Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Bulgārija

Šajā sadaļā ir sniegts Bulgārijas komercreģistru un BULSTAT reģistra pārskats. Bulgārija nodrošina, ka šie reģistri atbilst publiskuma, pārredzamības un informācijas drošības principiem.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad reģistrs tika izveidots?

Reģistrācijas procesa reforma tika sākta 2008. gada 1. janvārī, kad stājās spēkā Komercreģistra likums (Zakon za targovskiya registar) un sāka darboties elektroniskais komersantu un ārvalstu komersantu filiāļu reģistrs. Komersantiem bija jāpārreģistrējas līdz 2011. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar 17. pantu Bezpeļņas juridisko personu likumā (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) bezpeļņas juridisko personu reģistru kopš 2018. gada 1. janvāra uztur Reģistru aģentūra (Agentsiya po vpisvaniyata). § Bezpeļņas juridisko personu likuma pārejas un nobeiguma noteikumu 25. panta 1. punktā ir paredzēts, ka bezpeļņas juridiskajām personām, kas bezpeļņas juridisko personu reģistrā reģistrētas apgabaltiesās (okrazhni sadilishta), ir iespēja iesniegt pārreģistrācijas pieteikumu Reģistru aģentūrā līdz 2020. gada 31. decembrim. Abiem reģistriem ir viena datubāze.

Reformas rezultāti

  1. Reģistrācijas procesu no tiesām pārņēma centrāla valsts pārvaldes administratīvā struktūra: Reģistru aģentūra.
  2. Visi 28 apgabaltiesu reģistri tika apvienoti vienotā centralizētā elektroniskajā datubāzē. Datubāzē ir iekļautas reģistrējamās ziņas un dokumenti, kuriem jābūt sabiedrībai pieejamiem, kā arī visu iesniegto dokumentu, izsniegto atteikumu, izsniegto instrukciju un uzņēmuma lietu elektroniskās versijas.
  3. Informācijas publiskuma principam reģistrācijas procedūrā ir izšķiroša nozīme.
  4. Reģistrācijas procedūra tiek īstenota, izmantojot dažādas pieteikuma veidlapas. Pieteikuma veids ir atkarīgs no komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas veida un reģistrējamajām ziņām.

Kad reģistrs tika digitalizēts?

Komercreģistrs kopš 2008. gada 1. janvāra un bezpeļņas juridisko personu reģistrs kopš 2018. gada 1. janvāra funkcionē kā vienota elektroniskā datubāze, kurā ir iekļauta informācija par reģistrējamajām ziņām un publicējamajiem dokumentiem, kā arī iesniegtie dokumenti, izsniegtie atteikumi, instrukcijas un uzņēmuma ieraksti elektroniskā formātā.

Kādi ir spēkā esošie piemērojamie tiesību akti?

Komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra likumā (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, ZTRRYuLNTs) ir paredzēti noteikumi par ierakstiem komercreģistrā un bezpeļņas juridisko personu reģistrā, to uzturēšanu, uzglabāšanu tajos un piekļuvi tiem, kā arī ziņu ievadīšanu un dzēšanu vai citu tajos publicēto informāciju, savukārt 2007. gada 14. februāra Noteikumos Nr. 1 par komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra uzturēšanu, informācijas uzglabāšanu tajos un piekļuvi tiem (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, NVSDTRRYuLNTs) ir paredzēti noteikumi par komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra uzturēšanu, informācijas uzglabāšanu tajos un piekļuvi tiem, kā arī procedūra nemonetāru ieguldījumu vērtēšanas ekspertu, likvidatoru, kontrolieru, verificētāju un reģistrētu revidentu iecelšanai un atalgojuma noteikšanai.

