Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanų.
Swipe to change

ES šalių įmonių registrai

Ispanija

Ispanijoje registro tvarkytojai (Registradores) yra atsakingi už šiuos registrus: Nekilnojamojo turto registrus (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), kurie paprastai vadinami nuosavybės registrais (Registros de la Propiedad). Kilnojamojo turto registrus (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles). Įmonių registrus (Registros Mercantiles). Bendrųjų sutarčių sąlygų registrą (Registro de Condiciones Generales de la Contratación) Nekilnojamojo turto registro aprašymą ir susijusias nuorodas rasite e. teisingumo portalo skyriuje, skirtame nekilnojamojo turto registrams. Šiame puslapyje pateikiamas: Ispanijos įmonių registro aprašymas ir susijusios nuorodos. Trumpas kilnojamojo turto registro aprašymas ir susijusios nuorodos. Trumpas bendrųjų sutarčių sąlygų registro aprašymas ir susijusios nuorodos.

Turinį pateikė
Ispanija

Ką užtikrina Ispanijos įmonių registras?

Jis užtikrina teisinį ir ekonominį tikrumą.

Toliau aprašomos pagrindinės Ispanijos įmonių registro sistemos savybės.

1. Įmonių registro paskirtis

1.1. Įmonių registruose registruojama:

 • individualios įmonės;
 • komercinės įmonės;
 • ne pelno organizacijos
 • kredito ir draudimo įmonės, taip pat savitarpio garantijų bendrovės;
 • kolektyvinio investavimo subjektai;
 • ekonominių interesų grupės;
 • taupomieji bankai;
 • pensijų fondai;
 • bet kokių pirmiau nurodytų subjektų filialai;
 • užsienio įmonių filialai;
 • užsienio bendrovės, perkėlusios savo būstinę į Ispanijos teritoriją;
 • visi ūkio subjektai, vykdantys komercinę veiklą, jeigu jų pirkimai, tarpininkaujant atlikti sandoriai arba pardavimai viršija 600 000 eurų.

1.2. Įmonių registro veiklos sritys

 • Bendrovių dokumentai. Ūkio subjekto steigimo aktas yra pirmasis bendrovės istorijos įrašas registre. Vėliau daromi įrašai, susiję su bendrovės dokumentais ir sandoriais (pavyzdžiui, įstatinio kapitalo didinimu arba mažinimu, valdybos sudėties pakeitimais, administratorių arba direktorių paskyrimu ir atleidimu iš pareigų, nemokumo procesais, skundais dėl bendrovės valdymo organų sprendimų ir kt.).
 • Apskaitos dokumentai. Verslininkai ir bendrovės turi tvarkyti apskaitos dokumentus ir pateikti juos vietos įmonių registro tvarkytojui patvirtinti. Apskaitos dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos. Bendrovės, kurių finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d., turi juos pateikti iki gegužės 31 d.
 • Įmonių ir kitų subjektų finansinių ataskaitų rinkinys. Metines finansines ataskaitas privaloma rengti pagal Bendrąjį apskaitos tvarkymo planą (Plan General Contable). Partneriai arba akcininkai turi jas patvirtinti per šešis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos. Patvirtinus metines finansines ataskaitas, jos per vieną mėnesį turi būti pateiktos patvirtinti vietos įmonių registrui. Paprastai bendrovės, kurių finansiniai metai pasibaigia gruodžio 31 d. ir kurios savo finansines ataskaitas patvirtina iki birželio 30 d., jas turi pateikti iki liepos 30 d.
 • Prašymų paskirti auditorius ir ekspertus tvarkymas. Bet kuris akcininkas, kuriam priklauso 5 proc. bendrovės akcijų, turi teisę per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos prašyti, kad vietos įmonių registras paskirtų auditorių. Bendrovių, kurių finansiniai metai pasibaigia gruodžio 31 d., dalininkai arba akcininkai, kuriems priklauso ne mažiau negu 5 proc. akcijų, turi paprašyti paskirti auditorių iki kitų metų kovo 31 d. Jie taip pat gali prašyti vietos įmonių registro tvarkytojo paskirti ekspertus tais atvejais, kai sujungimo arba padalijimo atveju turi būti atlikti įnašai natūra.

