Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Liechtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 16/06/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Tarptautiniai

Įmonių registre taip pat pateikiama informacija apie Europos ekonominės erdvės šalis, kurios nėra ES valstybės narės

Norvegija

Islandija

Lichtenšteinas
Norvegija

Brønnøysund registrų centras yra vyriausybės įstaiga prie Prekybos, pramonės ir žuvininkystės ministerijos. Verslo įmonių registras yra vienas iš 14 nacionalinių Brønnøysund registrų centro valdomų registrų.

Įmonių registras yra atsakingas už visų Norvegijos ir užsienio įmonių registravimą Norvegijoje. Registras užtikrina teisinę apsaugą ir finansinę apžvalgą, be to, tai yra svarbus šaltinis visiems, kuriems reikia tikslios informacijos apie Norvegijos pramonės subjektus.

Kokia informacija pateikiama Norvegijos įmonių registre?

Norvegijos verslo įmonių registras teikia informaciją apie įregistruotas įmones. Brønnøysund registrų centro interneto svetainėje svarbiausią informaciją galima gauti naudojant mūsų paieškos sistemą. Įmonių registro informaciją galima rasti skelbimuose, o papildomą informaciją ir išrašus galima užsisakyti interneto parduotuvėje ir per Europos įmonių registrą (EĮR).

Pagrindinė informacija:

 • Įmonės registracijos numeris (kodas)
 • Įmonės pavadinimas, adresas ir kiti adresai
 • Įmonės įsteigimo data
 • Įmonės įstatai ir veiklos rūšis
 • Įmonės darbuotojų pareigos
 • Informacija apie bankrotą

Skelbimai:

Įmonių registras skelbia apie visus svarbius įmonės įvykius. Jis skelbia, kada įregistruojama nauja įmonė, kada įregistruojami svarbūs su įmone susiję pakeitimai, kai įmonė likviduojama ar išbraukiama iš registro. Skelbimų paieškos duomenų bazėje duomenys saugomi nuo 1999 m. lapkričio 1 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkelbimai anglų kalba dedami nuo 2006 m. rugpjūčio mėn.

Papildoma informacija, kurią galima užsisakyti už mokestį, yra išrašai ir pažymos, pavyzdžiui:

 • Registracijos pažymėjimas
 • Metinės ataskaitos

Ar įmonių registro duomenys prieinami nemokamai?

Visa mūsų paieškos sistemoje prieinama svarbiausia informacija ir skelbimų duomenų bazės informacija yra nemokama. Kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, išrašams ir pažymoms, taikomas mokestis.

Kaip atlikti paiešką Norvegijos įmonių registre?

Pagrindinė informacija apie Brønnøysund registrų centre įregistruotas verslo įmones pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje. Paiešką galima atlikti pagal įmonės pavadinimą arba organizacijos numerį Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasskelbimų duomenų bazėje.

Kiek galima remtis registre esančiais dokumentais?

Tretieji asmenys gali remtis verslo įmonių registre esančia informacija kaip teisiškai galiojančia informacija apie įmonę. Įregistruota informacija laikoma žinoma tretiesiems asmenims. Tai taikoma ir pačiai informacijai, ir registracijos pagrindą sudarantiems dokumentams. Praktiškai tai reiškia, kad trečiasis asmuo, prieš pradėdamas verslo reikalus su įmone, turėtų patikrinti registro informaciją apie ją.

Taisyklės dėl to, kiek trečiasis asmuo gali remtis Norvegijos verslo įmonių registre esančia informacija, pateikiamos Verslo įmonių registracijos įstatymo 10-1 straipsnyje. Apibendrintai galima teigti, kad pagal šias taisykles įregistruota informacija laikoma žinoma tretiesiems asmenims.

Kalbant išsamiau, tais atvejais, kai pagal teisės normą nustatoma trečiojo asmens teisinė padėtis dėl to, ar jis žinojo konkretų faktą, ar jo nežinojo, verslo įmonių registre esanti informacija laikoma žinoma trečiajam asmeniui.

Jeigu registruotina informacija turėjo būti nusiųsta registrui (tačiau nebuvo nusiųsta) ir prieštarauja registre esančiai informacijai, tuomet šia informacija negalima remtis prieš trečiuosius asmenis. Šios taisyklės išimtis – trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti šią informaciją. Tokiu atveju trečiasis asmuo negali pagrįstai teigti, kad galėjo remtis registre esančia informacija.

Norvegijos įmonių registro istorija

Norvegijos verslo įmonių registras buvo įsteigtas 1988 m. ir atlieka beveik 100 buvusių vietos prekybos registrų funkcijas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVerslo įmonių registravimo įstatymas norvegų k.

 Islandija

Kokia informacija pateikiama Islandijos įmonių registre?

Įmonių registras nuo 2003 m. yra Vidaus pajamų direktorato skyrius ir tvarko viešą bylą, kurioje yra informacija apie tokius subjektus:

 1. fizinius asmenis, įmones ir kitus verslu užsiimančius subjektus;
 2. institucijas ir valstybei priklausančias įmones;
 3. institucijas ir savivaldybėms priklausančias įmones;
 4. asociacijas, organizacijas ir subjektus (ne fizinius asmenis), atsakingus už turto valdymą ar vykdančius mokestines prievoles;
 5. kitą veiklą, kurią, Vidaus pajamų direktorato / įmonių registro nuomone, reikia registruoti oficialioje byloje.

Registre pateikiama toliau nurodyta informacija apie minėtus subjektus (jei taikytina):

 1. pavadinimas;
 2. identifikacinis numeris, adresas;
 3. teisinė forma;
 4. įsteigimo data;
 5. vykdomųjų organų (valdytojų) vardas, pavardė, adresas ir identifikacinis numeris;
 6. veiklos kodas (ISAT-nr.);
 7. likvidavimas;
 8. kita informacija, kurią būtina registruoti pagal įstatymus.

Registracijos metu registras suteikia subjektui unikalų identifikacinį numerį.

Įmonių registras teikia viešosioms organizacijoms, įmonėms ir fiziniams asmenims registro informaciją pagal ministro nustatytą reglamentą dėl informacijos apimties ir mokesčių.

Ar įmonių registro duomenys prieinami nemokamai?

Tokia informacija kaip pavadinimas, adresas, teisinė forma, ISAT kodas ir PVM kodas viešai ir nemokamai pateikiama Vidaus pajamų direktorato / Įmonių registro interneto svetainėje.

Už papildomą informaciją reikia mokėti, tikėtina, 2016 m. ji bus prieinama mūsų internetinėje parduotuvėje.

Kaip atlikti paiešką Islandijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus pajamų direktorato interneto svetainėje informacijos galima ieškoti nemokamai. Deja, kol kas ji pateikiama tik islandų kalba. Norint gauti papildomos informacijos reikia kreiptis į tarnybą telefonu arba e. paštu, kitais metais atsidarys internetinė parduotuvė.

Islandijos įmonių registrų istorija

Iki 1980 m. visoje Islandijoje įmones registravo vietos komisarai. 1980 m. buvo įsteigtas specialusis ribotos atsakomybės bendrovių registras, tačiau Islandijos statistikos departamentas šioms bendrovėms suteikdavo identifikacinius numerius (kodus). Nuo 1997 m. visos verslo įmonės, išskyrus neribotos atsakomybės partnerystes, registruojamos Įmonių registre, o nuo 2014 m. registruojamos ir partnerystės, todėl dabar Islandijoje yra tik vienas oficialus įmonių registras – Įmonių registras.

 Lichtenšteinas

Visoje Lichtenšteino valstybėje (Handelsregister) veikia vienas įmonių registras. Įmonių registrą tvarko Vadūce esantis Teisingumo departamentas (Amt für Justiz).

Įmonių registras yra viešas ir daroma prielaida, kad jame pateikiama teisinga informacija. Pagrindinis jo tikslas – užtikrinti teisinį prekybos saugumą atskleidžiant privatinės teisės reglamentuojamus teisinius santykius, visų pirma verslo veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų padėtį, kiek tai susiję su atsakomybe ir įgaliojimais imtis veiksmų.

Kokia informacija pateikiama įmonių registre?

Įmonių registre pateikiama informacija apie visus įregistruotus juridinius subjektus, turinčiuis buveinę Lichtenšteino Kunigaikštystėje, ir apie Lichtenšteino patikos fondus (Treuhänderschaften). Informacija apima faktines aplinkybes ir informaciją apie santykius, kurią reikia įtraukti į registrą pagal įstatymą ar savanoriškai, pateikiant atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Dokumentai dėl neregistruotų patikos fondų taip pat pateikiami įmonių registrui, kaip ir su neregistruotais fondais susiję duomenys (Stiftungen).

Ar įmonių registrų informacija prieinama nemokamai?

Įmonių registro informacija pateikiama sumokėjus mokestį.

Dalis informacijos apie įmonių registre įregistruotus verslo subjektus ir kita teisinė informacija pateikiama nemokamai registro įmonių rodyklėje (Firmenindex), nuoroda Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, o visą patvirtintą išrašą galima užsisakyti per tą pačią nuorodą, tik už tam tikrą mokestį.

Kaip atlikti paiešką Lichtenšteino įmonių registre?

Įmonių registras, įskaitant pranešimus ir patvirtinamuosius dokumentus, yra viešas.

Įmonių rodyklė (Firmenindex) gali būti naudojama ieškant įregistruoto juridinio subjekto pagal pavadinimą, komercinį pavadinimą arba registracijos numerį (kodą).

Kiek galima remtis registre pateikiama informacija?

Pagal Direktyvos 2009/101/EB 3a straipsnį su pakeitimais, padarytais Direktyva 2012/17/ES, reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų informaciją, kuria paaiškinamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tretieji asmenys gali remtis įmonių dokumentais ir 2 straipsnyje nurodytais duomenimis. 2013 m. spalio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendime nurodyta, kad Direktyva 2012/17/ES turi būti inkorporuota į EEE susitarimą.

Išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta, kad reikalaujama skelbti tik dalį informacijos arba išrašus, visą įmonių registro įrašų informaciją nedelsdamas oficialiajame leidinyje skelbia Teisingumo departamentas (Asmenų ir įmonių įstatymo (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) 956 straipsnio 1 dalis). Lichtenšteino Kunigaikštystės oficialusis leidinys yra elektroninis oficialusis leidinys (Amtsblatt) (Paskelbimo įstatymo (Kundmachungsgesetz) 16 straipsnis).

Įmonių registro įrašais, pakeitimais ir išbraukimais gali remtis kiekvienas sąžiningas asmuo. Įrašo turiniu, pakeitimu ar išbraukimu galima remtis prieš įregistruotą asmenį, jeigu tik šis turinys pateiktas šio asmens pageidavimu (PGR 948 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Kalbant apie trečiuosius asmenis, įmonių registro įrašas įsigalioja kitą dieną po įrašo paskelbimo, tačiau tik jeigu šią informaciją teisiškai reikalaujama skelbti (PGR 947 straipsnio 2 dalis).

Pagal PGR 949 straipsnį įmonių registro įrašas reiškia atskleidimą, o įsigaliojus registracijai, trečiųjų asmenų atžvilgiu asmuo nebeturi teisės prieštarauti, esą nežinojo apie įrašą. Tačiau jeigu buvo reikalaujama, kad konkretus faktas turi būti įregistruotas ir jis nebuvo įregistruotas, tuo galima remtis prieš trečiąjį asmenį tik jeigu galima įrodyti, kad trečiasis asmuo apie tai žinojo.

Įmonių registro istorija

Iš pradžių Lichtenšteino registro duomenys buvo registruojami rodyklės kortelėse. Visi esami duomenys, taip pat daug istorinių duomenų dabar prieinami elektronine forma.

Papildoma informacija

Įmonių registro įrašai skelbiami teisiškai privalomu formatu elektroniniame leidinyje, tretieji asmenys gali jais remtis tik jiems įsigaliojus, t. y. kitą dieną po jų paskelbimo. Jeigu registro įrašas neatitinka paskelbtos informacijos, registro įrašui teikiama pirmenybė.

Įmonių registro įrašų skelbimas ir įsigaliojimas

Viešas įmonių registro pobūdis

Įmonių registras, įskaitant pranešimus ir patvirtinamuosius dokumentus, yra viešas. Su įrašais gali susipažinti kiekvienas asmuo. Registro dokumentai, susiję su akcinėmis bendrovėmis (Aktiengesellschaften), komanditinėmis ūkinėmis bendrijomis (Kommanditaktiengesellschaften) ir uždarosiomis ribotos atsakomybės akcinėmis bendrovėmis (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), prieinami neribotai; norint gauti informaciją apie kitų teisinių formų organizacijas turi būti įrodytas teisėtas interesas (PGR 953 straipsnis).

Įrašų skelbimas

Išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta, kad reikalaujama skelbti tik dalį informacijos arba išrašus, visą įmonių registro įrašų informaciją nedelsdamas oficialiajame leidinyje paskelbia Teisingumo departamentas. Visi dokumentai ir duomenys, kurie turi būti pateikti ir skelbiami pagal įstatymą, skelbiami vienodai (PGR 956 ir paskesni straipsniai). Paskelbta informacija galima tiesiogiai remtis prieš visus asmenis nuo jos paskelbimo dienos pabaigos.

Pranešimai apie akcines bendroves (Aktiengesellschaften), komanditines ūkines bendrijas (Kommanditaktiengesellschaften) ir uždarąsias ribotos atsakomybės akcines bendroves (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) skelbiama pateikiant nuorodą į įrašą oficialiajame leidinyje, patvirtinamuosius dokumentus ir duomenis. Tas pats taikoma, jeigu juridinis asmuo vykdo prekybą komerciniais tikslais. Kitais atvejais pranešimai pateikiami kaip nuoroda į registro įrašą (PGR 957 straipsnis).

Įrašų galiojimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis

Kalbant apie trečiuosius asmenis, įmonių registro įrašas įsigalioja kitą dieną po įrašo paskelbimo dienos, tačiau tik jeigu šią informaciją reikalaujama skelbti pagal teisės aktus (PGR 947 straipsnio 2 dalis).

Akcinių bendrovių (Aktiengesellschaften), komanditinių ūkinių bendrijų (Kommanditaktiengesellschaften) ir uždarųjų ribotos atsakomybės akcinių bendrovių (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) įregistruotu ir paskelbtu faktu negalima remtis prieš trečiąjį asmenį, jeigu jis susijęs su teisiniu sandoriu, kuris įvykdomas per 15 dienų nuo įrašo įsigaliojimo dienos ir trečiasis asmuo gali įrodyti, kad apie jį nežinojo ir negalima tikėtis, kad galėjo žinoti (PGR 949 straipsnio 1a dalis).

Registracijai įsigaliojus tretiesiems asmenims asmuo nebeturi teisės prieštarauti, esą nežinojo apie įrašą (PGR 949 straipsnio 1 dalis).

Įmonių registro įrašai yra visavertis įrodymas apie faktus, kuriuos šie įrašai patvirtina, nebent įrodoma, kad šie įrašai neteisingi (PGR 949 straipsnio 3 dalis).

Pateikto ir paskelbto įrašo neatitikimai

Jeigu registre esantis įrašas ir paskelbta informacija neatitinka, registro įrašui teikiama pirmenybė, tuomet informacija skelbiama, o galiausiai ir patvirtinamųjų dokumentų turinys. Jeigu registro įrašas ir paskelbta informacija neatitinka, sąžiningi tretieji asmenys taip pat gali remtis paskelbta informacija prieš asmenį, kuriam skirtas įrašas (PGR 959 straipsnio 2 ir 3 dalys).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1926 m. sausio 20 d. Asmenų ir įmonių įstatymas (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) (paskelbtas LGBl. 1926 Nr. 4).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1985 m. balandžio 17 d. Paskelbimo įstatymas (Kundmachungsgesetz) (paskelbtas LGBl. 1985 Nr. 41).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2012 m. rugsėjo 4 d. Oficialiojo leidinio reglamentas (Amtsblattverordnung ) (paskelbtas LGBl. 2012 Nr. 284).

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Belgija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Belgijos prekybos registras.

Ką siūlo Belgijos įmonių registras?

Belgijos įmonių registrą (pranc. le répertoire d'entreprises belge, Banque carrefour des Entreprises, toliau – BCE) tvarko vienas iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEkonomikos federalinės tarnybos (pranc. Service public fédéral Économie) padalinių. Registras sukurtas siekiant supaprastinti administravimą ir užtikrinti vieningą įmonių identifikavimą. Į BCE įtrauktos visos įmonės – pagal teisės aktus registruotis privaloma. Į jį taip pat įtraukti įmonių padaliniai, t. y. adresai vietų, kuriose arba iš kurių įmonė vykdo savo veiklą. BCE tai pat pateikiamos nuorodos į kitas duomenų bazes. Į jį įtrauktos ne tik įmonės, bet ir kiti juridiniai asmenys. Į šią duomenų bazę įtraukti veiklą vykdantys fiziniai asmenys, viešojo sektoriaus subjektai, o tam tikrais atvejais – ir užsienio įmonės.

Ar Belgijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Naudojantis „Public Search“ svetaine, susipažinti su viešai skelbiamais įmonių duomenimis galima nemokamai.

Su šiuo paieškos įrankiu įmonių ar įmonių padalinių galima ieškoti pagal įvairius paieškos kriterijus. Taip pat kiekvienas užsiregistravęs suinteresuotas asmuo gali nemokamai parsisiųsti rinkmeną „Open Data“. Be to, siūlomos „Public Search“ svetainės paslaugos, kuriomis sudaroma galimybė didelę dalį viešųjų duomenų įtraukti į paties vartotojo taikomąsias programas. Tačiau ši paslauga yra mokama.

Kaip atliekama paieška Belgijos įmonių registre?

Naudojantis „Public Search“ funkcija galima ieškoti duomenų, susijusių su visomis veikiančiomis ar veiklą nutraukusiomis įmonėmis, nepriklausomai nuo to, ar tai juridinis asmuo, veiklą vykdantis fizinis asmuo, ir su jų padaliniais.

Kokie duomenys pateikiami registre?

Apie įmones:

 1. įmonės kodas,
 2. statusas,
 3. teisinė padėtis,
 4. steigimo data,
 5. pavadinimas,
 6. registruotos buveinės adresas,
 7. telefono numeris,
 8. faksas,
 9. e. pašto adresas,‑
 10. interneto svetainės adresas,
 11. įmonės teisinės formos tipas,
 12. padalinių skaičius,
 13. darbuotojai,
 14. įrodymais patvirtinti profesiniai įgūdžiai ir pagrindinės vadybos žinios,
 15. ypatybės,
 16. leidimai,
 17. įmonės vykdoma veikla (PVM ir Nacionalinio socialinio draudimo biuro (toliau – ONSS) duomenys),
 18. finansiniai duomenys,
 19. ryšys su kitomis įmonėmis,
 20. Išorinės nuorodos (į oficialųjį leidinį (pranc.Moniteur belge), 
  Belgijos nacionalinį banką (pranc.Banque nationale de Belgique)
  ir ONSS darbdavių registrą).

Apie įmonių padalinius:

 1. įmonės kodas,
 2. statusas,
 3. įmonės padalinio kodas,
 4. steigimo data,
 5. įmonės padalinio pavadinimas,
 6. adresas,
 7. telefono numeris,
 8. faksas,
 9. e. pašto adresas,
 10. interneto svetainės adresas,
 11. leidimai,
 12. ONSS veikla ir (ne) verslo veikla.

Koks yra į registrą įtrauktų duomenų patikimumas?

Įmonės privalo skelbti tam tikrą informaciją ir dokumentus. Taip siekiama užtikrinti, kad jais būtų galima remtis prieš trečiuosius asmenis. Belgijoje tai daroma paskelbiant dokumentus ir informaciją Moniteur belge, o metinės ataskaitos skelbiamos Belgijos nacionalinio banko ataskaitų duomenų bazėje (pranc. Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique). Įmonių kodekso 76 straipsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su susipažinimu su dokumentais ir informacija po jų paskelbimo.

Įmonių kodekso 76 straipsnyje nustatyta, kad dokumentais ir informacija, kurie privalo būti paskelbti, prieš trečiuosius asmenis galima remtis tik nuo tų dokumentų ištraukų ar nuorodų paskelbimo Moniteur belge prieduose dienos, išskyrus jei įmonė įrodo, kad tie tretieji asmenys su jais buvo susipažinę anksčiau.

Vis dėlto tretieji asmenys gali remtis dokumentais, kurie nebuvo paskelbti.

Dėl veiksmų, vykdomų anksčiau nei šešioliktą dieną po minėto paskelbimo, šiais dokumentais ir duomenimis remtis prieš trečiuosius asmenis negalima, jeigu jie įrodo, kad apie juos negalėjo žinoti.

Jei į registrą įtrauktas tekstas skiriasi nuo Moniteur belge prieduose paskelbto teksto, pastaruoju remtis prieš trečiuosius asmenis negalima. Tačiau tretieji asmenys gali juo remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad jiems buvo žinomas į registrą įtrauktas tekstas.

Jei dokumentas, kuris turi būti paskelbtas oficialia kalba, neatitinka savanoriškai viena ar keliomis iš oficialių Europos Sąjungos kalbų paskelbtų vertimų, pastaraisiais prieš trečiuosius asmenis negali būti remiamasi. Tačiau tretieji asmenys gali remtis savanoriškai paskelbtais vertimais, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys žinojo apie pagal Įmonių kodekso 67 straipsnio 1 dalies 2 pastraipoje nurodytą dokumento versiją, tai yra autentiškų dokumentų išsiuntimą, privačių dokumentų kopijas ar originalus, ištraukas [elektronine arba ne elektronine forma], kurie turi būti pateikiami įregistruoti komercinių bylų teismo antstoliui.

BCE „Public search“ svetainėje prie įmonių duomenų pateikiama tiesioginė nuoroda į paskelbimą Moniteur belge ir duomenis Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.

Paieškos būdas

Tai yra nuoroda į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPublic Search svetainę.

Galimi keturi paieškos būdai, atskirti kortelėmis:

 • paieška pagal kodą (jei žinote įmonės kodą arba įmonės padalinio kodą);
 • paieška pagal pavadinimą;
 • paieška pagal adresą;
 • paieška pagal veiklą.

Interneto svetainė pateikiama keturiomis kalbomis: anglų, nyderlandų, prancūzų ir vokiečių.

Bendra informacija apie BCE pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinės ekonomikos tarnybos svetainėje (skyrelyje „Įmonės ir savarankiškai dirbantys asmenys“ (pranc. Entreprises et Indépendants), skirsnyje „Įmonių registras“ (pranc. Banque carrefour des Entreprises).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegistre de Commerce européen, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasService Public Fédéral Justice, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasService Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Paskutinis naujinimas: 18/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Bulgarija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Bulgarijos įmonių registrus ir BULSTAT registrą. Bulgarija užtikrina, kad šie registrai atitiktų informacijos viešumo, skaidrumo ir saugumo principus.

Kokia informacija pateikiama Bulgarijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBulgarijos įmonių registrą ir ne pelno juridinių subjektų registrą (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTS) administruoja Registrų agentūra, pavaldi Teisingumo ministerijai. Registre TRRYULNTS įregistruoti komercinės veiklos subjektai, užsienio komercinės veiklos subjektų filialai, ne pelno juridiniai subjektai, ne pelno juridinių subjektų filialai ir informacija apie juos, kurią užregistruoti reikalaujama pagal teisės aktus. Taip pat, kaip reikalaujama teisės aktais, registre TRRYULNTS saugomi dokumentai, susiję su komercinės veiklos subjektais, užsienio komercinės veiklos subjektų filialais, ne pelno juridiniais subjektais ir ne pelno juridinių subjektų filialais.

Įmonių registras ir ne pelno juridinių subjektų registras turi bendrą elektroninę duomenų bazę, kurioje kaupiami duomenys, kuriuos reikalaujama užregistruoti pagal teisės aktus, ir dokumentai, kuriuos pagal teisės aktus reikalaujama saugoti visuomenei susipažinti ir kurie susiję su komercinės veiklos subjektais, užsienio komercinės veiklos subjektų filialais, ne pelno juridiniais subjektais ir ne pelno juridinių subjektų filialais. Komercinės veiklos subjektų, užsienio komercinės veiklos subjektų filialų, ne pelno juridinių subjektų ir ne pelno juridinių subjektų filialų bylos saugomos elektronine forma. Bylose saugomos paraiškos, dokumentai, kuriais pagrindžiami įregistruoti duomenys, informaciją atskleidžiantys dokumentai ir kiti dokumentai, kuriuose taip pat gali būti asmens duomenų, kuriais remiantis galima nustatyti atitinkamam komercinės veiklos subjektui ar ne peno juridiniam subjektui atstovaujančių arba juos valdančių asmenų tapatybes.

Ar prieiga prie Bulgarijos įmonių registro yra nemokama?

Įmonių registras ir ne pelno juridinių subjektų registras yra vieši. Prieiga prie įmonių registrų duomenų bazių yra nemokama. Registrų agentūra suteikia registracija grindžiamą prieigą prie komercinės veiklos subjekto arba ne pelno juridinio subjekto bylos. Tokia prieiga gali būti suteikta agentūros vietos biuruose pateikus prašymą ir asmens tapatybės dokumentą. Asmenys, prašantys elektroninės prieigos, turi patys įrodyti savo tapatybę naudodami elektroninį parašą arba agentūros išduotą skaitmeninį pažymėjimą; oficiali prieiga suteikiama pagal specialiame reglamente nustatytą tvarką. Registrų agentūra taip pat suteikia nemokamą atvirą prieigą prie informacijos ir dokumentų per įmonių registrų sąveikos sistemą.

Kaip ieškoti informacijos Bulgarijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registre informacijos galima ieškoti visą parą.

Įmonių registre ir ne pelno juridinių subjektų registre konkrečios informacijos ar dokumento gali ieškoti bet kuris asmuo.

TRRYULNTS portale paiešką galima atlikti naudojant toliau nurodytus kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto, užsienio komercinės veiklos subjekto filialo, ne pelno juridinio subjekto, ne pelno juridinių subjektų filialo pavadinimą/unikalų identifikavimo kodą (UIC); partnerio arba vienintelio akcininko vardą (pavadinimą) ar asmens tapatybės numerį ar prekybinį pavadinimą arba vienodą identifikacinį kodą (UIC);
 • juridinio asmens (komercinės veiklos subjekto arba ne pelno juridinio subjekto) organų nario vardą (pavadinimą) ar tapatybės numerį arba vienodą identifikacinį kodą (UIC). Komercinės veiklos subjekto, užsienio komercinės veiklos subjekto filialo, ne pelno juridinio subjekto, ne pelno juridinių subjekto filialo, jo pirmtakų ir teisių perėmėjų byloje gali būti ieškoma konkrečios informacijos ar dokumentų.

Naudotojai taip pat gali vykdyti paiešką visoje registro TRRYULNTS duomenų bazėje pagal konkrečius savo kriterijus. Metinis mokestis už paieškų vykdymą visoje duomenų bazėje yra 100 BGN (Bulgarijos levų) (šį mokestį renka Registrų agentūra pagal valstybės rinkliavų sąrašą); valdžios institucijoms tokia prieiga prie duomenų bazės yra nemokama.

Pažymėjimai gali būti išduodami vietoje Registrų agentūroje ir elektroniniu būdu (mokestį renka Registrų agentūra pagal valstybės rinkliavų sąrašą).

Registre saugomų dokumentų kopijos gali būti išduodamos vietoje arba elektroniniu būdu (mokestį renka Registrų agentūra pagal valstybės rinkliavų sąrašą).

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Bulgarija patvirtino principus, nustatytus atitinkamuose ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas konkrečios informacijos įrašymo arba išbraukimo teisėtumas ir su komercinės veiklos subjektais/ne peno juridiniais subjektais susijusių dokumentų paskelbimas. Konkreti nacionalinio lygmens tvarka nustatyta Įstatyme dėl įmonių registro ir ne pelno juridinių subjektų registro (ZTRRYULNTS) ir Prekybos įstatyme.

Pagal pastarąjį įstatymą laikoma, kad į registrą įrašyta konkreti informacija nuo jos įrašymo momento tampa žinoma sąžiningai veikiantiems tretiesiems asmenims. Tokia konkrečia informacija, jeigu nuo jos įrašymo momento nepraėjo 15 dienų terminas, negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, kurie įrodo neturėję galimybių jos sužinoti. Tretieji asmenys gali remtis konkrečia informacija, kuri turi būti registruojama, net jeigu įrašas dar nebuvo sukurtas, išskyrus atvejus, kai įstatyme aiškiai nustatyta, kad informacija galima remtis tik ją įrašius. Ištrintas įrašas nebegalioja. Laikoma, kad registre TRRYULNTS esantys dokumentai tretiesiems asmenims tapo žinomi nuo jų paskelbimo registre dienos.

Sąžiningai veikiantys tretieji asmenys gali remtis įrašu arba paskelbta informacija, net jeigu nėra įrašytos konkrečios informacijos arba paskelbto dokumento. Kalbant apie sąžiningai veikiančius trečiuosius asmenis, pažymėtina, kad jei konkreti informacija neįrašyta į registrą, laikoma, kad informacijos nėra.

Bulgarijos įmonių registro ir ne pelno juridinių subjektų registro istorija

Registracijos proceso reforma pradėta 2008 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo Įmonių registro įstatymas ir pradėjo veikti komercinės veiklos subjektų ir užsienio komercinės veiklos subjektų filialų elektroninis registras. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. komercinės veiklos subjektai turėjo užsiregistruoti iš naujo.

