtraukti įrašą į įmonių registrą, vykdo ORCT darbuotojai.

Duomenų apsaugos procedūros

Su duomenų subjekto teisėmis į jo asmens duomenų skelbimą ir saugojimą susijusios procedūros

Vykdydami savo pareigas, nustatytas teisės aktuose, kuriais reglamentuojama įmonių registro veikla, Nacionalinio įmonių registro biuras ir prie teismų priskirti įmonių registro biurai / teritoriniai biurai renka ir tvarko duomenis ir informaciją, įskaitant asmens duomenis, kuriems taikomos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) duomenų apsaugos nuostatos.

Būdamas asmens duomenų valdytoju Nacionalinis įmonių registro biuras ėmėsi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų atitiktį visoms teisinėms nuostatoms dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo.

Fizinio asmens duomenys renkami baigtiniams, konkretiems ir teisėtiems tikslams, o vėliau nėra tvarkomi jokiu su tais tikslais nesuderinamu būdu (ribojimo pagal tikslą principas).

Asmens duomenys, kuriuos pareiškėjai pateikė užpildydami / pateikdami prašymus ir pateikdami aktus / dokumentus jiems pagrįsti, yra tvarkomi siekiant įvykdyti pagrindinius konkrečius įmonių registro įsipareigojimus / pareigas / funkcijas.

Centriniame kompiuterizuotame įmonių registre / integruotoje informacinėje sistemoje užregistruota informacija saugoma neribotą laikotarpį. Prašymai dėl registracijos (formos) įmonių registre, pateikiami dėl komercinės veiklos subjekto įregistravimo, duomenų apie komercinės veiklos subjektų dokumentus ir aktus įrašymo į registrą ir jiems pagrįsti pateikti dokumentai archyvuojami komercinės veiklos subjekto byloje (popieriniu ir elektroniniu formatais).

Dokumentai, kurie buvo išduoti dėl duomenų įrašymo į įmonių registrą ir kuriuos parengė pagalbos skyriaus darbuotojai, skelbiami laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir tokius skelbiamus duomenis sudaro tik suinteresuotųjų asmenų vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė ir gyvenamoji šalis, nebent įstatyme nurodyta kitaip.

Viešai skelbtina informacija apie fizinių asmenų, vykdančių tam tikrus įgaliojimus arba einančių pareigas įmonių registre registruotame komercinės veiklos subjekte, asmens duomenis yra ši: pavardė ir vardas, gimimo data ir vieta, pilietybė ir gyvenamoji šalis, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra subjektas, turintis prieigą prie asmens duomenų pagal įstatymą.

Įmonių registre registruoto komercinės veiklos subjekto byloje esančių dokumentų, kurie yra išduodami pareiškėjams, kopijose arba patvirtintose kopijose nurodoma tik ši informacija: šiuose dokumentuose nurodytų asmenų pavardė ir vardas, gimimo data ir vieta, pilietybė ir gyvenamoji šalis, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra subjektas, turintis prieigą prie asmens duomenų pagal įstatymą.

Keitimasis informacija su valdžios institucijomis ir kitomis institucijomis pagal bendradarbiavimo protokolus, sudarytus siekiant laikytis aiškios įstatyminės pareigos, turi atitikti asmenų apsaugos taisykles, susijusias su asmens duomenų tvarkymu ir laisvu tokių duomenų judėjimu.

Valstybės institucijų ir kitų institucijų, su kuriomis ONRC sudaro bendradarbiavimo protokolus, sąrašas skelbiamas ONRC interneto svetainėje.

Pateikta informacija, ankstesni įrašai ir ONRC bei įmonių registro biurų išduotos pažymos, taip pat dokumentų, pateiktų pagrindžiant prašymus dėl registracijos, kopijos arba patvirtintos kopijos apima visus įmonių registre įregistruotus asmens duomenis, jeigu tokie duomenys perduodami duomenų subjektų arba kompetentingų valdžios ar kitų institucijų prašymu pagal įstatyminę pareigą, įstatyminės pareigos laikymosi arba pareigų vykdymo tikslais, tačiau pagal įstatymo Nr. 265/2022 11 straipsnio 1 dalį kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, įskaitant kitas viešojo sektoriaus institucijas, siunčiami tik šie duomenys: pavardė ir vardas, gimimo data ir vieta, pilietybė ir gyvenamoji šalis.

Nacionalinis įmonių registro biuras užtikrina, kad duomenų subjektai naudotųsi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 679/2016: teise gauti informaciją, teise peržiūrėti, ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, teise apriboti jų tvarkymą, teise į duomenų perkeliamumą, teise prieštarauti, teise nesutikti, kad sprendimas būtų priimtas remiantis vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, teise pateikti skundą Nacionalinei asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Norint pasinaudoti pirmiau išvardytomis teisėmis, laikantis Reglamente (ES) Nr. 679/2016 nustatytų reikalavimų ir išimčių, galima išsiųsti tinkamai pasirašytą rašytinį prašymą su tinkamai nurodyta data paštu šiuo adresu: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, pašto kodas: 030837 arba e. paštu: datepersonale@onrc.ro.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 37 straipsnį institucijoje yra paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas; jo kontaktiniai duomenys paskelbti interneto svetainės skiltyje Asmens duomenys.

Kontaktiniai duomenys

Kontaktiniai duomenys pateikti čia.

Susijusios nuorodos

Rumunijos įmonių registro oficiali interneto svetainė

Rumunijos nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalas

Paskutinis naujinimas: 03/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.