2. Teisinis aiškumas Ispanijos įmonių registre

Įmonių registras – tai pagrindinė verslo veiklos registravimo priemonė. Tai ekonomikos plėtrai ypač svarbus sandorių išlaidų mažinimo būdas.

Įrašai registre atliekami po patikrinimų: tinkinamas dokumentų ir bendrovių sutarčių turinio teisėtumas ir jų galiojimas, sudarančių asmenų veiksnumas ir teisės.

Registro tvarkytojo atliekami patikrinimai suteikia įrašams teisinę galią

 1. Registro turinys yra tikslus ir galiojantis.
 2. Užregistruotais aktais gali remtis sąžiningos trečiosios šalys.
 3. Registro įrašus užtikrina teismai ir jie galioja, jeigu teismo sprendimu nėra pripažįstami netiksliais arba negaliojančiais.
 4. Sprendimas, kuriuo įrašai pripažįstami netiksliais arba negaliojančiais, neturi poveikio sąžiningų trečiųjų šalių teisėtai įgytoms teisėms.

Taip bendrovės, piliečiai ir valstybės institucijos išvengia didelių sandorių išlaidų, nes gali naudotis patvirtinta informacija apie ūkio subjektus, su kuriais ketina sudaryti sutartinius santykius, ir apie jų teisinę bei ekonomę padėtį.

3. Registracijos procedūra

Norint atlikti įrašą įmonių registre, būtinas patvirtinimas. Dokumentus gali patvirtinti notarai, teismai arba administracinės institucijos. Privatūs dokumentai gali būti įtraukti į registrą tik įstatyme nustatytais konkrečiais atvejais vadovaujantis įmonių registro taisyklėmis. Pavyzdžiui, į registrą gali būti įtraukti šie privatūs dokumentai: ne laivybos pramonėje veikiančio individualaus verslininko registracija; prievolės nustatymas ir nutraukimas, administratorių, likvidatorių ir auditorių paskyrimas ir atleidimas iš pareigų.

Būtina kreiptis, kad būtų padarytas įrašas registre. Tai reiškia, kad, išskyrus išimtinius atvejus, registraciją inicijuoja įrašą padaryti norintis asmuo.

Ar įmonių registru Ispanijoje galima naudotis nemokamai?

Ispanijos įmonių registras nėra nemokamas.

Registracijos ir paskelbimo įkainiai nustatyti Įmonių registro tvarkytojų įkainiuose ir Įmonių registro taisyklėse.

Registravimo įkainiai nustatyti atsižvelgiant į skirtingus veiksnius ir juos galima rasti Įmonių registro tvarkytojų įkainiuose.

Paskelbimo įkainiai – 1,20–24 eurai. Juos galima rasti Įmonių registro tvarkytojų įkainių sąraše arba Ispanijos registrų tvarkytojų asociacijos interneto svetainėje.

Kaip ieškoti informacijos Ispanijos įmonių registre?

1. Viešas registro pobūdis

Įmonių registras yra viešas. Registro įrašų turinį tvarko registro tvarkytojas.

2. Registro išrašas

Aprašymas. Paprastas išrašas (nota simple) turi tik informacinę vertę ir nepatvirtina išrašo turinio. Jame pateikiama visa arba tam tikra informacija, susijusi su atitinkamu įrašu.

Kaip gauti paprastą išrašą. Yra du metodai:

 • Raštu. Asmeniškai pateikiant prašymą atitinkamam įmonių registrui,
 • Internetu. Naudokitės pirmąja iš puslapio apačioje pateiktų nuorodų.