Izskatot komercreģistrā un bezpeļņas juridisko personu reģistrā (TRRYuLNTs) saņemtos pieteikumus, reģistratori veic iesniegto dokumentu verifikācijas pārbaudes saskaņā ar Komerclikuma (Targovski zakon), Bezpeļņas juridisko personu likuma, Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas likuma (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), Aizturējuma tiesību likuma (Zakon za osobenite zalozi), Kooperatīvu likuma (Zakon za kooperatsiite), Īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību un vērtspapīrošanas sabiedrību likuma (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), Kolektīvo ieguldījumu shēmu un citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbības likuma (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), Finanšu instrumentu tirgus likuma (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), Vērtspapīru publiskas piedāvāšanas likuma (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), Grāmatvedības likuma (Zakon za schetovodstvoto), Veselības aprūpes iestāžu likuma (Zakon sa lechebnite zavedeniya), Sabiedrisko kopienas centru likuma (Zakon za narodnite chitalishta), Kredītiestāžu likuma (Zakon za kreditnite institutsii) un Elektronisko dokumentu un elektronisko uzticības pakalpojumu likuma (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi) īpašajiem noteikumiem.

Kādu informāciju piedāvā komercreģistrs?

Komercreģistram un bezpeļņas juridisko personu reģistram ir vienota elektroniska datubāze, kurā ir iekļautas ziņas, kas ir reģistrējamas saskaņā ar likumu, un dokumenti, kuriem saskaņā ar likumu ir jābūt sabiedrībai pieejamiem, attiecībā uz komersantiem, ārvalstu komersantu filiālēm, bezpeļņas juridiskām personām un ārvalstu bezpeļņas juridisko personu filiālēm. Komersantu, ārvalstu komersantu filiāļu, bezpeļņas juridisko personu un ārvalstu bezpeļņas juridisko personu filiāļu lietas tiek glabātas elektroniskā formātā. Lietas ietver pieteikumus, dokumentus, kas pamato reģistrētās ziņas, paziņojumus un citus dokumentus, kuros var būt iekļauti arī persondati, kas ļauj identificēt privātpersonas, kuras pārstāv vai vada attiecīgo komersantu vai bezpeļņas juridisko personu.

Kādu informāciju ietver konts?

Reģistrā iekļauto personu kontā ir ietverta strukturētu datu formā glabāta pamatinformācija par uzņēmuma nosaukumu, tiesisko formu, galveno biroju un adresi, tā pārvaldes struktūrām, darbības jomām (attiecīgos gadījumos), partneriem (attiecīgos gadījumos) un kapitālu (attiecīgos gadījumos).

Kādu informāciju ietver lieta?

Katras reģistrētās personas lietā ir iekļauti visi dokumenti, kas pamato ziņas, kuras ievadītas tās kontā.

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Komercreģistrs un bezpeļņas juridisko personu reģistrs ir publiski pieejami. Reģistru datubāze ir pieejama jebkuram bez maksas. Piekļuvi komersanta vai bezpeļņas juridiskas personas lietai Reģistru aģentūra nodrošina reģistrētām personām. Šādu piekļuvi var saņemt aģentūras vietējos birojos, kad tiek iesniegts pieteikums un uzrādīts personu apliecinošs dokuments. Personām, kas pieprasa elektronisko piekļuvi, ir jāidentificējas ar elektronisko parakstu vai aģentūras izdotu digitālo apliecinājumu; oficiāla piekļuve tiek nodrošināta saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta īpašos noteikumos. Reģistru aģentūra arī piedāvā brīvu bezmaksas piekļuvi ziņām un dokumentiem komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmā.

Kāda informācija ir iekļauta reģistrā?

TRRYuLNTs ir reģistrēti komersanti, ārvalstu komersantu filiāles, bezpeļņas juridiskās personas un ārvalstu bezpeļņas juridisko personu filiāles, sniedzot par tiem arī ziņas, kam saskaņā ar likumu jābūt reģistrētām. TRRYuLNTs ir iekļauti dokumenti attiecībā uz komersantiem, ārvalstu komersantu filiālēm, bezpeļņas juridiskajām personām un ārvalstu bezpeļņas juridisko personu filiālēm, kuriem saskaņā ar likumu jābūt sabiedrībai pieejamiem.