Pagal Įstatymo dėl ne pelno juridinių subjektų 17 straipsnį nuo 2018 m. sausio 1 d. Registrų agentūra tvarko ne pelno juridinių subjektų registrą. Įstatymo dėl ne pelno juridinių subjektų pereinamojo laikotarpio ir baigiamųjų nuostatų 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ne pelno juridiniai subjektai, įtraukti į ne pelno juridinių subjektų registrą apygardų teismuose, turi teisę Registrų agentūrai iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikti persiregistravimo paraišką. Abu registrai turi tą pačią duomenų bazę.

Reformos rezultatai:

 1. Registravimo procesas buvo perkeltas iš teismų į centrinės valdžios administracinę įstaigą – Registrų agentūrą.
 2. Visi 28 provincijos teismų registrai sujungti į bendrą centralizuotą elektroninę duomenų bazę. Duomenų bazėje saugomi duomenys, kuriuos reikalaujama registruoti, ir dokumentai, kuriuos pagal teisės aktus reikalaujama saugoti visuomenei susipažinti, taip pat visų pateiktų dokumentų, atsisakymų juos išduoti, pateiktų nurodymų ir bendrovės bylų elektroninės versijos.
 3. Informacijos viešumo principas yra kertinis registracijos procedūros aspektas.
 4. Registracijos procedūra vykdoma naudojant įvairių rūšių paraiškų formas. Paraiškos rūšis priklauso nuo komercinės veiklos subjekto ar ne pelno juridinio subjekto tipo ir duomenų, kuriuos reikia įrašyti.

Kaip pateikti paraiškas įmonių registrui?

Paraiškas galima pateikti vietoje bet kuriame Registrų agentūros biure arba elektroniniu būdu per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTRRYULNTS portalą.

Popierinės paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriam vietos Registrų agentūros biurui, nepaisant vietos, iš kurios komercinės veiklos subjektas vykdo savo veiklą. Agentūros biuruose priimtos popierinės paraiškos yra skenuojamos ir TRRYULNTS kompiuterinėje sistemoje saugomos kaip priedai. Prie paraiškų kaip priedai pridedami dokumentai turi būti originalai arba pareiškėjo ar notaro patvirtintos kopijos.

TRRYULNTS portale elektronines paraiškas galima pateikti bet kuriuo metu.

Kaip nagrinėjamos pateiktos paraiškos?

Kiekvienam dokumentui, kuris buvo pateiktas įrašymo į registro TRRYULNTS kompiuterinę sistemą tikslais (paraiškai, teismo sprendimui, prašymui ištaisyti klaidą, prašymui paskirti ekspertus, tikrintojus, kontrolierius ir pan.), suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, kuris sudaromas naudojant formatą „yyyymmddhhmmss“ (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, sekundė). Kai paraiškai, teismo sprendimui arba prašymui suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, tuomet TRRYULNTS kompiuterinė sistema atsitiktine tvarka paskiria jį nagrinėti registracijos pareigūnui. Paraiškos dėl įrašymo arba išbraukimo arba dokumentų paskelbimo pagal 14 straipsnį automatiškai priskiriamos pagal gavimo eilę iš karto, kai registracijos pareigūnas elektroniniu būdu pasirašo anksčiau priskirtą paraišką ir atitinkamai kompiuterinė sistema nustato, kad šis pareigūnas gali nagrinėti paraišką.

Remiantis Įstatymo dėl įmonių registro ir ne pelno juridinių subjektų registro (ZTRRYULNTS) 19 straipsnio 2 dalimi, registracijos pareigūnas turi priimti sprendimą dėl įregistravimo arba išregistravimo paraiškos arba dėl dokumento paskelbimo paraiškos per tris darbo dienas nuo jų gavimo, nebent įstatyme nustatyta kitaip. Komercinės veiklos subjektų paraiškos dėl pirmojo įregistravimo išnagrinėjamos iki kitos darbo dienos, einančios po jų pateikimo įmonių registrui dienos, pabaigos, ir kai sprendimas priimamas iš karto po paraiškos nagrinėjimo, išskyrus atvejus, nurodytus 22 straipsnio 5 dalyje, kai išduodamas nurodymas. Paraiškos dėl metinių finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų, jeigu jų reikalaujama pagal įstatymus, nagrinėjamos atskirai nuo kitų paraiškų jų gavimo eilės tvarka.

Įvairių sprendimų pasekmės:

 • elektroniniu parašu patvirtinti registracijos pareigūno nurodymai dėl konkrečios paraiškos nagrinėjimo pabaigos, kurie iš karto paskelbiami komercinės veiklos subjekto paskyroje, turi būti įgyvendinti per ZTRRYULNTS 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą;
 • atsisakymas, kurį elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuris iš karto paskelbiamas komercinės veiklos subjekto paskyroje;
 • nutartis dėl registracijos, kurią elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuri iki ZTRRYULNTS 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos rodoma komercinės veiklos subjekto paskyroje su statusu „laukiama trijų dienų termino pabaigos“. Pasibaigus įstatyme nustatytam terminui, TRRYULNTS kompiuterinė sistema automatiškai įrašo įrašą ir sukuria pirmiau nurodyto formato įrašo numerį. Metai, mėnuo ir diena yra automatinio paskelbimo kompiuterinėje sistemoje data, o valanda, minutė ir sekundė yra laikas, kada registracijos pareigūnas ankstesnę dieną pateikė nurodymą dėl registracijos.

Kokia informacija pateikiama Bulgarijos BULSTAT registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBULSTAT registre pateikiama informacija apie:

 1. juridinius subjektus, išskyrus komercinės veiklos subjektus arba ne pelno juridinius subjektus, kaip apibrėžta Įstatyme dėl ne pelno juridinių subjektų, kurie turi įsiregistruoti įmonių registre arba ne pelno juridinių subjektų registre;
 2. užsienio subjektų filialus, kurie nėra komercinės veiklos subjektai arba ne pelno juridiniai subjektai;
 3. užsienio subjektų atstovybes pagal Investicijų skatinimo įstatymo 24 straipsnį;
 4. užsienio juridinius subjektus, užsiimančius verslu Bulgarijoje ir šioje šalyje turinčius nuolatinę buveinę, bazę ar padalinį;
 5. užsienio juridinius subjektus, kurių faktinė valdymo vieta yra Bulgarijoje;
 6. užsienio juridinius subjektus, kurie Bulgarijoje turi nekilnojamojo turto;
 7. įkeitėjus, kaip apibrėžta Registruotų įkeitėjų įstatyme;
 8. organizacinius vienetus, kaip nustatyta Prievolių ir sutarčių įstatyme, įskaitant amatininkų įmones ir draudimo asociacijas pagal Socialinio draudimo kodekso 8 straipsnį;
 9. fizinio asmens statuso neturinčius subjektus, kurie moka socialinio draudimo įmokas;
 10. juridinių asmenų filialus ir padalinius ir į įmonių registrą įrašytų komercinės veiklos subjektų filialus;
 11. fizinius asmenis, kurie verčiasi laisvąja profesija arba dirba kaip verslininkai;
 12. užsienio piliečius, kurie neturi Bulgarijos asmens kodo arba užsienio gyventojo asmens kodo ir kurie:
  • teikia Bulgarijoje nepriklausomas asmenines paslaugas, įskaitant paslaugų teikimą per nuolatinę buveinę, bazę ar padalinį;
  • įsigyja nekilnojamojo turto;
  • moka socialinio draudimo įmokas;
 13. kitus fizinius asmenis, kurie moka socialinio draudimo įmokas;
 14. užsienio asmenis/subjektus, kuriems taikoma speciali registracija pagal mokesčių įstatymą, įskaitant tuos atvejus, kai jie atleidžiami nuo mokesčių pagal tarptautinį susitarimą, kuris įsigaliojo ir kurio šalimi yra Bulgarijos Respublika;
 15. fiziniai ir juridiniai asmenys bei kiti juridiniai subjektai, veikiantys Bulgarijos Respublikoje kaip patikos fondų ir kitų panašių užsienio juridinių subjektų, įsteigtų ir esančių tokios jurisdikcijos teritorijose, kuriose leidžiama tokia patikos fondų forma, patikėtiniai.

Ar prieiga prie BULSTAT registro yra nemokama?

Informacija, įvesta į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBULSTAT registrą remiantis dokumentais, pateiktais siekiant įtraukti duomenis, nurodytus BULSTAT registro įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose ir 19 punkte ir 7 straipsnio 9 dalyje, yra viešai prieinama. Konkrečios informacijos ar dokumento gali ieškoti bet kuris asmuo.

BULSTAT registro istorija

BULSTAT registras buvo sukurtas Nacionaliniame statistikos institute tvarkomo verslo subjektų registro (RSS EKPOU) pagrindu pagal Statistikos įstatymo 6 straipsnio 7 dalį. 1995 m. spalio 30 d. Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 206 buvo patvirtintos registro sukūrimo taisyklės. 1996 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublikoje pradėjo veikti bendras valstybinis verslo subjektų registras BULSTAT. 1998 m. liepos 30 d. Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 379 buvo patvirtintas bendras valstybinis verslo subjektų registre naudojamasi identifikacinis kodas (unikalų identifikavimo kodas, UIC), suteikiamas visiems juridiniams ir kitiems Bulgarijoje komercinę veiklą vykdantiems subjektams. 1999 m. birželio 17 d. Nacionalinė Asamblėja priėmė Statistikos įstatymą. Šiame įstatyme nustatytas bendro BULSTAT registro, kuris skirtas komercine veikla užsiimančių subjektų tapatybės nustatymui Bulgarijoje, sukūrimo, veikimo ir naudojimo būdas. BULSTAT registras tapo vienu pagrindinių šalies administracinių registrų, o nuo 2000 m. jo duomenys skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistro svetainėje.

2005 m. rugpjūčio 11 d. BULSTAT valdymo funkcijos perduotos Registrų agentūrai. Jame įregistruoti visi juridiniai subjektai ir užsienio subjektų filialai, išskyrus komercinės veiklos subjektus arba ne pelno juridinius subjektus, kaip apibrėžta Įstatyme dėl ne pelno juridinių subjektų, kurie turi įsiregistruoti įmonių registre arba ne pelno juridinių subjektų registre. Asmenims, kurie verčiasi laisvąja profesija arba dirba kaip verslininkai, taip pat reikia užsiregistruoti. Iki 2008 m. sausio 1 d. komercinės veiklos subjektai buvo įpareigoti užsiregistruoti BUSTAT per septynias dienas; vėliau tai perėjo įmonių registro atsakomybės sričiai.

Kaip pateikti paraiškas BULSTAT registrui?

Įrašai įrašomi ir išbraukimai remiantis paraiškomis, pateiktomis naudojant standartinę formą.

Paraiškas galima pateikti vietoje bet kuriame Registrų agentūros biure arba elektroniniu būdu per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTRRYULNTS portalą.

Popierinės paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriam vietos Registrų agentūros biurui, nepaisant vietos, iš kurios subjektas vykdo savo veiklą. Agentūros biuruose priimtos popierinės paraiškos yra skenuojamos ir BULSTAT registro kompiuterinėje sistemoje saugomos kaip priedai. Prie paraiškų kaip priedai pridedami dokumentai turi būti originalai arba pareiškėjo ar notaro patvirtintos kopijos.

BULSTAT registro portale elektronines paraiškas galima pateikti bet kuriuo metu.

Kad subjektas būtų įregistruotas į BULSTAT, jis, atsižvelgiant į jo statusą, privalo pateikti:

 1. teismo sprendimo ar kito dokumento kopiją, kaip nurodyta toliau:
  a) juridiniai subjektai: steigiamąjį dokumentą ir dokumentą, kuriame nurodomas (-i) subjektą valdantis (-ys) ir (arba) jam atstovaujantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys);
  b) užsienio subjektų atstovybės pagal Investicijų skatinimo įstatymo 24 straipsnį: dokumentą, kuriuo patvirtinama registracija Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmuose (BKPR);
  c) užsienio juridiniai subjektai: dokumentą, kuriuo patvirtinama Bulgarijoje vykdoma komercinė veikla; teisiškai patvirtintas dokumentas, kuriuo patvirtinama atitinkama užsienio juridinių subjektų kilmės šalis;
  d) juridinio subjekto teisių neturintys organizaciniai vienetai pagal Prievolių ir sutarčių įstatymą ir draudimo fondai pagal Socialinio draudimo kodekso 8 straipsnį: įmonės sutartį ir Nacionalinės mokesčių agentūros išduotą registracijos pažymėjimą;
  e) filialai ir padaliniai: dokumentą, kuriuo patvirtinamas jų įsteigimas ir kuriame nurodomas (-i) subjektą valdantis (-ys) ir (arba) jam atstovaujantis (-ys) asmuo (-enys);
  f) kiti subjektai, išskyrus nurodytus a–e punktuose, kurie moka socialines įmokas: dokumentus, kuriais įrodoma tapatybė ir (arba) kad vykdoma veikla, jeigu jų reikalaujama pagal įstatymus;
 2. Registrų agentūros vykdomojo direktoriaus patvirtintos tipinės formos paraišką;
 3. pareiškimą, patvirtinantį pareiškėjo pasirašytos deklaracijos duomenų teisingumą;
 4. dokumentą, kuriuo įrodomas Ministrų tarybos patvirtintame rinkliavų sąraše nurodytos rinkliavos sumokėjimas.

Kiekvienam dokumentui, kuris buvo pateiktas įrašymo į kompiuterinę sistemą tikslais (paraiškai ar prašymui ištaisyti klaidą) suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, kuris sudaromas naudojant formatą „yyyymmddhhmmss“ (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, sekundė).

Registracijos pareigūnas paraiškas ir prašymus dėl įrašų įrašymo ar išbraukimo nagrinėja jų gavimo eilės tvarka. Registracijos pareigūnas sprendimą dėl paraiškų ir prašymų dėl įrašų įrašymo ar išbraukimo priima iki po jų gavimo einančios kitos dienos darbo pabaigos.

Įvairių sprendimų pasekmės:

 • elektroniniu parašu patvirtinti registracijos pareigūno nurodymai dėl konkrečios paraiškos nagrinėjimo pabaigos, kurie iš karto paskelbiami komercinės veiklos subjekto paskyroje, turi būti įgyvendinti per 5 darbo dienas;
 • atsisakymas, kurį elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką ir kuris iš karto perkeliamas į subjekto elektroninę paskyrą;
 • nutartis dėl registracijos, kurią elektroniniu parašu patvirtino registracijos pareigūnas baigęs nagrinėti paraišką. Įrašius įrašą BULSTAT kompiuterinė sistema automatiškai sukuria pirmiau nurodyto formato įrašo numerį. Metai, mėnuo ir diena yra automatinio paskelbimo kompiuterinėje sistemoje data, o valanda, minutė ir sekundė yra laikas, kada registracijos pareigūnas pateikė nurodymą dėl registracijos.

Registre galima atlikti paiešką internete pagal:

 • subjekto vardą (pavadinimą) arba UIC/tapatybės numerį;
 • bendrovės bylą/metus/apygardos teismą;
 • paraiškos numerį, įrašo numerį;
 • sąsają tarp dviejų subjektų.
Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Čekija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Čekijos valstybinis registras. Valstybinį registrą sudaro Asociacijų registras, Įmonių registras, Fondų registras, Institucijų registras, Savininkų asociacijų registras ir Labdaros fondų registras.

Kokios informacijos galima rasti Čekijos valstybiniame registre?

Valstybiniame registre registruojama privalomoji informacija apie juridinius asmenis, veikiančius pagal privatinę teisę. Bendrosios taisyklės dėl valstybinių registrų nustatytos Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinis kodeksas) 120 straipsnyje. Išsamesnės nuostatos dėl teismų tvarkomo valstybinio registro išdėstytos Įstatyme Nr. 304/2013 dėl valstybinių juridinių ir fizinių asmenų registrų. Vienas iš valstybinio registro elementų yra dokumentų registras (jame kaupiami privalomieji dokumentai, pvz. įstatai, nuostatai, finansinės pažymos ir pan.).

Valstybinį registrą tvarko registrų teismas. Valstybinį registrą administruoja Teisingumo ministerija.

Valstybiniame registre registruojami šie subjektai:

 • asociacijos
 • profesinės sąjungos
 • tarptautinės profesinės sąjungos
 • darbdavių organizacijos
 • tarptautinės darbdavių organizacijos
 • sektorių asociacijos
 • sektorių profesinių sąjungų organizacijos
 • tarptautinės sektorių profesinių sąjungų organizacijos
 • sektorių darbdavių organizacijos
 • tarptautinės darbdavių organizacijos
 • individualūs prekiautojai (registruojami įmonių registre)
 • tikrosios ūkinės bendrijos
 • komanditinės ūkinės bendrijos
 • ribotos atsakomybės bendrovės
 • uždarosios akcinės bendrovės
 • kooperatyvai
 • valstybinės įmonės
 • atskyrimo būdu sukurtos bendrovės (spin-offs)
 • labdaros fondai
 • fondai
 • dotacijos
 • institutai
 • valstybės finansuojamos organizacijos
 • savininkų asociacijos
 • Europos ekonominių interesų grupės
 • užsienio subjektams priklausantys dariniai
 • Europos kooperatinės bendrovės
 • Europos bendrovės

Kokia informacija registruojama valstybiniame registre nustatyta Įstatyme Nr. 304/2013 dėl juridinių ir fizinių asmenų valstybinių registrų. Pagrindinė informacija – tai įmonės pavadinimas ar komercinis pavadinimas, registruota buveinė, veiklos rūšis, teisinė forma, registracijos numeris, pavadinimas ir adresas (arba komercinis pavadinimas ir adresas, jei tai valstybinė įstaiga.

Ar Čekijos valstybiniu registru galima naudotis nemokamai?

Valstybinis registras tvarkomas elektroniniu būdu. Jis viešai ir nemokamai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprieinamas portale ir (arba) tiesiogiai Valstybinio registro paieškos puslapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Valstybiniu registru gali naudotis visi. Bet kas gali susipažinti su jame saugoma informacija, pasidaryti dokumento kopiją ar išrašą.

Kaip atlikti paiešką Čekijos valstybiniame registre

Čekijos valstybinis registras turi išplėstinės paieškos internete sistemą. Paiešką registre galima atlikti pagal subjekto pavadinimą arba registracijos numerį.

Koks registro dokumentų patikimumas?

Susipažinimas su dokumentais

Registrų teismai kuo greičiau po duomenų gavimo paskelbia valstybinio registro įrašus, jų pakeitimus, taip pat apie jų ištrynimą ar deponavimą, įskaitant apie duomenis elektroniniu formatu. Valstybiniame registre užregistruoti duomenys ir dokumentų registre deponuoti dokumentai paskelbiami taip, kad su jais būtų galima susipažinti nuotoliniu būdu. Komercinių bylų teismas paskelbia šiuos duomenis ir užtikrina galimybę gauti oficialiai patvirtintą elektroninę kopiją. Šis dokumentas pasirašomas elektroniniu parašu naudojantis atitinkamo komercinių bylų teismo sistemos sertifikatu, jį galima gauti nemokamai Teisingumo ministerijos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMinisterstva spravedlnosti ČR. Gavęs prašymą registrų teismas išduoda patvirtintą viso ar dalies registro įrašo arba dokumentų registre deponuoto dokumento kopiją arba pažymą, kad įrašo ar duomenų registre nėra (nebent prašymą teikiantis asmuo konkrečiai paprašo nepatvirtintos kopijos). Jei duomenys valstybiniame registre pateikti arba dokumentai deponuoti iki 1997 m. sausio 1 d., registrų teismas išduoda tik popierines kopijas, nebent įrašai apie šiuos faktus ar dokumentus jau yra suskaitmeninti.

Rėmimasis dokumentais ir duomenimis

Asmuo, su kuriuo yra susijęs registro įrašas, ginče su teisėtai veikiančiu ir registro įrašu pasikliaujančiu asmeniu neturi teisės teigti, kad įrašas neatitinka tikrovės.

Jei pagal įstatymus duomenis ir dokumentų turinį būtina paskelbti, trečiųjų šalių atžvilgiu registruotasis asmuo gali remtis tais duomenimis ir dokumentais tik po jų oficialaus paskelbimo, nebent galėtų įrodyti, kad trečioji šalis jau anksčiau apie juos žinojo. Tačiau registruotasis asmuo negali remtis tokių duomenų ar dokumentų turiniu, jei veiksmai buvo atlikti anksčiau nei po 16 dienų nuo paskelbimo ir jei trečioji šalis gali įrodyti, kad negalėjo apie juos žinoti.

Trečiosios šalys gali remtis nepaskelbtais duomenimis ir dokumentais, išskyrus atvejus, kai dėl nepaskelbimo jie yra negaliojantys.

Registro informacijos neatitikimas

Jei valstybinio registro įrašas neatitinka privalomųjų Įstatymo nuostatų ir jei nėra kitų galimybių užtikrinti reikalavimų vykdymą, registrų teismas pareikalauja registruotąjį asmenį tai padaryti teismo keliu. Juridinio asmens atveju tokioje situacijoje, kai per nustatytą terminą atitiktis neužtikrinama ir kai tai reikalinga trečiųjų šalių interesams apginti, teismas gali savo iniciatyva priimti sprendimą dėl jo likvidavimo.

Jei nesutampa formuluotės valstybinio registro įraše čekų kalba ir užsienio kalba registre saugomuose dokumentuose čekų kalba ir savanoriškai pateiktuose jų vertimuose į užsienio kalbą pagal Įstatymo dėl fizinių ir juridinių asmenų registrų 74 straipsnio 1 dalį, paskelbtu arba registre deponuotu dokumentu užsienio kalba negalima remtis trečiųjų šalių atžvilgiu. Trečioji šalis gali remtis paskelbto arba registre deponuoto dokumentu užsienio kalba formuluote, nebent registruotasis asmuo įrodytų, kad trečioji šalis žinojo, kaip registro įrašas ar deponuotas dokumentas suformuluoti čekų kalba.

Valstybinių registrų įstatymo vertimas

Teisingumo ministerija parengė neoficialų Įstatymo Nr. 304/2013 dėl juridinių ir fizinių asmenų valstybinių registrų ir patikos fondų registravimo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) vertimą į anglų k. Vertimas skirtas tik informacijai; autentiškas yra tik tekstas čekų kalba, paskelbtas Teisės aktų rinkinyje. Skelbiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Danija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Danijos įmonių registras.

Verslo agentūra

Danijos įmonių registro istorija

Verslo agentūra buvo įkurta 2012 m. sausio 1 d.

Verslo agentūroje dirba apie 500 darbuotojų. Verslo agentūrai patikėta įvairų užduočių ir atsakomybės sričių siekiant sudaryti palankesnes ir patrauklesnes sąlygas plėtoti verslą Danijoje. Verslo agentūra dirba įvairiose srityse pradedant Planavimo aktu, kaimo plėtra, skaitmeninimu ir baigiant fondų, įmonių, pinigų plovimo, apskaitos, audito, eksporto ir ES patikrinimų veiksminga priežiūra ir kontrole. Verslo agentūra atsakinga už Centrinį įmonių registrą (Centrale Virksomhedsregister, CVR) – pagrindinį valstybinį registrą, kuriame pateikiama informacija apie visas Danijos įmones.

Verslo agentūra priklauso Verslo ir ekonomikos augimo ministerijai.

Ką siūlo Danijos įmonių registras?

Adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaserhvervsstyrelsen.dk pateikiama informacija apie visas agentūros veiklos sritis, įskaitant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos įmonių registro svetainę.

Svetainėje CVR.dk vieno langelio principu galima gauti informaciją ir duomenis apie visas Danijos įmones. Nepriklausomai nuo įmonės rūšies, čia pateikiama informacija apie pačią įmonę (kitaip – juridinį asmenį) ir jos gamybos padalinius. Registre taip pat pateikiama informacija apie steigėjus, savininkus ir vadovus.


Apie tam tikras įmones (akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves) galima rasti daugiau informacijos – pateikiamos jų finansinės ataskaitos, faktai ir ataskaitos apie įmonę ir jai vadovaujančius asmenis.

Kokia informacija pateikiama Danijos įmonių registre (CVR)?

 • Subjekto CVR numeris
 • Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas
 • Įsteigimo ir, jei taikoma, likvidavimo data
 • Įmonės rūšis
 • Reklamos apsaugos žyma, jei yra
 • Informacija apie kreditavimą
 • Veiklos sektorius ir, jei yra, pasektoris
 • Kontaktiniai duomenys, jei yra
 • Darbuotojų skaičius, jei taikoma
 • Visą atsakomybę prisiėmę nariai, steigėjai, savininkai ir vadovai
  • Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas
  • CPR numeris arba CVR numeris (CPR numeris privatiems asmenims neperduodamas)
 • Susiję gamybos vienetai
  • Gamybos vieneto numeris (p-nummer)
  • Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas
  • Įsteigimo ir, jei taikoma, likvidavimo data
  • Reklamos apsaugos žyma, jei yra
  • Veiklos sektorius ir, jei yra, pasektoris
  • Kontaktiniai duomenys, jei yra
  • Darbuotojų skaičius, jei taikoma

Kaip atlikti paiešką Danijos įmonių registre?

CVR (Virk) svetainėje galima atlikti atskirų įmonių paiešką ir ieškoti arba filtruoti paiešką pagal įvairius parametrus, pvz., įmonės pavadinimą, asmens vardą ir pavardę, CVR numerį, gamybos vieneto numerį (P-nummer), bendrovės adresą, gamybos vienetą arba asmenį. Čia rasite pagrindinius duomenis apie visas CVR užregistruotas bendroves.

CVR-Data svetainės puslapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Sådan søger du“ pateikiami patarimai, kaip galima ieškoti įmonių duomenų CVR svetainėje.

Norint gauti didelį kiekį CVR duomenų, galima pasinaudoti tarpsistemine prieiga (System-til-system adgang) ir CVR internetinėmis paslaugomis (CVR-webservices). Daugiau informacijos: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSpauskite čia.

Ar prieiga prie Danijos įmonių registro yra nemokama?

CVR svetainėje dokumentus ir paslaugas, kurių nereikia tvarkyti rankiniu būdu, galima gauti nemokamai. Kam tai taikoma:

 • Informaciniams pranešimams
 • Finansinėms ataskaitoms
 • Tarpsisteminei prieigai ir CVR internetinėms paslaugoms

Kai kurie dokumentai tvarkomi rankiniu būdu ir už tai imamas mokestis. Kas neapmokestinama PVM:

 • Parašo įterpimas: 120 DKK
 • Mikrofilmuotos arba archyvinės senesnės finansinės ataskaitos: 300 DKK
 • Registracijos pažymėjimas: 300 DKK
 • Pavadinimo pakeitimo pažymėjimas: 500 DKK
 • Bendrovių susijungimo projektas: 150 DKK
 • Visuotinio susirinkimo protokolas: 150 DKK
 • Su kapitalu susiję dokumentai: 150 DKK
 • Registracijos anketos kopija: 150 DKK
 • Vadovybės pranešimas: 150 DKK
 • Vėlesnių įsigijimų ataskaita: 150 DKK
 • Ataskaita dėl finansavimo savo lėšomis: 150 DKK
 • Įmonės skaidymo projektas: 150 DKK
 • Įstatai: 150 DKK

Kainos galioja nuo 2014 m. gruodžio 5 d.

Ar registre esantys dokumentai yra patikimi?

Pirmosios bendrovių teisės direktyvos 3 straipsnis į Danijos bendrovių teisę buvo perkeltas Įmonių įstatymo 14 straipsniu, kuriame nurodoma, kaip galima pasikliauti užregistruotais duomenimis. Bendrovių įstatymo 14 straipsnyje nurodyta:

„Laikoma, kad Įmonių registro IT sistemoje paviešinti duomenys tretiesiems asmenims yra žinomi. Tačiau ši nuostata netaikoma sandoriams, kurie įvykdyti per 16 dienų po paviešinimo, jeigu įrodoma, kad tretieji asmenys negalėjo susipažinti su paviešinta informacija.

Tol, kol informacija nepaviešinama Įmonių registro IT sistemoje, į registrą įtrauktina ir paviešintina informacija negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, nebent įrodoma, kad tretieji asmenys su tokia informacija yra susipažinę. Tai, kad tokia informacija dar nebuvo paviešinta, tretiesiems asmenimis netrukdo remtis šia informacija.“

Atsakomybė už užregistruotos informacijos tikslumą

Informacijos pateikėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą pagal Potvarkio dėl informacijos pateikimo (anmeldelsesbekendtgørelsen) 8 straipsnį ir Bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalį. Informacijos pateikėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu apie informaciją buvo pranešta neteisėtai arba nurodyta informacija yra klaidinga.

Verslo agentūra netikrina, ar pateikiama informacija yra tiksli – ji užregistruoja jai pateiktą informaciją. Tai pasakytina apie informacijos registravimą rankiniu būdu ir apie asmeniškai atliktą registravimą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvirk.dk svetainėje.

Verslo agentūrai gali tekti atsakomybė atlyginti nuostolius dėl užregistruotos informacijos ar dokumentų naudojimo, jeigu jų tvarkymo metu juose įsivelia klaidų, įskaitant kanceliarines klaidas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos verslo agentūra

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCentrinis įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos verslo ir ekonomikos augimo ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Paskutinis naujinimas: 28/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Vokietija

Šiame tinklalapyje pateikiama Vokietijos įmonių registro apžvalga.

Kokia informacija pateikiama įmonių registre?

Vokietijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprekybos registro portalą (Handelsregisterportal) valdo ir visų kitų Vokietijos federalinių žemių vardu tvarko Šiaurės Reino-Vestfalijos teisingumo ministerija. Portale teikiama centralizuota prieiga prie visų Vokietijos prekybos, kooperatyvų ir partnerystės registrų ir pranešimų registrams.

Daugiausia informacijosNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos registro portale yra vokiečių kalba, tačiau galima rasti informacijos ir anglų, prancūzų, italų, nyderlandų, lenkų, ispanų ir turkų kalbomis.

Papildoma informacija apie bankrotų skelbimus, buhalterinės (finansinės) ataskaitos ir informacija apie kapitalo rinkas yra teikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos įmonių registre. Nors daugiausia informacijos yra vokiečių kalba (šiek tiek informacijos apie kapitalo rinkas galima rasti anglų ir kitomis kalbomis), pati platforma parengta ir anglų, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis. Be to, Vokietijos įmonių registras susietas su Prekybos registro portalu, taigi duomenų paieška galima abiejuose registruose.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Registracija įmonių registre yra nemokama. Nemokama yra ir atskirų įmonių paieška, nemokamai galima susipažinti su paskelbtais dokumentais ir įmonių valdytojų duomenimis. Už kiekvieną iš registro parsisiųstą informacijos vienetą (aktuali, chronologinė, istorinė informacija (atspaudas), dokumentai) naudotojas privalo sumokėti 4,50 EUR (atspaudas) arba 1,50 EUR (dokumentai) mokestį.

Paieška Vokietijos įmonių registre

Priklausomai nuo turimos informacijos, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprekybos registro portalo tinklalapyje galima (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaprasta paieška ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasišplėstinė paieška). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos įmonių registro portale taip pat yra paieškos funkcija.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos prekybos kodekso (Handelsgesetzbuch) 15 straipsnyje nustatyta, kad tretieji asmenys pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL L 258, 2009 10 1, p. 11) 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis gali remtis tos direktyvos 2 straipsnyje nurodytais faktais.

Pagal šią nuostatą bendrovė prieš trečiuosius asmenis gali remtis tik tokiais faktais, kurie buvo įtraukti į registrą ir apie kuriuos pranešta, arba kurie tretiesiems asmenims jau buvo žinomi (Vokietijos prekybos kodekso 15 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo turi leisti prieš jį remtis teisingais ir paskelbtais faktais. Tai netaikoma teisiniams veiksmams, kurie buvo inicijuoti per penkiolika dienų nuo jų paskelbimo, jei trečiasis asmuo įrodo, kad jis tų faktų nežinojo ir neprivalėjo žinoti (Vokietijos prekybos kodekso 15 straipsnio 2 dalis).

Jei apie faktą, kuris turi būti įtrauktas į registrą, pranešta neteisingai, trečiasis asmuo gali remtis tuo praneštu faktu apie atitinkamą šalį, išskyrus atvejus, kai jis žinojo, kad faktas neteisingas (Vokietijos prekybos kodekso 15 straipsnio 3 dalis).

Vokietijos įmonių registro istorija

Nuo 2007 m. visa registre esanti informacija yra prieinama elektroniniu formatu.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos prekybos registro portalas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIšplėstinė paieška

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPaprasta paieška

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Paskutinis naujinimas: 10/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Estija

Šiame puslapyje pateikiama Estijos prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro apžvalga.

Kokios informacijos galima rasti Estijos prekybos registre ir Ne pelno asociacijų bei fondų registre?

Prekybos registrą ir Ne pelno asociacijų bei fondų registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Šie registrai tvarkomi teismuose, kad būtų užtikrintas registro tvarkytojo nepriklausomumas ir teisinės žinios. Jie turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Įrašas prekybos registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per penkiolika dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Taigi trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu preziumuodama, kad registre valdymo tarybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti už atitinkamą bendrovę.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdymo tarybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdymo tarybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgiu galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į prekybos registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Registrai tvarkomi elektroniniu būdu.

Tartu apylinkės teismo registrų skyriuje tvarkomas savarankiškai dirbančių asmenų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) ir užsienio įmonių filialų Estijoje registras.

Ne pelno asociacijų bei fondų registre kaupiama informacija apie Estijoje veikiančias ne pelno organizacijas ir fondus (ne pelno asociacijomis laikomos ir politinės partijos bei kitos ne pelno organizacijos, taip pat profesinės sąjungos, bažnyčios, kongregacijos, kongregacijų asociacijos ir vienuolynai). Ne pelno asociacijų bei fondų registre taip pat vedamas butų bendrijų registras ir melioracijos asociacijų registras.

Prekybos registre arba Ne pelno asociacijų bei fondų registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui atidaroma:

 • registro kortelė;
 • įmonės byla (prekybos registre) arba vieša byla (ne pelno asociacijų, fondų ir butų bendrijų atveju);
 • registro byla.

Įmonių ir viešosiose bylose pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti į viešą registrą įtraukiami dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių arba viešosiose bylose, saugomi registro byloje.

Juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens ar užsienio bendrovės filialo registro kortelėje įrašoma ši informacija:

 • įmonės pavadinimas arba vardas, pavardė ir registracijos numeris;
 • juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio bendrovių filialų rezidavimo vieta ar registruota buveinė ir adresas, o įmonių atveju ir e. pašto adresas;
 • duomenys apie savarankiškai dirbantį asmenį ir duomenys apie asmens veiklos sustabdymą ir sezoninį ar laikiną veiklos pobūdį;
 • duomenys apie atstovavimo teisę turinčius asmenis (valdybos narius, tikruosius narius ar komanditorius ar atstovavimo teisę turinčias trečiąsias šalis, likvidatorius ir bankroto patikėtinius), taip pat susitarimai dėl atstovavimo teisių ir juridinio asmens atstovavimui suteikti įgaliojimų;
 • duomenys apie prokuristą;
 • įmonės teisinė forma arba bendrovės rūšis;
 • įstatų patvirtinimo diena;
 • bendrovės akcinio kapitalo piniginė išraiška;
 • žyma apie uždarosios akcinės bendrovės įsteigimą nesumokėjus įnašų;
 • žyma, kad akcijos įregistruotos Estijos centriniame vertybinių popierių registre, arba žyma apie šalį, tvarkančią akcijų registrą;
 • finansinių metų pradžia ir pabaiga;
 • įstatymų reikalaujama informacija apie bankrotą;
 • žyma apie bendrovės susijungimą, atskyrimą ir pertvarkymą ir apie jos likvidavimą ir išregistravimą;
 • nuoroda į registro pagal įstatymą įmonei neprašant atliktus įrašus;
 • informacija apie likviduotos bendrovės dokumentų saugotoją;
 • steigimo tikslai;
 • kita įstatymuose nustatyta informacija.

Registro klausimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ne ginčo civiline teisena. Įrašai registre daromi gavus atitinkamą prašymą, teismo sprendimą ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Prašymas dėl įrašo registre turi būti pasirašymas skaitmeniniu parašu arba patvirtintas notaro.

Visi Prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro įrašai yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kortelės duomenimis ir įmonių ar viešose bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro centrinę duomenų bazę prižiūri Registrų ir informacinių sistemų centras. Centras taip pat siūlo toliau nurodytas paslaugas.

Elektroninis įmonių registras

Elektroninis įmonių registras yra Tartu apylinkės teismo registrų skyriaus duomenų baze grindžiama sistema, kurioje tikruoju laiku skelbiami duomenys apie visus juridinius subjektus, savarankiškai dirbančius asmenis ir Estijoje registruotus užsienio įmonių filialus. Elektroninis įmonių registras suteikia galimybę:

 • nemokamai susipažinti su kartotekos duomenimis, bendraisiais duomenimis ir informacija apie mokesčių nepriemokas;
 • atlikti paiešką pagal pavadinimą (pavardę), registro kodą, registruotą biurą, veiklos sritį ir pan.;
 • už mokestį peržiūrėti metines ataskaitas, įstatus ir kitus elektroninius dokumentus, asmeninę informaciją ir duomenis apie komercinius įkeitimus ir pan., esančius verslo arba viešosiose bylose;
 • tikruoju laiku sekti informaciją apie įmones ir naujausius jų įrašus;
 • nemokamai sužinoti, ar konkretiems Estijos asmenims ar organizacijoms taikomas prekybos draudimas;
 • nemokamai peržiūrėti politinių partijų narių sąrašą;
 • išsiaiškinti įvairių įmonių ir asmenų tarpusavio ryšius.

Daugiau informacijos apie Elektroninį įmonių registrą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

Įmonių registravimo portalas

Pasinaudodami Įmonių registravimo portalu asmenys ir organizacijos gali patys pateikti dokumentus apylinkės teismo registrų departamentui. Portale galima pateikti prašymą įregistruoti naują įmonę, pakeisti jos registro duomenis, uždaryti ją ar išbraukti iš registro. Portale taip pat galima parengti ir pateikti metines ataskaitas. Estijos, Suomijos, Latvijos, Belgijos piliečiai ir Estijos e. gyventojai prisijungdami prie portalo tapatumui nustatyti gali nurodyti savo asmens tapatybės kortelės duomenimis. Estijos ir Lietuvos piliečiai gali prisijungti naudodamiesi mobiliojo elektroninio parašo paslauga. Daugiau informacijos apie Įmonių registravimo portalą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

Europos verslo registras (EVR)

Europos verslo registras (EVR) – tai internetinė paieškos sistema, kurioje teikiama oficiali informacija apie Europos įmones. Paiešką galima atlikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

 • Teikiama informacija iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas20 šalių prekybos registrų.
 • Galima ieškoti įmonių ir asmenų.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeikiamos informacijos sąrašas įvairiose šalyse skiriasi.
 • Skirtingose šalyse registro įrašai turi nevienodą teisinę galią.
 • Paieškos paslauga gali naudotis ir fiziniai asmenys, ir įmonės.
 • Už paslaugą imamas mokestis.

Ar Estijos prekybos registru galima naudotis nemokamai?

Registro duomenys prieinami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetu ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotarų biuruose.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos informacija. Asmenys gali nemokamai internetu ieškoti duomenų apie save. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant registro archyvo duomenų paieškas ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų mokestis imamas. Mokestis už informaciją mokamas iš karto, internetiniu banko pavedimu. Abonentai, turintys teisę atlikti išplėstinę paiešką, moka pagal mėnesines sąskaitas. Mokesčiai už Prekybos registro elektroninių duomenų naudojimą nustatyti Teisingumo ministro Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasreglamente.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie mokesčiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarų mokesčių įstatyme.

Kaip atlikti paiešką Estijos prekybos registre?

Paiešką Prekybos registre ir Ne pelno organizacijų ir fondų registre galima atlikti naudojantis Elektroniniu įmonių registru, kurį galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

Kiek patikimi registre esantys dokumentai?

Šiame puslapyje paaiškinama, kaip Estijoje reglamentuojamas prekybos registre esančių duomenų ir dokumentų naudojimas.

Prekybos registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Prekybos registre tvarkomi savarankiškai dirbančių asmenų, užsienio įmonių filialų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) duomenys. Elektroninis registras turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Prekybos registras tvarkomas estų kalba.

Įrašas prekybos registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus, jei trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per penkiolika dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Taigi trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu preziumuodama, kad registre valdymo tarybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti už atitinkamą bendrovę.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdymo tarybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdymo tarybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgių galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į prekybos registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Prekybos registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui atidaroma:

 • registro kortelė;
 • įmonės bylą;
 • registro byla.

Įmonės byloje pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti viešam registrui pateikti dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių bylose, saugomi registro byloje.

Dokumentai užsienio kalba registro tvarkytojui pateikiami kartu su prisiekusiojo vertėjo atliktu vertimu į estų kalbą. Įmonė negali remtis vertimu, kuris skiriasi nuo originalo. Trečioji šalis gali remtis registro tvarkytojui pateikto dokumento vertimu, išskyrus kai įmonė įrodo, kad trečioji šalis žinojo, kad vertimas netikslus.

Įrašai prekybos registre yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kartotekoje pateikiama informacija ir įmonių bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Peržiūrėti bylos dokumentus ar paprašyti jų kopijų galima per elektroninį įmonių registrą arba notarą.

Estijos prekybos registro istorija

Estijos prekybos registro duomenys kaupiami nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. Visi duomenys reguliariai atnaujinami.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPaieška Prekybos registre

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registravimo portalas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasElektroninis įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegistrų skyriai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarai

Paskutinis naujinimas: 21/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Airija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Airijos įmonių registras.

Kokios informacijos galima rasti Airijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registre registruojami tam tikri dokumentai, kuriuos Įmonių registro tarnyba (Companies Registration Office) kaupia ir tvarko pagal įmonių dokumentų kaupimo prievolę pagal Įmonių įstatymus (1963–2012 m.)  Įmonių registre pateikiama pagrindinė informacija apie įmones, kaip antai:

 • adresas,
 • įsteigimo data,
 • paskutinės metinės deklaracijos pateikimo data.

Visi dokumentai, įmonių pateikti pagal Įmonių įstatymus, yra viešai prieinami. Už mokestį galima įsigyti įmonės informacinį paketą. Tai registre esančios informacijos išrašas, įskaitant informaciją apie įmonės darbuotojus, skolinius įsipareigojimus ir registrui pateiktų dokumentų sąrašas.

Ar Airijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie pagrindinės informacijos apie įmones yra nemokama. Tačiau už kitos informacijos pateikimą imamas mokestis.

Kaip atlikti paiešką Airijos įmonių ir įmonių pavadinimų registre?

Paiešką galima atlikti pagal įmonės kodą arba pavadinimą. Pagal pavadinimą galima ieškoti keturiais būdais:

 • Contains all these words – paieška pagal visus pavadinime esančius žodžius (rekomenduojama);
 • Starts with this phrase – paieška pagal pavadinimo pradžios žodžius;
 • Contains this phrase – paieška pagal žodžius, esančius pavadinime;
 • rūšiavimo funkcija alphasort pašalinami dažnai pasitaikantys žodžiai, kaip antai „Ireland“, „Limited“, „The“, „And“ ir pan., iš įmonės pavadinimo pašalinami tarpai, kableliai, brūkšniai ir pan. Norėdami atlikti paiešką naudojantis funkcija alphasort, turėtumėte padaryti tą patį. Norėdami atlikti paiešką su funkcija alphasort, padarykite tą patį.

Pavadinimų paiešką galima susiaurinti nurodant adreso duomenis.

Ar registro dokumentai patikimi?

Įmonių registro tarnyba (Companies Registration Office) yra valstybinė centrinė Airijos informacijos apie įmones saugykla. 2014 m. Bendrovių įstatymas ir susiję teisės aktai yra teisinis pagrindas, pagal kurį įmonės privalo teikti informaciją Įmonių registro tarnybai, kad ši ją užregistruotų ir paskelbtų.

Įmonių registre saugoma informacija Įmonių registro tarnybai pateikiama trečiųjų šalių pagal teisės aktuose nustatytą prievolę, taip pat joms draudžiama sąmoningai ar dėl neatsargumo pateikti Įmonių registro tarnybai neteisingą informaciją. Įmonių registro tarnyba neatsako už trečiųjų šalių jai pateiktos informacijos teisingumą.

Pagal įstatymus, pateikiant tam tikrus dokumentus ir duomenis juos teikiantis asmuo turi pasirašyti pareiškimą, kuriame patvirtina, kad reikiamus duomenis ir dokumentus pateikė tinkamai. Vadovaujantis 1938 m. Privalomojo deklaravimo įstatymu (Statutory Declarations Act) (su pakeitimais), bet kuris asmuo, sąmoningai pateikiantis neteisingą ar klaidinančią privalomąją deklaraciją, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, jam gali būti skirta bauda ar laisvės atėmimo bausmė arba abi šios sankcijos.

Be to, 2014 m. Įmonių įstatymo 876 straipsnyje nustatyta, kad sąmoningai ar dėl neatsargumo pateikti Įmonių registro tarnybai neteisingą informaciją pildant privalomąsias formas yra nusikalstama veika.

Airijos įmonių registro istorija

Registro duomenų apie įprastą statusą turinčias įmones skaitmeninimas jau užbaigtas.

Susijusios nuorodos

Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS)

Paskutinis naujinimas: 18/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Graikija

Kokių galimybių teikia Graikijos įmonių registras?

Graikijos įmonių registras vadinamas Bendruoju komerciniu registru (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI) pagal Įstatymą Nr. 3419/2005 (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausybės leidinys Α 297, 2005 12 6) ir Įstatymo Nr. 4635/2019 116 straipsnį (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausybės leidinys A 167, 2019 10 30). Jame saugomi visi viešai skelbiami komerciniai ribotos atsakomybės bendrovių ir individualių bendrovių aktai ir duomenys. Bendrojo komercinio registro (GEMI) interneto svetainė atlieka «nacionalinio verslo informacijos leidinio» vaidmenį. Bendrajame komerciniame registre privalo užsiregistruoti Įstatymo Nr. 3419/2005 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys ir tokių asmenų asociacijos.

Registro svetainėje galima ieškoti toliau nurodytų tipų bendrovių informacijos:

a. fizinių asmenų, kurie verčiasi prekyba ir turi buveinę ar padalinį Graikijoje arba verčiasi prekyba per pagrindinę verslo vietą arba antrinį padalinį Graikijoje;

b. asmenų asociacijų, kurios verčiasi prekyba per pagrindinę verslo vietą arba antrinį padalinį Graikijoje, ir visų prekybos bendrovių, kurios yra įsteigtos pagal Graikijos teisę, t. y. tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų (įprastinių arba akcinių), ne žemės ūkio kooperatyvų, įskaitant tarpusavio draudimo ir kredito kooperatyvus, privačių ribotos atsakomybės bendrovių, ribotos atsakomybės bendrovių ir akcinių bendrovių, taip pat fizinių ir juridinių asmenų, kurie pagal Prezidento dekreto Nr. 27.11/14.12.1926 39 straipsnį privalo teikti ataskaitas;

c. Europos ekonominių interesų grupių, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2137/1985 (OL L 199, klaidų ištaisymas L 247), turinčių būstinę Graikijoje;

d. Europos bendrovių, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2157/2001 (OL L 294), turinčių būstinę Graikijoje;

e. Europos kooperatinių bendrovių, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1435/2003 (OL L 207), turinčių būstinę Graikijoje;

f. pirmiau nurodytų subjektų, kurių pagrindinė verslo vieta arba būstinė yra Graikijoje ir kurie privalo įregistruoti ir visus Graikijoje veikiančius savo filialus;

g. užsienio bendrovių, nurodytų Direktyvos 68/151/EEB (OL L 65) 1 straipsnyje su pakeitimais, padarytais Direktyvos 2003/58/EB (OL L 221) 1 straipsniu, kurių būstinės yra ES valstybėse narėse, Graikijoje veikiančių filialų arba atstovybių;

h. užsienio bendrovių, kurių būstinės yra trečiosiose šalyse, o teisinė forma atitinka g punkte nurodytų užsienio bendrovių teisinę formą, Graikijoje veikiančių filialų arba atstovybių;

i. kitų fizinių arba juridinių asmenų arba tokių asmenų asociacijų, kurių pagrindinė verslo vieta arba būstinė yra užsienyje ir kurie nėra g arba h punktuose nurodytos bendrovės, filialų arba atstovybių, per kuriuos jie verčiasi prekyba Graikijoje;

j. konsorciumų;

k. Civilinio kodekso 784 straipsnyje nurodytų bendrovių civilinės teisės subjektų;

l. fizinių arba juridinių asmenų arba tokių asmenų asociacijų, vykdančių arba ketinančių vykdyti ekonominę arba profesinę veiklą, dėl kurios nėra registruoti kaip prekiautojai.

Kokie dokumentai ir duomenys registruojami Graikijos įmonių registre?

Kiekvieno subjekto byloje registruojami šie duomenys:

a. bendrovės, filialo ar atstovybės Bendrojo komercinio registro numeris;

b. Bendrojo komercinio registro tarnyba ar skyrius, kuriame subjektas pirmą kartą įregistruotas ar atlikta paskesnė registracija, ir atsakingo tarnautojo vardas bei pavardė;

c. registracijos prašymo numeris ir registracijos kodas;

d. informacija apie kompetentingų institucijų ar tarnybų, kurios išduoda leidimą verstis profesine praktika ar vykdyti profesinę veiklą arba leidimą steigti įmonę ar filialą ir vykdyti jų veiklą, sprendimą, jeigu pagal galiojančius teisės aktus bendrovei steigti ar ekonominei veiklai pradėti reikia atitinkamo leidimo;

e. teismo sprendimai, kuriais paskelbiamas subjekto bankrotas arba tai, kad pradėta taikinimo procedūra ar kita kolektyvinė procedūra, skirta kreditorių reikalavimams patenkinti. Be to, byloje registruojami subjekto likvidatorių, privalomai paskirtų administratorių, įgaliotinių ir nemokumo specialistų vardai ir pavardės, tėvų vardai ir pavardės, asmens tapatybės kortelių ar pasų numeriai, gimimo vietos ir datos, pilietybės ir gyvenamosios vietos adresai;

f. informacija apie teismo sprendimus, kuriais užbaigiama, sustabdoma ar atšaukiama e punkte nurodyta teisinė padėtis;

g. duomenys, kurie turi būti skelbiami pagal bankroto teisės aktus;

h. informacija apie svarstomus prašymus skelbti bankrotą arba pradėti taikinimo procedūrą ar kitą kolektyvinę procedūrą, skirtą kreditorių reikalavimams patenkinti;

i. Graikijoje veikiančių subjekto filialų ar atstovybių skaičius ir kiekvieno filialo ar atstovybės adresas bei Bendrojo komercinio registro numeris;

j. užsienyje veikiančių subjekto filialų ar atstovybių skaičius, adresai ir kiti duomenys.

Ι. Bendrovių, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, bylose taip pat registruojami ir skelbiami šie duomenys:

a) steigimo aktas ir įstatai;

b) steigimo akto ar įstatų pakeitimai, įskaitant bendrovės veiklos laikotarpio pratęsimą; po kiekvieno steigimo akto ar įstatų pakeitimo – aktuali viso minėtųjų dokumentų teksto redakcija;

c) paskyrimas, atleidimas iš pareigų ir duomenys asmenų, kurie kaip teisės aktuose numatytas organas arba tokio organo nariai:

aa) turi įgaliojimus bendrovės vardu prisiimti įsipareigojimus santykiuose su trečiaisiais subjektais. (Jeigu tokių asmenų yra keli, atitinkamai turi būti nurodyta, ar tie asmenys gali veikti pavieniui, ar privalo veikti kartu);

bb) atstovauja bendrovei teisme;

cc) dalyvauja valdant, prižiūrint ar kontroliuojant bendrovę;

d) bent kartą per metus – pasirašytojo kapitalo suma, jeigu steigimo akte ar įstatuose nurodomas įstatinis kapitalas, išskyrus atvejus, kai dėl kiekvieno pasirašytojo kapitalo padidinimo būtina keisti įstatus;

e) visi apskaitos dokumentai, kuriuos privaloma skelbti pagal Tarybos direktyvas 78/660/ΕEB (OL L 222, 1978 8 14), 83/349/EEB (OL L 193, 1983 7 18), 86/635/ΕEB (OL L 372, 1986 12 31) ir 91/674/ΕEB (OL L 374, 1991 12 31);

f) bet koks būstinės perkėlimas;

g) bendrovės likvidavimas;

h) teismo sprendimas, kuriuo bendrovė pripažįstama negaliojančia;

i) likvidatorių paskyrimas ir asmens duomenys;

j) likvidavimo procedūros užbaigimas ir bendrovės išbraukimas iš registro.

II. Direktyvos 68/151/EEB (OL L 65) 1 straipsnyje su pakeitimais, padarytais Direktyvos 2003/58/EB (OL L 221) 1 straipsniu, nurodytų užsienio bendrovių, kurių registruotoji būstinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialų bylose taip pat registruojami ir skelbiami šie duomenys:

a) filialo pašto arba kitoks adresas;

b) filialo veiklos sritis;

c) valstybės narės registras, kuriame saugoma bendrovės byla, ir jos registracijos tame registre numeris;

d) bendrovės pavadinimas ir teisinė forma, taip pat filialo pavadinimas, jeigu jis ne toks kaip bendrovės pavadinimas;

e) paskyrimas, pareigų ėjimo pabaiga ir duomenys asmenų, kurie turi įgaliojimus bendrovės vardu prisiimti įsipareigojimus santykiuose su trečiaisiais subjektais ir jai atstovauti teisme:

aa) jei jie pagal teisės aktus laikomi bendrovės valdymo organu arba tokio organo nariais, atsižvelgiant į bendrovės duomenų skelbimo reikalavimus pagal Direktyvos 2009/101/EB (OL L 258, 2009 10 1) 2 straipsnio 1 dalį;

bb) kaip bendrovės nuolatiniai atstovai jos filialo veiklai, nurodant jų įgaliojimų ribas;

f) bendrovės likvidavimas, likvidatorių paskyrimas, asmens duomenys ir įgaliojimai, likvidavimo procedūros užbaigimas ir atitinkamas įrašas valstybės narės registre, bankroto procedūra, taikos sutartis ar kita panaši bendrovei taikoma procedūra;

g) bendrovės atskaitomybės dokumentai, kurie yra sudaryti, audituoti ir atskleisti pagal valstybės narės įstatymus, kuriais vadovaujasi bendrovė, remiantis direktyvomis 78/660/EEB (OL L 222, 1978 8 14), 83/349/EEB (OL L 193, 1983 7 18) ir 84/253/EEB (OL L 126/20, 1984 5 12);

h) filialo uždarymas.

Kaip Graikijos įmonių registre ieškoti informacijos?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrojo komercinio registro interneto svetainėje reikiamos verslo informacijos galima ieškoti atitinkamame laukelyje įrašius vienus iš šių bendrovės duomenų:

 1. Mokesčių registro numerį (Α.Φ.Μ.),
 2. Bendrojo komercinio registro numerį,
 3. pavadinimą arba
 4. prekybinį pavadinimą.

Ar Graikijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę susipažinti su bendrovės byla Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrajame komerciniame registre ir nemokamai peržiūrėti, atsisiųsti, išspausdinti ir kitaip atgaminti kiekvieną aktą, duomenų dalį ar pranešimą, paskelbtą Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje šio registro tarnybos ar tokią prievolę turinčių asmenų. Be to, norėdamas gauti oficialius (originalius) sertifikatus arba bendrovės byloje Bendrajame komerciniame registre užregistruotų aktų ar duomenų nuorašus, fizinis asmuo gali nemokamai prisiregistruoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrojo komercinio registro išorės ryšių tarnyboje.

Norint gauti oficialius sertifikatus ar aktų ir duomenų nuorašus, pirma reikia naudojantis atitinkama elektronine prietaika sumokėti reikiamą mokestį. Sertifikatai arba atitinkamų aktų ar duomenų nuorašai išduodami dviem būdais: skaitmeniniu būdu (naudojant Bendrojo komercinio registro išorės ryšių prietaiką) arba paštu (siunčiama gavėjo adresu visame pasaulyje).

Kaip patikrinti Graikijos įmonių registro išduodamų oficialių sertifikatų ar nuorašų autentiškumą?

Atitinkamų oficialių sertifikatų ar nuorašų autentiškumas tikrinamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos bendrajame komerciniame registre.

Įvedus atitinkamo sertifikato ar nuorašo registracijos numerį, bendrovės Bendrojo komercinio registro numerį ir sertifikatą ar nuorašą išdavusios Bendrojo komercinio registro tarnybos duomenis, parodomas atitinkamo dokumento tekstas.

Ar registre saugomi dokumentai yra patikimi?