3. Patvirtintas išrašas

Aprašymas. Patvirtintas išrašas – tai registre esančios visos arba sutrumpintos registre esančios informacijos turinio kopija, perrašymas arba perkėlimas. Šis išrašas, kurį parengia ir pasirašo registro tvarkytojas, yra vienintelis įmonių registre esančio įrašo patvirtinimo būdas. Registro tvarkytojai taip pat gali patvirtinti dokumentus, kurie yra saugomi arba laikomi registro archyve.

Kaip gauti patvirtintą išrašą. Patvirtintą išrašą galima gauti tik pateikus raštišką prašymą popieriuje. Prašymą galite pateikti asmeniškai, paštu, faksu arba kitomis priemonėmis. Gali būti išduoti ir el. įrašai su pripažintu registro tvarkytojo e. parašu.

4. Paieška įmonių registre internetu

Žr. toliau pateiktas „Naudingas nuorodas“. Procedūra labai paprasta, tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais.

Jeigu nesate registruotas vartotojas arba neturite Registrų tvarkytojų asociacijos išduoto skaitmeninio sertifikato, interneto svetainėje suteikiama galimybė mokėti kredito kortele:

 • Pasirinkite „card payments“ (mokėti kortele). Turite įrašyti savo kredito kortelės duomenis.
 • Spauskite „Enter“ (patvirtinti).

Šiame puslapyje galite pasirinkti: nekilnojamojo turto registrą, įmonių registrą, kilnojamojo turto registrą arba bendrųjų sutarčių sąlygų registrą. Pasirinkite „Publicidad Mercantil” (viešieji komerciniai įrašai).

 • Pasirinkite jus dominančią sritį.

Šioje interneto svetainėje bet kuris asmuo gali naudotis interaktyvia Registrų tvarkytojų asociacijos teikiama informacija realiuoju laiku. Tam tikra informacija apie bendroves, įskaitant tikslų įregistruotų metinių finansinių ataskaitų turinį, pateikiama pagal pareikalavimą ištisą parą, 365 dienas per metus. Ši įregistruotų bendrovės dokumentų informacija yra atnaujinama ir teisinga.

Ar dokumentai registre yra patikimi?

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos į Direktyvą 2009/101/EB buvo įterptas 3a straipsnis, kuriuo valstybės narės užtikrina, kad būtų prieinama atnaujinta informacija, kurioje būtų paaiškintos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tretieji asmenys,vadovaudamiesi 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, gali remtis 2 straipsnyje nurodytais duomenimis ir kiekvienos rūšies dokumentu. Konkrečiai valstybės narės privalo pateikti šią informaciją, kad ji būtų paskelbta Europos e. teisingumo portale, vadovaujantis šio portalo taisyklėmis ir techniniais reikalavimais. Minėta informacija susijusi su kiekvienoje teisinėje sistemoje naudojamais būdais, kaip pateikti prašymą susipažinti su direktyvos 2 straipsnyje nurodytais duomenimis, ir su registre įregistruotų aktų vykdymo užtikrinimu trečiųjų asmenų atžvilgiu.

Direktyvos 2 straipsnyje nurodyti duomenys skelbiami Ispanijos įmonių registre, kuriam taikomi šie principai: asmens duomenų, viešo sertifikavimo, teisėtumo, legitimumo, viešosios valdžios,vykdymo užtikrinimo, teisių perleidimo ir viešumo.

Įstatymo 14/2013 dėl paramos verslininkams ir tarptautinimo 19 straipsnyje ir jo Papildomoje nuostatoje Nr. 13 nustatyta, kad pagal įstatymą įmonių registras turi būti elektroninis, ir tai turi būti viena IT sistema.

Įmonių registre saugoma informacija pateikiama sertifikate arba išraše.

Įmonių registro išduodamas sertifikatas yra vienintelis būdas, kaip užtikrinti šių įrašų autentiškumą, o nuoroda į šį sertifikatą pateikta Prekybos kodekso 23 straipsnio 1 dalyje ir Įmonių registro reglamento 12 ir 77 straipsniuose.

