Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Bulgārija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Bulgārijas komercreģistriem un reģistru BULSTAT. Bulgārija nodrošina, ka šie reģistri atbilst publiskuma, pārredzamības un informācijas drošības principiem.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Bulgārijas komercreģistrs?

Bulgārijas komercreģistru / bezpeļņas tiesību subjektu reģistru (ТРРЮЛНЦ — KBTSR) pārvalda Tieslietu ministrijas pakļautībā strādājošā Reģistru aģentūra. KBTSR tiek reģistrēti komersanti, ārvalstu komersantu filiāles, bezpeļņas tiesību subjekti un bezpeļņas tiesību subjektu filiāles, kā arī to dati, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir jāreģistrē. KBTSR ir ietverti arī tādi dokumenti par komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm, bezpeļņas tiesību subjektiem un ārvalstu bezpeļņas tiesību subjektu filiālēm, kam saskaņā ar likumu ir jābūt publiski pieejamiem.

Komercreģistram un bezpeļņas tiesību subjektu reģistram ir kopēja elektroniska datubāze, kurā ietverti dati, kas saskaņā ar likumu ir jāreģistrē, un dokumenti, kam saskaņā ar likumu ir jābūt publiski pieejamiem un kas saistīti ar komersantiem, ārvalstu komersantu filiālēm, bezpeļņas tiesību subjektiem un ārvalstu bezpeļņas tiesību subjektu filiālēm. Lietas par komersantiem, ārvalstu komersantu filiālēm, bezpeļņas tiesību subjektiem un ārvalstu bezpeļņas tiesību subjektu filiālēm tiek uzturēta elektroniskā formātā. Lietas satur pieteikumus, dokumentus, kas pamato reģistrētās ziņas, paziņojumus un citus dokumentus, kuros var būt iekļauti arī personas dati, kas ļauj identificēt privātpersonas, kuras pārstāv vai vada attiecīgo komersantu vai bezpeļņas tiesību subjektu.

Vai pieeja Bulgārijas komercreģistram ir bez maksas?

Komercreģistrs un bezpeļņas tiesību subjektu reģistrs ir publiski. Reģistru datubāze ir brīvi pieejama ikvienam bez maksas. Reģistru aģentūra nodrošina reģistrētu piekļuvi komersanta vai bezpeļņas tiesību subjekta lietai. Šādi lietām var piekļūt aģentūras vietējā birojā, ja pirms tam ir iesniegts pieteikums un uzrādīts personu apliecinošs dokuments. Personām, kuras prasa elektronisku piekļuvi, sava identitāte jāapliecina ar elektronisko parakstu vai aģentūras izdotu digitālo sertifikātu; oficiāla piekļuve tiek nodrošināta atbilstoši procedūrai, kas paredzēta īpašos noteikumos. Reģistru aģentūra arī nodrošina brīvu bezmaksas piekļuvi datiem un dokumentiem ar komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmas starpniecību.

Kā veikt meklēšanu Bulgārijas komercreģistrā?

Komercreģistrs ir pieejams 24 stundas diennaktī.

Ikviens var meklēt konkrētus datus vai dokumentu komercreģistrā un bezpeļņas tiesību subjektu reģistrā.

KBTSR portālā meklēšanu var veikt, izmantojot šādus kritērijus:

 • komersanta vai ārvalstu komersanta filiāles, bezpeļņas tiesību subjekta vai ārvalstu bezpeļņas tiesību subjekta uzņēmuma nosaukums / nosaukums vai unikālais identifikācijas kods (UIK), partnera vai kapitāla vienīgā īpašnieka vārds vai identifikācijas numurs, vai uzņēmuma nosaukums vai UIK;
 • juridiskas personas — komersanta vai bezpeļņas tiesību subjekta — struktūru locekļa vārds vai identifikācijas numurs, vai uzņēmuma nosaukums vai UIK. Komersanta, ārvalstu komersanta filiāles, bezpeļņas tiesību subjekta vai ārvalstu bezpeļņas tiesību subjekta, kā arī to amatpersonu un tiesību pārņēmēju lietu meklēšanu var veikt pēc datiem vai dokumenta.

Lietotāji var arī meklēt informāciju visā KBTSR datubāzē pēc pašu izvēlētiem konkrētiem kritērijiem. Nodeva par meklēšanu visā datubāzē ir 100 BGN gadā (saskaņā ar Reģistru aģentūras iekasēto valsts nodevu sarakstu); valsts iestādēm šāda piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Sertifikātus var saņemt Reģistru aģentūrā uz vietas vai elektroniski (tiek iekasētas Reģistru aģentūras iekasēto valsts nodevu sarakstā paredzētās nodevas).

