Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Slovėnija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovėnijos įmonių registras

Turinį pateikė
Slovėnija

Ką siūlo Slovėnijos įmonių registras?

Slovėnijos įmonių registrą (PRS) tvarko Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Slovėnijos įmonių registras yra centrinė vieša duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie visas įmones, turinčias registruotą buveinę Slovėnijoje ir vykdančias veiklą, kuria siekiama pelno, arba ne pelno veiklą, ir informacija apie patronuojamąsias įmones bei kitus minėtų įmonių padalinius. Registre taip pat kaupiama informacija apie užsienio įmonių patronuojamąsias įmones, vykdančias veiklą Slovėnijoje. Registre registruojami šių kategorijų subjektai:

 • bendrovės (partnerystės ir korporacijos),
 • individualūs komercinės veiklos subjektai,
 • viešosios teisės reguliuojami juridiniai asmenys,
 • privatinės teisės reguliuojami juridiniai asmenys,
 • bendrijos,
 • registruojamą ar reguliuojamą veiklą vykdantys fiziniai asmenys,
 • patronuojamosios įmonės ir kiti įmonių padaliniai,
 • užsienio įmonių pagrindinės buveinės,
 • kiti vienetai.

Kiekviename Slovėnijos įmonių registro įraše pateikiami įvairūs registracijos duomenys (identifikacijos numeris, įmonės pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas, atstovų ir steigėjų duomenys ir kt.).

 • tiesioginė prieiga prie informacijos per ePRS programą ir
 • informacijos teikimas tolesniam naudojimui.

Kas jį sudaro?

ePRS programa

Naudodamiesi ePRS programa, naudotojai gali gauti informaciją apie atskirus Slovėnijos įmonių registro įrašus dėl ekonominę veiklą Slovėnijos Respublikoje vykdančių subjektų.

Ar Slovėnijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga yra nemokama, tačiau naudotojai turi prisijungti prie portalo (nauji naudotojai pirmiausia turi užsiregistruoti).

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos įmonių registre?

Naudotojai turi prisijungti prie portalo, kad galėtų atlikti paiešką registre. Informaciją galima gauti įvedus paieškos kriterijus į vieną ar daugiau laukelių arba pasirinkus paieškos kriterijus išskleidžiamajame meniu. Paieškos kriterijus gali būti bet kuri informacija, jos dalis (žodis) ar žodžio pradžia. Paiešką galima vykdyti pagal identifikacijos numerį, mokesčių mokėtojo kodą, įmonės pavadinimą, gatvės pavadinimą ir numerį, savivaldybę ir kt.

Atnaujinimas

Duomenys atnaujinami kasdien.

Informacijos teikimas tolesniam naudojimui:

AJPES siūlo šias įmonių registro informacijos, skirtos tolesniam naudojimui, teikimo paslaugas:

 • išsamios ar trumpos informacijos apie visus įrašus pristatymas kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį;
 • išsamios ar trumpos informacijos apie teismo registre įrašytas įmones pristatymas kas mėnesį;
 • išsamios ar trumpos informacijos apie individualias įmones pristatymas kas mėnesį;
 • išsamios, trumpos ar būtiniausios informacijos pristatymas internetu;
 • išsamios ar trumpos informacijos pristatymas pagal konkretų užsakymą;
 • surinktos informacijos apdorojimas pagal naudotojo nustatytus kriterijus (skaitmeniniai duomenys).

Kas tris mėnesius AJPES suteikia galimybę XML formatu nemokamai gauti viso Slovėnijos įmonių registro apžvalginę ataskaitą pagal nustatytus informacijos, skirtos tolesniam naudojimui, pasirinkimo kriterijus.

Kainos

Už viešos Slovėnijos įmonių registro informacijos tolesnį naudojimą AJPES ima nustatytus mokesčius −
mokesčių už viešos Slovėnijos įmonių registro informacijos tolesnį panaudojimą tarifai (nuoroda į Slovėnijos teisės aktų bazę).

Ar į registrą įtraukti dokumentai yra patikimi?

Tretieji asmenys gali cituoti informaciją ir visų tipų dokumentus, išvardytus 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones, 2 straipsnyje, remiantis toliau nurodytais įstatymais.

Bendrovių įstatymas (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Oficialusis Slovėnijos Respublikos leidinys (UL RS), Nr. 65/09 – oficiali konsoliduota versija, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Konstitucinio teismo sprendimas ir 82/13, toliau – ZGD-1); tai pamatinis įstatymas, nustatantis pagrindines taisykles dėl bendrovių teisinio statuso, dėl bendrovių, individualių komercinės veiklos subjektų, susijusių asmenų, ekonominių interesų grupių ir užsienio bendrovių patronuojamų bendrovių įsteigimo ir veiklos ir dėl bet kokių jų teisinio statuso pakeitimų.

Teismo registro įstatymas (Zakon o sodnem registru) (UL RS, Nr. 54/07 – oficiali konsoliduota versija, 65/08, 49/09 ir 82/13 - ZGD-1H, toliau – ZSReg); jis reglamentuoja teismo registrą, apibrėžia į teismo registrą įtraukiamą informaciją, procedūrines taisykles, pagal kurias kompetentingas teismas priima sprendimą dėl teismo registro įrašų, ir AJPES skirtas teismo registro administravimo taisykles. Šis įstatymas taip pat reglamentuoja vieno langelio (Vse na enem mestu) sistemos veikimo procedūras.

Slovėnijos įmonių registro įstatymas (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, Nr. 49/06 ir 33/07 – ZSReg-B, toliau – ZPRS-1); jis reglamentuoja Slovėnijos įmonių registro tvarkymą ir administravimą, apibrėžia įmonių registro įrašus, jų identifikacinius duomenis ir tokių identifikacinių duomenų privalomą naudojimą, įmonių registro turinį ir į registrą įtraukiamos informacijos gavimą, taip pat apibrėžia registro įrašų kūrimo tvarką, informaciją, kurią registro administratorius įtraukia į įrašą arba nustato, įmonių registro duomenų naudojimą ir dokumentų saugojimą.

Ar Slovėnijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokamas, tačiau naudotojai turi prisijungti prie portalo.

Susijusios nuorodos

įmonių registras (slovėnų k.), įmonių registras (anglų k.)

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.