ES šalių įmonių registrai

Švedija

Šiame skyriuje pateikiama Švedijos verslo registro apžvalga.

Turinį pateikė
Švedija

Nacionalinio registro istorija

Kada jis įkurtas?

1897 m. pradėtos registruoti įmonės.

1955 m. pradėti registruoti filialai. (1975 m. filialų registravimą perėmė Švedijos įmonių registro įstaiga).

2002 m. bankų ir draudimo įmonių registravimą iš Finansų priežiūros institucijos perėmė Švedijos įmonių registro įstaiga.

Kada jis suskaitmenintas?

Priklausomai nuo duomenų rūšies, informacija skaitmeninama nuo 1982 m. Nuo 2002 m. visa gaunama registro informacija konvertuojama į skaitmeninį formatą.

Taikytini teisės aktai

Visų pirma:

Aktiebolagslagen (Įmonių įstatymas) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (Įmonių potvarkis) (2005:559)

Årsredovisningslagen (Metinių finansinių ataskaitų įstatymas) (1995:1554)

Filiallagen (Filialų įstatymas) (1992:160)

Filialförordningen (Filialų potvarkis) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Bankinių ir finansinių operacijų įstatymas)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (Bankinių ir finansinių operacijų potvarkis)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (Metinių finansinių ataskaitų kredito institucijose ir investicinėse įmonėse įstatymas)

Försäkringsrörelselagen (Draudimo verslo įstatymas) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (Draudimo verslo potvarkis) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (Metinių finansinių ataskaitų draudimo įmonėse įstatymas)

Kokią informaciją pateikia siūlo registras?

Kas turi teisę naudotis registru?

Informaciją iš registro gali gauti kiekvienas asmuo, susisiekęs su Švedijos įmonių registro įstaiga arba apsilankęs interneto svetainėje arba Näringslivsregistret (įmonių registras).

Kokia informacija laikoma registre?

Kokie duomenys saugomi (kurie subjektai įrašomi į viešąjį registrą, informacija apie nemokumą, ataskaitos ir pan.)?

Laikoma informacija apima šiuos duomenis:

 • įmonės pavadinimą,
 • adresą,
 • registruotą buveinę,
 • organizacijos numerį,
 • informaciją apie direktorius (valdybos narius, įgaliotus pasirašančius asmenis, generalinį direktorių, auditorių ir pan.),
 • verslo veiklą.

(Išsamesnė informacija pateikta Įmonių potvarkio 2 skyriaus 14–17 skirsniuose, Filialų potvarkio 4 skirsnyje ir Bankinių ir finansinių operacijų potvarkio (2004:329) 4 skyriaus 19 skirsnyje.)

Kurie dokumentai pateikiami ir (arba) saugomi (bylos, dokumentų rinkiniai, įstatai, visuotinių susirinkimų protokolai ir pan.)?

Visi dokumentai kiekvienu atveju pateikiami pagal galiojančias taisykles, pavyzdžiui:

 • steigimo aktai,
 • įstatai,
 • metinės ataskaitos,
 • pranešimai,
 • visuotinių susirinkimų protokolai,
 • valdybos protokolai,
 • banko išrašai,
 • audito ataskaitos,
 • visi kiti reikalingi dokumentai.

Kaip galiu atlikti paiešką (ir kokie galimi paieškos kriterijai)?

Atvykus į vietą

Priėmimo skyriuje yra kompiuteris, kuriuo lankytojai gali vykdyti paiešką registre. Priėmimo skyriuje taip pat galite užsakyti dokumentus iš registro.

Registro interneto svetainėje

Iš interneto svetainės galite prisijungti prie:

 • registro, kuriame galima matyti, ar bendrovė pateikė savo metines ataskaitas, arba ieškoti konkretaus atvejo;
 • Näringslivsregistret elektroninės paslaugos (per kurią tam tikra informacija pateikiama nemokamai. Kitu atveju reikės užsiregistruoti kaip klientui);
 • Sök företagsinformation (Įmonės informacijos paieška) elektroninės paslaugos.

Kokie galimi paieškos kriterijai?

Galima ieškoti pagal organizacijos numerį, bylos numerį, ID numerį arba įmonės pavadinimą.

Kaip galiu gauti dokumentus?