Komercreģistrā un bezpeļņas juridisko personu reģistrā ir jābūt iekļautai šādai informācijai: ziņas attiecībā uz personu sākotnējo reģistrāciju, izmaiņas sniegtajās ziņās un to dzēšana, informācija par gada finanšu pārskatiem, likvidāciju un maksātnespēju, uzņēmuma akciju pievienošanu (attiecīgos gadījumos), uzņēmuma apķīlāšanu un uzņēmuma akciju apķīlāšanu, ziņas par pilnvaroto personu, filiāli, faktiskajiem īpašniekiem un pārstrukturēšanu.

Kādi dokumenti tiek iesniegti/uzglabāti (lietas, dokumentu kopumi, statūti, kopsapulču protokoli utt.)?

Katram pieteikumam ir jāpievieno kvīts par valsts nodevu samaksu, ja vien nodeva netiek samaksāta elektroniski, apliecinājums par reģistrā ievadāmo ziņu autentiskumu un ievadīšanai reģistrā iesniegto dokumentu pieņemšanu, kā arī dokumenti, kas apliecina reģistrā ievadāmo ziņu vai publicējamo dokumentu pastāvēšanu, piemēram, statūti, kopsapulču protokoli, līgumi par uzņēmuma akciju pirkšanu vai pārdošanu u. c. Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz bulgāru valodā. Dokumentus var iesniegt arī jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Taču šajā gadījumā tiem jāpievieno apliecināts tulkojums bulgāru valodā.

Kā var veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Klātienē

Ikviens var meklēt komercreģistrā un bezpeļņas juridisko personu reģistrā noteiktas ziņas vai dokumentus, apmeklējot Reģistru aģentūras vietējo biroju. Reģistru aģentūras biroji ir vietās, kas atrodas katras Bulgārijas apgabaltiesas jurisdikcijā.

Apliecinājumus var izsniegt jebkurš Reģistru aģentūras vietējais birojs (nodevas tiek iekasētas saskaņā ar Reģistru aģentūras iekasējamo valsts nodevu sarakstu).

Ievadīšanai reģistrā iesniegto dokumentu kopijas var izsniegt jebkurš Reģistru aģentūras vietējais birojs (nodevas tiek iekasētas saskaņā ar Reģistru aģentūras iekasējamo valsts nodevu sarakstu).

Reģistra tīmekļvietnē

Komercreģistrs ir pieejams 24 stundas diennaktī tīmekļvietnē https://portal.registryagency.bg/en/.

Ikviens var meklēt komercreģistrā un bezpeļņas juridisko personu reģistrā noteiktas ziņas vai dokumentus.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

TRRYuLNTs portālā var meklēt, izmantojot šādus kritērijus:

  • komersanta vai ārvalstu komersanta filiāles, bezpeļņas juridiskās personas vai ārvalstu bezpeļņas juridiskās personas filiāles uzņēmuma nosaukums / nosaukums vai unikālais identifikācijas kods (UIK); partnera vai kapitāla vienīgā īpašnieka vārds, uzvārds vai identifikācijas numurs vai uzņēmuma nosaukums vai UIK;
  • juridiskas personas —komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas — struktūru locekļa vārds, uzvārds vai identifikācijas numurs vai uzņēmuma nosaukums vai UIK. Komersanta, ārvalstu komersanta filiāles, bezpeļņas juridiskās personas vai ārvalstu bezpeļņas juridiskās personas filiāles lietu un tās amatpersonas un tiesību pārņēmējus var meklēt pēc ziņām vai dokumentiem.

Kā var iegūt dokumentus?

Vai tas ir bez maksas?