Reģistrā glabāto dokumentu kopijas ir iespējams saņemt aģentūrā vai elektroniski (tiek iekasētas Reģistru aģentūras iekasēto valsts nodevu sarakstā paredzētās nodevas).

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Bulgārija ir pieņēmusi principus, kas izklāstīti attiecīgajos ES tiesību aktos, ar kuriem regulē ziņu ievadīšanas vai svītrošanas spēkā esību un ar komersantiem / bezpeļņas tiesību subjektiem saistītu dokumentu publicēšanu. Konkrētā kārtība, kas ir spēkā valsts līmenī, ir noteikta Likumā par komercreģistru un bezpeļņas tiesību subjektu reģistru (“KBTSR likums”) un Komerclikumā.

Saskaņā ar KBTSR likumu tiek uzskatīts, ka par reģistrā ievadītajām ziņām no to ievadīšanas brīža ir informētas trešās personas, kuras rīkojas labticīgi. Kamēr nav pagājušas 15 dienas pēc ziņu ievadīšanas, tās nevar izmantot pret trešām personām, kuras pierāda, ka nav varējušas zināt par tām. Trešās personas var atsaukties uz ziņām, kas ir jāreģistrē, lai arī ieraksts vēl nav veikts, ja vien tiesību aktos nav īpaši paredzēts, ka ziņas ir spēkā tikai pēc reģistrēšanas. Ieraksts zaudē spēku, kad tas tiek dzēsts. Tiek uzskatīts, ka trešās personas ir informētas par KBTSR esošajiem dokumentiem kopš to publicēšanas dienas.

Trešās personas, kuras rīkojas labticīgi, var atsaukties uz ierakstu vai ziņu pat tad, ja ievadītā ziņa vai publicētais dokuments neeksistē. Attiecībā uz trešām personām, kuras rīkojas labticīgi, ziņas, kas nav ievadītas reģistrā, ir uzskatāmas par neesošām.

Bulgārijas komercreģistra un bezpeļņas tiesību subjektu reģistra vēsture

Reģistrācijas procesa reforma tika sākta 2008. gada 1. janvārī, kad stājās spēkā Komercreģistra likums un sāka darboties elektronisks komersantu un ārvalstu komersantu filiāļu reģistrs. Komersantiem bija jāpārreģistrējas līdz 2011. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar Bezpeļņas tiesību subjektu likuma 17. pantu no 2018. gada 1. janvāra Reģistru aģentūra uztur bezpeļņas tiesību subjektu reģistru. § Bezpeļņas tiesību subjektu likuma pārejas un nobeiguma noteikumu 25. panta 1. punkts nosaka, ka bezpeļņas tiesību subjektiem, kas iekļauti bezpeļņas tiesību subjektu reģistrā pie apgabaltiesām, ir iespēja iesniegt Reģistru aģentūrai pārreģistrācijas pieteikumu līdz 2020. gada 31. decembrim. Abiem reģistriem ir viena datubāze.

Reformas rezultāts:

 1. Reģistrācijas process, ko agrāk veica tiesas, tika nodots centrālās valdības administratīvajai struktūrai — Reģistru aģentūrai.
 2. Visi 28 apgabaltiesu reģistri tika apvienoti vienā centralizētā, elektroniskā datubāzē. Datubāzē ir iekļautas obligāti reģistrējamās ziņas un dokumenti, kam jābūt publiski pieejamiem, kā arī visu iesniegto dokumentu, izdoto atteikumu, izdoto norādījumu un uzņēmumu lietu elektroniskās versijas.
 3. Informācijas publiskuma principam reģistrācijas procesā ir izšķiroša nozīme.
 4. Reģistrācijas process notiek, izmantojot dažādas pieteikuma veidlapas. Pieteikuma veids ir atkarīgs no komersanta vai bezpeļņas tiesību subjekta veida un reģistrējamajām ziņām.

Kā iesniegt pieteikumus komercreģistrā

Pieteikumus var iesniegt uz vietas jebkurā Reģistru aģentūras birojā vai elektroniski KBTSR portālā.