Į bendrovių bylas įtraukti dokumentai yra patikimi, nes Bendrasis komercinis registras yra vienintelė viešai skelbiamos verslo informacijos platforma ir Graikijos elektroninis «nacionalinis verslo informacijos leidinys», kaip nurodyta Direktyvos 2009/101/EB 3 straipsnio 5 dalyje. Bendrasis komercinis registras yra susietas su toje nuostatoje numatytais kitų valstybių narių registrais (nacionaliniais registrais) centralizuotu informacinių technologijų priemonių rinkiniu («centrine Europos platforma»), kuris yra Direktyva 2012/17/EB sukurtos registrų sąveikos sistemos dalis. Prieš užregistruodamos aktus ir duomenis Bendrajame komerciniame registre, šio registro tarnybos patikrina, ar jie teisėti, tikslūs, aiškūs, išsamūs ir ar sumokėti visi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti mokesčiai. Jeigu patikrinus nenustatoma jokių registracijos kliūčių, kompetentinga Bendrojo komercinio registro tarnyba atitinkamą informaciją įrašo į bendrovės bylą Bendrajame komerciniame registre. Jeigu prašymas, pateikti dokumentai ir kiti patvirtinamieji duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų sąlygų arba yra netikslūs ir neišsamūs, kompetentinga Bendrojo komercinio registro tarnyba raštu, faksu arba e. paštu paprašo subjekto per penkias darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo pateikti reikiamų paaiškinimų, pataisyti ar papildyti prašymą, patvirtinamuosius duomenis ir papildomus dokumentus. Atsižvelgiant į aplinkybes ir registruojamų duomenų rūšį, šis terminas gali būti pratęstas iki vieno mėnesio. Dėl šio termino pailgėja bet koks teisės aktais nustatytas terminas, per kurį duomenys turi būti užregistruoti Bendrajame komerciniame registre. Jeigu per penkių dienų arba pratęstą terminą negaunama atsakymo arba nustatoma, kad subjekto pateikti prašyti duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų sąlygų arba yra netikslūs ir neišsamūs, registracijos prašymas atmetamas pagrįstu sprendimu, o susiję registracijos mokesčiai vis tiek turi būti sumokėti. Bendrajame komerciniame registre užregistravus teisinius faktus, pareiškimus, dokumentus ir kitus duomenis, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos (įprastinės arba akcinės), akcinės bendrovės, ribotos atsakomybės bendrovės, privačios ribotos atsakomybės bendrovės, ne žemės ūkio kooperatyvai, Reglamente (EEB) Nr. 2137/85 (OL L 199, klaidų ištaisymas OL L 247) nurodytos Europos ekonominių interesų grupės, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, Reglamente (EB) Nr. 2157/2001 (OL L 294) nurodytos Europos bendrovės, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, Reglamente (EB) Nr. 1435/2003 (OL L 207) nurodytos Europos kooperatinės bendrovės, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, ir Civilinio kodekso 784 straipsnyje nurodytos bendrovės civilinės teisės subjektai patiria šias pasekmes:

a. steigiami pirmesnėje pastraipoje apibrėžti juridiniai asmenys įgyja juridinio asmens statusą;

b. laikantis specialių galiojančių teisės aktų nuostatų dėl bendrovių pertvarkymo ir restruktūrizavimo, bendrovės pertvarkomos į akcines bendroves, ribotos atsakomybės bendroves, privačias ribotos atsakomybės bendroves, ne žemės ūkio kooperatyvus, Europos ekonominių interesų grupes, Europos bendroves ir Europos kooperatines bendroves;

c. pakeičiami įstatai;

d. bendrovės sujungiamos arba išskaidomos vieną kartą atlikus registraciją, tuomet prijungtoji arba išskaidytoji bendrovė išbraukiama iš registro;

e. akcininkų sprendimu arba paskelbus atitinkamą administracinį aktą bendrovė likviduojama;

f. bendrovė atkuriama.

Be to, remiantis specialia Įstatymo Nr. 3419/2005 4 dalies nuostata, atitinkami įrašai Bendrajame komerciniame registre laikomi teisingais ir teisėtais.

Ką konkrečiau reikia žinoti apie Graikijos įmonių registrą?

Bendrojo komercinio registro (GEMI) interneto svetainė yra Graikijos elektroninis «nacionalinis verslo informacijos leidinys», kaip nurodyta 2009 m. rugsėjo 16 d. Direktyvos 2009/101/EB (OL L 258) 3 straipsnio 5 dalyje. Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje skelbiamas Bendrasis įmonių pavadinimų sąrašas, byla ir visa kita informacija, kurios reikia norint viešai naudotis Bendruoju komerciniu registru. Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę nemokamai peržiūrėti, atsisiųsti, išspausdinti ir kitaip atgaminti kiekvieną aktą, duomenų dalį ar pranešimą, paskelbtą Bendrojo komercinio registro interneto svetainėje šio registro tarnybos ar tokią prievolę turinčių asmenų.

Registrų sąveikos sistemoje Bendrojo komercinio registro tarnybos: a) elektroniniu būdu palaiko ryšius su kitais nacionaliniais registrais ir aa) gauna informacijos apie kitame nacionaliniame registre saugomus duomenis, susijusius su ribotos atsakomybės bendrovėmis, kurių registruotoji būstinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir jų filialais, įsteigtais ne toje valstybėje narėje, kurioje yra bendrovės registruotoji būstinė, ir bb) teikia su Įstatymo Nr. 3419/2005 6 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodytais duomenimis susijusią informaciją apie ribotos atsakomybės bendroves, kurių registruotoji būstinė yra Graikijoje, ir apie to įstatymo 1 dalies g punkte nurodytus filialus, ir b) atsako į klausimus, susijusius su a punkto bb papunktyje nurodyta informacija, kuriuos atskiri naudotojai pateikia naudodamiesi bendru Europos elektroninės prieigos prie registrų sąveikos sistemos punktu («portalu»).

Ūkio, plėtros ir turizmo ministerijos Prekybos ir vartotojų apsaugos generaliniam sekretoriatui pavaldus Rinkos generalinio direktorato Bendrovių ir Bendrojo komercinio registro direktoratas yra įgaliotas atsakyti į naudojantis Europos elektronine platforma pateiktus klausimus dėl Įstatymo Nr. 3419/2005 6 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodytų aktų ir duomenų, susijusių su bendrovėmis, kurių akcijos kotiruojamos Atėnų biržoje, valstybių narių ir trečiųjų šalių bankais ir bankų filialais, valstybių narių ir trečiųjų šalių akcinėmis draudimo bendrovėmis ir draudimo bendrovių filialais, investicinėmis bendrovėmis, savitarpio fondų valdymo akcinėmis bendrovėmis, nekilnojamojo turto savitarpio fondų valdymo akcinėmis bendrovėmis, nekilnojamojo turto investicinėmis bendrovėmis, turto ir įsipareigojimų valdymo ir pavertimo grynaisiais pinigais akcinėmis bendrovėmis, investicines paslaugas teikiančiomis akcinėmis bendrovėmis ir akcinėmis bendrovėmis futbolo ar krepšinio klubais.

Be to, kiekvienuose šalies prekybos rūmuose veikia Bendrojo komercinio registro tarnyba, kuri, be kita ko, yra įpareigota atsakyti į naudojantis Europos elektronine platforma pateiktus klausimus dėl Įstatymo Nr. 3419/2005 6 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodytų aktų ir duomenų, susijusių su visų teisinių formų bendrovėmis, išskyrus nurodytąsias pirmiau.

Pastaba. Čia pateikta tik bendra informacija apie Graikijos registro, t. y. Bendrojo komercinio registro (GEMI), ir kitų valstybių narių nacionalinių registrų sąveiką. Išsamesnės informacijos apie teisinę sistemą pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrojo komercinio registro interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasElektroniniu būdu skelbiami Bendrojo komercinio registro dokumentai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFizinio asmens registracija elektroninėms Bendrojo komercinio registro (GEMI) paslaugoms gauti

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonės registracija Bendrojo komercinio registro (GEMI) paslaugoms gauti

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrojo komercinio registro (GEMI) tarnybų išduodamų sertifikatų ir nuorašų autentiškumo patikra

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrojo komercinio registro (GEMI) veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Paskutinis naujinimas: 24/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanų.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Ispanija

Ispanijoje registro tvarkytojai (Registradores) yra atsakingi už šiuos registrus:

 • Nekilnojamojo turto registrus (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), kurie paprastai vadinami nuosavybės registrais (Registros de la Propiedad).
 • Kilnojamojo turto registrus (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles).
 • Įmonių registrus (Registros Mercantiles).
 • Bendrųjų sutarčių sąlygų registrą (Registro de Condiciones Generales de la Contratación)

Nekilnojamojo turto registro aprašymą ir susijusias nuorodas rasite e. teisingumo portalo skyriuje, skirtame nekilnojamojo turto registrams.
Šiame puslapyje pateikiamas:

 • Ispanijos įmonių registro aprašymas ir susijusios nuorodos.
 • Trumpas kilnojamojo turto registro aprašymas ir susijusios nuorodos.
 • Trumpas bendrųjų sutarčių sąlygų registro aprašymas ir susijusios nuorodos.

Ką užtikrina Ispanijos įmonių registras?

Jis užtikrina teisinį ir ekonominį tikrumą.

Toliau aprašomos pagrindinės Ispanijos įmonių registro sistemos savybės.

1. Įmonių registro paskirtis

1.1. Įmonių registruose registruojama:

 • individualios įmonės;
 • komercinės įmonės;
 • ne pelno organizacijos
 • kredito ir draudimo įmonės, taip pat savitarpio garantijų bendrovės;
 • kolektyvinio investavimo subjektai;
 • ekonominių interesų grupės;
 • taupomieji bankai;
 • pensijų fondai;
 • bet kokių pirmiau nurodytų subjektų filialai;
 • užsienio įmonių filialai;
 • užsienio bendrovės, perkėlusios savo būstinę į Ispanijos teritoriją;
 • visi ūkio subjektai, vykdantys komercinę veiklą, jeigu jų pirkimai, tarpininkaujant atlikti sandoriai arba pardavimai viršija 600 000 eurų.

1.2. Įmonių registro veiklos sritys

 • Bendrovių dokumentai. Ūkio subjekto steigimo aktas yra pirmasis bendrovės istorijos įrašas registre. Vėliau daromi įrašai, susiję su bendrovės dokumentais ir sandoriais (pavyzdžiui, įstatinio kapitalo didinimu arba mažinimu, valdybos sudėties pakeitimais, administratorių arba direktorių paskyrimu ir atleidimu iš pareigų, nemokumo procesais, skundais dėl bendrovės valdymo organų sprendimų ir kt.).
 • Apskaitos dokumentai. Verslininkai ir bendrovės turi tvarkyti apskaitos dokumentus ir pateikti juos vietos įmonių registro tvarkytojui patvirtinti. Apskaitos dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos. Bendrovės, kurių finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d., turi juos pateikti iki gegužės 31 d.
 • Įmonių ir kitų subjektų finansinių ataskaitų rinkinys. Metines finansines ataskaitas privaloma rengti pagal Bendrąjį apskaitos tvarkymo planą (Plan General Contable). Partneriai arba akcininkai turi jas patvirtinti per šešis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos. Patvirtinus metines finansines ataskaitas, jos per vieną mėnesį turi būti pateiktos patvirtinti vietos įmonių registrui. Paprastai bendrovės, kurių finansiniai metai pasibaigia gruodžio 31 d. ir kurios savo finansines ataskaitas patvirtina iki birželio 30 d., jas turi pateikti iki liepos 30 d.
 • Prašymų paskirti auditorius ir ekspertus tvarkymas. Bet kuris akcininkas, kuriam priklauso 5 proc. bendrovės akcijų, turi teisę per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos prašyti, kad vietos įmonių registras paskirtų auditorių. Bendrovių, kurių finansiniai metai pasibaigia gruodžio 31 d., dalininkai arba akcininkai, kuriems priklauso ne mažiau negu 5 proc. akcijų, turi paprašyti paskirti auditorių iki kitų metų kovo 31 d. Jie taip pat gali prašyti vietos įmonių registro tvarkytojo paskirti ekspertus tais atvejais, kai sujungimo arba padalijimo atveju turi būti atlikti įnašai natūra.

2. Teisinis aiškumas Ispanijos įmonių registre

Įmonių registras – tai pagrindinė verslo veiklos registravimo priemonė. Tai ekonomikos plėtrai ypač svarbus sandorių išlaidų mažinimo būdas.

Įrašai registre atliekami po patikrinimų: tinkinamas dokumentų ir bendrovių sutarčių turinio teisėtumas ir jų galiojimas, sudarančių asmenų veiksnumas ir teisės.

Registro tvarkytojo atliekami patikrinimai suteikia įrašams teisinę galią

 1. Registro turinys yra tikslus ir galiojantis.
 2. Užregistruotais aktais gali remtis sąžiningos trečiosios šalys.
 3. Registro įrašus užtikrina teismai ir jie galioja, jeigu teismo sprendimu nėra pripažįstami netiksliais arba negaliojančiais.
 4. Sprendimas, kuriuo įrašai pripažįstami netiksliais arba negaliojančiais, neturi poveikio sąžiningų trečiųjų šalių teisėtai įgytoms teisėms.

Taip bendrovės, piliečiai ir valstybės institucijos išvengia didelių sandorių išlaidų, nes gali naudotis patvirtinta informacija apie ūkio subjektus, su kuriais ketina sudaryti sutartinius santykius, ir apie jų teisinę bei ekonomę padėtį.

3. Registracijos procedūra

Norint atlikti įrašą įmonių registre, būtinas patvirtinimas. Dokumentus gali patvirtinti notarai, teismai arba administracinės institucijos. Privatūs dokumentai gali būti įtraukti į registrą tik įstatyme nustatytais konkrečiais atvejais vadovaujantis įmonių registro taisyklėmis. Pavyzdžiui, į registrą gali būti įtraukti šie privatūs dokumentai: ne laivybos pramonėje veikiančio individualaus verslininko registracija; prievolės nustatymas ir nutraukimas, administratorių, likvidatorių ir auditorių paskyrimas ir atleidimas iš pareigų.

Būtina kreiptis, kad būtų padarytas įrašas registre. Tai reiškia, kad, išskyrus išimtinius atvejus, registraciją inicijuoja įrašą padaryti norintis asmuo.

Ar įmonių registru Ispanijoje galima naudotis nemokamai?

Ispanijos įmonių registras nėra nemokamas.

Registracijos ir paskelbimo įkainiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro tvarkytojų įkainiuose ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro taisyklėse.

Registravimo įkainiai nustatyti atsižvelgiant į skirtingus veiksnius ir juos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro tvarkytojų įkainiuose.

Paskelbimo įkainiai – 1,20–24 eurai. Juos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro tvarkytojų įkainių sąraše arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIspanijos registrų tvarkytojų asociacijos interneto svetainėje.

Kaip ieškoti informacijos Ispanijos įmonių registre?

1. Viešas registro pobūdis

Įmonių registras yra viešas. Registro įrašų turinį tvarko registro tvarkytojas.

2. Registro išrašas

Aprašymas. Paprastas išrašas (nota simple) turi tik informacinę vertę ir nepatvirtina išrašo turinio. Jame pateikiama visa arba tam tikra informacija, susijusi su atitinkamu įrašu.

Kaip gauti paprastą išrašą. Yra du metodai:

 • Raštu. Asmeniškai pateikiant prašymą atitinkamam įmonių registrui,
 • Internetu. Naudokitės pirmąja iš puslapio apačioje pateiktų nuorodų.

3. Patvirtintas išrašas

Aprašymas. Patvirtintas išrašas – tai registre esančios visos arba sutrumpintos registre esančios informacijos turinio kopija, perrašymas arba perkėlimas. Šis išrašas, kurį parengia ir pasirašo registro tvarkytojas, yra vienintelis įmonių registre esančio įrašo patvirtinimo būdas. Registro tvarkytojai taip pat gali patvirtinti dokumentus, kurie yra saugomi arba laikomi registro archyve.

Kaip gauti patvirtintą išrašą. Patvirtintą išrašą galima gauti tik pateikus raštišką prašymą popieriuje. Prašymą galite pateikti asmeniškai, paštu, faksu arba kitomis priemonėmis. Gali būti išduoti ir el. įrašai su pripažintu registro tvarkytojo e. parašu.

4. Paieška įmonių registre internetu

Žr. toliau pateiktas „Naudingas nuorodas“. Procedūra labai paprasta, tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais.

Jeigu nesate registruotas vartotojas arba neturite Registrų tvarkytojų asociacijos išduoto skaitmeninio sertifikato, interneto svetainėje suteikiama galimybė mokėti kredito kortele:

 • Pasirinkite „card payments“ (mokėti kortele). Turite įrašyti savo kredito kortelės duomenis.
 • Spauskite „Enter“ (patvirtinti).

Šiame puslapyje galite pasirinkti: nekilnojamojo turto registrą, įmonių registrą, kilnojamojo turto registrą arba bendrųjų sutarčių sąlygų registrą. Pasirinkite „Publicidad Mercantil” (viešieji komerciniai įrašai).

 • Pasirinkite jus dominančią sritį.

Šioje interneto svetainėje bet kuris asmuo gali naudotis interaktyvia Registrų tvarkytojų asociacijos teikiama informacija realiuoju laiku. Tam tikra informacija apie bendroves, įskaitant tikslų įregistruotų metinių finansinių ataskaitų turinį, pateikiama pagal pareikalavimą ištisą parą, 365 dienas per metus. Ši įregistruotų bendrovės dokumentų informacija yra atnaujinama ir teisinga.

Ar dokumentai registre yra patikimi?

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos į Direktyvą 2009/101/EB buvo įterptas 3a straipsnis, kuriuo valstybės narės užtikrina, kad būtų prieinama atnaujinta informacija, kurioje būtų paaiškintos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tretieji asmenys,vadovaudamiesi 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, gali remtis 2 straipsnyje nurodytais duomenimis ir kiekvienos rūšies dokumentu. Konkrečiai valstybės narės privalo pateikti šią informaciją, kad ji būtų paskelbta Europos e. teisingumo portale, vadovaujantis šio portalo taisyklėmis ir techniniais reikalavimais. Minėta informacija susijusi su kiekvienoje teisinėje sistemoje naudojamais būdais, kaip pateikti prašymą susipažinti su direktyvos 2 straipsnyje nurodytais duomenimis, ir su registre įregistruotų aktų vykdymo užtikrinimu trečiųjų asmenų atžvilgiu.

Direktyvos 2 straipsnyje nurodyti duomenys skelbiami Ispanijos įmonių registre, kuriam taikomi šie principai: asmens duomenų, viešo sertifikavimo, teisėtumo, legitimumo, viešosios valdžios,vykdymo užtikrinimo, teisių perleidimo ir viešumo.

Įstatymo 14/2013 dėl paramos verslininkams ir tarptautinimo 19 straipsnyje ir jo Papildomoje nuostatoje Nr. 13 nustatyta, kad pagal įstatymą įmonių registras turi būti elektroninis, ir tai turi būti viena IT sistema.

Įmonių registre saugoma informacija pateikiama sertifikate arba išraše.

Įmonių registro išduodamas sertifikatas yra vienintelis būdas, kaip užtikrinti šių įrašų autentiškumą, o nuoroda į šį sertifikatą pateikta Prekybos kodekso 23 straipsnio 1 dalyje ir Įmonių registro reglamento 12 ir 77 straipsniuose.

Įmonių registro reglamento 12 ir 78 straipsniai reglamentuoja visų ar dalies į registrą įtrauktų duomenų išrašus.

Registru galima naudotis internetu, kaip nurodyta to paties reglamento 79 straipsnyje.

Pagal Prekybos kodekso 23 straipsnio 4 dalį ir Įmonių registro reglamento 80 straipsnį taikomos ir Hipotekos įstatymo normos dėl viešumo, būtent 221, 222, 222a, 227 ir 248 straipsniai, leidžiantys informaciją skelbti elektroniniu būdu. Įstatymo 24/2001 110 straipsnio 1 dalis reglamentuoja registro tvarkytojo prievolę teikiant informaciją naudoti e. parašą ir yra taip pat taikoma įmonių registrams, kiek tai susiję su elektroninių, IT ir skaitmeninių priemonių integravimu (106–115 str.).

Pagal Įmonių registro reglamento 379 straipsnį Centrinio įmonių registro paskirtis – tvarkyti įmonių registrų perduodamus duomenų, registruoti ir skelbti juos tik informacijos tikslais, saugoti ir skelbti subjektų ir juridinių asmenų duomenis, spausdinti Įmonių registro oficialųjį leidinį, tvarkyti įmonių ir subjektų, kurie perkėlė savo registruotas buveines iš Ispanijos, tačiau neprarado Ispanijos pilietybės, registrą ir skelbti Reglamento (EB) Nr. 2157/2001 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Centrinis įmonių registras gali išduoti išrašus pagal Prekybos kodekso 23 straipsnį ir Įmonių registro reglamento 382 straipsnį ir tik tuos sertifikatus, kurie yra susiję su įregistruotų įmonių pavadinimais.

Prašymą dėl informacijos paskelbimo galima pateikti paštu, faksu arba panašiu būdu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIspanijos registrų tvarkytojų svetainėje naudodamiesi paieškos priemone FLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) galite paprašyti pateikti informacijos apie įregistruotus subjektus.

Kalbant apie vykdymo užtikrinimą, Įmonių registro reglamento 9 straipsnyje nustatyta, kad: „1. Aktai, kuriuos privaloma užregistruoti, gali būti vykdomi tik bona fide trečiųjų asmenų atžvilgiu, kai tik aktai paskelbiami Įmonių registro oficialiajame leidinyje. Tačiau pačios registracijos pasekmės lieka galioti. 2. Jeigu per penkiolika dienų nuo paskelbimo įvykdoma sandorių, įregistruoti ir paskelbti aktai negali galioti trečiųjų asmenų atžvilgiu. 3. Jeigu paskelbta informacija nesutampa su įregistruotais duomenimis, bona fide trečiosios šalys gali remtis paskelbta informacija, jeigu ji joms yra palankesnė. Už nesutapimą atsakinga šalis privalo atlyginti kitos šalies patirtą žalą. 4. Trečioji šalis laikoma bona fide, kol neįrodoma, kad ji žinojo apie registruotiną, tačiau neužregistruotą aktą, apie užregistruotą, bet nepaskelbtą aktą arba apie skelbimo turinio ir registracijos įrašo turinio nesutapimą.

Daugiau informacijos rasite šiose interneto svetainėse:

Ispanijos įmonių registro istorija

1. Istorija

Teisės aktų, kuriais reglamentuojamas dabartinių Ispanijos įmonių registras, ištakos:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), kuriame buvo įsteigtas imatrikuliacijos numerių ir laivų vėliavų registras;
 • 1885 m. Komercinis kodeksas (Código de Comercio);
 • Laikinosios taisyklės dėl 1885 m. įmonių registro įsteigimo ir vėlesnės 1919 m. bei 1956 m. gruodžio 14 d. taisyklės, pakeistos 1973 m. liepos 21 d. dekretu.

2. Teisės aktai, kuriais reglamentuojamas įmonių registras

Bendrosios taisyklės nustatytos 1885 m. rugpjūčio 22 d. Komerciniame kodekse. Nors jame įtvirtintos pagrindinės nuostatos, kuriomis reglamentuojamas įmonių registras, šios nuostatos daug kartų buvo pakeistos. Naujausias pakeitimas padarytas 1989 m. liepos 25 d. įstatymu Nr. 19/1989.

 • 2010 m. liepos 2 d. Karaliaus dekretas Nr. 1/2010 dėl akcinių bendrovių. 2009 m. balandžio 3 d. įstatymas Nr. 3/2009 dėl struktūrinių bendrovių pakeitimų.
 • Tam tikri teisės aktai dėl bendrovių pagal veiklos sektorius (finansų įstaigos, draudimo bendrovės, elektros energijos sektorius, išperkamosios nuomos bendrovės ir kt.).
 • 1996 m. liepos 19 d. Įmonių registro taisyklės. Šiuo metu rengiama nauja taisyklių redakcija.

3. Sistema

Įmonių registras – tai viešoji įstaiga, veikianti visų Ispanijos provincijų sostinėse ir kituose įstatyme nurodytuose miestuose. Jį tvarko vienas arba keli įmonių registro tvarkytojai. Už registrą tiesiogiai atsakinga Teisingumo ministerija; visi su juo susiję klausimai pavedami spręsti Registrų ir notarų generaliniam direktoratui.

Registro tvarkytojas yra profesionalus teisės ekspertas, teikiantis paslaugas visuomenei savarankiškai klasifikuojantis ir tikrinantis visus įtrauktinus į registrą dokumentus.

Įmonių registras veikia kiekvienoje Ispanijos provincijos sostinėje ir Seutos, Meliljos, Ibisos, Mahono, Aresifės, Puerto del Rosarijaus, La Palmos Santa Kruso, La Gomeros San Sebastiano, Valverdės ir Santiago de Compostela miestuose. Centriniame įmonių registre registruojami bendrovių ir juridinių asmenų pavadinimai.

Bendrovės įgyja juridinio asmens statusą, kai yra įregistruojamos savo pagrindinės buveinės vietos įmonių registre, o tai reiškia, kad jų įrašymas registre yra privalomas ir yra steigimo proceso dalis.

Susijusios nuorodos

KILNOJAMOJO TURTO REGISTRAS

1. Kokia Ispanijos kilnojamojo turto registro paskirtis?

Jis užtikrina teisinį ir ekonominį tikrumą.

1.1. Ispanijos kilnojamojo turto registro paskirtis

Ispanijos kilnojamojo turto registre registruojamos kilnojamojo turto, kuris gali būti registruojamas, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės.

1.2. Koks kilnojamasis turtas gali būti registruojamas?

Gali būti registruojamas toks kilnojamasis turtas: motorinės transporto priemonės, vartojimo prekės, pramoninės mašinos, gamybinės patalpos, akcijos, žemės ūkio įranga ir gyvulių ūkiai bei kitos įstatyme nurodytos kilnojamojo turto rūšys.

Gali būti registruojamas tam tikras nematerialusis turtas ir teisės: pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės, filmų naudojimo teisės, administracinės licencijos ir paskolos.

1.3. Kokios su kilnojamuoju turtu susijusios teisės registruojamos?

Nuosavybės teisė, areštas, nuosavybės teisės pasilikimas, draudimas perduoti turtą, nekilnojamojo turto įkeitimas, įkeitimas be turto perdavimo ir kitas turtas, kuris pagal įstatymą gali būti registruojamas arba įrašytas į registrą.

2. Ispanijos kilnojamojo turto registro ypatybės

Tai valstybinis registras, už kurį atsakinga Teisingumo ministerija. Tai yra teisinis, o ne vien administracinis registras. Apskritai registracija yra savanoriška, tačiau registruotis naudinga atsižvelgiant į teigiamą registracijos poveikį. Nėra nustatyta oficialių registracijos reikalavimų: sutartys paprastai registruojamos kaip privatūs dokumentai ir kaip oficialūs pavyzdžiai. Taip pat taikoma patvirtinimo sistema, pagal kurią prieš registraciją registro tvarkytojas patikrina registruojamo aprašymo, pavadinimo ir akto teisėtumą.

3. Sistema

Registro formatas yra elektroninis ir popierinis.

Karaliaus dekretu Nr. 1828/1999 Ispanijos kilnojamojo turto registras padalytas į šešis skyrius:

 • laivų ir orlaivių:
 • automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių;
 • pramoninių mašinų, komercinių patalpų ir ilgalaikio turto;
 • kitų įkeičiamo turto garantijų;
 • kito kilnojamojo turto, kuris gali būti registruojamas;
 • bendrųjų sutarčių sąlygų registrą.

4. Ar Ispanijos kilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Ne. Registro įkainiai nustatyti 1999 m. liepos 20 d. įsakymu, kurio 36 straipsnyje nurodytos sumos, mokėtinos atsižvelgiant į registruojamo turto vertę:

 • iki 600 eurų vertės – 2,40 euro;
 • nuo 600 iki 6 000 eurų vertės – 6 eurai;
 • nuo 6 000 iki 12 000 eurų vertės – 10 eurų;
 • nuo 12 000 iki 18 000 eurų vertės – 13 eurų;
 • didesnės negu 18 000 eurų vertės – 1,20 euro už kiekvieną 3 000 eurų sumą arba tos sumos dalį.

Nekilnojamojo turto įkeitimui ir įkeitimui be turto perdavimo taikoma žemės kadastro įkainių sistema, todėl galioja šios sistemos įkainiai (žr. skyrių „Nekilnojamojo turto registras“).

Už šiame registre esančios informacijos suteikimą mokamas 3 eurų mokestis. Už patvirtintą išrašą mokama 6–24 eurai.

Taip pat taikomas tuo metu galiojantis PVM.

5. Paieška kilnojamojo turto registre internetu

Žr. toliau pateiktas „Naudingas nuorodas“. Procedūra labai paprasta, tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais.

Tada spustelėkite “Acceso Registro Electrónico” (prisijungti prie elektroninio registro). Jeigu nesate registruotas naudotojas arba neturite anksčiau Registrų tvarkytojų asociacijos išduoto skaitmeninio sertifikato, interneto svetainėje jums siūloma galimybė sumokėti kredito kortele:

 • Pasirinkite „card payments“ (mokėti kortele). Turite įrašyti savo kredito kortelės duomenis.
 • Spauskite „Enter“ (patvirtinti).

Šiame puslapyje galite pasirinkti: nekilnojamojo turto registrą, įmonių registrą, kilnojamojo turto registrą arba bendrųjų sutarčių sąlygų registrą. Pasirinkite “Publicidad Bienes Muebles” (viešieji kilnojamojo turto įrašai).

 • Pasirinkite jus dominančią sritį.

6. Naudingos nuorodos

BENDRŲJŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ REGISTRAS

1. Kokia Ispanijos bendrųjų sutarčių sąlygų registro paskirtis?

Šiame registre saugomi asmenų, sudarančių sutartis su fiziniais arba juridiniais asmenimis pagal bendrąsias sutarčių sąlygas, interesai. Taip privatiems teisiniams sandoriams užtikrinamas didesnis saugumas ir suteikiama galimybė išvengti ginčų.

1.2. Ispanijos bendrųjų sutarčių sąlygų registro paskirtis

Bendrųjų sutarčių sąlygų registro tikslai:

1. Bendrųjų sutarčių sąlygų deponavimas

Bendrosios sutarčių sąlygos – tai vienašališkai vienos iš sutarties šalių parengti sutarties straipsniai (standartiniai straipsniai), skirti naudoti keliose sutartyse. Tai dažniausiai būna sąlygos, dėl kurių atskirai nebuvo derėtasi. Jos turi būti sąžiningos.

Iš esmės šiame registre registruojamos ne visos bendrosios sutarčių sąlygos, nepaisant to, kad registru lengva naudotis. Bendrųjų sutarčių sąlygų registravimas yra savanoriškas, išskyrus tokį registravimą vyriausybės nustatytuose konkrečiuose sektoriuose.

