Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

ES šalių įmonių registrai

Jungtinė Karalystė

Šiame skyriuje apžvelgiamas Jungtinės Karalystės įmonių registras.

Turinį pateikė
Jungtinė Karalystė

Kas tvarko Jungtinės Karalystės įmonių registrą?

Įmonių registrą Jungtinėje Karalystėje, įskaitant Angliją ir Velsą, Šiaurės Airiją bei Škotiją, tvarko Įmonių rūmai (Companies House).

Kokios informacijos galima rasti Įmonių rūmų interneto svetainėje?

Įmonių registre galima rasti informaciją apie bendroves, ribotos turtinės atsakomybės bendrijas, komanditines bendrijas, užsienio bendroves, EEIG (Europos ekonominių interesų grupes), tarpvalstybiniu mastu susijungusias bendroves bei Europos bendroves (lot. Societas Europea, SE). Daugiau informacijos apie dokumentų pateikimo reikalavimus galima rasti Įmonių rūmų (Companies House) svetainėje. Registre nėra informacijos apie individualias įmones, tikrąsias bendrijas ir įmonių pavadinimus.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie įmonių registro ir pagrindinių duomenų paieška yra nemokama.

Kaip atlikti paiešką Jungtinės Karalystės įmonių registre?

Informacijos apie bendroves Jungtinės Karalystės įmonių registre galima ieškoti Įmonių rūmų svetainėje, naudojantis „WebCHeck“ paslauga.

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Įmonių registratorius (registrar of companies)

Didžiąją dalį registre kaupiamos informacijos sudaro įmonių dokumentai, todėl šiame skirsnyje jie aptariami išsamiau.

Pagrindinis teisės aktas, kuriuo reglamentuojama Jungtinės Karalystės registrų veikla, yra 2006 m. Įmonių įstatymas (Companies Act). Įmonės ar jų įgalioti asmenys pagal šį įstatymą pateikia informaciją įmonių registratoriui. Šiuo etapu patikrinama, ar pateikta visa reikiama informacija, bet ne tai, ar ji teisinga. Priimdamas informaciją registratorius vadovaujasi sąžiningumo prezumpcija. Informacijos tikslumas netikrinamas ir netvirtinamas. Jei informacija atitinka reikalavimus, ji užregistruojama, o registro įrašas pateikiamas viešai prieigai. Registro vartotojai gali pasikliauti jame rastos informacijos patikimumu (su sąlyga, kad registrui pateikta informacija teisinga), išskyrus tam tikrų specifinių kategorijų informaciją.

Tam tikrų specifinių kategorijų informacijos užregistravimas turi teisinių pasekmių. Šią informaciją registro vartotojai gali laikyti patikima būtent ta forma, kokia ji įrašyta registre. Tai, be kita ko:

  • informacija apie įmonės įsteigimą (2006 m. Įmonių įstatymo 16 skirsnis);
  • registruotos buveinės adresas ir jo pakeitimai pagal 87 skirsnį;
  • įmonės pavadinimas ir jo pakeitimai pagal 81 skirsnį;
  • įmonės perregistravimas pakeičiant jos teisinį statusą, pvz., iš individualios įmonės į akcinę bendrovę (96, 101,104, 107 ir 111 skirsniai);
  • įmonės kapitalo sumažinimas (651 ir 665 skirsniai).

Už rimtus netikslumus registratoriui pateiktoje informacijoje gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos. Pagal 2006 m. įmonių įstatymo 1112 skirsnį neteisingos, klaidinančios ar apgaulingos informacijos pateikimas įmonių registratoriui, sąmoningai ar dėl neatsargumo, laikomas nusikalstama veika.

Įmonė negali imtis teisinių veiksmų prieš trečiąją šalį remdamasi tam tikrais konkrečiais faktais, jei apie juos nebuvo oficialiai pranešta arba jei galima įrodyti, kad trečioji šalis apie juos nežinojo (2006 m. Įmonių įstatymo 1079 skirsnis).

Tai:

  • įmonės įstatų pakeitimas;
  • direktorių pasikeitimas;
  • įmonės registruotos buveinės adreso pasikeitimas;
  • nurodytas įmonę likviduoti;
  • savanoriško likvidavimo atveju, likvidatoriaus paskyrimas.

Nuorodos

Įmonių rūmai

Paskutinis naujinimas: 24/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.