Įmonių registro reglamento 12 ir 78 straipsniai reglamentuoja visų ar dalies į registrą įtrauktų duomenų išrašus.

Registru galima naudotis internetu, kaip nurodyta to paties reglamento 79 straipsnyje.

Pagal Prekybos kodekso 23 straipsnio 4 dalį ir Įmonių registro reglamento 80 straipsnį taikomos ir Hipotekos įstatymo normos dėl viešumo, būtent 221, 222, 222a, 227 ir 248 straipsniai, leidžiantys informaciją skelbti elektroniniu būdu. Įstatymo 24/2001 110 straipsnio 1 dalis reglamentuoja registro tvarkytojo prievolę teikiant informaciją naudoti e. parašą ir yra taip pat taikoma įmonių registrams, kiek tai susiję su elektroninių, IT ir skaitmeninių priemonių integravimu (106–115 str.).

Pagal Įmonių registro reglamento 379 straipsnį Centrinio įmonių registro paskirtis – tvarkyti įmonių registrų perduodamus duomenų, registruoti ir skelbti juos tik informacijos tikslais, saugoti ir skelbti subjektų ir juridinių asmenų duomenis, spausdinti Įmonių registro oficialųjį leidinį, tvarkyti įmonių ir subjektų, kurie perkėlė savo registruotas buveines iš Ispanijos, tačiau neprarado Ispanijos pilietybės, registrą ir skelbti Reglamento (EB) Nr. 2157/2001 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Centrinis įmonių registras gali išduoti išrašus pagal Prekybos kodekso 23 straipsnį ir Įmonių registro reglamento 382 straipsnį ir tik tuos sertifikatus, kurie yra susiję su įregistruotų įmonių pavadinimais.

Prašymą dėl informacijos paskelbimo galima pateikti paštu, faksu arba panašiu būdu.

Ispanijos registrų tvarkytojų svetainėje naudodamiesi paieškos priemone FLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) galite paprašyti pateikti informacijos apie įregistruotus subjektus.

Kalbant apie vykdymo užtikrinimą, Įmonių registro reglamento 9 straipsnyje nustatyta, kad: „1. Aktai, kuriuos privaloma užregistruoti, gali būti vykdomi tik bona fide trečiųjų asmenų atžvilgiu, kai tik aktai paskelbiami Įmonių registro oficialiajame leidinyje. Tačiau pačios registracijos pasekmės lieka galioti. 2. Jeigu per penkiolika dienų nuo paskelbimo įvykdoma sandorių, įregistruoti ir paskelbti aktai negali galioti trečiųjų asmenų atžvilgiu. 3. Jeigu paskelbta informacija nesutampa su įregistruotais duomenimis, bona fide trečiosios šalys gali remtis paskelbta informacija, jeigu ji joms yra palankesnė. Už nesutapimą atsakinga šalis privalo atlyginti kitos šalies patirtą žalą. 4. Trečioji šalis laikoma bona fide, kol neįrodoma, kad ji žinojo apie registruotiną, tačiau neužregistruotą aktą, apie užregistruotą, bet nepaskelbtą aktą arba apie skelbimo turinio ir registracijos įrašo turinio nesutapimą.

Daugiau informacijos rasite šiose interneto svetainėse:

Ispanijos įmonių registro istorija

1. Istorija

Teisės aktų, kuriais reglamentuojamas dabartinių Ispanijos įmonių registras, ištakos:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), kuriame buvo įsteigtas imatrikuliacijos numerių ir laivų vėliavų registras;
 • 1885 m. Komercinis kodeksas (Código de Comercio);
 • Laikinosios taisyklės dėl 1885 m. įmonių registro įsteigimo ir vėlesnės 1919 m. bei 1956 m. gruodžio 14 d. taisyklės, pakeistos 1973 m. liepos 21 d. dekretu.