Tuo atveju, kai bendrosios sutarties sąlygos yra deponuotos, jas deponavusi šalis, sudarydama naujas sutartis, dažnai nurodo, kad sąlygos yra deponuotos šiame registre. Tokiu atveju jos nekartojamos naujose sutartyse, o paprasčiausiai jose pateikiama nuoroda, kad jos deponuotos bendrųjų sutarčių sąlygų registre. Dažnai sutartis, kuriose nustatytos bendrosios sąlygos, pasirašę asmenys tiksliai nežino, kurios sąlygos yra privalomos, todėl ypač svarbu sužinoti, kokios buvo sutarties sąlygos, kaip asmuo jomis įsipareigojo, kaip jis vėliau gali būti nuo šių įsipareigojimų atleistas ir kokie yra to padariniai.

2. Teismų sprendimai, kuriais tam tikros standartinių sutarčių sąlygos pripažintos negaliojančiomis

Tai yra galutiniai teismo sprendimai, ieškovo naudai priimti privačių asmenų (pagal individualius ieškinius) arba vartotojų organizacijų, atstovaujančių tam tikram privačių asmenų skaičiui (pagal grupinius ieškinius), iškeltose bylose.

Kai galutinis teismo sprendimas yra įregistruotas, jis daro poveikį kitiems procesams dėl tokių pačių sutarčių sąlygų.

Vienu teismo sprendimu, kuriuo tam tikros sutarties sąlygos yra pripažintos nesąžiningomis, gali būti išspręsta tūkstančiai skundų ir, jeigu ta pati nesąžininga sąlyga bus naudojama vėliau ir bus susijusi su ta pačia šalimi, kuri pirmiau nustatė šias sąlygas, nebereikės kreiptis į teismą. Būtent todėl tokius teismo sprendimus svarbu paskelbti šiame registre.

Įregistravus registre, kad tam tikra sutarties sąlyga yra pripažinta negaliojančia, tai sukelia tam tikrų teisinių padarinių. Sutarties sąlygos įregistravimas kaip nesąžiningos daro poveikį ir trečiosioms šalims. Registre numatyta, kad tuo atveju, jeigu yra įregistruotas galutinis teismo sprendimas ir negaliojančiomis pagal individualų arba grupinį ieškinį pripažintos sutarties sąlygos ir toliau naudojamos, registro tvarkytojas, atsižvelgdamas į tai, kad šios sąlygos pakartotinai naudojamos, gali apie tai pranešti Teisingumo ministerijai.

2. Teisės aktai, kuriais reglamentuojamas bendrųjų sutarčių sąlygų registras

Bendrųjų sutarčių sąlygų registras įsteigtas 1998 m. remiantis Bendrųjų sutarčių sąlygų įstatymu. Registro tvarkymas pavestas turto ir įmonių registrų tvarkytojams. Šis registras yra kilnojamojo turto registro dalis.

3. Sistema

Bendrųjų sutarčių sąlygų registras – tai vienas iš kilnojamojo turto registro skyrių. Paiešką registre galima atlikti naudojantis šio puslapio apačioje pateiktomis nuorodomis.

4. Ar Ispanijos bendrųjų sutarčių sąlygų registru galima naudotis nemokamai?

Taip.

5. Paieška įmonių registre internetu

Žr. toliau pateiktas „Naudingas nuorodas“. Procedūra labai paprasta, tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktais nurodymais.

 • Adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.registradores.org
 • Tada spustelėkite „Paieška bendrųjų sutarčių sąlygų registre“.
 • Pasirinkite jus dominančią sritį.

6. Naudingos nuorodos

Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Prancūzija

Šiame puslapyje rasite informaciją apie galimybes susipažinti su Prancūzijos įmonių registrų duomenimis.

Kokią informaciją galima rasti Prancūzijos įmonių registre?

Vietos komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrus (registres du commerce et des sociétés (RCS)) žemyninėje dalyje administruoja komercinių bylų teismų kancleriai, užjūrio departamentuose ir regionuose – mišrūs komercinių bylų teismai, o Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose – teismų, nagrinėjančių komercines bylas, kancleriai. RCS duomenis apie įmonių registraciją, registracijos pakeitimą ir panaikinimą tikrina teismo kancleriai. Jie patikrina, ar pateikta informacija atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, patvirtinamuosius dokumentus ir dokumentus, kurie pateikiami kaip priedai. Šią atitikties esminiams ir formaliems reikalavimams patikrą prižiūri teismo pirmininkas arba šiuo tikslu paskirtas teisėjas, kurio kompetencijai priklauso spręsti apmokestinamojo asmens ir kanclerio ginčus.

„Kbis“, išrašas iš komercinės veiklos subjektų ir įmonių registro, yra tikroji« įmonių „tapatybės kortelė“» – jis apima visą informaciją, kurią turi pateikti įmonė. Išrašo iš RCS paskirtis – užtikrinti komercinių sandorių teisinį tikrumą, kad bet koks suinteresuotasis subjektas galėtų susipažinti su jame pateikta informacija apie įmonės teisinę struktūrą, jos vadovus, veiklą ir jos vykdymo vietą ir veikimo modelį. Jame nurodyta, ar buvo iškeltos kolektyvinės nemokumo bylos. Teismo kanclerio išduotame ir pasirašytame autentiškame dokumente esanti informacija laikoma autentiška, nebent paaiškėja, kad ji yra klaidinga.

Nacionaliniu lygmeniu nacionalinį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrą (registre national du commerce et des sociétés (RNCS)) administruoja Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas (Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)) Šiame registre kaupiama visa komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrų informacija ir dokumentai, kuriuos patikrino ir patvirtino teismo kancleriai ir kurie saugomi kiekvienoje teismo raštinėje. Todėl INPI yra atsakingas už tai, kad į RNCS įtraukta techninė, komercinė ir finansinė informacija būtų platinama ir nemokamai prieinama visuomenei tolesnio naudojimo tikslais.

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInfogreffe – tai platforma, per kurią yra prieinama visų (žemyninės dalies, įskaitant Elzasą-Mozelį, ir užjūrio departamentų ir regionų) komercinės veiklos subjektų ir įmonių registrų informacija. Svetainėje Infogreffe.nc galima susipažinti su Naujosios Kaledonijos įmonių teisine informacija. Svetainėje Infogreffe taip pat galima sutvarkyti įvairius formalumus – užregistruoti įmonę, pakeisti ar panaikinti registraciją, pateikti metines finansines ataskaitas. Ši paslauga teikiama prancūzų ir anglų kalbomis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasINPI svetainėje per portalą DATA INPI galima gauti prieigą prie atvirųjų duomenų apie įmonių registraciją, jos pakeitimus ir panaikinimą bei įmonių metines finansines ataskaitas.

Oficialus civilinių ir komercinių skelbimų biuletenis (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBODACC biuletenyje skelbiami Komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre įregistruoti aktai nuo įmonės įsteigimo iki jos išbraukimo iš registro, visų pirma pardavimai ir perleidimai, kolektyvinės nemokumo bylos ir pateiktos finansinės ataskaitos. Duomenys į BODACC perduodami automatiškai – suinteresuotiesiems subjektams nereikia imtis jokių veiksmų. Teismo kancleris gauna duomenis ir yra atsakingas už jų skelbimą šiame biuletenyje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės ir administracinės informacijos direktoratas (Direction de l’information légale et administrative, Dila) yra atsakingas už duomenų skelbimą BODACC biuletenyje, kad registro įrašus būtų galima kuo plačiau paviešinti.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Svetainės „Infogreffe“ naudotojai gali nemokamai naudotis tam tikra informacija apie įregistruotas įmones. RCS išrašus ir prie jų pridėtus aktus galima gauti už valstybės nustatytą mokestį.

INPI svetainėje per DATA INPI portalą RNCS duomenis galima gauti nemokamai. Tolesnis tokių duomenis naudojimas galimas tik įsigijus licenciją.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. BODACC yra prieinamas tik elektroninėmis priemonėmis. Nuo 2011 m. liepos mėn. svetainės turinys (BODACC skelbimai) yra nemokamas.

O 2016 m. birželio mėn. buvo sukurtas naujas skaitmeninės prieigos portalas «Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPortail de la Publicité Légale des Entreprises», kuriame pateikiama informacija apie teisinę įmonių informaciją. Šiame portale per vieną sąsają vartotojai gali gauti prieigą prie teisinės informacijos, skelbiamos trijose svetainėse: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.infogreffe.fr/Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://actulegales.fr/Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.bodacc.fr/.

Kaip atlikti paiešką Prancūzijos įmonių registre?

„Infogreffe“ svetainėje įmonės ieškoti galima pagal:

 • pavadinimą;
 • vadovų ir valdybos narių pavardes;
 • miestą arba departamentą, kur yra įmonės būstinė, registruotoji buveinė ar jos padaliniai;
 • SIREN numerį (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises);
 • registracijos numerį komercinės veiklos subjektų ir įmonių registre.

Svetainėje DATA INPI įmonės ieškoti galima pagal jos SIREN numerį, įmonės pavadinimą, prekės ženklą, vadovą, savivaldybės, kurioje įsikūrusi pagrindinė įmonės buveinė, pavadinimą arba įmonės veiklos aprašyme pateiktus žodžius.

BODACC svetainėje galima ieškoti su įmone susijusio skelbimo pagal jos SIREN numerį arba bendrovės pavadinimą.

Naudingos nuorodos

Europos įmonių registras Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas(European Business Register)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInfogreffe

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasINPI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCNGTC

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBODACC

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPPLE

Paskutinis naujinimas: 22/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Kroatija

Kroatijos Respublikoje teismo registrą valdo komerciniai teismai (trgovački sudovi).

Teismo registras (Sudski registar)

Teismo registras yra viešoji knyga, kurioje pateikiami duomenys ir dokumentai, kurie turi būti registruojami registre pagal įstatymus. Kiekvienas teismas atsako už savo registre atliktų įrašų autentiškumą. Registre registruojama: viešos prekybos bendrovės (javna trgovačka društva), komanditinės ūkinės bendrijos (komanditna društva), ekonominių interesų grupės (gospodarska interesna udruženja), akcinės bendrovės (dionička društva), uždarosios akcinės bendrovės (društva s ograničenom odgovornošću), individualiosios įmonės (trgovci pojedinci), Europos bendrovės (SE), Europos ekonominių interesų grupės (EEIG), Europos kooperatinės bendrovės (SCE), institucijos (ustanove), institucijų bendrijos (zajednice ustanova), kooperatyvai (zadruge), kooperatyvų sąjungos (savezi zadruga), kredito unijos (kreditne unije), paprastos ribotos atsakomybės bendrovės (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) ir kiti asmenys, kurie turi būti registruoti pagal įstatymą. Patronuojamosios bendrovės registruojamos registre, jei to reikalaujama pagal įstatymą.

Registre duomenys apie amatininkus arba asociacijas nepateikiami.

Neatsižvelgiant į tai, ar įrodytas pagrįstas suinteresuotumas, visi asmenys turi teisę susipažinti su bendrojoje knygoje registruota informacija, dokumentais, kuriais yra pagrįstas įrašas, ir kitais dokumentais ir informacija, saugomais dokumentų rinkinyje (išskyrus dokumentus, kurie pagal įstatymą nepriskiriami viešajam sektoriui). Taip pat visi asmenys gali prašyti dokumentų rinkinyje saugomų dokumentų ir duomenų išrašo, patvirtintos kopijos arba stenogramos.

Registras

Informacija apie registravimą registre ir duomenų apie registruotus subjektus paskelbimą

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys registruotinų subjektų įsteigimą ir jų registravimą registre: Teismo registro įstatymas (Zakon o sudskom registru) (toliau – ZSR), Prekybos bendrovių įstatymas (Zakon o trgovačkim društvima) (toliau – ZTD) ir Registravimo teismo registre taisyklės (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Duomenys yra nustatyti įstatymo ir bet kokie šių duomenų pasikeitimai registre registruojami remiantis šiais įstatymais.

Duomenys apie registruotus subjektus yra prieinami 24 valandas per parą ir su jais Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo registro interneto svetainėje galima susipažinti nemokamai.

Registracijos procedūros pradžia

Registracijos procedūra pradedama gavus rašytinį prašymą įvesti duomenis arba pakeisti įrašo duomenis; prašymas pateikiamas ant popieriaus arba elektroniniu būdu registracijos teismui. Prašymas turi būti pateikiamas teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią tenkinamos registravimo sąlygos, išskyrus kai įstatyme nustatyta kitaip. Įstatyme nustatytais atvejais teismas procedūrą gali pradėti ex officio.

Notarai su registraciją atliekančiu teismu gali bendrauti elektroniniu būdu, remdamiesi savo įgaliojimais ir ZSR nuostatomis.

Paprasta ribotos atsakomybės bendrovė (j.d.o.o.) (bendrovė, kurioje yra ne daugiau kaip trys darbuotojai, vienas valdybos narys ir turinti ne mažesnį kaip 10,00 HRK akcinį kapitalą) gali būti registruota taikant supaprastintą procedūrą. Kad būtų registruotos tokiu būdu, bendrovės turi naudoti notaro parengtas formas.

Pateikti registravimo registre prašymus gali šie asmenys:

 • notarai (turintys teisę prašymus pateikti elektroniniu būdu ir išduoti išrašus, kopijas ir stenogramas pagal ZSR 4 straipsnio 2 dalį);
 • asmenys, kurie yra įgalioti įstatymo siūlyti registruoti įrašus registre (asmeniškai arba per įgaliotą atstovą);
 • asmenys, sprendžiantys klausimus, susijusius su HITRO.HR biurais (kurie yra įgalioti pateikti prašymus įsteigti prekybos bendroves per e-Tvrtka sistemą, remdamiesi įgaliojimais, nustatytais atskiruose teisės aktuose).

Įrašo įsigaliojimas

Registruoto subjekto atžvilgiu įrašas įsigalioja kitą dieną po jo užregistravimo registre (išskyrus kai įstatyme nustatyta kitaip), o trečiųjų šalių atžvilgiu – jo paskelbimo dieną.

Niekas negali teigti, kad yra nesusipažinęs su duomenimis, registruotais bendrojoje registro knygoje, kurie buvo paskelbti ZSR nustatytu būdu.

Bet koks asmuo gali cituoti registro įrašą, susijusį su teisėtai registruotais duomenimis ir faktais, kurie yra registruoti registre laikantis įstatymo, išskyrus asmenį, kuris, kaip įrodoma, žinojo, kad atitinkami registro įrašo duomenys neatitiko tikrovės. Trečiosios šalies veiksmų, kurių ji ėmėsi anksčiau nei šešioliktą dieną po registro įrašo paskelbimo, negalima užginčyti remiantis registruotais duomenimis arba paskelbiant nurodytais dokumentais, jeigu trečioji šalis gali įrodyti, kad ji apie juos galėjo nežinoti.

Asmuo, veikdamas sąžiningai, negali patirti žalos, pasikliovęs registro įrašu, susijusiu su teisėtai registruotais duomenimis ir faktais.

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ir registraciją atliekančių teismų nustatomos sankcijos

Nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai ir registraciją atliekančių teismų nustatomos sankcijos yra nustatyti ZTD 624–632 straipsniuose, o asmenų, kurie privalėjo vykdyti teisinius įsipareigojimus, susijusius su prašymo registruoti registre pateikimu, perspėjimo ir sankcijų skyrimo procedūros taikymo pradžią reglamentuoja ZSR 81 ir 81a straipsniai.

Paskutinis naujinimas: 06/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Italija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Italijos įmonių registras.

Kokia informacija įtraukta į Italijos įmonių registrą?

Italijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegistro delle Imprese administruoja Prekybos rūmai, kuriems padeda Unioncamere, o priežiūrą vykdo teisėjas ir Ekonomikos plėtros ministerija. IRT infrastruktūrą administruoja ir prižiūri Infocamere, Prekybos rūmų konsorciumas, veikiantis kaip akcinė bendrovė.

Registre pateikiama išsami informacija apie įmones, kaip antai:

 • pilni įmonių pavadinimai,
 • registruotoji būstinė,
 • PVM mokėtojo kodas,
 • veikla ir teisinė forma,
 • valdantieji organai,
 • kapitalas,
 • teisiniai atstovai,
 • atstovų įgaliojimai,
 • filialai.

Jis taip pat suteikia prieigą prie su bendrovėmis susijusių viešų dokumentų:

 • išsamių finansinių ataskaitų,
 • steigimo dokumentų,
 • akcininkų sąrašo.

Italijos įmonių registras teikia dviejų rūšių duomenis:

 1. teisinius duomenis
 • kurie garantuoja, kad konkreti bendrovė egzistuoja.
 • siekiant užtikrinti, kad informacija galima pasikliauti tvarkant reikalus su trečiaisiais asmenimis (Civilinio kodekso 2193 straipsnis)
 1. ekonominius duomenis
 • statistikos ir ekonomikos tikslais.

Ar Italijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Nemokama yra prieiga ir galimybė gauti ribotos informacijos (pvz., bendrovės pavadinimą ir adresą). Tačiau internetinė prieiga prie išsamios informacijos suteikiama tik pateiktus prašymą ir sumokėjus atitinkamą mokestį.

Kiek patikimi į registrą įtraukti dokumentai?

Italijoje registrą prižiūri atitinkami Prekybos, pramonės, amatų ir žemės ūkio rūmų skyriai. Šie skyriai vadinami įmonių registro skyriais (uffici del Registro delle Imprese) ir jų veiklą prižiūri teisėjas, kurį paskyrė tos vietos jurisdikcijos teismas (ir kuris prižiūri, ar atskiri registro įrašai yra formaliai teisingi), o administracinę priežiūrą vykdo Ekonomikos plėtros ministerija.

Dabartinis Italijos įmonių registras buvo įkurtas įvykdžius reformą 1993 m. (1993 m. Įstatymo Nr. 580 8 straipsnis), jis įgyvendintas 1995 m. teisės aktu (1995 m. Respublikos Prezidento dekretu Nr. 581).

Įvykdžius šią reformą įmonių registras, iki tol egzistavęs tik popieriniu formatu registruojančiuose komercinių bylų teismuose, buvo perkeltas į Prekybos, pramonės, amatų ir žemės ūkio rūmus, kad jie galėtų jį administruoti visiškai kompiuterizuotu būdu ir iškart suteiktų prieigą prie visos jame esančios informacijos ir dokumentų.

Vėliau 2000 m. Įstatymu Nr. 340, 31 straipsniu, šios nuostatos buvo papildytos – beveik visų rūšių įmonėms (visų pirma bendrovėms) tapo privaloma naudoti elektroninį parašą ir kompiuterines priemones registracijos paraiškoms ir prie jų pridedamiems dokumentams rengti bei jiems teikti į įmonių registrą.

Po vėlesnių teisės akto pakeitimų (2007 m. įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 7, 9 straipsniu) visų rūšių įmonės, įskaitant individualios komercinės veiklos subjektus, kad įvykdytų duomenų pateikimo reikalavimus, šiuo metu keičiasi informacija su įmonių registru naudodamosi skaitmeninius parašus ir elektroninius kanalus.

Prieš užregistruodamas įmonę atitinkamas įmonių registro skyrius patikrina (pagal (1995 m. Prezidento dekretą Nr. 581, 11 straipsnio 6 dalį), ar:

a) paraiška yra autentiška;

b) paraiškos forma yra tinkamai užpildyta;

c) dokumentas arba informacija, kurią prašoma užregistruoti, atitinka teisinius reikalavimus;

d) kartu pateikti pagal įstatymus reikalaujami dokumentai;

e) įvykdytos bet kokios kitos registracijai nustatytos teisinės sąlygos.

Pažymėtina, kad notarai parengia beveik visus su bendrovėmis susijusius dokumentus, kurie įtraukiami į įmonių registrą. 1995 m. Respublikos Prezidento dekrete Nr. 581, 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad: „Pateikiama originali registruotino dokumento versija, o jeigu tai yra ne notaro išduotas privatus dokumentas, turi būti patvirtintas parašo autentiškumas. Kitais atvejais pateikiama autentiška kopija. Pagal civilinio kodekso 2718 straipsnį saugoti atiduodamas autentiškos formos išrašas.“

Pagal civilinio kodekso 2193 straipsnį,

 1. jeigu pagal įstatymus užregistruotina informacija neužregistruojama, bet kuris subjektas, kuriam reikia kreiptis dėl registracijos, negali tokia informacija remtis prieš trečiuosius asmenis, nebent jis įrodo, kad tretieji asmenys ją žinojo.
 2. Informaciją užregistravus tretieji asmenys negali teisintis šios informacijos nežinojimu.
 3. Tai neturi poveikio bet kokioms konkrečioms įstatymų nuostatoms.

Italijos įmonių registro istorija

Italijos įmonių registras įsteigtas 1993 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Kipras

Šiame puslapyje pristatomas Kipro įmonių registras.

Šalies įmones, užsienio įmones, ūkines bendrijas ir prekybinius pavadinimus registruoja, stebi, kontroliuoja ir išbraukia Įmonių skyrius, pavaldus Energetikos, prekybos, pramonės ir turizmo ministerijos Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentui.

.

Internetu teikiamos šios paslaugos:

Kokių galimybių teikia Įmonių registras?

Kiekvienas asmuo internetu gali sužinoti, ar konkreti organizacija yra įtraukta į minėtojo departamento registrus ir koks jos statusas (išbraukta ar įregistruota). Galima internetu ieškoti visų įmonių duomenų ir peržiūrėti įmonių elektroninės bylos dokumentus.

Įmonių registrą tvarko Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas.

Ar Įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pagrindinės informacijos apie įmones registre internetu galima ieškoti nemokamai.

Ar registre saugomi dokumentai yra patikimi?

Registre saugomų dokumentų patikimumas garantuojamas Įmonių įstatymo 113 skyriaus straipsniais, kuriais užtikrinama, kad pagal Europos Direktyvos 2009/101/EB 3a straipsnį tretiesiems asmenims būtų teikiama galiojanti informacija, laikantis šių minėtojo įstatymo straipsnių:

365 straipsnio

dėl registratoriaus saugomų dokumentų peržiūros, pateikimo ir naudojimo kaip įrodymų;

365A straipsnio

dėl Įmonių registratoriaus pranešimo apie dokumentų saugojimą ir į registrą įrašytų bei Respublikos oficialiajame leidinyje paskelbtų duomenų neatitikties;

365B straipsnio 7 dalies,

pagal kurią Įmonių registratorius užtikrina, kad 2 dalyje nurodytus aktus ir duomenis būtų galima gauti naudojantis ES elektronine registrų sąveikos sistema, standartinio formato pranešimu ir jie būtų prieinami elektroninėmis priemonėmis, taip pat rūpinasi, kad būtų laikomasi duomenų perdavimo saugumo būtiniausių reikalavimų;

366 straipsnio

dėl įmonės prievolės registratoriui teikti ataskaitas, įskaitant kiekvienų metų metinę ataskaitą ir finansines ataskaitas, vykdymo (118–121 straipsniai).

Kaip registre ieškoti informacijos?

Ieškoma pagal įmonės pavadinimą ir (arba) numerį. Daugiau paieškos rekomendacijų pateikiama paieškos puslapyje.

Registro istoriniai duomenys

Į Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus internetinį registrą įtrauktos visos organizacijos, įregistruotos nuo 1923 m. iki šios dienos, įskaitant užsienio įmones, ūkines bendrijas ir prekybinius pavadinimus.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos, pramonės ir turizmo ministerija

Paskutinis naujinimas: 06/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Latvija

Šiame skyriuje pateikiama Latvijos įmonių registro apžvalga.

Kokios informacijos galima rasti Latvijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos Respublikos įmonių registras (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) yra Latvijos viešoji institucija, registruojanti bendroves, komercinės veiklos subjektus, jų filialus ir atstovybes ir jų steigimo dokumentų pasikeitimus bei vykdanti kitą teisės aktuose nustatytą veiklą. Įmonių registras taip pat registruoja žiniasklaidos priemones, asociacijas ir fondus, komercinius įkeitimus, kontrolinius akcijų paketus, susitarimus dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir susitarimus dėl santuokinio turto, politines partijas, arbitražo įstaigas, profesines sąjungas, religines organizacijas ir religines institucijas bei nemokumo bylas.

Ar reikia mokėti už įmonių registro informaciją?

Reikia – nemokamo elektroninio įmonių registro Latvijoje nėra.

Tačiau naudojantis paieškos funkcijomis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro svetainėje galima nemokamai gauti šią pagrindinę informaciją apie Įmonių registre registruotus juridinius asmenis:

 • juridinio asmens rūšį;
 • registruotą buveinę;
 • naują ar esamą pavadinimą arba prekės ženklą ir anksčiau įregistruotą ar istorinį pavadinimą arba prekės ženklą;
 • registracijos numerį;
 • Bendros mokėjimų eurais erdvės gavėjo identifikavimo kodą (jei priskirtas);
 • įregistravimo datą;
 • juridinio asmens išbraukimo iš registro datą (arba pertvarkymo datą, jei tai yra išbraukimo priežastis);
 • religinių organizacijų, kurios turi persiregistruoti, registravimo terminą;
 • įgaliotuosius atstovus.

Latvijos įmonių registre kaip atviruosius duomenis galima nemokamai gauti šią informaciją apie visus registruotus juridinius asmenis:

 • registracijos numerį;
 • juridinio asmens pavadinimą arba prekės ženklą;
 • juridinio asmens rūšį;
 • registrą, kuriame jis registruotas;
 • įregistravimo datą;
 • informaciją apie juridinio asmens išbraukimą iš registro arba pertvarkymą;
 • juridinio asmens išbraukimo iš registro datą (arba pertvarkymo datą, jei tai yra išbraukimo priežastis);
 • registruotą buveinę;
 • asociacijų, fondų ir profesinių sąjungų veiklos sritį.

Ši informacija teikiama .csv, .txt arba .xlsx duomenų formatais Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia. Vartotojas gali pasirinkti jam tinkamą duomenų formatą. Duomenys kasdien atnaujinami.

Visi įmonių registro įrašai elektroniniu formatu skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoficialiojo leidinio Latvijas Vēstnesis svetainėje. Ta pačia tvarka skelbiami ir atskirai pateikti dokumentai.

Kaip gauti informacijos iš Latvijos įmonių registro

Latvijos Respublikos įmonių registras gali suteikti informacijos apie visus registruotus juridinius asmenis ir susijusius teisinius faktus.

Informaciją iš Įmonių registro galima gauti už mokestį, pateikus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacijos prašymo formą asmeniškai, paštu arba oficialiu registro e. paštu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@ur.gov.lv kaip saugiu elektroniniu parašu pasirašytą ir skaitmenine laiko žyma pažymėtą elektroninį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti padaryto mokėjimo Įmonių registrui duomenys (mokėjimą patvirtinantis dokumentas, tokio dokumento kopija arba internetinės bankininkystės išrašas). Prašydami informacijos, būtinai nurodykite, kaip pageidaujate ją gauti (asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis).

Pažymos apie juridinį ar fizinį asmenį arba teisės aktą (sutartį) taip pat galima paprašyti internetu svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvija.lv. Informacija parengiama per 10–15 min. Prašoma oficiali pažyma su elektroniniu antspaudu klientui pateikiama šioje svetainėje arba atsiunčiama e. paštu. Elektroniniu antspaudu patvirtinama, kad duomenys atitinka Įmonių registro turimą informaciją.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮkainių sąrašas paskelbtas internete.

Koks registro dokumentų patikimumas?

Visi Įmonių registro įrašai skelbiami oficialiajame leidinyje Latvijas Vēstnesis ir elektroniniu būdu oficialiojo leidinio svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.vestnesis.lv/english. Ta pačia tvarka skelbiami ir atskirai pateikti dokumentai.

Įrašus galima panaudoti prieš trečiąsias šalis tik po jų paskelbimo oficialiajame leidinyje Latvijas Vēstnesis, išskyrus atvejus, kai atitinkama informacija trečiajai šaliai buvo žinoma iki paskelbimo. Tačiau jei trečioji šalis gali įrodyti, kad nežinojo ir negalėjo žinoti paskelbtos informacijos, ta informacija negalima remtis teisiniuose veiksmuose 15 dienų nuo paskelbimo.

Jeigu į įmonių registrą įrašytina informacija užfiksuojama arba paskelbiama klaidingai, sąžininga trečioji šalis gali remtis paskelbta informacija, net jei ji neatitinka įrašų įmonių registre arba faktinės padėties. Tačiau trečioji šalis negali remtis klaidingai paskelbta informacija, jei apie netikslumą žinojo.

Daugiau informacijos apie tai galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos įstatymo 12 straipsnyje (Komerclikums) (vertimas į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų).

Kaip kreiptis į Latvijos įmonių registrą

Kontaktiniai duomenys:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Latvijos įmonių registras)
Pērses iela 2
Riga
Lettonie
LV 1011

Tel. informacijai: 67031703 (Pastaba: teisinės konsultacijos neteikiamos)
Faksas 67031793

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@ur.gov.lv
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDarbo valandos skelbiamos internete.

Latvijos įmonių registro istorija

Latvijos Respublikos įmonių registras įsteigtas 1990 m.gruodžio 1 d.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos Respublikos įmonių registras
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras (prieigą internetu teikia „Lursoft“)

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Lietuva

Pagal juridinio asmens kodą, pavadinimą arba pavadinimo dalį.

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lietuvos juridinių asmenų registras.

Nacionalinio registro įsteigimo istorija

Kada jis buvo įsteigtas?

Juridinių asmenų registras, kuris pakeitė veikusį Įmonių rejestrą bei atskiras visuomeninių organizacijų bei kitų įstaigų registravimo sistemas, pradėjo veikti 2004 m. sausio 1 d.