Nemokami dokumentai

Švedijos įmonių registro įstaiga už dokumentus ima mokestį, nes tai yra iš surenkamų mokesčių finansuojama institucija.

Mokami dokumentai

Juos galima užsisakyti iš mūsų. Galima mokėti pagal sąskaitą faktūrą arba kortele.

Kaip galiu gauti iš registro dokumentų išrašą, patvirtintą kopiją ar nuorašą?

Užsisakydami iš mūsų, paskambinti mums arba parašydami mums e. paštu ar įprastu paštu. Galima mokėti pagal sąskaitą faktūrą arba kortele.

Registracijos procedūra

Kaip galiu pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti paraiškas registrui ir dokumentų sertifikatus, kokių rūšių dokumentus reikia pridėti)?

Atvykus į vietą

Paraiška ir atitinkamu atveju reikalingi dokumentai pateikiami popierine forma. Taip pat galima prisijungti prie verksamt.se ir įvesti atvejį naudojantis Švedijos įmonių registro įstaigos lankytojų kompiuteriais.

Internetu

Galima apsilankyti verksamt.se ir užregistruoti atvejį.

Kaip peržiūrimos pateiktos paraiškos?

Elektroninėmis paslaugomis (verksamt.se) pateiktiems atvejams atliekami įvairūs automatiniai patikrinimai. Per elektronines paslaugas kai kuriuos atvejus galima išspręsti automatiškai. Kiti, kurių elektroniniu būdu patikrinti negalima, persiunčiami darbuotojui tolesniam neautomatiniam patikrinimui. Darbuotojas tikrina ir popierinius dokumentus.

Registracijos teisinis poveikis

Įrašų poveikis trečiosioms šalims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Švedijos įmonių registro įstaigos saugomi įrašai yra vieši. Užregistruota informacija skelbiama nacionaliniame leidinyje Post- och Inrikes Tidningar. Registre užregistruota ir leidinyje Post- och Inrikes Tidningar paskelbta informacija laikoma viešai žinoma. Todėl ji yra prieinama viešai ir jos galima ieškoti.

Registro įrašo ir jo paskelbimo neatitikimai

Registracijai pateikta informacija užregistruojama ir paskelbiama. Jei vėliau paaiškėja, kad buvo užregistruota (ir paskelbta) netiksli informacija, ją gali reikėti ištaisyti.

Kas atsakingas už įrašų tikslumą?

Už savo pateiktą informaciją yra atsakingos įmonės. Švedijos įmonių registro įstaiga, patikrinusi teisėtumą, užregistruoja pateiktą informaciją.

Duomenų apsaugos procedūros

Su duomenų subjekto teisėmis į jo asmens duomenų skelbimą ir saugojimą susijusios procedūros

Savo įmonių registruose tvarkome valdybos narių ir kitų šalių asmens duomenis. Registrų paskirtis – teikti informaciją, pavyzdžiui, apie verslo veiklą, skolinimą, įmonių įsigijimus ir pardavimus, klientų registrų papildymus ar patikras. Informacija gali būti teikiama asmenims, įmonėms ar institucijoms, kurioms reikia informacijos savo veiklai.

Asmeninė informacija gali būti viešai pateikiama ir saugoma, jeigu ji susijusi su valdžios funkcijų vykdymu. Pagal teisės aktus, asmens duomenys turi būti registruojami.

Švedijos įmonių registro įstaiga yra duomenų valdytoja ir užtikrina, kad mūsų registruose saugomi asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos nuostatų ir konkrečių registrą reglamentuojančių taisyklių.

Švedijos įmonių registro įstaiga paskyrė duomenų apsaugos ombudsmeną siekdama užtikrinti, kad vykdant operacijas asmens duomenys būtų tvarkomi teisingai ir teisėtai.

Kontaktinė informacija

Švedijos įmonių registro įstaiga

Telefonas: +46 771670670 (arba +46 60184000) nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00 iki 15:00

E. paštas: bolagsverket@bolagsverket.se

Adresas vizitams: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ŠVEDIJA

Interneto svetainė: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Nuorodos

Elektroninės paslaugos: https://bolagsverket.se/en/fee

Elektroninės paslaugos: https://www.verksamt.se/web/international/services

Paskutinis naujinimas: 28/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.