2. Teisės aktai, kuriais reglamentuojamas įmonių registras

Bendrosios taisyklės nustatytos 1885 m. rugpjūčio 22 d. Komerciniame kodekse. Nors jame įtvirtintos pagrindinės nuostatos, kuriomis reglamentuojamas įmonių registras, šios nuostatos daug kartų buvo pakeistos. Naujausias pakeitimas padarytas 1989 m. liepos 25 d. įstatymu Nr. 19/1989.

 • 2010 m. liepos 2 d. Karaliaus dekretas Nr. 1/2010 dėl akcinių bendrovių. 2009 m. balandžio 3 d. įstatymas Nr. 3/2009 dėl struktūrinių bendrovių pakeitimų.
 • Tam tikri teisės aktai dėl bendrovių pagal veiklos sektorius (finansų įstaigos, draudimo bendrovės, elektros energijos sektorius, išperkamosios nuomos bendrovės ir kt.).
 • 1996 m. liepos 19 d. Įmonių registro taisyklės. Šiuo metu rengiama nauja taisyklių redakcija.

3. Sistema

Įmonių registras – tai viešoji įstaiga, veikianti visų Ispanijos provincijų sostinėse ir kituose įstatyme nurodytuose miestuose. Jį tvarko vienas arba keli įmonių registro tvarkytojai. Už registrą tiesiogiai atsakinga Teisingumo ministerija; visi su juo susiję klausimai pavedami spręsti Registrų ir notarų generaliniam direktoratui.

Registro tvarkytojas yra profesionalus teisės ekspertas, teikiantis paslaugas visuomenei savarankiškai klasifikuojantis ir tikrinantis visus įtrauktinus į registrą dokumentus.

Įmonių registras veikia kiekvienoje Ispanijos provincijos sostinėje ir Seutos, Meliljos, Ibisos, Mahono, Aresifės, Puerto del Rosarijaus, La Palmos Santa Kruso, La Gomeros San Sebastiano, Valverdės ir Santiago de Compostela miestuose. Centriniame įmonių registre registruojami bendrovių ir juridinių asmenų pavadinimai.

Bendrovės įgyja juridinio asmens statusą, kai yra įregistruojamos savo pagrindinės buveinės vietos įmonių registre, o tai reiškia, kad jų įrašymas registre yra privalomas ir yra steigimo proceso dalis.

Susijusios nuorodos

KILNOJAMOJO TURTO REGISTRAS

1. Kokia Ispanijos kilnojamojo turto registro paskirtis?

Jis užtikrina teisinį ir ekonominį tikrumą.

1.1. Ispanijos kilnojamojo turto registro paskirtis

Ispanijos kilnojamojo turto registre registruojamos kilnojamojo turto, kuris gali būti registruojamas, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės.

1.2. Koks kilnojamasis turtas gali būti registruojamas?

Gali būti registruojamas toks kilnojamasis turtas: motorinės transporto priemonės, vartojimo prekės, pramoninės mašinos, gamybinės patalpos, akcijos, žemės ūkio įranga ir gyvulių ūkiai bei kitos įstatyme nurodytos kilnojamojo turto rūšys.

Gali būti registruojamas tam tikras nematerialusis turtas ir teisės: pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės, filmų naudojimo teisės, administracinės licencijos ir paskolos.

1.3. Kokios su kilnojamuoju turtu susijusios teisės registruojamos?

Nuosavybės teisė, areštas, nuosavybės teisės pasilikimas, draudimas perduoti turtą, nekilnojamojo turto įkeitimas, įkeitimas be turto perdavimo ir kitas turtas, kuris pagal įstatymą gali būti registruojamas arba įrašytas į registrą.

2. Ispanijos kilnojamojo turto registro ypatybės

Tai valstybinis registras, už kurį atsakinga Teisingumo ministerija. Tai yra teisinis, o ne vien administracinis registras. Apskritai registracija yra savanoriška, tačiau registruotis naudinga atsižvelgiant į teigiamą registracijos poveikį. Nėra nustatyta oficialių registracijos reikalavimų: sutartys paprastai registruojamos kaip privatūs dokumentai ir kaip oficialūs pavyzdžiai. Taip pat taikoma patvirtinimo sistema, pagal kurią prieš registraciją registro tvarkytojas patikrina registruojamo aprašymo, pavadinimo ir akto teisėtumą.