Juridiniai asmenys Lietuvoje buvo pradėti registruoti 1990 m. spalio mėn. savivaldybių Rejestro tarnybose, visuomeninės organizacijos buvo registruojamos atskirose ministerijose ir kt. institucijose.

Kada jis buvo suskaitmenintas?

Juridinių asmenų registras buvo pradėtas skaitmeninti 1990 m. Registras šiuo metu visiškai suskaitmenintas.

Kokie teisės aktai yra dabar taikomi?

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Juridinių asmenų registro įstatymas, atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai, pvz., Akcinių bendrovių įstatymas, Juridinių asmenų registro nuostatai.

Taikomi ir kiti įstatymai, susiję su juridinių asmenų veikla, pvz., Juridinių asmenų nemokumo įstatymas ir pan.

Kokią informaciją galima rasti įmonių registre?

Kas turi teisę gauti prieigą prie registro?

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša ir bet kuris asmuo, pateikęs prašymą ir nurodęs duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą, turi teisę gauti Juridinių asmenų registro duomenis, šiame registre saugomų dokumentų kopijas.

Kokią informaciją galima rasti registre?

Kokių tipų duomenys saugomi? (kokie elementai įrašomi į viešąjį registrą, informacija apie nemokumą, finansinės ataskaitos ir kt.)

Juridinio asmens kodas; pavadinimas; buveinės adresas; juridinio asmens organai: duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, likvidatorius, nemokumo administratorius; duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius; taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu; juridinio asmens veiklos apribojimai; finansinių metų pradžios ir pabaigos datos; veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas; juridinio asmens teisinis statusas (bankrutuojantis, likviduojamas, pertvarkomas, reorganizuojamas); duomuo, kad juridinis asmuo vykdo patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo, virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą; kai akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas asmuo: duomenys apie bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo data, visų ar dalies bendrovės akcijų perleidimo kitiems asmenims data; duomenys apie priežiūros organų narius; duomenys apie juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėją; metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai, jų tvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui datos ir pan.

Kokie dokumentai kataloguojami ir saugomi (bylos, dokumentų rinkiniai, įstatai, visuotinių susirinkimų protokolai ir kt.)?

Prašymai registruoti duomenis; dalyvių susirinkimų protokolai, sprendimai; kolegialių valdymo organų posėdžių protokolai, sprendimai; įstatai/nuostatai; užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių steigėjo steigimo dokumentai; metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai; turto vertinimo ataskaitos ir kt.

Kaip atlikti paiešką (ir kokie yra galimi paieškos kriterijai)?

Asmeniškai

Paiešką galima atlikti asmeniškai.

Registro interneto svetainėje

Paiešką galima atlikti Registro interneto svetainėje.

Kokie yra galimi paieškos kriterijai?

Pagal juridinio asmens kodą, pavadinimą arba pavadinimo dalį.

Kaip galima gauti dokumentus?

Nemokamai?

Nemokai dokumentų gauti negalima.

Sumokėjus mokestį?

Už Registro duomenų, informacijos ir dokumentų kopijų teikimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas.

Kaip gauti registro išrašą, patvirtintą dokumentų kopiją ar nuorašą?

Patvirtintą Juridinių asmenų registro išrašą galima užsisakyti internetu per Savitarnos sistemą, el. paštu, paštu arba atvykus į Klientų aptarnavimo padalinį.

Patvirtintą Juridinių asmenų registro dokumento kopiją galima užsisakyti el. paštu, paštu arba atvykus į Klientų aptarnavimo padalinį. Nepatvirtintą dokumento kopiją galima užsisakyti ir gauti internetu per Savitarnos sistemą.

Už išrašo bei dokumento kopijos išdavimą mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas atlyginimas.

Registravimo procedūra

Kaip pradėti registracijos procedūrą (kaip pateikti paraiškas užregistruoti registre, patvirtinti dokumentus, kokius dokumentus reikia pridėti)?

Asmeniškai

Registravimo procedūrą galima pradėti asmeniškai.

Juridiniam asmeniui įregistruoti juridinių asmenų registre turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. nustatytos formos prašymas įregistruoti juridinį asmenį;
 2. juridinio asmens steigimo dokumentai;
 3. kiti įstatymų nustatyti dokumentai.

Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės, tikrina notaras arba Teisingumo ministerija.

Internetu

Sudaryta galimybė populiariausias teisines formas, tokias kaip uždarąsias akcines bendroves, mažąsias bendrijas, individualias įmones, viešąsias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus steigti internetu. Tai sudaro apie 80 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų.

Elektroniniu būdu dokumentai gali būti  pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą; dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis; juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“; yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė; uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu; asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių; labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo.

Kaip nagrinėjamos pateiktos paraiškos?

Nagrinėdamas pateiktus dokumentus Registro tvarkytojas nustato, ar:

 1. pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) atitinka nustatytą formą arba pateikti visi dokumentai;
 2. nėra praleisti Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai;
 3. pateikti Registrui duomenys ir dokumentai atitinka vieni kitus, yra aiškūs arba neklaidinantys;
 4. dokumentų forma ar turinys neprieštarauja įstatymams.

Registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį tik tuo atveju, jeigu nustato nors vieną iš aukščiau nurodytų aplinkybių.

Registro tvarkytojas, gavęs prašyme surašytus duomenis, steigimo dokumentus, patvirtintus notaro ar Teisingumo ministerijos, netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties įstatymų reikalavimams.

Teisinis registracijos poveikis

Įrašų poveikis tretiesiems asmenims pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 17 straipsnį

Juridinių asmenų registro duomenys ir informacija laikomi teisingais tol, kol jie nenuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Registre užregistruotos ir paskelbtos informacijos neatitikimai

Skelbiama remiantis Registre patvirtintais įrašais ir neatitikimų nėra. Skelbimai informaciniame leidinyje automatiškai generuojami įregistruotų Juridinių asmenų registro duomenų pagrindu.

Kas yra atsakingas už užregistruotos informacijos tikslumą?

Už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą ir jų pateikimą Registro tvarkytojui laiku atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip.

Duomenų apsaugos procedūros

Su duomenų subjekto teisėmis dėl jo asmens duomenų skelbimo ir saugojimo susijusios procedūros

Registro duomenys, informacija ir dokumentai yra vieši. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su Registro duomenimis, informacija ir dokumentais įstatymų ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Duomenų gavėjai Registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

Kontaktinė informacija

Juridinių asmenų registro tvarkytojas - valstybės įmonė Registrų centras

Tel. (8 5) 268 8262

El. p. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@registrucentras.lt

Naudingos nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.registrucentras.lt/p/671

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.registrucentras.lt/en/

Paskutinis naujinimas: 26/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Liuksemburgas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie galimybes naudotis Liuksemburgo įmonių ir bendrovių registru.

Kokią informaciją galima rasti Liuksemburgo įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių ir bendrovių registras (toliau – ĮBR) – tai oficialus visų verslą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų ir kitų subjektų, nurodytų iš dalies pakeistame 2002 m. gruodžio 19 d. įstatyme, registras.

ĮBR veiklą kontroliuoja teisingumo ministras. Teisingumo ministerija ĮBR administruoti pavedė ekonominių interesų grupei Luxembourg Business Registers (anksčiau GIE RCSL), kurią sudaro valstybė, Įmonių rūmai ir Amatų rūmai.

ĮBR tikslas:

 • užtikrinti asmenų, kuriuos registruoti arba įtraukti reikalaujama pagal įstatymą, identifikavimą atliekant nuolatinę inventorizaciją,
 • suteikti sandoriams daugiau saugumo,
 • teikti informaciją trečiosioms šalims.

ĮBR renkami dviejų rūšių duomenys:

 • apibūdinamieji ir teisiniai duomenys, pavyzdžiui, bendrovės arba įmonės pavadinimas, veiklos tikslas, akcinis kapitalas, valdybos sudėtis, auditorius, suteikti įgaliojimai pasirašyti ir kiti šios rūšies duomenys,
 • metinės ataskaitos.

Duomenys ryšiams

Biuro adresas

Pašto adresas

Darbo laikas

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel. (+352) 26 428 1

Faksas (+352) 26 42 85 55

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Pirmadieniais–penktadieniais, 9.00–12.00 val. ir 13.30–16.00 val.


Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Dokumentais nemokamai galima naudotis ĮBR patalpose.

Tam tikra pagrindinė informacija nemokamai teikiama grupės LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS svetainėje

 • ĮBR numeris;
 • registracijos data;
 • pavadinimas;
 • teisinė forma;
 • adresas arba registruotoji buveinė;
 • nuo 2006 m. vasario mėn. pateiktų dokumentų sąrašas.

Už mokestį galima gauti:

 • išrašą, kuriame pateikiama atnaujinta duomenų, kuriuos ĮBR registruotas asmuo turi pateikti ĮBR, santrauka;
 • ĮBR pateiktų dokumentų patvirtintą elektroninę kopiją.

Internete, skyrelyje „Bendroji informacija. Įkainiai“, pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskainių lentelė (General information - Prices).

Kaip atlikti paiešką Liuksemburgo įmonių registre?

Paiešką galima atlikti grupės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLuxembourg Business Registers interneto svetainėje, įmonių ir bendrovių registrui skirtame portale, pagal:

 • registruoto asmens pavadinimą (ar pavadinimo dalį) arba
 • registracijos numerį.

Tuomet panaudojus interneto svetainės paieškos sistemą rodomas pagal atliktą paiešką rastų pavadinimų sąrašas.

Paspaudus vieno iš rodomų asmenų pavadinimą nemokamai pateikiama ši informacija:

 • ĮBR numeris;
 • registracijos data;
 • pavadinimas;
 • teisinė forma;
 • adresas arba registruotoji buveinė.

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Pagal 2002 m. gruodžio 19 d. iš dalies pakeisto įstatymo dėl įmonių ir bendrovių, taip pat dėl apskaitos ir įmonių metinių ataskaitų 19-3 straipsnį, palaikant santykius su trečiosiomis šalimis, dokumentais ir jų išrašais remtis galima tik po jų paskelbimo elektroniniame įmonių ir asociacijų rinkinyje (pranc. Recueil électronique des sociétés et associations, RESA), nebent bendrovė įrodo, kad šios trečiosios šalys apie juos žinojo anksčiau. Vis dėlto trečiosios šalys gali naudotis dar nepaskelbtais dokumentais ir jų išrašais.

Vykdant sandorius, sudarytus anksčiau nei praėjus šešiolikai dienų po skelbimo, palaikant santykius su trečiomis šalimis, dokumentais ir jų išrašais remtis negalima, jeigu jos įrodo, kad apie juos negalėjo žinoti.

Jei į registrą įtrauktas tekstas skiriasi nuo RESA įmonių ir asociacijų rinkinyje paskelbto teksto, pastaruoju remtis palaikant santykius su trečiosiomis šalimis negalima. Tačiau trečiosios šalys gali juo remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad joms buvo žinomas į registrą įtrauktas tekstas.

Liuksemburgo įmonių registro istorija

Įmonių ir bendrovių registras veikia nuo 1909 m.

Nuo 2003 m. ĮBR veiklą kontroliuoja teisingumo ministras, kuris administruoti registrą pavedė ekonominių interesų grupei "Luxembourg Business Registers". Nuo tada registro veikla visiškai kompiuterizuota.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. ĮBR pateikti dokumentai sistemingai skaitmeninami, jais galima naudotis interneto svetainėje elektroniniu būdu.

Nuo ĮBR įsteigimo 1909 m. pateikti dokumentai buvo suskaitmeninti ir pateikti naudoti visuomenei.

Baigus skaitmeninti dokumentus visos informacijos ĮBR galima ieškoti elektroniniu būdu.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLuxembourg Business Registers

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Vengrija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Vengrijos įmonių registras.

Kokios informacijos galima rasti Vengrijos įmonių registre?

Įmonių registre kaupiama informacija apie registruotas įmones ir dokumentai, kurių pagrindu šios įmonės įregistruotos. Įmonių registro duomenis (t. y. duomenys apie registruotas bendroves) tvarko teismai, vykdydami registravimo teismų funkcijas. Įmonių duomenys ir dokumentai saugomi elektroninėje duomenų bazėje. Teisingumo ir teisėtvarkos ministerijos Informacijos apie įmones ir elektroninės įmonių registravimo tarnybos (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata) interneto svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-cegjegyzek.hu/) galima nemokamai susipažinti su informacija apie įmones, įregistruotas bet kuriame Vengrijos registravimo teisme.

Galima susipažinti su šia užklausos pateikimo metu įmonių registre esančia informacija (galiojančia arba paskelbta negaliojančia):

 • įmonės registracijos numeris,
 • įmonės pavadinimas,
 • buveinė (székhely),
 • įmonės infrastruktūra (telephely),
 • filialas (-ai) (fióktelep),
 • pagrindinė veikla,
 • akcinis kapitalas,
 • mokesčių mokėtojo numeris,
 • ar pradėta bankroto arba likvidavimo procedūra,
 • ar vykdomąsias pareigas einantis (arba ėjęs) verslo asociacijos vadovas pagal 2013 m. Civilinio kodekso įstatymo Nr. V 3:22 skyrių negali eiti kitos verslo asociacijos vykdomojo vadovo pareigų.

Kiekvienos savaitės pirmą dieną atnaujinama ši informacija:

 1. Visi duomenys apie įmonių registre įregistruotas įmones (saugomų duomenų apie įmonę išrašas) (tárolt cégkivonat), taip pat duomenys apie prašymus dėl įregistravimo arba dar neįvestus įregistravimo informacijos pasikeitimus.
 1. Informacija apie įmonę apima:
 • nuosavybės teises (narys arba akcininkas), juridinio asmens, juridinio asmens statuso neturinčių verslo asociacijų (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) arba kitų asociacijų atstovavimo įgaliojimus;
 • fiziniam asmeniui suteiktus atstovavimo įgaliojimus, narystę stebėtojų taryboje.

Pirmą savaitės dieną atnaujintus duomenis galima rasti naudojantis paieškos programa.

Įmonių registre kaupiama ir kitokius kriterijus atitinkanti informacija (negaliojanti informacija taip pat gali būti teikiama). Galima susipažinti ne tik su informacija apie įmonę, bet ir su įmonės dokumentais. Duomenis galima gauti registravimo teismuose ir Informacijos apie įmones tarnyboje. Patvirtintas ar nepatvirtintas įmonės dokumentų kopijas ir kitą informaciją apie jas galima gauti sumokėjus administravimo mokestį.

Ar Vengrijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pirmiau nurodytus Vengrijos įmonių registro duomenis nemokamai galima gauti adresu <Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Kitus duomenis galima gauti už mokestį.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos įmonių registre

Informacijos apie įmonę paieška gali būti atlikta pagal vieną iš šių kriterijų:

- įmonės pavadinimą,

- įmonės registracijos numerį,

- mokesčių mokėtojo numerį.

Koks yra registro informacijos patikimumas?

Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnyje nurodytus duomenis apie Vengrijoje registruotas įmones galima gauti nemokamai.

Vengrijoje informaciją apie įmones viešai teikia jas registruojantys teismai, Įmonių informacijos tarnyba arba ji paskelbiama Įmonių oficialiajame leidinyje. Įmonių oficialusis leidinys – tai Teisingumo ministerijos leidžiamas oficialus leidinys, su kuriuo galima nemokamai susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Jei jame skelbiami registro duomenys apie akcines ar uždarąsias akcines bendroves, registravimo teismas Įmonių leidinyje taip pat paskelbia bendrovės įstatus ir visus jų pakeitimus, o šie įrašai kasdien atnaujinami.

Įmonių registro duomenis tvarko teismai, vykdantys registravimo teismų funkcijas. Informacija apie įmones ir jų dokumentai saugomi elektroninėje duomenų bazėje. Informacijos apie įmonę, registruotą bet kuriame Vengrijos registravimo teisme, galima nemokamai gauti Teisingumo ministerijos Informacijos apie įmones ir elektroninės įmonių registravimo tarnybos svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Vengrijos įmonių registro istorija

Nuo 1993 m. liepos mėn., kai galutinai pradėjo veikti Nacionalinė informacijos apie įmones ir įmonių registravimo sistema (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), informaciją į įmonių registrą elektroniniu būdu talpina teismai.

Sistemos ryšys tarp bet kurių dviejų teismų suveikia per keletą minučių.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Malta

Šiame skyriuje apžvelgiamas Maltos įmonių registras.

Kokios informacijos galima rasti Maltos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos įmonių registre pateikiama bendra informacija apie Maltos įmones.

Registrą tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos finansinių paslaugų institucija (MFPA), teisiškai atsakinga už nacionalinio įmonių registro atnaujinimą. MFPA svetainėje pateikiama informacijos apie finansines paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, pvz.:

 • taikytinus Parlamento priimtus teisės aktus ir teisinius pranešimus (su nuoroda į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos teisingumo, kultūros ir vietos valdžios ministerijos svetainę);
 • taisykles;
 • licencijas;
 • aplinkraščius;
 • informacinius leidinius;
 • pranešimus ir
 • kitą MFPA skelbiamą informaciją ir kitokią medžiagą, kuri yra susijusi su finansinių paslaugų reguliavimu Maltoje.

Ar Maltos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Bendra įmonių registro informacija visuomenei teikiama nemokamai, tačiau svetainėje yra duomenų, kurie prieinami tik už mokestį.

MFPA svetainė yra nemokama.

Kaip atlikti paiešką Maltos įmonių registre?

Registruoti interneto sistemos naudotojai registro duomenų baze gali naudotis nemokamai. Už registravimąsi naudotoju mokesčio nėra. Už konkrečių įmonių dokumentų atsisiuntimą reikia mokėti, tačiau informacijos paieška duomenų bazėje nemokama. Kiekvienas gali ieškoti įmonės pagal jos pavadinimą, jo dalį arba registracijos numerį – nemokamai pateikiamas įmonės registruotos buveinės adresas, taip pat direktorių, sekretorių ir akcininkų vardai ir pavardės.

Koks registro dokumentų patikimumas?

1995 m. Įmonių įstatymas (Maltos teisės aktų rinkinio 386 skyrius) – pagrindinis teisės aktas, kuriuo reguliuojama Maltoje registruotų ribotos atsakomybės bendrovių veikla ir kurio nuostatomis įtvirtinta, kad tretieji asmenys gali remtis registro dokumentais ir kita informacija, t. y.:

Visi dokumentai ir privalomoji informacija, kurią įmonės pateikia registruoti, turi būti pasirašyti ir (arba) patvirtinti įmonės direktoriaus arba sekretoriaus. Įmonių registratorius priima dokumentus ir privalomąją informaciją remdamasis prielaida, kad ji teisinga. Pasirašiusysis įmonės darbuotojas atsako už dokumento turinį. Asmuo, bet kokiame valdžios institucijai pateikiamame dokumente padaręs neteisingą pareiškimą ar pateikęs klaidingą informaciją, taip siekdamas naudos ar kitokių privalumų sau ar kitiems, padaro nusikalstamą veiką pagal Maltos teisę.

Maltos įmonių registro istorija

1962 m., priėmus komercinės partnerystės potvarkį, priimti pirmieji Maltos įmonių teisės aktai. Iš pradžių registras buvo Prekybos departamento – vyriausybės institucijos – dalis. Pagal 1995 m. priimtą naują Įmonių įstatymą 1997 m. jis buvo sujungtas su Maltos finansinių paslaugų institucija. Visų esamų įmonių registruoti dokumentai buvo suskaitmeninti ir kiekvienai įmonei sukurta elektroninė byla. Iš pradžių įmonių duomenų baze ir joje esančiais dokumentais nuotoliniu būdu galima buvo pasinaudoti tik naudojantis tiesioginio telefono prisijungimo sistema, tačiau 2000 m. prisijungimas patobulintas – sukurta interneto sistema. 2004 m. pabaigoje sukurta nauja internetinė programa, o 2006 m. sukurta elektroninė informacinė sistema, grindžiama elektroniniu parašu.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos finansinių paslaugų institucija

Teisingumo, kultūros ir vietos valdžios Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasministerijos svetainė

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Nyderlandai

Šiame skyriuje apžvelgiamas Nyderlandų įmonių registras.

Kokia informacija pateikiama Nyderlandų įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų įmonių registrą (Nederlandse Handelsregister) valdo ir administruoja Prekybos rūmai (Kamer van Koophandel) įgalioti vyriausybės Verslo registro įstatymu.

Registre pateikiama visa (teisiniu požiūriu) svarbi informacija apie visas ekonominę veiklą vykdančias įmones ir juridinius subjektus Nyderlanduose. Į registrą įtraukiamos visos įmonės ir juridiniai subjektai. Tai yra:

 • bendrovės (uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės, BV ir NV);
 • individualiosios įmonės;
 • asociacijos;
 • fondai;
 • laisvųjų profesijų atstovai (pvz., advokatai, gydytojai, menininkai);
 • savininkų asociacijos;
 • bažnyčios;
 • vyriausybinės įstaigos.

Registruotų duomenų apimtis priklauso nuo organizacijos teisinės formos. Svarbiausi įregistruoti duomenys yra šie:

 • (teisiškai užregistruotas) pavadinimas;
 • kiti prekiniai pavadinimai;
 • teisinis statusas ir registruota buveinė;
 • adresai;
 • direktoriai;
 • įgaliojimą turintys asmenys;
 • dirbantys asmenys;
 • filialų duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • veiklos rūšys (pagal NACE klasifikatorių).

Pagal Nyderlandų įstatymus registre esanti informacija yra galiojanti (ir privaloma trečiosioms šalims), jeigu nėra nurodyta kitaip. Pačios organizacijos yra atsakingos už užsiregistravimą (ir pakeitimų užregistravimą). Visi pakeitimai privalo būti užregistruoti per savaitę nuo jų atsiradimo.

Nyderlanduose registracija įmonių registre nėra įmonės steigimo procedūros dalis. Nyderlanduose įmonė gali teisiškai egzistuoti ir nebūdama registre. Taigi, nors registracija yra teisiškai privaloma, neregistruota įmonė gali egzistuoti ir vykdyti veiklą.

Nyderlandų (ne)ribotos atsakomybės bendrovės privalo įmonių registrui pateikti savo metinę finansinę atskaitomybę. Dauguma bendrovių turi pateikti tik balansą, o didelės įmonės privalo pateikti ir pelno bei nuostolio ataskaitas.

Ar Nyderlandų įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Nyderlandų įmonių registre pagrindinė informacija, pvz., kontaktiniai duomenys, Prekybos rūmų kodas ir įmonės kodas, yra nemokama ir ją galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmų interneto svetainėje. Už kitą informaciją, pvz., oficialius išrašus, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, imamas mokestis. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSu įkainiais susipažinti galima Prekybos rūmų interneto svetainėje.

Taip pat galite nemokamai atsisiųsti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmų įmonių registro programėlę. Ji padės gauti paprastą informaciją iš įmonių registro.

Kiek galima pasitikėti registre pateiktais dokumentais?

Įmonių registre pateiktais duomenimis turėtų galėti pasitikėti kiekvienas. Įmonių registre pateikiami autentiški duomenys. Duomenų kokybė užtikrinama taip, kad naudotojas galėtų jais pasitikėti. Už įmonių registre esančius įmonės duomenis atsako įmonės savininkas. Registre esančios įmonės visada privalo pranešti apie visą pasikeitusią informaciją. Jei apie pasikeitusią informaciją nepranešta, galioja įmonių registre pateikti duomenys. Tai vadinama trečiųjų šalių apsauga. Sąžiningai veikiančios trečiosios šalys turėtų galėti pasitikėti registre pateiktais duomenimis.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų įmonių registre paiešką galima atlikti pagal:

 • įmonės pavadinimą;
 • oficialų Prekybos rūmų suteiktą kodą;
 • adresą;
 • pašto indeksą.

Nyderlandų įmonių registro istorija

Registre kaupiama informacija nuo pat jo įsteigimo dienos (1920 m.). Galima rasti informacijos ir apie seniau įsteigtas įmones.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registras

Paskutinis naujinimas: 18/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Austrija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Austrijos verslo registras.

Kokią informaciją galima rasti Austrijos verslo registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinės veiklos registre (vok. Firmenbuch, taip pat vadinamame „pagrindiniu registru“ (Hauptbuch)) pateikiama informacija apie visus užregistruotus Austrijos verslo subjektus (žr. Komercinės veiklos registro įstatymo (Firmenbuchgesetz – FBG) 2 straipsnį). Dokumentai, kuriais grindžiami tie įrašai, laikomi elektroninių dokumentų archyve, kurį tvarko Teisingumo ministerija (dokumentų archyvas (vok. Urkundensammlung)). Įmonių informacija ir dokumentų archyvas visuomenei prieinami internetu, tačiau už prieigą reikia mokėti.

Įmonių duomenys Austrijos valdžios institucijoms taip pat prieinami per Federalinio skaičiavimo centro (vok. Bundesrechenzentrum – BRZ) portalą. ES valstybės narės duomenis gali gauti per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos verslo registrą (EVR).

Ar Austrijos verslo registru galima naudotis nemokamai?

Už prieigą prie Austrijos komercinės veiklos registro reikia mokėti.

Kaip atlikti paiešką Austrijos verslo registre?

Kiekvienas asmuo gali prisijungti prie komercinės veiklos registro duomenų bazės ir gauti informaciją apie įrašus registre.

Einamųjų duomenų kopiją galima atsisiųsti įvedant komercinės veiklos registro numerį (vok. Firmenbuchnummer). Be to, pateikus prašymą galima gauti ištrintus duomenis (jeigu jie prieinami elektronine forma). Užklausos taip pat gali būti susijusios su neseniai įtrauktais, iš dalies pakeistais ar ištrintais įrašais.

Viešą prieigą prie komercinės veiklos registro duomenų bazės teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįmonės, vadinamos „tarpuskaitos namais“ (vok. Verrechnungsstellen), kurios pagal sutartį su Teisingumo ministerija tvarko užklausas. Jos už mokestį teikia paslaugas, pvz., atsako į užklausas, susijusias su komercinės veiklos registru, arba teikia patvirtintas registro įrašų kopijas, kurios yra lygiavertės oficialiai pateiktoms pažymoms.

Tačiau valdžios institucijai pateikti skirtą viešą dokumentą, kuriuo patvirtinamas komercinės veiklos registre esančios įmonės statusas, gali išduoti tik federalinės žemės teismas (vok. Landesgericht) (komercinės veiklos registro skyrius (Firmenbuchabteilung)).

Koks registre esančių dokumentų patikimumas?

Remiantis Direktyvos 2009/101/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2012/17/ES, 3a straipsniu, valstybės narės turi paaiškinti nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias trečiosios šalys gali remtis 2 straipsnyje nurodyta informacija ir dokumentais apie įmones (pvz., organų atstovavimo įgaliojimais, įstatais). Šiame informaciniame biuletenyje išdėstoma teisinė padėtis Austrijoje.

Remiantis Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsniu, Austrijoje informacija ir dokumentai, susiję su akcinėmis bendrovėmis (vok. AktiengesellschaftenAG) ir uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) turi būti prieinami komercinės veiklos registre, kurio teisiniai pagrindai yra Komercinės veiklos kodeksas (UnternehmensgesetzbuchUGB) ir Komercinės veiklos registro įstatymas (FirmenbuchgesetzFBG). Komercinės veiklos registrą kaip elektroninį registrą administruoja teismai. Jį sudaro pagrindinis registras, kuriame įrašomi ir išbraukiami juridiniai faktai (pvz., organų atstovavimo įgaliojimai), ir dokumentų archyvas, kuriame laikomi atitinkami dokumentai (pvz., įstatai).

Remiantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinės veiklos kodekso 10 straipsnio 1 dalimi, apie įrašus komercinės veiklos registre turi būti pranešama teisinių pranešimų duomenų bazėje (vok. Ediktsdatei, kuri yra nemokamai prieinama internetu) ir Oficialiajame leidinyje Wiener Zeitung. Šis pranešimas laikomas įvykusiu tuo metu, kai atitinkami duomenys įvedami į teisinių pranešimų duomenų bazę.

Komercinės veiklos registro įrašų poveikis trečiosioms šalims reglamentuojamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomercinės veiklos kodekso 15 straipsnyje, kuriame teigiama, kad faktu, kuris turėjo būti įrašytas komercinės veiklos registre, tačiau nebuvo ten įrašytas, atitinkama įmonė negali remtis prieš trečiąją šalį, nebent trečioji šalis jau žinojo apie atitinkamą faktą (1 dalis). Kai faktas įrašomas, trečioji šalis privalo priimti faktą kaip jai privalomą. Tačiau tai netaikoma teisiniams veiksmams, atliktiems per 15 dienų nuo paskelbimo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji apie faktą nežinojo ir neturėjo žinoti (2 dalis). Įmonė taip pat turi priimti neteisingus įrašus kaip jai privalomus trečiosios šalies atžvilgiu pagal komercinius sandorius, jeigu ji pati įvedė neteisingą įrašą arba neišbraukė įrašo, nors žinojo arba turėjo žinoti, kad jis yra neteisingas. Tačiau įmonė neprivalo priimti neteisingų įrašų kaip jai privalomų, jeigu ji gali įrodyti, kad trečioji šalis nesirėmė įrašu arba kad trečioji šalis žinojo, jog įrašas yra neteisingas, arba to nežinojo dėl didelio aplaidumo (3 dalis).

Teisiškai privaloma akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatų redakcija visada yra ta, kuri paskelbta komercinės veiklos registre, nes joks įstatų pakeitimas neturi teisinio poveikio, kol jis įtraukiamas į komercinės veiklos registrą (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAkcinių bendrovių įstatymo (vok. AktiengesetzAktG) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas148 straipsnio 3 dalis, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUždarųjų akcinių bendrovių įstatymo (GmbH-GesetzGmbHG) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas49 straipsnio 2 dalis).

