Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Beļģija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Beļģijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Beļģija

Ko Beļģijas komercreģistrs piedāvā?

Beļģijas komercreģistru – Banque carrefour des Entreprises (BCE) – pārvalda birojs Federālajā publiskās pārvaldes dienestā ekonomikas jautājumos. Reģistrs tika izveidots administratīvās vienkāršošanas un uzņēmumu vienotas identificēšanas ietvaros. BCE ietver visus uzņēmumus, un saskaņā ar tiesību aktiem tiem ir jābūt reģistrētiem. Tajā ir uzskaitītas arī uzņēmumu struktūrvienības. Tās ir adreses, kurās vai no kurām uzņēmums veic savu darbību. BCE ir ietvertas arī saites uz citām datubāzēm. Tajā ir ietverti ne tikai uzņēmumi, bet arī citas juridiskās personas. Šajā datubāzē ir ietverti individuālie komersanti, valsts struktūras un dažos gadījumos arī ārzemju uzņēmumi.

Vai piekļuve Beļģijas komercreģistram ir bez maksas?

Visi var bez maksas piekļūt uzņēmumu publiskajiem datiem Public Search tīmekļa vietnē.

Šī meklētājprogramma ļauj meklēt uzņēmumus vai uzņēmumu struktūrvienības, pamatojoties uz dažādiem meklēšanas kritērijiem. Bez maksas tiek piedāvāts arī Open Data reģistrs, un to var izmantot jebkura ieinteresētā persona pēc reģistrēšanās. Tiek piedāvāti arī "Public search" tīmekļa pakalpojumi, kuri ļauj iekļaut lietotāja lietojumprogrammās lielu daļu publisko datu. Tomēr šis pakalpojums ir maksas pakalpojums.

Kā veikt meklējumus Beļģijas komercreģistrā

"Public Search" funkcija Jums ļauj meklēt datus par jebkuru uzņēmumu, kurš darbojas vai beidzis savu darbību; tās var būt gan juridiskas personas vai individuāli komersanti, gan to struktūrvienības.

Kādus datus Jūs iegūstat

Uzņēmējdarbības veicēja līmenī:

 1. uzņēmējdarbības veicēja numurs;
 2. juridiskā forma;
 3. tiesiskais stāvoklis;
 4. sākuma datums;
 5. uzvārds un vārds vai nosaukums
 6. galvenā biroja adrese;
 7. tālruņa numurs;
 8. fakss;
 9. e-pasta adrese;‑
 10. tīmekļa vietnes adrese;
 11. uzņēmuma juridiskās formas veids;
 12. struktūrvienību skaits;
 13. funkcijas;
 14. profesionālās kompetences un pārvaldības pamata zināšanas, par kurām ir iesniegts apliecinājums
 15. īpašības;
 16. atļaujas;
 17. uzņēmuma darbība (PVN un Valsts Sociālās apdrošināšanas birojs);
 18. finanšu dati;
 19. saikne ar citiem uzņēmumiem;
 20. Ārējās saites (Moniteur belge, Beļģijas Nacionālā banka,
  Valsts Sociālās apdrošināšanas biroja rīcībā esošais darba devēju reģistrs).

Struktūrvienības līmenī:

 1. uzņēmējdarbības veicēja numurs;
 2. juridiskā forma;
 3. struktūrvienības numurs;
 4. sākuma datums;
 5. struktūrvienības nosaukums;
 6. adrese;
 7. tālruņa numurs;
 8. fakss;
 9. e-pasta adrese;
 10. tīmekļa vietnes adrese;
 11. atļaujas;
 12. darbības valsts sociālās apdrošināšanas nolūkā un komerciālas (nekomerciālas) darbības.

Kāda ir reģistrā ietverto datu uzticamība

Uzņēmumiem ir jāpublicē noteikta informācija un noteikti dokumenti. Tas jo īpaši ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka uz šo informāciju var paļauties, attiecībās artrešām personām. Beļģijā tas notiek, dokumentus un informāciju publicējot oficiālajā izdevumā Moniteur belge un gada pārskatus publicējot Beļģijas Nacionālās bankas finanšu pārskatu centrā. Komercsabiedrību kodeksa 76. pantā ir ietverti noteikumi par dokumentu un informācijas izmantošanu pēc to publicēšanas.

Komercsabiedrību kodeksa 76. pantā ir noteikts, ka dokumenti un informācija, kuru publicēšana ir paredzēta, rada sekas attiecībā uz trešām personām tikai tad, ja tie ir publicēti izvilkumu veidā vai norādīti Moniteur belge pielikumos, izņemot gadījumu, ja uzņēmums pierāda, ka šīs trešās personas par tiem zināja iepriekš.

Trešās puses tomēr var izmantot dokumentus, kuri nav publicēti.

Attiecībā uz darījumiem, kas veikti līdz sešpadsmitai dienai pēc publicēšanas datuma, šie dokumenti nerada sekas trešām personām, ja tās pierāda, ka tām nebija iespējams par tiem zināt.

Ja pastāv pretrunas starp iesniegto dokumentu un Moniteur belge pielikumos publicēto dokumentu, šis dokuments nerada sekas trešām personām. Trešās personas savukārt var atsaukties uz publicēto dokumentu, izņemot gadījumu, ja uzņēmums pierāda, kaviņām bija zināms iesniegtais teksts.

Ja pastāv pretrunas starp dokumentiem, kas sagatavojami vienā oficiālajā valodā un brīvprātīgi iesniegtajiem tulkojumiem vienā vai vairākās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, šis brīvprātīgi publicētais tulkojums nerada sekas trešām personām. Trešās personas savukārt var atsaukties uz brīvprātīgi publicētajiem tulkojumiem, izņemot tādā gadījumā, ja uzņēmums pierāda, ka viņi bija informēti par redakciju, kas minēta Komercsabiedrību kodeksa 67. panta 1. punkta otrajā daļā, kas attiecas uz autentisko dokumentu apliecinātām kopijām, privāti taisītu aktu dublikātiem vai oriģināliem, izvilkumiem [elektroniskā formātā vai nē], kuri ir jāiesniedz komerctiesas kancelejā.

BCE vietnē "Public Search" dati par uzņēmumiem ietver tiešu saiti uz publikācijām Moniteur belge un uz Beļģijas Nacionālās bankas finanšu pārskatu centru.

Meklēšanas kārtība

Šī saite Jūs nosūta uz Public Search vietni.

Ir četras dažādas meklēšanas iespējas, kas atdalītas ar cilnēm:

 • meklēšana pēc numura (ja Jūs zināt uzņēmējdarbības veicēja numuru vai struktūrvienības numuru)
 • meklēšana pēc nosaukuma
 • meklēšana pēc adreses
 • meklēšana pēc darbības.

Tīmekļa vietne ir pieejama četrās valodās: angļu, franču, nīderlandiešu un vācu valodā.

Vispārēju informāciju par BCE Jūs atradīsit Federālā publiskās pārvaldes dienesta ekonomikas jautājumos tīmekļa vietne (sadaļa "Uzņēmumi un pašnodarbinātas personas", iedaļa "Banque carrefour des Entreprises" (Beļgijas uzņēmumu datubāze)).

Noderīgas saites

Eiropas Biznesa reģistrs, Federālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās, Federālais publiskās pārvaldes dienests ekonomikas, MVU, vidusslāņa un enerģētikas jomā

Lapa atjaunināta: 18/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.