3. Sistema

Registro formatas yra elektroninis ir popierinis.

Karaliaus dekretu Nr. 1828/1999 Ispanijos kilnojamojo turto registras padalytas į šešis skyrius:

 • laivų ir orlaivių:
 • automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių;
 • pramoninių mašinų, komercinių patalpų ir ilgalaikio turto;
 • kitų įkeičiamo turto garantijų;
 • kito kilnojamojo turto, kuris gali būti registruojamas;
 • bendrųjų sutarčių sąlygų registrą.

4. Ar Ispanijos kilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Ne. Registro įkainiai nustatyti 1999 m. liepos 20 d. įsakymu, kurio 36 straipsnyje nurodytos sumos, mokėtinos atsižvelgiant į registruojamo turto vertę:

 • iki 600 eurų vertės – 2,40 euro;
 • nuo 600 iki 6 000 eurų vertės – 6 eurai;
 • nuo 6 000 iki 12 000 eurų vertės – 10 eurų;
 • nuo 12 000 iki 18 000 eurų vertės – 13 eurų;
 • didesnės negu 18 000 eurų vertės – 1,20 euro už kiekvieną 3 000 eurų sumą arba tos sumos dalį.

Nekilnojamojo turto įkeitimui ir įkeitimui be turto perdavimo taikoma žemės kadastro įkainių sistema, todėl galioja šios sistemos įkainiai (žr. skyrių „Nekilnojamojo turto registras“).

Už šiame registre esančios informacijos suteikimą mokamas 3 eurų mokestis. Už patvirtintą išrašą mokama 6–24 eurai.

Taip pat taikomas tuo metu galiojantis PVM.

5. Paieška kilnojamojo turto registre internetu

Žr. toliau pateiktas „Naudingas nuorodas“. Procedūra labai paprasta, tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais.

Tada spustelėkite “Acceso Registro Electrónico” (prisijungti prie elektroninio registro). Jeigu nesate registruotas naudotojas arba neturite anksčiau Registrų tvarkytojų asociacijos išduoto skaitmeninio sertifikato, interneto svetainėje jums siūloma galimybė sumokėti kredito kortele:

 • Pasirinkite „card payments“ (mokėti kortele). Turite įrašyti savo kredito kortelės duomenis.
 • Spauskite „Enter“ (patvirtinti).

Šiame puslapyje galite pasirinkti: nekilnojamojo turto registrą, įmonių registrą, kilnojamojo turto registrą arba bendrųjų sutarčių sąlygų registrą. Pasirinkite “Publicidad Bienes Muebles” (viešieji kilnojamojo turto įrašai).

 • Pasirinkite jus dominančią sritį.

6. Naudingos nuorodos

BENDRŲJŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ REGISTRAS

1. Kokia Ispanijos bendrųjų sutarčių sąlygų registro paskirtis?

Šiame registre saugomi asmenų, sudarančių sutartis su fiziniais arba juridiniais asmenimis pagal bendrąsias sutarčių sąlygas, interesai. Taip privatiems teisiniams sandoriams užtikrinamas didesnis saugumas ir suteikiama galimybė išvengti ginčų.

1.2. Ispanijos bendrųjų sutarčių sąlygų registro paskirtis

Bendrųjų sutarčių sąlygų registro tikslai:

1. Bendrųjų sutarčių sąlygų deponavimas

Bendrosios sutarčių sąlygos – tai vienašališkai vienos iš sutarties šalių parengti sutarties straipsniai (standartiniai straipsniai), skirti naudoti keliose sutartyse. Tai dažniausiai būna sąlygos, dėl kurių atskirai nebuvo derėtasi. Jos turi būti sąžiningos.