Austrijos verslo registro istorija

Austrijos komercinės veiklos registro įrašai iš pradžių buvo laikomi popieriuje. Kai 1991 m. registras buvo automatizuotas, popieriniai duomenys buvo perkelti į elektroninę duomenų bazę. Nuo tada visi duomenys – tiek einamieji, tiek istoriniai – prieinami elektronine forma.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos verslo registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendroji informacija apie Austrijos komercinės veiklos registrą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos teismų teisinių pranešimų duomenų bazė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas Komercinės veiklos kodekso teisinis tekstas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas Komercinės veiklos registro įstatymo teisinis tekstas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas Akcinių bendrovių įstatymo teisinis tekstas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymo teisinis tekstas

Paskutinis naujinimas: 21/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Lenkija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lenkijos įmonių registras.

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos įmonių registras (Krajowy Rejestr Sądowy) priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos teisingumo ministerijai ir yra jos valdomas.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Jis teikia informaciją apie įmones, fondus, asociacijas ir kitus subjektus.

Konkrečiau, registre apie šiuos subjektus pateikiama tokia informacija:

 • nacionalinio teismų registro numeris (KRS numeris),
 • REGON numeris (numeris centriniame ekonominės veiklos sąraše),
 • pavadinimas,
 • teisinis pobūdis ir statusas,
 • registracijos nacionaliniame teismų registre data,
 • adresas,
 • svarbios datos (įtraukimo ir pašalinimo datos),
 • kompetentingos institucijos,
 • įgalioti atstovai.

Ar Lenkijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Lenkijos įmonių registre?

Lenkijos įmonių registre informacijos galite ieškoti pagal:

 • nacionalinio teismų registro numerį (KRS numeris) arba
 • subjekto pavadinimą.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Remiantis Lenkijos teise, klausimą dėl trečiųjų asmenų apsaugos, susijusios su teikiama informacija ir dokumentais, įtrauktais į Direktyvos 2009/101/EB taikymo sritį, reglamentuoja 1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymas dėl nacionalinio teismų registro (Oficialusis leidinys, 2013 m., Nr. 1203).

Pagal 1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymą dėl nacionalinio teismų registro (Oficialusis leidinys, 2013 m., Nr. 1203):

12 straipsnis
1. Į registrą įtrauktų duomenų negalima pašalinti, nebent įstatymai numato kitaip.

2. Jeigu paaiškėja, kad registro įraše yra akivaizdžių klaidų arba jis neatitinka teismo nutarimo, teismas automatiškai ištaiso tą įrašą.

3. Jeigu registre yra pagal įstatymus neleistinų duomenų, už registrą atsakingas teismas, po posėdžio, kuriame susiję asmenys buvo išklausyti, arba nurodęs jiems pateikti rašytinį pareiškimą, automatiškai pašalina šiuos duomenis.

13 straipsnis
1. Registro įrašai skelbiami Ekonomikos ir teismo leidinyje, nebent įstatymai numato kitaip.

14 straipsnis
Subjektas, kuris privalo pateikti prašymą dėl įrašo įtraukimo į registrą, negali prieš sąžiningus trečiuosius asmenis panaudoti informacijos, kuri nebuvo įtraukta į registrą arba iš jo buvo pašalinta.

15 straipsnis
1. Nuo įrašų paskelbimo Ekonomikos ir teismo leidinyje datos niekas negali teisintis paskelbtų įrašų nežinojimu. Tačiau jeigu veika buvo atlikta anksčiau nei prieš šešiolika dienų po paskelbimo, į registrą įtrauktas subjektas negali šio įrašo panaudoti prieš trečiuosius asmenis, jeigu pastarieji įrodo, kad jie negalėjo žinoti apie įrašo turinį.

2. Jeigu esama neatitikimų tarp registro įrašo ir Ekonomikos ir teismo leidinyje paskelbto įrašo, teisiškai privalomas yra registro įrašas. Tačiau trečiasis asmuo gali remtis Ekonomikos ir teismo leidinyje paskelbto įrašo turiniu, nebent užregistruotas subjektas įrodo, kad registro įrašo turinys tretiesiems asmenims buvo žinomas.

3. Tretieji asmenys gali remtis dokumentais ir duomenimis, jeigu prievolė juos paskelbti dar nebuvo įvykdyta, su sąlyga, kad toks nepaskelbimas nepanaikina jų teisinio poveikio.

17 straipsnis
1. Į registrą įtraukti duomenys laikomi teisingais.

2. Jeigu į registrą įtraukti duomenys neatitinka subjekto paraiškos arba jeigu paraiškos nėra, subjektas sąžiningų trečiųjų asmenų atžvilgiu negali remtis tuo, kad duomenys yra neteisingi, jeigu subjektas nedelsdamas nebuvo pateikęs paraiškos, kad įrašas būtų iš dalies pakeistas, papildytas ar išbrauktas.“

Lenkijos įmonių registro istorija

Šis registras veikia nuo 2007 m. sausio mėn.

Naudingos nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1997 m. rugpjūčio 20 d. Įstatymas dėl nacionalinio teismų registro

Paskutinis naujinimas: 18/10/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Portugalija

Šiame puslapyje pateikiama Portugalijos įmonių registro apžvalga.

Įmonių registras

Portugalijoje įmonių registro veikla reglamentuojama pagal Įmonių registro kodeksą, patvirtintą 1986 m. gruodžio 3 d. įstatyminiu dekretu Nr. 403/86.

Už registrą atsako visoje šalyje veikiantys įmonių registro biurai, kurie yra Registratorių ir notarų instituto (IRN) – Teisingumo ministerijai pavaldžios viešosios įstaigos – išorės tarnybos. Įmonių registro biurus galima rasti visoje šalyje. Jų teritorinei jurisdikcijai netaikomi jokie geografiniai apribojimai.

Įmonių registro paskirtis – skelbti duomenis apie šių subjektų teisinę padėtį:

 • atskiri prekiautojai;
 • komercinės įmonės;
 • civilinės komercinės formos įmonės;
 • ribotos atsakomybės individualios įmonės (EIRL);
 • kooperatyvai;
 • viešosios įstaigos;
 • papildomų įmonių grupės (ACE) ir Europos ekonominių interesų grupės;
 • asmenys ir asociacijos, kuriuos pagal įstatymus privaloma įregistruoti.

Registracija komercinėms įmonėms suteikiamas juridinio asmens statusas ir paprastai registracija yra privaloma. Įmones privaloma įregistruoti per du mėnesius nuo įsteigimo.

Faktines aplinkybes galima registruoti tik teisiškai pagrįstais atvejais ir pateikiant dokumentinius įrodymus, kurie saugomi archyve elektroniniu būdu. Dokumentai užsienio kalba priimami tik jei jie išversti laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai juose faktai, kuriuos reikia įrašyti į registrą, aprašyti anglų, prancūzų arba ispanų kalba ir atitinkamas pareigūnas gerai moka tą kalbą.

Registraciją galima atlikti transkribuojant (su juridinių asmenų teisine padėtimi susijusi informacija, kurią riekia įregistruoti, išgaunama iš pateiktų ir apibendrintų dokumentų, ir ją privalo patvirtinti registratorius arba registro pareigūnas) arba deponuojant dokumentą (taikoma tik dokumentų, susijusių su registruotinais faktais, archyvavimo tikslais).

Komercinės įmonės ir civilinės komercinės formos įmonės privalo registruoti:

 • įsteigimą;
 • visuotiniame susirinkime priimtus sprendimus dėl įmonės perkamo turto, jei to reikalaujama pagal įstatymą;
 • ribotos atsakomybės įmonių arba ribotos partnerystės ribotų partnerių akcijų atvirkštinį padalijimą, padalijimą arba perleidimą;
 • įsipareigojimus panaikinti arba nustatyti bendros partnerystės, ribotos partnerystės arba privačios ribotos atsakomybės bendrovių, pagal pirmenybės susitarimus įgytų akcijų suvaržymus, jeigu sutarta, kad tokie įsipareigojimai sukelia pasekmes erga omnes ir testatoriaus pareiškime dėl paskutinės valios ir testamente tokios pasekmės numatytos pagal pirmenybinius įsipareigojimus;
 • bendros partnerystės akcijų arba ribotos partnerystės ribotų partnerių akcijų perdavimą, naudojimosi daiktinėmis teisėmis nustatymą arba mokesčių už tokias akcijas nustatymą ir jų perdavimą, pakeitimą arba panaikinimą, ir teisių į pelną areštą ir likvidavimo kvotą;
 • uzufrukto, vertybinių popierių, apribojimo, sulaikymo, arešto arba konfiskavimo taikymą akcijoms arba su jomis susijusioms teisėms baudžiamojoje byloje ir visus kitus veiksmus arba nutartis, turinčias poveikį laisvam disponavimui tokiomis akcijomis;
 • partnerių pasitraukimą arba pašalinimą iš bendrų partnerysčių ir ribotų partnerysčių, akcijų panaikinimą dėl partnerio mirties, naujų neribotos atsakomybės akcininkų priėmimą;
 • akcijų nuvertėjimą ir akcininkų pasitraukimą arba pašalinimą iš privačių ribotos atsakomybės įmonių;
 • sprendimus dėl akcijų nuvertėjimo, konvertavimo ir išpirkimo;
 • privačių obligacijų emisiją, išskyrus atvejus, kai jomis pradedama prekiauti reguliuojamose vertybinių popierių rinkose per prašymo dėl registracijos pateikimo laikotarpį;
 • direktorių valdybos ir vykdomosios valdybos narių ir įmonės sekretoriaus paskyrimą ir atleidimą dėl bet kurios priežasties, išskyrus atleidimą suėjus terminui;
 • akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių įmonių, taip pat bendrų partnerysčių ir ribotų partnerysčių ataskaitų pateikimą, kai to reikalaujama, ir konsoliduotųjų įmonių ataskaitų pateikimą, kai joms nustatyta tokia pareiga;
 • registruotos buveinės adreso pasikeitimą arba registruotos buveinės perkėlimą į užsienį;
 • susijungimo ar atsiskyrimo nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu planus;
 • planus steigti Europos akcinę bendrovę susijungimo būdu, planus steigti Europos akcinę bendrovę transformuojant pagal nacionalinę teisę įsteigtą nacionalinę bendrovę, arba planus steigti kontroliuojančiąją Europos akcinę bendrovę, pastaruoju atveju pateikiant įrodymus, kad tenkinamos tokios bendrovės steigimo sąlygos;
 • bendrovės išplėtimo planą, susijungimo ar atsiskyrimo nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu planą arba bendrovės reorganizavimo ar panaikinimo planą, ir bet kokį akcinio kapitalo padidinimą, sumažinimą arba perpirkimą, taip pat bet kokį kitą įmonės įstatų pakeitimą;
 • bendrovės likvidatorių paskyrimą ir atleidimą iki likvidavimo pabaigos, taip pat bet kokius likvidatorių teisės aktuose arba sutartyse numatytų įgaliojimų pakeitimus;
 • bendrovės likvidavimo procedūros pabaigą arba jos veiklos atnaujinimą;
 • sprendimus dėl visiškos kontrolės, kurią vienos bendrovės atžvilgiu įgyja kita bendrovė, išlaikymo arba panaikinimo;
 • sutartis dėl tarpusavio subordinacijos ir bet kokius tokių sutarčių pakeitimus arba galiojimo pabaigą;
 • varantų išleidimą, jeigu uždarąją emisiją vykdo subjektas, kuris neturi jokių vertybinių popierių, listinguojamų nacionalinėje reguliuojamoje rinkoje, išskyrus atvejus, kai jie įtraukiami į reguliuojamąją prekybos vertybiniais popieriais rinką tuo metu, kai pateikiamas prašymas dėl registracijos.

Kaip pateikti prašymą dėl registracijos ir kiek tai kainuoja?

Prašymą dėl dokumentų registracijos įmonių registre galite pateikti asmeniškai registro biuro patalpose, el. paštu arba internetu (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Išlaidos priklauso nuo to, kokius faktus norite įregistruoti, ir jos reguliariai peržiūrimos. Su įvairių aktų registravimo išlaidomis galima susipažinti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Kaip susipažinti su informacija įmonių registre ir kiek tai kainuoja?

Bet kuris asmuo gali prašyti pateikti registro išrašą ir archyvo dokumentus, arba gauti žodinę ar rašytinę informaciją apie jų turinį.

Informacija apie registracijas, kurias privaloma skelbti viešai, yra prieinama nemokamai adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Registraciją galima įrodyti tik pateikiant išrašą, kuris galioja šešis mėnesius. Išrašus galima pateikti elektroninėje terpėje ir jie galioja atliekant visus teisinius veiksmus valdžios institucijoje ar privačiame subjekte taip pat kaip ir popierinė versija.

Mokesčiai mokami už registro išrašus ir susijusius elektroninius ir popierinius dokumentus.

Prieiga prie elektroninių išrašų suteikiama už 25 EUR abonentinį mokestį, be to, už atitinkamą mokestį galima nusipirkti dvejų, trejų ar ketverių metų abonementus. Išlaidos gali kisti priklausomai nuo to, kokios rūšies išrašo reikalaujama (registracija, arba viena ar dvi kitos galimos rūšys).

Prašymus galima pateikti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Gavus prašymą, įmonių registre esančią informaciją galima pateikti išduodant sertifikatą anglų kalba, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir portugalų kalba pateikta informacija.

Registravimo Įmonių registre teisinės pasekmės

Faktai, kurie turi būti įregistruoti, turi galią trečiųjų šalių atžvilgiu tik po jų registracijos. Faktai, kurie turi būti įregistruoti ir paskelbti (interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) turi galią trečiųjų šalių atžvilgiu tik po jų paskelbimo.

Galutinė registracija transkripcijos būdu reiškia prielaidą, kad teisinė padėtis yra tiksliai apibrėžta. Pavyzdžiui, dėl įrašų apie komercinę įmonę (teisinis statusas, pavadinimas, registruota buveinė, veiklos tikslai, įstatus pasirašę asmenys, įmonės valdančiųjų narių tapatybė ir pan.) daroma prielaida, kad registre užfiksuota teisinė padėtis atitinka tikrovę.

Registracijos deponuojant atveju ši prielaida negalioja; tai reiškia viešą pranešimą, kuriam netaikoma įrašo teisingumo prielaida.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Rumunija

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Rumunijos įmonių registrą, kurį tvarko Teisingumo ministerijos Nacionalinis įmonių registro biuras

Kokia informacija kaupiama Rumunijos įmonių registre?

Rumunijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis įmonių registro biuras yra Teisingumo ministerijai pavaldi juridinio asmens teises turinti valdžios institucija. Biuras atsako už centrinio kompiuterizuoto įmonių registro tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Nacionaliniam įmonių registro biurui yra pavaldūs įvairūs Bukarešte ir kiekvienoje iš 41 Rumunijos apskričių veikiantys įmonių registro biurai. Jie atsako už vietos įmonių registrų tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Pagal įstatymą Nr. 26/1990 įmonių registre kaupiama informacija, susijusi su toliau nurodytais į registrą įrašytais komercinės veiklos subjektais:

 • bendrovėmis;
 • nacionalinėmis bendrovėmis;
 • nacionalinėmis įmonėmis;
 • viešomis korporacijomis;
 • kooperatinėmis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis organizacijomis;
 • ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos bendrovėmis;
 • Europos kooperatinėmis bendrovėmis;
 • individualios komercinės veiklos subjektais;
 • individualiosiomis įmonėmis;
 • šeimos įmonėmis ir
 • kitiems teisės aktuose numatytiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

Įmonių registre registruojami visi atitinkami komercinės veiklos subjektų dokumentai, aktai, įrašai ir tapatybės dokumentai, kuriuos reikalaujama įregistruoti pagal įstatymą, ir visi kiti įstatyme aiškiai nurodyti aktai arba dokumentai.

Įmonių registro svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.onrc.ro/index.php/en) pateikiama:

1. dokumentai;
2. informacija ir paslaugos, suskirstytos pagal skyrius ir paslaugas;
3. informacija apie Nacionalinį įmonių registro biurą ir prie teismų priskirtus įmonių registro biurus;
4. įvairaus pobūdžio vieša informacija – prieiga nemokama;
5. institucijoje naudojamos formos;
6. registracijos įmonių registre formalumai, taikomi kiekvienai komercinės veiklos subjektų ir operacijų kategorijai;
7. įregistruotų operacijų statistiniai duomenys.

 • institucijos istorija
 • ORC (įmonių registro biuro) tinklas
 • formos (skirtos komercinės veiklos subjektams ir pan.) ir oficialūs reikalavimai
 • už ONRC (Nacionalinio įmonių registro biuro) paslaugas mokamos rinkliavos ir mokesčiai
 • paslaugos
 • teisės aktai
 • statistiniai duomenys
 • žiniasklaida

Nacionalinio įmonių registro biuro internetinės paslaugos teikiamos per jo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase. paslaugų portalą, kuris sukurtas pagal sektorinę veiklos programą „Ekonomikos konkurencingumo didinimas“, „Investicijos į jūsų ateitį!“, priklausančią projektui „Nacionalinio įmonių registro biuro per specialų portalą verslo bendruomenei teikiamos internetinės (e. valdžios) paslaugos“.

Nacionalinis įmonių registro biuras per e. paslaugų portalą teikia toliau nurodytas paslaugas:

 • „InfoCert“;
 • „Recom online“;
 • patikrinimas, ar bendrovės pavadinimas yra laisvas, ir bendrovės pavadinimo rezervavimas internetu;
 • preliminarūs patikrinimai (ar juridinių/fizinių asmenų, individualiųjų įmonių/šeimos įmonių pavadinimas/logotipas yra laisvas ir (arba) jo rezervavimas);
 • registracija įmonių registre ir leidimų suteikimas fiziniams asmenims;
 • įmonių registre įregistruotų bendrovių kontaktinių duomenų atnaujinimas;
 • aktualios informacijos apie ankstesnę bendrovės veiklą ir statistinių duomenų gavimas;
 • dokumentų (pažymėjimų) išdavimas;
 • statuso patvirtinimas;
 • informavimas apie įmonių registrui pateiktas paraiškas;
 • sprendimai atidėti įmonių registrui pateiktų paraiškų nagrinėjimą;
 • informacijos apie įvairias juridinių asmenų padėtis paskelbimas;
 • statistiniai duomenys (centriniame įmonių registre vykdomos operacijos, užsienio kapitalo įmonės);
 • įmonių registro neinternetinė forma.

Naudojantis „Recom online“ paslauga galima gauti toliau nurodytą informaciją apie komercinės veiklos subjektus:

 • organizacijos pavadinimą ir formą;
 • identifikacinę informaciją (eilės numeris įmonių registre, Europos unikalus atpažinties kodas, unikalus registracijos kodas, registruota buveinė, bendrovės kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas);
 • registruotą buveinę (dokumentas, patvirtinantis registruotą buveinę; data, nuo kurios galioja registruotos buveinės patvirtinimas; data, nuo kurios baigia galioti registruotos buveinės patvirtinimas, registruotos buveinės turėjimo laikotarpis);
 • pasirašytąjį ir apmokėtąjį kapitalą;
 • komercinės veiklos subjekto pagrindinę veiklą, kuri yra deklaruota/leidžiama;
 • komercinės veiklos subjekto papildomą veiklą, kuri yra deklaruota/leidžiama;
 • duomenis apie susijusius fizinius ir juridinius asmenis;
 • direktorių identifikacinius duomenis;
 • duomenis apie logotipus:
 • duomenis, susijusius su filialais/patronuojamosiomis įmonėmis/padaliniais (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenis, susijusius su papildomais biurais/darbo vietomis (registruota buveinė, telefonas);
 • duomenis apie registruotas buveines ir (arba) veiklą, kuri leidžiama pagal Įstatymo Nr. 359/2004 15 straipsnį;
 • duomenis apie nuosavybės teises;
 • duomenis apie susitarimus su kreditoriais;
 • duomenis apie faktus, kuriuos apima Įstatymo 26/1990 21 straipsnio e-h punktai;
 • duomenis apie kitus įrašus;
 • duomenis, susijusius su balansu (pelnas, vidutinis darbuotojų skaičius, grynasis pelnas), kai Viešųjų finansų ministerija yra pateikusi tokią informaciją.

Ar prieiga prie Rumunijos įmonių registro yra nemokama?

Su įmonių registre pateikiama informacija galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete per Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalą. Prieiga nemokamai suteikiama prisiregistravusiems naudotojams (sukūrusiems naudotojo vardą ir slaptažodį).

Nacionalinio įmonių registro biuro portale informacija sugrupuota pagal teikiamas paslaugas. Tam tikrą informaciją galima gauti nemokamai, kita informacija suteikiama sumokėjus pagal galiojančius teisės aktus nustatytą mokestį.

Turima informacija:

 • Asmenys (komercinės veiklos subjektai, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, valdžios įstaigos ir institucijos ir pan.), kuriuos domina tam tikros reguliuojamos veiklos vykdymas, bendro pobūdžio informaciją prireikus gali rasti svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.onrc.ro/index.php/en).
 • „Recom online“ paslaugos komponentu, kurį reikia užsiprenumeruoti, galima naudotis sudarius sutartį su gavėju. Prieiga užtikrinama visą parą.
 • E. formos.
 • Prieiga prie paraiškų, pateiktų dėl įmonių įregistravimo registre, nagrinėjimo būklės yra nemokama.
 • Prieiga prie skilties, kurioje rodomi sprendimai atidėti paraiškų, pateiktų dėl įmonių įregistravimo registre, nagrinėjimą, yra nemokama.
 • Tam tikra vieša informacija (finansinės pažymos, informacija apie savanorišką likvidavimą, privalomą likvidavimą ir pan.) gali būti gaunama nemokamai.

Prieiga prie visų svetainės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.onrc.ro/index.php/en skilčių yra nemokama ir suteikiama visą parą.

Kaip Rumunijos įmonių registre ieškoti informacijos?

Nemokamai prieinamos informacijos, su kuria galima susipažinti naudojantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Recom on-line“ paslauga, galima ieškoti naudojant toliau nurodytus kriterijus:

 • komercinės veiklos subjekto pavadinimą;
 • įmonių registro numerį;
 • unikalų registracijos numerį;
 • apskritį, kurioje yra registruota buveinė;

Suinteresuotiems asmenims nemokamai teikiama toliau nurodyta bendro pobūdžio informacija:

 • įmonių registre įregistruoto komercinės veiklos subjekto pavadinimas;
 • įmonių registro numeris;
 • Europos unikalus atpažinties kodas (EUID);
 • unikalus registracijos numeris;
 • įregistruoto biuro/komercinės veiklos subjekto adresas;
 • bendrovės statusas (pvz., veikianti, veikla nutraukta, likviduota, bankrutavo, išregistruota);

Rumunijos įmonių registro istorija

Įmonių registras buvo sukurtas 1990 m. pagal Įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990.

Specialus portalas, kuriame teikiamos naujos internetinės paslaugos verslo bendruomenei ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, pradėjo veikti 2011 m. antroje pusėje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio įmonių registro biuro tikslai:

 • informuoti verslo bendruomenę, valdžios įstaigas, žiniasklaidą ir kitus suinteresuotuosius asmenis apie įmonių registro operacijas;
 • sutrumpinti informacijos paieškos laiką;
 • sumažinti įmonių registro biurų apkrovą;
 • sutrumpinti laiką, kurio reikia norint įmonių registrui pateikti registracijos dokumentus;
 • supaprastinti komercinės veiklos subjektų registracijos, finansinės informacijos teikimo ir prašymų pateikti informaciją ir dokumentus procedūras;
 • prisijungusiems pareiškėjams tikruoju laiku teikti informaciją apie įmonių registro duomenis.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Rumunijos įmonių registras sukurtas ir veikia pagal naujos redakcijos iš dalies pakeistą įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990. Leidimas steigti juridinius asmenis, kurie turi būti registruojami įmonių registre, leidimas vykdyti veiklą ir atlikti registracijas įmonių registre, taip pat leidimas registruoti bet kokius steigiamųjų dokumentų pakeitimus arba kitas įstatyme aiškiai nurodytas aplinkybes, išduodamas pagal įstatymą Nr. 26/1990, Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009, įstatymą Nr. 359/2004 ir įmonių registrų tvarkymo, įrašymo operacijų ir informacijos teikimo įgyvendinimo taisykles, kurias teisingumo ministras patvirtino įsakymu Nr. 2594/C/2008. Konkretūs kiekvienos rūšies veiklos, kurią būtina įregistruoti įmonių registre, aspektai aptariami konkrečiuose teisės aktuose. Svarbiausi teisės aktai: įstatymas Nr. 31/1990, įstatymas Nr. 1/2005 dėl kooperatinių bendrovių organizavimo ir veiklos, įstatymas 566/2004 dėl žemės ūkio kooperatinių bendrovių, Vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 44/2008 dėl individualios komercinės veiklos subjektų, individualių įmonių ir šeimos įmonių komercinės veiklos vykdymo ir įstatymas Nr. 161/2003 dėl tam tikrų priemonių, kuriomis užtikrinamas skaidrumas einant valstybines pareigas, vykdant viešąsias funkcijas arba komercinę veiklą ir kuriomis užkertamas kelias korupcijai ir už ją baudžiama.

Toliau pateiktose nacionalinėse nuostatose nurodyta, kad tretieji asmenys gali remtis įmonių registre pateikta informacija ir dokumentais pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų 17 straipsnį.

 1. Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „prieš pradėdami vykdyti ekonominę veiklą, toliau nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys teikia prašymą atitinkamai dėl registracijos arba įrašymo į įmonių registrą: individualios komercinės veiklos subjektai, individualiosios įmonės ir šeimos įmonės, bendrovės, nacionalinės bendrovės ir įmonės, viešosios korporacijos, ekonominių interesų grupės, kooperatinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės ir Europos ekonominių interesų grupės, kurių pagrindinės būstinės yra Rumunijoje, ir visi kiti įstatyme nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys.“
  Be to, pirmiau minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti, 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys prašo, kad su dokumentais ir aktais, kuriems galioja privaloma registracija pagal įstatymą, susiję įrašai būtų įrašyti į tą patį registrą.“
 1. Į įmonių registrą įrašyta informacija teikiama ir susijusių dokumentų kopijos išduodamos pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 4 straipsnį.

1) Įmonių registras yra viešas.

(2) įmonių registro biuras prašymą įregistravusio asmens sąskaita teikia informaciją, registro išrašus ir pažymėjimus, susijusius su įmonių registre užregistruotais duomenimis, ir pažymėjimus, patvirtinančius, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas ar ne, įrašų kopijas ir patvirtintas kopijas ir pateiktus dokumentus, ir už tai ima mokestį.

3) 2 dalyje nurodytus dokumentus taip pat galima prašyti atsiųsti paštu.

4) Nacionalinio įmonių registro internetinių paslaugų portale galima elektroniniu būdu paprašyti 2 dalyje nurodytų dokumentų ir juos gauti elektroniniu formatu, juos pasirašant saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtrauktas, prie jų pridėtas arba su jais susietas. Jų taip pat galima prašyti elektroniškai per vieno langelio sistemą pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį dėl paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas Rumunijoje, su pakeitimais, padarytais įstatymu Nr. 68/2010.

5) Mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti už kopijų ir (arba) informacijos pateikimą, nepaisant jų pristatymo būdo, negali viršyti tokių kopijų ir (arba) informacijos pateikimo administracinių išlaidų.“

4 straipsnis1

1) 4 straipsnyje nurodytų dokumentų elektroninės kopijos taip pat gali būti prieinamos viešai per įmonių registrų sąveikos sistemą už tam tikrą mokestį.

2) Mokesčiai, imami už kopijų ir (arba) informacijos teikimą iš įmonių registro per įmonių registrų sąveikos sistemą, neturėtų viršyti susijusių administracinių išlaidų.

Asmenų parengtų dokumentų ir aktų, kuriems taikomas registracijos įmonių registre reikalavimas, vykdymas užtikrinamas pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 5 straipsnį:
1) Remtis registracija ir įrašais prieš trečiuosius asmenis galima nuo jų įrašymo į įmonių registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba kitame leidinyje dienos, kaip nustatyta įstatyme.
2) Asmenys, turintys prievolę prašyti, kad būtų įrašytas įrašas, negali prieš trečiuosius asmenis remtis neįregistruotais dokumentais arba aktais, išskyrus atvejus, kai jie gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus ir aktus.
3) Nacionalinis įmonių registro biuras savo svetainėje ir internetinių paslaugų portale turi paskelbti ir pateikti Europos e. teisingumo portalui paskelbsimą atnaujiną informaciją apie nacionalinę teisę, susijusią su informavimu apie dokumentus, aktus ir įmonių registre įregistruotinų subjektų įrašus ir galimybę jais remtis prieš trečiuosius asmenis.“

Be to, įmonėms šiuo atžvilgiu taikomos specialios nuostatos, t. y. naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių įstatymo Nr. 31/1990 50–53 straipsniai.

50 straipsnis

1)Dokumentais arba aktais, kurie nebuvo viešai paskelbti įstatyme nustatyta tvarka, negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus arba aktus.