Pieteikumus papīra formātā var iesniegt jebkurā vietējā Reģistru aģentūras birojā neatkarīgi no tā, kur komersants ir reģistrēts. Kad aģentūras biroji ir apstiprinājuši papīra formāta pieteikumus, tie tiek ieskenēti un saglabāti KBTSR datorsistēmā kā pielikumi. Pieteikumiem kā pielikumi jāpievieno dokumentu oriģināli vai kopijas, kuras apliecinājis pieteicējs vai notārs.

Elektroniskos pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā KBTSR portālā.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Katrai ierakstīšanai KBTSR datorsistēmā saņemtajai vienībai (pieteikums, tiesas nolēmums, pieprasījums labot kļūdu, pieprasījums iecelt ekspertus, pārbaudītājus, kontrolierus u. c.) tiek piešķirts unikāls atsauces numurs formātā “ggggmmddhhmmss” (gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde). Kad pieteikumam, tiesas nolēmumam vai pieprasījumam ir piešķirts unikālais atsauces numurs, KBTSR datorsistēma to nejaušā kārtībā piešķir reģistratoram izskatīšanai. Pieteikumi ziņu ierakstīšanai vai dzēšanai vai dokumentu publicēšanai saskaņā ar 14. pantu tiek automātiski piešķirti to saņemšanas kārtībā, kolīdz reģistrators ir elektroniski pabeidzis iepriekš piešķirto pieteikumu un datorsistēma ir attiecīgi konstatējusi, ka reģistrators ir brīvs.

Saskaņā ar Likuma par komercreģistru un bezpeļņas tiesību subjektu reģistru (KBTSR likuma) 19. panta 2. punktu reģistrators nekavējoties pieņem lēmumu par reģistrācijas vai svītrošanas pieteikumiem un dokumentu publicēšanas pieteikumiem, tiklīdz ir pagājušas trīs darbdienas no saņemšanas, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Komersantu pirmreizējās reģistrācijas pieteikumus izskata līdz nākamās darbdienas beigām pēc dienas, kad tie iesniegti komercreģistrā, un lēmumu pieņem tūlīt pēc pieteikuma izskatīšanas, izņemot KBTSR likuma 22. panta 5. punktā minētajos gadījumos, kad tiek izdots norādījums. Pieteikumus par gada finanšu pārskatu un ziņojumu publicēšanu saskaņā ar likuma prasībām izskata atsevišķi no citiem pieteikumiem secībā, kādā tie saņemti.

Atkarībā no pieņemtā lēmuma rezultāti var būt šādi:

 • pēc konkrētā pieteikuma izskatīšanas izdoti, reģistratora elektroniski parakstīti norādījumi, ko nekavējoties publicē komersanta kontā un kas jāīsteno termiņā, kurš paredzēts KBTSR likuma 19. panta 2. punktā;
 • pēc izskatīšanas izdots, reģistratora elektroniski parakstīts atteikums, ko nekavējoties publicē komersanta kontā;
 • pēc izskatīšanas izdots, reģistratora elektroniski parakstīts reģistrācijas rīkojums, kas līdz KBTSR likuma 19. panta 2. punktā minētā termiņa beigām tiek parādīts komersanta kontā ar statusu “gaida trīs dienu termiņu”. Kad ir pagājis šis likumā noteiktais laika periods, KBTSR datorsistēma automātiski izdara ierakstu un ģenerē ieraksta numuru iepriekš norādītajā formātā. Gads, mēnesis un diena apzīmē datora veiktās automātiskās publicēšanas datumu, savukārt stunda, minūte un sekunde apzīmē brīdi iepriekšējā dienā, kurā reģistrators pieteicis reģistrāciju.

Ko piedāvā Bulgārijas reģistrs BULSTAT?

Reģistrā BULSTAT ir iekļauta informācija par:

