Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāruspāņuigauņuangļufrančumaltiešurumāņuslovēņu.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Austrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Austrijas komercreģistrs?

Komercreģistrā (Firmenbuch, dēvēts arī par “galveno reģistru” (Hauptbuch)) tiek glabāta informācija par visiem reģistrētajiem Austrijas uzņēmumiem (skatīt Komercreģistra likuma (Firmenbuchgesetz — FBG) 2. pantu). Dokumenti, uz kuriem ir balstīti šie ieraksti, glabājas Tieslietu ministrijas uzturētā elektronisko dokumentu arhīvā (dokumentu arhīvs (Urkundensammlung)). Informācija par uzņēmumiem un dokumentu arhīvs ir tiešsaistē publiski pieejami, taču par piekļuvi ir jāmaksā.

Uzņēmumu dati Austrijas iestādēm ir pieejami arī Federālā datu centra (Bundesrechenzentrum — BRZ) portālā. ES dalībvalstis var piekļūt datiem ar Eiropas Biznesa reģistra (EBR) starpniecību.

Vai Austrijas komercreģistram var piekļūt bez maksas?

Piekļuve Austrijas komercreģistram ir par maksu.

Kā veikt meklēšanu Austrijas komercreģistrā

Ikviens var piekļūt komercreģistra datubāzei, lai iegūtu informāciju par reģistra ierakstiem.

Aktuālo datu kopiju var iegūt, ievadot komercreģistra numuru (Firmenbuchnummer). Turklāt pēc pieprasījuma ir iespējams iegūt datus, kas tikuši dzēsti (ja tie ir pieejami elektroniski). Var iesniegt pieprasījumu arī par nesen veiktām reģistrācijām, grozījumiem vai svītrojumiem.

Publisku piekļuvi komercreģistra datubāzei nodrošina informācijas apstrādes centri (Verrechnungsstellen) — uzņēmumi, kam Tieslietu ministrija ir uzdevusi veikt pieprasījumu apstrādi. Tie piedāvā maksas pakalpojumus, piemēram, atbildes uz komercreģistra pieprasījumiem vai oficiāliem sertifikātiem pielīdzinātu reģistra ierakstu apliecinātu kopiju izsniegšanu.

Tomēr publisku dokumentu, ar ko tiek apliecināts uzņēmuma statuss komercreģistrā un ko paredzēts iesniegt publiskai iestādei, var izdot tikai reģionālā tiesa (Landesgericht) (komercreģistra nodaļa (Firmenbuchabteilung)).

Cik ticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Atbilstīgi 3.a pantam Direktīvā 2009/101/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2012/17/ES, dalībvalstīm ir jāizskaidro valstu tiesību aktu noteikumi, atbilstoši kuriem trešās personas var balstīties uz 2. pantā minētajām ziņām un dokumentiem par uzņēmumiem (piemēram, struktūras pārstāvības tiesībām, statūtiem). Šajā informācijas lapā ir izklāstīta juridiskā situācija Austrijā.

Austrijā saskaņā ar 2. pantu Direktīvā 2009/101/EK ziņas un dokumenti par akciju sabiedrībām (AktiengesellschaftenAG) un privātajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) ir jādara pieejami komercreģistrā, kura juridiskais pamats ir Komerckodekss (UnternehmensgesetzbuchUGB) un Komercreģistra likums (FirmenbuchgesetzFBG). Komercreģistru kā elektronisku reģistru uztur tiesas. To veido galvenais reģistrs, kurā ieraksta un no kura svītro juridiskos faktus (piemēram, struktūru pārstāvības tiesības), un dokumentu arhīvs, kurā glabājas attiecīgi dokumenti (piemēram, statūti).

Saskaņā ar Komerckodeksa 10. panta 1. punktu par ierakstiem komercreģistrā ir jāpaziņo, pirmkārt, juridisko paziņojumu datubāzē (Ediktsdatei, kas ir brīvi pieejama tiešsaistē) un, otrkārt, Oficiālajā Vēstnesī Wiener Zeitung. Paziņojumu uzskata par sniegtu tajā brīdī, kad attiecīgie dati ir ievadīti juridisko paziņojumu datubāzē.

Komercreģistrā veikto ierakstu sekas attiecībā uz trešām personām ir reglamentētas Komerckodeksa 15. pantā, kurā noteikts, ka attiecīgais uzņēmums pret trešo personu nevar vērst komercreģistrā ierakstāmu faktu, kas nav tajā ierakstīts, ja šī persona par attiecīgo faktu nezināja (1. punkts). Pēc fakta ierakstīšanas trešām personām ir pienākums to atzīt par sev saistošu. Tomēr tas neattiecas uz tiesiskiem darījumiem, kas veikti 15 dienu laikā pēc publicēšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nav zinājusi un tai nav bijis jāzina par šo faktu (2. punkts). Uzņēmumam arī jāpieņem, ka tam attiecībā uz trešo personu komercdarījumos ir saistoši nepareizi ieraksti, ja uzņēmums nepareizo ierakstu veicis pats vai nav svītrojis ierakstu, par kura nepareizību tas zināja vai tam bija jāzina. Tomēr uzņēmumam nepareizi ieraksti nav jāatzīst par saistošiem, ja tas var pierādīt, ka trešā persona rīkojusies, nepaļaujoties uz ierakstu, vai ja trešā persona zinājusi par tā nepareizību vai rupjas neuzmanības dēļ nav par to zinājusi (3. punkts).

AG vai GmbH statūtu saistošā versija vienmēr ir tā, kas redzama komercreģistrā, jo jebkurš statūtu grozījums iegūst juridisku spēku tikai pēc ierakstīšanas komercreģistrā (148. panta 3. punkts Akciju sabiedrību likumā (AktiengesetzAktG), 49. panta 2. punkts Sabiedrību ar ierobežotu atbildību likumā (GmbH-GesetzGmbHG)).

Austrijas uzņēmumu reģistra vēsture

Austrijas komercreģistra ieraksti sākotnēji tika glabāti papīra formā. Kad 1991. gadā reģistrs tika automatizēts, papīra formā esošie dati tika pārcelti elektroniskā datubāzē. Kopš tā laika gan aktuālie, gan vēsturiskie dati ir pieejami elektroniski.

Saistītas saites

Eiropas Biznesa reģistrs

Vispārīga informācija par Austrijas komercreģistru

Austrijas tiesu iestāžu juridisko paziņojumu datubāze

Komerckodeksa pilnais juridiskais teksts

Komercreģistra likuma pilnais juridiskais teksts

Akciju sabiedrību likuma pilnais juridiskais teksts

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību likuma pilnais juridiskais teksts

Lapa atjaunināta: 21/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.