2) Bet kokios operacijos, kurias įmonė atliko per 16 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo bylą nagrinėjančio teisėjo pranešimo paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje (šiuo metu prašymus gali nagrinėti įmonių registro biuro direktorius / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirtas asmuo pagal iš dalies pakeistą Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009), negalioja trečiųjų asmenų atžvilgiu, jeigu pastarieji gali įrodyti, kad jie negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

51 straipsnis
Tačiau tretieji asmenys gali remtis dokumentais arba aktais, kurie nebuvo viešai paskelbti, išskyrus atvejus, kai tokie dokumentai arba aktai negalioja dėl to, kad nebuvo viešai paskelbti.

52 straipsnis
1) Jeigu įmonių registro biurui pateiktas tekstas nesutampa su Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba laikraščiuose paskelbtu tekstu, įmonė negali remtis viešai paskelbtu tekstu prieš trečiuosius asmenis. Tretieji asmenys gali remtis paskelbtu tekstu prieš įmonę, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie įmonių registro biurui pateiktą tekstą.

Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

1) Įmonių registrą sudaro juridinių asmenų, kurie yra bendrovės, nacionalinės bendrovės arba nacionalinės įmonės, viešos korporacijos, ekonominių interesų grupės, kooperatinės organizacijos, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, arba kitų įstatyme aiškiai nurodytų juridinių asmenų registras, kurį tvarko pagrindinis Rumunijos biuras ir jo filialai, taip pat juridinių asmenų, kurie yra kooperatinės bendrovės arba Europos kooperatinės bendrovės, registras, kurį tvarko pagrindinis Rumunijos biuras ir jo filialai, ir individualios komercinės veiklos subjektų, individualiųjų įmonių ir šeimos įmonių registras, kurį tvarko Rumunijos profesiniai biurai ir jų filialai. Šie registrai tvarkomi kompiuterizuotoje sistemoje.

 1. Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 6 straipsnio 1 dalyje, kuri taikoma kartu su Vyriausybės nepaprastojo potvarkio Nr. 84/2010 dėl tam tikrų priemonių, susijusių su įrašų įrašymu į įmonių registrą, nustatymo 1 straipsniu ir kurios pakeitimai patvirtinti įstatymu Nr. 84/2010, nustatyta, kad „įrašai į įmonių registrą įrašomi remiantis įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirto asmens sprendimu arba, kai tinkama, galutiniu teismo sprendimu, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip“.
  Naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „įrašo įmonių registre data yra faktinio įrašo įrašymo į registrą diena“.
  Naujos redakcijos įstatymo Nr. 26/1990 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „įrašai į įmonių registrą turi būti įrašomi per 24 valandas nuo įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirto asmens sprendimo priėmimo dienos, o jeigu registruojamas komercinės veiklos subjektas – per 24 valandas nuo sprendimo, kuriuo leidžiama atlikti registraciją, priėmimo dienos“.

Pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 51 straipsnio 2 dalį „ į įmonių registrą įrašai įrašomi elektroniniu būdu tiek prie teismų veikiančiuose įmonių registro biuruose, tiek centriniame kompiuterizuotame registre“.

Daugiau informacijos pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficiali Rumunijos Nacionalinio įmonių registro biuro svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRumunijos Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalas

Susiję dokumentai

Įstatymas Nr. 26/1990 PDF(669 Kb)ro

VYRIAUSYBĖS NEPAPRASTASIS POTVARKIS NR. 116/2009 PDF(255 Kb)ro

2008 m. spalio 10 d. ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS dėl įmonių registrų tvarkymo PDF(1034 Kb)ro

Įstatymas Nr. 359/2004 PDF(527 Kb)ro

Paskutinis naujinimas: 18/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Slovėnija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovėnijos įmonių registras

Ką siūlo Slovėnijos įmonių registras?

Slovėnijos įmonių registrą (PRS) tvarko Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Slovėnijos įmonių registras yra centrinė vieša duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie visas įmones, turinčias registruotą buveinę Slovėnijoje ir vykdančias veiklą, kuria siekiama pelno, arba ne pelno veiklą, ir informacija apie patronuojamąsias įmones bei kitus minėtų įmonių padalinius. Registre taip pat kaupiama informacija apie užsienio įmonių patronuojamąsias įmones, vykdančias veiklą Slovėnijoje. Registre registruojami šių kategorijų subjektai:

 • bendrovės (partnerystės ir korporacijos),
 • individualūs komercinės veiklos subjektai,
 • viešosios teisės reguliuojami juridiniai asmenys,
 • privatinės teisės reguliuojami juridiniai asmenys,
 • bendrijos,
 • registruojamą ar reguliuojamą veiklą vykdantys fiziniai asmenys,
 • patronuojamosios įmonės ir kiti įmonių padaliniai,
 • užsienio įmonių pagrindinės buveinės,
 • kiti vienetai.

Kiekviename Slovėnijos įmonių registro įraše pateikiami įvairūs registracijos duomenys (identifikacijos numeris, įmonės pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas, atstovų ir steigėjų duomenys ir kt.).

 • tiesioginė prieiga prie informacijos per ePRS programą ir
 • informacijos teikimas tolesniam naudojimui.

Kas jį sudaro?

ePRS programa

Naudodamiesi Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasePRS programa, naudotojai gali gauti informaciją apie atskirus Slovėnijos įmonių registro įrašus dėl ekonominę veiklą Slovėnijos Respublikoje vykdančių subjektų.

Ar Slovėnijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga yra nemokama, tačiau naudotojai turi prisijungti prie portalo (nauji naudotojai pirmiausia turi užsiregistruoti).

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos įmonių registre?

Naudotojai turi prisijungti prie portalo, kad galėtų atlikti paiešką registre. Informaciją galima gauti įvedus paieškos kriterijus į vieną ar daugiau laukelių arba pasirinkus paieškos kriterijus išskleidžiamajame meniu. Paieškos kriterijus gali būti bet kuri informacija, jos dalis (žodis) ar žodžio pradžia. Paiešką galima vykdyti pagal identifikacijos numerį, mokesčių mokėtojo kodą, įmonės pavadinimą, gatvės pavadinimą ir numerį, savivaldybę ir kt.

Atnaujinimas

Duomenys atnaujinami kasdien.

Informacijos teikimas tolesniam naudojimui:

AJPES siūlo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšias įmonių registro informacijos, skirtos tolesniam naudojimui, teikimo paslaugas:

 • išsamios ar trumpos informacijos apie visus įrašus pristatymas kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį;
 • išsamios ar trumpos informacijos apie teismo registre įrašytas įmones pristatymas kas mėnesį;
 • išsamios ar trumpos informacijos apie individualias įmones pristatymas kas mėnesį;
 • išsamios, trumpos ar būtiniausios informacijos pristatymas internetu;
 • išsamios ar trumpos informacijos pristatymas pagal konkretų užsakymą;
 • surinktos informacijos apdorojimas pagal naudotojo nustatytus kriterijus (skaitmeniniai duomenys).

Kas tris mėnesius AJPES suteikia galimybę XML formatu nemokamai gauti viso Slovėnijos įmonių registro apžvalginę ataskaitą pagal nustatytus informacijos, skirtos tolesniam naudojimui, pasirinkimo kriterijus.

Kainos

Už viešos Slovėnijos įmonių registro informacijos tolesnį naudojimą AJPES ima nustatytus mokesčius −
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmokesčių už viešos Slovėnijos įmonių registro informacijos tolesnį panaudojimą tarifai (nuoroda į Slovėnijos teisės aktų bazę).

Ar į registrą įtraukti dokumentai yra patikimi?

Tretieji asmenys gali cituoti informaciją ir visų tipų dokumentus, išvardytus 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones, 2 straipsnyje, remiantis toliau nurodytais įstatymais.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrovių įstatymas (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Oficialusis Slovėnijos Respublikos leidinys (UL RS), Nr. 65/09 – oficiali konsoliduota versija, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Konstitucinio teismo sprendimas ir 82/13, toliau – ZGD-1); tai pamatinis įstatymas, nustatantis pagrindines taisykles dėl bendrovių teisinio statuso, dėl bendrovių, individualių komercinės veiklos subjektų, susijusių asmenų, ekonominių interesų grupių ir užsienio bendrovių patronuojamų bendrovių įsteigimo ir veiklos ir dėl bet kokių jų teisinio statuso pakeitimų.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo registro įstatymas (Zakon o sodnem registru) (UL RS, Nr. 54/07 – oficiali konsoliduota versija, 65/08, 49/09 ir 82/13 - ZGD-1H, toliau – ZSReg); jis reglamentuoja teismo registrą, apibrėžia į teismo registrą įtraukiamą informaciją, procedūrines taisykles, pagal kurias kompetentingas teismas priima sprendimą dėl teismo registro įrašų, ir AJPES skirtas teismo registro administravimo taisykles. Šis įstatymas taip pat reglamentuoja vieno langelio (Vse na enem mestu) sistemos veikimo procedūras.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos įmonių registro įstatymas (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, Nr. 49/06 ir 33/07 – ZSReg-B, toliau – ZPRS-1); jis reglamentuoja Slovėnijos įmonių registro tvarkymą ir administravimą, apibrėžia įmonių registro įrašus, jų identifikacinius duomenis ir tokių identifikacinių duomenų privalomą naudojimą, įmonių registro turinį ir į registrą įtraukiamos informacijos gavimą, taip pat apibrėžia registro įrašų kūrimo tvarką, informaciją, kurią registro administratorius įtraukia į įrašą arba nustato, įmonių registro duomenų naudojimą ir dokumentų saugojimą.

Ar Slovėnijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokamas, tačiau naudotojai turi prisijungti prie portalo.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįmonių registras (slovėnų k.), Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįmonių registras (anglų k.)

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Slovakija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovakijos verslo registras.

Kokia informacija kaupiama verslo registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasObchodný register (verslo registras) yra viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiama privalomoji informacija apie verslininkus, įmones ir kitus juridinius asmenis, jei tai nustatyta atskirais teisės aktais.

Programavimo ir techniniu požiūriu sąrašą tvarko Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Verslo registrą tvarko registrų teismai (registrové súdy) (apylinkės teismai, veikiantys prie apygardos teismo).

Ar Slovakijos verslo registro informacija nemokama?

Verslo registro ir dokumentų registro informacija prieinama visiems. Prieiga prie verslo registro ir išrašai iš jo yra teikiami už mokestį.

Tačiau jei pareiškėjas paprašo elektroninio išrašo iš verslo registro ar deponuoto dokumento elektroninės kopijos (arba elektroninio patvirtinimo, kad konkretus dokumentas nėra deponuotas verslo registre), registrų teismas atitinkamus dokumentus išduoda elektroniniu būdu ir nemokamai.

Taip pat galima prašyti išduoti nemokamą išrašą iš verslo registro, deponuoto dokumento kopiją arba patvirtinimą, kad konkretus dokumentas nėra deponuotas verslo registre naudojantis centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema (Verslo registrų sąveikos sistema, BRIS).

Kaip atlikti paiešką verslo registre?

Paiešką galima atlikti slovakų ir anglų kalbomis.

Verslo registre (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasobchodný register) galima atlikti paiešką pagal:

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Įstatyme Nr. 513/1991 (Prekybos kodekse), su pakeitimais, nustatyta, nuo kada galima remtis duomenimis iš verslo registro ir, tam tikrais atvejais, jame deponuotų dokumentų turiniu.

Verslo registre užfiksuoti duomenys trečiųjų šalių atžvilgiu galioja nuo jų paskelbimo. Jei įstatymais nustatyta, kad tam tikras dokumentas turi būti paskelbtas, jo turinys trečiųjų šalių atžvilgiu įsigalioja nuo tada, kai Prekybos leidinyje paskelbiama apie to dokumento deponavimą dokumentų registre.

Nuo šio momento trečiosios šalys jau gali remtis paskelbtais duomenimis ir dokumentų turiniu. Tačiau ši taisyklė negalioja, jei registruotasis asmuo gali įrodyti, kad trečioji šalis anksčiau žinojo apie tuos duomenis ar dokumentų turinį.

Vis dėlto tais atvejais, kai trečiosios šalys gali įrodyti anksčiau nežinojusios apie duomenis ar dokumentų turinį, registruotasis asmuo negali jų atžvilgiu remtis paskelbtais duomenimis ar dokumentų turiniu dar 15 dienų nuo jų paskelbimo.

Po šio termino galima remtis užregistruotais duomenimis ir dokumentų registre deponuotų dokumentų turiniu.

Trečiosios šalys gali remtis verslo registre dar neužfiksuotų ar dokumentų registre neįregistruotų dokumentų turiniu ar duomenimis, nebent nustatyta, kad jie įsigalioja tik po registracijos verslo registre.

Jei užregistruoti ir paskelbti duomenys arba deponuotų dokumentų turinys ir skelbimo tekstas nesutampa, registruotasis asmuo (įmonė) trečiųjų šalių atžvilgiu gali remtis tik paskelbta jų versija. Tačiau jis gali jais remtis, jei įrodo, kad trečioji šalis žinojo apie registruotų duomenų ar deponuotų dokumentų turinį.

Verslo registro istorija

Slovakijos verslo registras sukurtas 1992 m., priėmus Įstatymą Nr. 513/1991 dėl Prekybos kodekso – jis pakeitė iki tol veikusį įmonių registrą.

Prekybos kodeksu (§27–34 straipsniais) iki 2004 m. išplėsta verslow registro aprėptis.

2004 m. vasario 1 d. Įsigaliojus specialiajam įstatymui Nr. 530/2003 dėl verslo registro, kuriuo iš dalies pakeisti tam tikri kiti teisės aktai, verslo registrui pradėti taikyti nauji reikalavimai. Šiuo specialiuoju įstatymu iš dalies buvo panaikintos Prekybos kodekso nuostatos dėl verslo registro teisinės atsakomybės aspektų.

Dabar verslo registras tvarkomas elektroniniu būdu. Dokumentų registras turi ir dokumentinę, ir elektroninę versijas. (Nuo 2020 m. spalio 1 d. dokumentų registras tvarkomas elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai Verslo registro įstatymu Nr. 530/2003 nustatyta kitaip).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVerslo registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos verslo registras

Paskutinis naujinimas: 25/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Suomija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Suomijos įmonių registras.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registras priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionaliniam patentų ir registracijos biurui (NPRB) ir yra jo administruojamas.

Suomijos įmonių registras yra viešas registras, kuriame saugoma informacija apie komercinės veiklos subjektus (įmones). Paprastai į registrą turi būti įtrauktos visos įmonės. Įmonės taip pat turi pranešti registrui apie visus savo registracijos duomenų pasikeitimus. Daugelis įmonių registrui turi pateikti ir savo metines ataskaitas. Kiekvienais metais į įmonių registrą įrašoma:

 • apie 40 000 naujų įmonių;
 • apie 145 000 pakeitimų, kuriais tikslinami užregistruotų įmonių duomenys;
 • apie 230 000 metinių ataskaitų.

Įmonių registras naudojasi ta pačia pranešimo procedūra ir duomenų paslauga kaip ir Mokesčių inspekcija. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių informacijos paslauga (BIS) – tai nemokama duomenų paslauga, kurią kartu teikia NPRB ir Mokesčių inspekcija, bet ją administruoja NPRB. Ji aprėpia įmonių kontaktinę ir identifikavimo informaciją, pvz.:

 • įmonės pavadinimą, jos paralelinės arba pagalbinės įmonės pavadinimą;
 • įmonės identifikacijos numerį, įmonės rūšį ir buveinę;
 • adresą ir kontaktinę informaciją;
 • pagrindinę verslo rūšį;
 • Mokesčių inspekcijos ir NPRB registrus, jeigu įmonė į juos buvo įrašyta;
 • informaciją apie verslo nutraukimo, sustabdymo, bankroto, likvidavimo ar pertvarkymo procesus.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registrų tinklas (EBR) teikia informacines paslaugas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registrų asociacijos (EBRA) valstybėms narėms. Jis teikia oficialius patikimus registrų duomenis tiesiogiai iš kiekvienos valstybės nacionalinių įmonių registrų.

Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS) – tai ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos įmonių registrus tarpusavyje sujungianti sistema. Joje galima ieškoti duomenų apie šių valstybių nacionaliniuose įmonių registruose užregistruotas įmones.

Ar Suomijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pagrindiniai duomenys yra nemokami, bet mokestis imamas už kitus duomenis (jų pavyzdžiai: įmonės atsakingi asmenys, į įmonių registrą įtrauktų įmonių verslo rūšis ir informacija apie kapitalą).

Pagrindiniai duomenys yra šie:

 • įmonės pavadinimas;
 • įmonės identifikacijos numeris;
 • buveinė;
 • įmonės rūšis;
 • įmonės kalba (suomių arba švedų);
 • registracijos data;
 • naujausia registracijos data;
 • įmonės statusas;
 • ar įmonė turi verslo hipotekų;
 • kontaktiniai duomenys.

Kaip atlikti paiešką Suomijos įmonių registre?

Informacija apie komercinės veiklos subjektus į registrą įtraukiama remiantis pranešimais ir duomenimis, kuriuos gauna įmonių registravimo institucija. Registre laikoma informacija, kurią pateikė patys komercinės veiklos subjektai, teismai ir kitos institucijos.

Pagal Įmonių registro įstatymo 21a skirsnį Nacionalinis patentų ir registracijos biuras (NPRB) gali atnaujinti įrašus ir, remdamasis Suomijos gyventojų informacine sistema, patikrinti asmeninę informaciją, kurią yra nurodęs klientas pranešimuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose.

Pagal Verslo uždraudimo įstatymo 21 skirsnį Teisinės registracijos centras Suomijoje teikia įmonių registrui informaciją apie galiojančius verslo uždraudimus ir kada jie pradedami ir baigiami taikyti. Ši informacija vėliau atnaujinama įmonių registro sistemoje.

Įmonių registro turinį apibrėžia Suomijos teisė. Įmonių registrą, įmonių rūšis ir komercinę veiklą reglamentuojantys Suomijos teisės aktai apskritai apibrėžia, kokia informacija įrašoma apie skirtingų rūšių įmones (žr., pvz., Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro įstatymąNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRibotos atsakomybės bendrovių įstatymą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasir Ūkinių bendrijų įstatymą).

Paprastai apie kiekvienos rūšies įmonę registruojama ši informacija:

 • įmonės pavadinimas;
 • buveinė arba savivaldybė, iš kurios įmonė valdoma;
 • verslo rūšis;
 • kas atstovauja įmonei;
 • įmonės adresas.

Kai įrašas įtraukiamas į įmonių registrą, jis taip pat paskelbiamas elektroninėje informacinėje sistemoje. Tai vieša nemokama paslauga; sistema aprėpia ne tik paskelbtus įrašus, bet ir pagrindinę informaciją apie komercinės veiklos subjektą. Naudojantis šia sistema galima pasitikrinti, ar komercinės veiklos subjektas, pvz., kreipėsi dėl naujos direktorių valdybos įregistravimo, ir sužinoti, kokie nauji komercinės veiklos subjektai įregistruoti per tam tikrą laikotarpį.

Naudojantis šia sistema galima ieškoti informacijos apie bet kokią įmonę pagal jos identifikacijos numerį. Įmonės identifikacijos numerį prireikus galima pasitikrinti įmonių informacinėje sistemoje. Be to, paieškai atlikti galima naudoti tam tikrą datą ar nustatytą laikotarpį. Kitu atveju paiešką įmanoma susiaurinti pagal registracijos tipą, savivaldybę ar regioną. Paieškos rezultatuose pateikiama pagrindinė informacija apie įmonę, t. y. jos pavadinimas, identifikacijos numeris ir buveinė. Į paskelbtą registraciją įtraukiama, pvz., registracijos tipas ir registracijos įrašų antraštės.

Atsižvelgiant į įmonės rūšį, į registrą taip pat įtraukiama kita informacija. Registro įrašai apie tos pačios rūšies komercinės veiklos subjektus gali atrodyti ganėtinai skirtingai. Pvz., tam tikros ribotos atsakomybės bendrovės naudojasi plačiomis galimybėmis, kurias suteikia Bendrovių įstatymas: jos nusprendžia suteikti opciono teises ar kitas specialiąsias teises arba susijungti, tuomet šią informaciją pateikia registrui. Kitos bendrovės nusprendžia pateikti tik minimalią informaciją, kurią privalu įtraukti į registro įrašą. Be to, registro išrašuose pateikiama informacija atitinka įstatymų pakeitimus. Pvz., ribotos atsakomybės bendrovių įrašai gali būti labai skirtingi, jeigu atsižvelgiama, ar registruotina informacija grindžiama sprendimu, priimtu pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusį naują Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymą, ar kitu sprendimu, priimtu pagal ankstesnę įstatymo redakciją.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Įmonių registro įstatyme pateiktos nuostatos dėl į registrą įtrauktinų duomenų ir jų skelbimo. Įstatymas numato kiekvienam asmeniui galimybę gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos informacijos patikimumu.

Pagal šio įstatymo 1a skirsnį visi į registrą įtraukti duomenys yra vieši ir bet kas gali gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Duomenys taip pat gali būti pateikti elektronine forma. Vienintelė išimtis – tai užsienyje gyvenančių fizinių asmenų tapatybės numeriai, kurie negali būti viešinami. Gali būti atskleisti tik užsienyje gyvenančių fizinių asmenų tapatybės numerių paskutiniai skaitmenys, jeigu toks atskleidimas atitinka administracinėms procedūroms keliamus reikalavimus, nustatytus Įstatymo dėl valdžios institucijų atvirumo 16 skirsnio 3 dalyje. Priešingu atveju vietoj namų adreso bus nurodyta gyvenamoji šalis.

Įmonių registro įstatymo 26 skirsnyje nustatyta, kad sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos ir jame paskelbtos informacijos patikimumu. Įtraukus duomenis į registrą, jie iškart skelbiami elektronine forma. Paskelbtus dokumentus galima gauti nemokamai iš Įmonių registro informacijos tarnybos.

Suomijos įmonių registro istorija

Registre pateikiama informacija nuo 1896 metų.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos patentų ir registracijos biuras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių informacinė sistema

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registrų asociacija (EBRA)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registrų tinklas (EBR)

Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos įmonių registro įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRibotos atsakomybės bendrovių įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŪkinių bendrijų įstatymas

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: švedų.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Švedija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Švedijos įmonių registras.

Kokios informacijos galima rasti Švedijos įmonių registre?

Švedijos įmonių registro įstaiga administruoja kelis registrus, kuriuose pateikiama informacija apie įmones (t.y. registruotas bendroves). Registruose esančia informacija galima naudotis per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetinę paieškos sistemą arba kreipiantis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įmonių registro įstaigą.

Toliau registrai bendrai vadinami Švedijos įmonių registru.

Švedijos įmonių registre pateikiama tokia informacija:

 • įmonės pavadinimai ir adresai,
 • registracijos numeriai,
 • įmonės darbuotojai (įskaitant valdybos narius),
 • metinės finansinės ataskaitos,
 • įstatai,
 • registracijos pažymėjimai,
 • bankrotas.

Registras priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įmonių registro įstaigai ir yra jo tvarkomas.

Ar Švedijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Švedijos įmonių registre esančią informaciją galima gauti nemokamai paskambinus į Švedijos įmonių registro įstaigą. Už raštu pateiktą informaciją paprastai imamas mokestis.

Naudojantis internetine paieškos sistema galima nemokamai gauti informacijos apie bendrovės pavadinimą, registracijos numerį ir statusą. Toliau nurodytos papildomos paslaugos teikiamos tik už jas mokantiems registruotiems vartotojams:

 • informacija apie įmonės darbuotojus (įskaitant valdybos narius),
 • metinės finansinės ataskaitos,
 • įstatai,
 • registracijos pažymėjimai,
 • išsamesnė informacija apie bankrotą ir likvidavimą.

Kiek patikimi į registrą įtraukti dokumentai?

Informacija apie uždarąsias akcines bendroves atskleidžiama pagal Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnį.

Švedijos įmonių registro įstaiga registruoja naujas Švedijos uždarąsias akcines bendroves ir informaciją apie jų pakeitimus.

Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnyje valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad bendrovės atskleistų tam tikrus dokumentus ir duomenis. 3a straipsnio 2 dalyje valstybių narių reikalaujama teikti šią informaciją, kad ji būtų skelbiama Europos e. teisingumo portale.

Švedijos atveju užregistruota informacija skelbiama Švedijos oficialiajame leidinyje (Post- och Inrikes Tidningar).

Daugiau informacijos apie Švedijos įmones pateikiama Švedijos įmonių registro įstaigos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bolagsverket.se/en.

Į Švedijos oficialųjį leidinį galima patekti iš Švedijos įmonių registro įstaigos svetainės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bolagsverket.se/en.

Kaip atlikti paiešką Švedijos įmonių registre?

Bet kas, norėdamas gauti registre esančios informacijos, gali kreiptis į Švedijos įmonių registro įstaigą paštu, el. paštu arba telefonu.

Paieškos sistemoje paiešką galima atlikti įvedus įmonės pavadinimą ar registracijos numerį. Toliau nurodyta informacija teikiama tik už ją mokantiems registruotiems vartotojams:

 • informacija apie įmonės darbuotojus (įskaitant valdybos narius),
 • metinės finansinės ataskaitos,
 • įstatai,
 • registracijos pažymėjimai,
 • išsamesnė informacija apie bankrotą ir likvidavimą.

Švedijos įmonių registro istorija

Registre informacija renkama nuo 1897 m. Priklausomai nuo duomenų rūšies informaciją pradėta skaitmeninti nuo 1982 m. Nuo 2002 m. skaitmeninama visa į registrą įtraukiama informaciją.

Naudingos nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras)

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įmonių registrai valstybėse narėse - Jungtinė Karalystė

Šiame skyriuje apžvelgiamas Jungtinės Karalystės įmonių registras.

Kas tvarko Jungtinės Karalystės įmonių registrą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registrą Jungtinėje Karalystėje, įskaitant Angliją ir Velsą, Šiaurės Airiją bei Škotiją, tvarko Įmonių rūmai (Companies House).

Kokios informacijos galima rasti Įmonių rūmų interneto svetainėje?

Įmonių registre galima rasti informaciją apie bendroves, ribotos turtinės atsakomybės bendrijas, komanditines bendrijas, užsienio bendroves, EEIG (Europos ekonominių interesų grupes), tarpvalstybiniu mastu susijungusias bendroves bei Europos bendroves (lot. Societas Europea, SE). Daugiau informacijos apie dokumentų pateikimo reikalavimus galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių rūmų (Companies House) svetainėje. Registre nėra informacijos apie individualias įmones, tikrąsias bendrijas ir įmonių pavadinimus.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie įmonių registro ir pagrindinių duomenų paieška yra nemokama.

Kaip atlikti paiešką Jungtinės Karalystės įmonių registre?

Informacijos apie bendroves Jungtinės Karalystės įmonių registre galima ieškoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių rūmų svetainėje, naudojantis „WebCHeck“ paslauga.

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Įmonių registratorius (registrar of companies)

Didžiąją dalį registre kaupiamos informacijos sudaro įmonių dokumentai, todėl šiame skirsnyje jie aptariami išsamiau.

Pagrindinis teisės aktas, kuriuo reglamentuojama Jungtinės Karalystės registrų veikla, yra 2006 m. Įmonių įstatymas (Companies Act). Įmonės ar jų įgalioti asmenys pagal šį įstatymą pateikia informaciją įmonių registratoriui. Šiuo etapu patikrinama, ar pateikta visa reikiama informacija, bet ne tai, ar ji teisinga. Priimdamas informaciją registratorius vadovaujasi sąžiningumo prezumpcija. Informacijos tikslumas netikrinamas ir netvirtinamas. Jei informacija atitinka reikalavimus, ji užregistruojama, o registro įrašas pateikiamas viešai prieigai. Registro vartotojai gali pasikliauti jame rastos informacijos patikimumu (su sąlyga, kad registrui pateikta informacija teisinga), išskyrus tam tikrų specifinių kategorijų informaciją.

Tam tikrų specifinių kategorijų informacijos užregistravimas turi teisinių pasekmių. Šią informaciją registro vartotojai gali laikyti patikima būtent ta forma, kokia ji įrašyta registre. Tai, be kita ko:

 • informacija apie įmonės įsteigimą (2006 m. Įmonių įstatymo 16 skirsnis);
 • registruotos buveinės adresas ir jo pakeitimai pagal 87 skirsnį;
 • įmonės pavadinimas ir jo pakeitimai pagal 81 skirsnį;
 • įmonės perregistravimas pakeičiant jos teisinį statusą, pvz., iš individualios įmonės į akcinę bendrovę (96, 101,104, 107 ir 111 skirsniai);
 • įmonės kapitalo sumažinimas (651 ir 665 skirsniai).

Už rimtus netikslumus registratoriui pateiktoje informacijoje gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos. Pagal 2006 m. įmonių įstatymo 1112 skirsnį neteisingos, klaidinančios ar apgaulingos informacijos pateikimas įmonių registratoriui, sąmoningai ar dėl neatsargumo, laikomas nusikalstama veika.

Įmonė negali imtis teisinių veiksmų prieš trečiąją šalį remdamasi tam tikrais konkrečiais faktais, jei apie juos nebuvo oficialiai pranešta arba jei galima įrodyti, kad trečioji šalis apie juos nežinojo (2006 m. Įmonių įstatymo 1079 skirsnis).

Tai:

 • įmonės įstatų pakeitimas;
 • direktorių pasikeitimas;
 • įmonės registruotos buveinės adreso pasikeitimas;
 • nurodytas įmonę likviduoti;
 • savanoriško likvidavimo atveju, likvidatoriaus paskyrimas.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių rūmai

Paskutinis naujinimas: 24/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.