 1. tiesību subjektiem, kas nav komersanti vai bezpeļņas tiesību subjekti Bezpeļņas tiesību subjektu likuma nozīmē un kas jāreģistrē komercreģistrā vai bezpeļņas tiesību subjektu reģistrā;
 2. tādu ārvalstu tiesību subjektu filiālēm, kas nav komersanti vai bezpeļņas tiesību subjekti;
 3. ārvalstu tiesību subjektu filiālēm saskaņā ar Investīciju veicināšanas likuma 24. pantu;
 4. ārvalstu tiesību subjektiem, kas Bulgārijā veic saimniecisko darbību un kam Bulgārijā ir pastāvīga pārstāvniecība, bāze vai mītne;
 5. ārvalstu tiesību subjektiem, kuru faktiskā vadība atrodas Bulgārijā;
 6. ārvalstu tiesību subjektiem, kam Bulgārijā pieder nekustamais īpašums;
 7. ķīlas devējiem Reģistrēto ķīlu likuma nozīmē;
 8. Saistību un līgumu likumā minētajām organizatoriskajām vienībām, tostarp amatniecības uzņēmumiem un apdrošināšanas asociācijām saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa 8. pantu;
 9. tiesību subjektiem, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas un nav fiziskas personas;
 10. tiesību subjektu filiālēm un struktūrvienībām un komercreģistrā iekļauto komersantu struktūrvienībām;
 11. fiziskām personām, kuras ir brīvo profesiju pārstāvji vai strādā par tirgotājiem;
 12. ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav Bulgārijas personas koda vai ārvalstnieka identifikācijas koda un kuri:
  • sniedz neatkarīgus individuālus pakalpojumus Bulgārijā, tostarp caur pastāvīgu pārstāvniecību, bāzi vai mītni;
  • iegādājas nekustamo īpašumu;
  • ir sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji;
 13. citām fiziskām personām — sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem;
 14. ārvalstu personām / tiesību subjektiem, kas saskaņā ar nodokļu tiesību aktiem jāreģistrē īpašā kārtībā, tostarp gadījumos, kad tie ir atbrīvoti no nodokļu maksāšanas saskaņā ar Bulgārijas Republikas parakstītu starptautisku nolīgumu, kas ir stājies spēkā;
 15. tas satur arī informāciju par fiziskām un juridiskām personām un citiem tiesību subjektiem, kas veic darbību Bulgārijas Republikā kā trastu vai pārvaldības fondu pilnvarotās personas, un citiem tamlīdzīgiem ārvalstu tiesību subjektiem, kas reģistrēti un pastāv atbilstoši jurisdikcijām, kurās ir atļauti šādi trastu veidi.

Vai pieeja reģistram BULSTAT ir bez maksas?

Informācija, kura reģistrēta BULSTAT, pamatojoties uz dokumentiem, kas iesniegti, lai sniegtu BULSTAT likuma 7. panta 1. punkta 1.–7. un 19. apakšpunktā un 7. panta 9. punktā minētos datus, ir publiski pieejama. Ikviens var meklēt konkrētas ziņas.

Reģistra BULSTAT vēsture

Reģistrs BULSTAT tika izveidots, pamatojoties uz saimniecisko vienību reģistru (RSS EKPOU), ko uztur Valsts statistikas institūts, saskaņā ar Statistikas likuma 6. panta 7. punktu. Ar Ministru Padomes 1995. gada 30. oktobra Dekrētu Nr. 206 tika pieņemti reģistra izveides noteikumi. Vienotais valsts saimniecisko vienību reģistrs BULSTAT Bulgārijas Republikā sāka darboties 1996. gada 1. janvārī. Ar Ministru Padomes 1998. gada 30. jūlija Lēmumu Nr. 379 tika pieņemts identifikācijas kods vienotajā valsts saimniecisko vienību reģistrā — unikāls identifikācijas kods (UIK) visām juridiskajām un citām personām, kas veic uzņēmējdarbību Bulgārijā. 1999. gada 17. jūnijā Nacionālā Asambleja pieņēma Statistikas likumu. Ar šo likumu noteica vienotā reģistra BULSTAT izveidošanas, darbības un izmantošanas kārtību Bulgārijas Republikā saimnieciskajā darbībā iesaistītu personu identificēšanai. BULSTAT kļuva par vienu no valsts galvenajiem administratīvajiem reģistriem, un 2000. gadā tā dati tika publiskoti reģistra tīmekļa vietnē.

Reģistra BULSTAT pārvaldība 2005. gada 11. augustā nonāca Reģistru aģentūras pārziņā. Tajā ir ietvertas reģistrētās ziņas par visiem tiem tiesību subjektiem un ārvalstu tiesību subjektu filiālēm, kas nav komersanti vai bezpeļņas tiesību subjekti Bezpeļņas tiesību subjektu likuma nozīmē un kas jāreģistrē komercreģistrā vai bezpeļņas tiesību subjektu reģistrā. Jāreģistrējas ir arī personām, kas ir brīvo profesiju pārstāvji vai strādā par tirgotājiem. Līdz 2008. gada 1. janvārim komersantiem bija septiņu dienu laikā jāreģistrējas BULSTAT; vēlāk to reģistrāciju pārņēma komercreģistrs.