Iš esmės šiame registre registruojamos ne visos bendrosios sutarčių sąlygos, nepaisant to, kad registru lengva naudotis. Bendrųjų sutarčių sąlygų registravimas yra savanoriškas, išskyrus tokį registravimą vyriausybės nustatytuose konkrečiuose sektoriuose.

Tuo atveju, kai bendrosios sutarties sąlygos yra deponuotos, jas deponavusi šalis, sudarydama naujas sutartis, dažnai nurodo, kad sąlygos yra deponuotos šiame registre. Tokiu atveju jos nekartojamos naujose sutartyse, o paprasčiausiai jose pateikiama nuoroda, kad jos deponuotos bendrųjų sutarčių sąlygų registre. Dažnai sutartis, kuriose nustatytos bendrosios sąlygos, pasirašę asmenys tiksliai nežino, kurios sąlygos yra privalomos, todėl ypač svarbu sužinoti, kokios buvo sutarties sąlygos, kaip asmuo jomis įsipareigojo, kaip jis vėliau gali būti nuo šių įsipareigojimų atleistas ir kokie yra to padariniai.

2. Teismų sprendimai, kuriais tam tikros standartinių sutarčių sąlygos pripažintos negaliojančiomis

Tai yra galutiniai teismo sprendimai, ieškovo naudai priimti privačių asmenų (pagal individualius ieškinius) arba vartotojų organizacijų, atstovaujančių tam tikram privačių asmenų skaičiui (pagal grupinius ieškinius), iškeltose bylose.

Kai galutinis teismo sprendimas yra įregistruotas, jis daro poveikį kitiems procesams dėl tokių pačių sutarčių sąlygų.

Vienu teismo sprendimu, kuriuo tam tikros sutarties sąlygos yra pripažintos nesąžiningomis, gali būti išspręsta tūkstančiai skundų ir, jeigu ta pati nesąžininga sąlyga bus naudojama vėliau ir bus susijusi su ta pačia šalimi, kuri pirmiau nustatė šias sąlygas, nebereikės kreiptis į teismą. Būtent todėl tokius teismo sprendimus svarbu paskelbti šiame registre.

Įregistravus registre, kad tam tikra sutarties sąlyga yra pripažinta negaliojančia, tai sukelia tam tikrų teisinių padarinių. Sutarties sąlygos įregistravimas kaip nesąžiningos daro poveikį ir trečiosioms šalims. Registre numatyta, kad tuo atveju, jeigu yra įregistruotas galutinis teismo sprendimas ir negaliojančiomis pagal individualų arba grupinį ieškinį pripažintos sutarties sąlygos ir toliau naudojamos, registro tvarkytojas, atsižvelgdamas į tai, kad šios sąlygos pakartotinai naudojamos, gali apie tai pranešti Teisingumo ministerijai.

2. Teisės aktai, kuriais reglamentuojamas bendrųjų sutarčių sąlygų registras

Bendrųjų sutarčių sąlygų registras įsteigtas 1998 m. remiantis Bendrųjų sutarčių sąlygų įstatymu. Registro tvarkymas pavestas turto ir įmonių registrų tvarkytojams. Šis registras yra kilnojamojo turto registro dalis.

3. Sistema

Bendrųjų sutarčių sąlygų registras – tai vienas iš kilnojamojo turto registro skyrių. Paiešką registre galima atlikti naudojantis šio puslapio apačioje pateiktomis nuorodomis.

4. Ar Ispanijos bendrųjų sutarčių sąlygų registru galima naudotis nemokamai?

Taip.

5. Paieška įmonių registre internetu

Žr. toliau pateiktas „Naudingas nuorodas“. Procedūra labai paprasta, tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais.

 • Adresas https://www.registradores.org
 • Tada spustelėkite „Paieška bendrųjų sutarčių sąlygų registre“.
 • Pasirinkite jus dominančią sritį.

6. Naudingos nuorodos

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.