ES šalių įmonių registrai

Slovakija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovakijos verslo registras.

Turinį pateikė
Slovakija

Kokia informacija kaupiama verslo registre?

Obchodný register (verslo registras) yra viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiama privalomoji informacija apie verslininkus, įmones ir kitus juridinius asmenis, jei tai nustatyta atskirais teisės aktais.

Programavimo ir techniniu požiūriu sąrašą tvarko Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Verslo registrą tvarko registrų teismai (registrové súdy) (apylinkės teismai, veikiantys prie apygardos teismo).

Ar Slovakijos verslo registro informacija nemokama?

Verslo registro ir dokumentų registro informacija prieinama visiems. Prieiga prie verslo registro ir išrašai iš jo yra teikiami už mokestį.

Tačiau jei pareiškėjas paprašo elektroninio išrašo iš verslo registro ar deponuoto dokumento elektroninės kopijos (arba elektroninio patvirtinimo, kad konkretus dokumentas nėra deponuotas verslo registre), registrų teismas atitinkamus dokumentus išduoda elektroniniu būdu ir nemokamai.

Taip pat galima prašyti išduoti nemokamą išrašą iš verslo registro, deponuoto dokumento kopiją arba patvirtinimą, kad konkretus dokumentas nėra deponuotas verslo registre naudojantis centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema (Verslo registrų sąveikos sistema, BRIS).

Kaip atlikti paiešką verslo registre?

Paiešką galima atlikti slovakų ir anglų kalbomis.

Verslo registre (obchodný register) galima atlikti paiešką pagal:

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Įstatyme Nr. 513/1991 (Prekybos kodekse), su pakeitimais, nustatyta, nuo kada galima remtis duomenimis iš verslo registro ir, tam tikrais atvejais, jame deponuotų dokumentų turiniu.

Verslo registre užfiksuoti duomenys trečiųjų šalių atžvilgiu galioja nuo jų paskelbimo. Jei įstatymais nustatyta, kad tam tikras dokumentas turi būti paskelbtas, jo turinys trečiųjų šalių atžvilgiu įsigalioja nuo tada, kai Prekybos leidinyje paskelbiama apie to dokumento deponavimą dokumentų registre.

Nuo šio momento trečiosios šalys jau gali remtis paskelbtais duomenimis ir dokumentų turiniu. Tačiau ši taisyklė negalioja, jei registruotasis asmuo gali įrodyti, kad trečioji šalis anksčiau žinojo apie tuos duomenis ar dokumentų turinį.

Vis dėlto tais atvejais, kai trečiosios šalys gali įrodyti anksčiau nežinojusios apie duomenis ar dokumentų turinį, registruotasis asmuo negali jų atžvilgiu remtis paskelbtais duomenimis ar dokumentų turiniu dar 15 dienų nuo jų paskelbimo.

Po šio termino galima remtis užregistruotais duomenimis ir dokumentų registre deponuotų dokumentų turiniu.

Trečiosios šalys gali remtis verslo registre dar neužfiksuotų ar dokumentų registre neįregistruotų dokumentų turiniu ar duomenimis, nebent nustatyta, kad jie įsigalioja tik po registracijos verslo registre.

Jei užregistruoti ir paskelbti duomenys arba deponuotų dokumentų turinys ir skelbimo tekstas nesutampa, registruotasis asmuo (įmonė) trečiųjų šalių atžvilgiu gali remtis tik paskelbta jų versija. Tačiau jis gali jais remtis, jei įrodo, kad trečioji šalis žinojo apie registruotų duomenų ar deponuotų dokumentų turinį.

Verslo registro istorija

Slovakijos verslo registras sukurtas 1992 m., priėmus Įstatymą Nr. 513/1991 dėl Prekybos kodekso – jis pakeitė iki tol veikusį įmonių registrą.

Prekybos kodeksu (§27–34 straipsniais) iki 2004 m. išplėsta verslow registro aprėptis.

2004 m. vasario 1 d. Įsigaliojus specialiajam įstatymui Nr. 530/2003 dėl verslo registro, kuriuo iš dalies pakeisti tam tikri kiti teisės aktai, verslo registrui pradėti taikyti nauji reikalavimai. Šiuo specialiuoju įstatymu iš dalies buvo panaikintos Prekybos kodekso nuostatos dėl verslo registro teisinės atsakomybės aspektų.

Dabar verslo registras tvarkomas elektroniniu būdu. Dokumentų registras turi ir dokumentinę, ir elektroninę versijas. (Nuo 2020 m. spalio 1 d. dokumentų registras tvarkomas elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai Verslo registro įstatymu Nr. 530/2003 nustatyta kitaip).

Susijusios nuorodos

Verslo registras

Slovakijos Respublikos verslo registras

Paskutinis naujinimas: 25/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.