Kā iesniegt pieteikumus reģistrā BULSTAT

Ierakstus un svītrojumus veic, pamatojoties uz pieteikumu, kas iesniegts, izmantojot standarta veidlapu.

Pieteikumus var iesniegt uz vietas jebkurā Reģistru aģentūras birojā vai elektroniski BULSTAT portālā.

Pieteikumus papīra formātā var iesniegt jebkurā vietējā Reģistru aģentūras birojā neatkarīgi no tā, kur subjekts ir reģistrēts. Kad aģentūras biroji ir apstiprinājuši papīra formāta pieteikumus, tie tiek ieskenēti un saglabāti reģistra BULSTAT datorsistēmā kā pielikumi. Pieteikumiem kā pielikumi jāpievieno dokumentu oriģināli vai kopijas, kuras apliecinājis pieteicējs vai notārs.

Elektroniskos pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā BULSTAT portālā.

Subjektiem, kas vēlas reģistrēties BULSTAT, atkarībā no sava statusa ir jāiesniedz:

 1. tiesas nolēmuma vai cita dokumenta kopija šādā kārtībā:
  a) juridiskām personām — dibināšanas dokuments un dokuments, kurā norādīta fiziskā persona, kas vada un/vai pārstāv subjektu;
  b) ārvalstu tiesību subjektu filiālēm atbilstoši Investīciju veicināšanas likuma 24. pantam — dokuments, kas apliecina reģistrāciju Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (BTRK);
  c) ārvalstu tiesību subjektiem — dokuments, kas apliecina uzņēmējdarbības veikšanu Bulgārijā, legalizēts dokuments, kas apliecina ārvalstu tiesību subjektu izcelsmes valsti;
  d) organizatoriskām vienībām, kas saskaņā ar Saistību un līgumu likumu nav juridiskas personas, un apdrošināšanas fondiem saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa 8. pantu — uzņēmuma līgums un apliecība par reģistrāciju Valsts ieņēmumu aģentūrā;
  e) filiālēm un struktūrvienībām — dokuments, kurš apliecina to dibināšanu un kurā norādīta persona, kas vada un/vai pārstāv tās;
  f) subjektiem, kas nav minēti a)–e) apakšpunktā un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, — dokumenti, kas apliecina identitāti un/vai to, ka tiek veikta konkrēta darbība, ja to prasa likums;
 2. pieteikums uz standarta veidlapas, ko apstiprinājis Reģistru aģentūras izpilddirektors;
 3. pieteikuma iesniedzēja parakstīts apliecinājums par deklarēto ziņu patiesumu;
 4. dokuments, kas apliecina Ministru Padomes apstiprinātajā sarakstā noteiktās valsts nodevas samaksu.

Katrai ierakstīšanai reģistra datorsistēmā saņemtajai vienībai (pieteikums vai labojumu pieprasījums) tiek piešķirts unikāls atsauces numurs formātā “ggggmmddhhmmss” (gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde).

Pieteikumus un reģistrācijas vai svītrošanas pieprasījumus izskata reģistrators tādā secībā, kādā tie saņemti. Reģistrators pieņem lēmumu par pieteikumiem un reģistrācijas vai svītrošanas pieprasījumiem līdz darba laika beigām nākamajā dienā pēc to saņemšanas dienas.

Atkarībā no pieņemtā lēmuma rezultāti var būt šādi:

 • pēc konkrētā pieteikuma izskatīšanas izdoti, reģistratora elektroniski parakstīti norādījumi, ko nekavējoties publicē komersanta kontā un kas jāīsteno piecu darbdienu laikā;
 • pēc izskatīšanas izdots, reģistratora elektroniski parakstīts atteikums, ko nekavējoties publicē attiecīgā subjekta elektroniskajā kontā;
 • pēc izskatīšanas izdots, reģistratora elektroniski parakstīts reģistrācijas rīkojums. Pēc ieraksta veikšanas BULSTAT datorsistēma automātiski ģenerē ieraksta numuru iepriekš norādītajā formātā. Gads, mēnesis un diena apzīmē datora veiktās automātiskās publicēšanas datumu, savukārt stunda, minūte un sekunde apzīmē brīdi, kad reģistrators pieteicis reģistrāciju.

Meklēšanu reģistrā var veikt tiešsaistē, izmantojot šādus kritērijus:

 • subjekta nosaukums vai UIK / identifikācijas numurs;
 • uzņēmuma lieta / gads / apgabaltiesa;
 • pieteikuma numurs, ieraksta numurs.
Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.