Papildus brīvai bezmaksas piekļuvei iepriekš minētajai komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra datubāzei Reģistru aģentūra izdod šādus apliecinājumus:

derīgs apliecinājums, kas apstiprina reģistrētās ziņas un komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā esošos dokumentus dokumenta izsniegšanas brīdī;

apliecinājums par noteiktā periodā veiktiem ierakstiem, kas apstiprina ziņas, kuras ievadītas komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā pieteikuma iesniedzēja norādītajā periodā;

apliecinājums par noteiktā periodā publicētiem dokumentiem, kurā uzskaitīti dokumenti, kas publicēti komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā pieteikuma iesniedzēja norādītajā periodā;

apliecinājums par to, ka noteiktas ziņas/dokumenti nav ievadītas/publicēti komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā;

apliecinājums par reģistrā ievadītajām ziņām attiecībā uz konkrētām ziņām, kas ievadītas komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā. Apliecinājumā drīkst iekļaut tikai tās ziņas, kas attiecas uz uzņēmuma akciju kapitālu vai komersanta / bezpeļņas juridiskās personas juridisko adresi, vai vairākas ziņas, kuras pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis iekļaut dokumentā;

apliecinājums par dokumenta vai publicēta dokumenta kopijas publicēšanu — apstiprinājums tam, ka konkrēts dokuments ir publicēts komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā, vai komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas kontā publicēta dokumenta apliecināta kopija, ko izdod pēc ieinteresētās personas pieprasījuma;

apliecinājumi par rezervēto uzņēmuma nosaukumu / nosaukumu, kas apstiprina komersanta vai bezpeļņas juridiskās personas tiesības izmantot izvēlēto un rezervēto uzņēmuma nosaukumu / nosaukumu.

Vai tas ir par maksu?

Nodeva ir maksājama tādā apmērā, kā norādīts Reģistru aģentūras iekasējamo valsts nodevu sarakstā. Nodevas par apliecinājumu izdošanu ir šādas: 5,00 BGN par pirmo lapu un 2,00 BGN par katru papildu lapu drukātam apliecinājumam, un 2,50 BGN par pirmo lapu un 1,50 BGN par katru papildu lapu apliecinājumam, kas izdots elektroniskā formātā.

Kā no reģistra var iegūt kopsavilkumu, apliecinātu kopiju vai dokumentu norakstus?

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu un elektronisko uzticības pakalpojumu likumā izklāstītajiem nosacījumiem un procedūru apliecinājumu par reģistrējamo ziņu vai publicēto dokumentu neesību var iegūt tikai Reģistru aģentūras vietējā birojā drukātā formātā un visus citus apliecinājumus var saņemt gan drukātā formātā jebkurā Reģistru aģentūras vietējā birojā, gan elektroniskā formātā.

Reģistrācijas procedūra

Kā es varu sākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt reģistrācijas pieteikumu, dokumentu apliecinājumus, kāda veida dokumenti ir jāpievieno)?

Klātienē

Pieteikumu var iesniegt jebkura persona, apmeklējot Reģistru aģentūras vietējo biroju.

Pieteikumus drukātā formātā var iesniegt jebkurā vietējā Reģistru aģentūras birojā neatkarīgi no tā, kur komersants ir reģistrēts. Kad aģentūras biroji ir apstiprinājuši pieteikumus drukātā formātā, tie tiek ieskenēti un saglabāti TRRYuLNTs datorsistēmā kā pielikumi. Dokumentiem, kas pievienoti pieteikumiem kā pielikumi, ir jābūt oriģināliem vai kopijām, kuras apliecinājis pieteikuma iesniedzējs vai notārs.

Internetā

Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski TRRYuLNTs tīmekļa portālā https://portal.registryagency.bg.

Elektroniskos pieteikumus var iesniegt jebkurā diennakts laikā TRRYuLNTs portālā. Pieteikumus sākotnējai reģistrācijai, ziņu ievadīšanai un dzēšanai un pieteikumus dokumentu publicēšanai attiecībā uz akciju sabiedrību un akciju komandītsabiedrību darbību var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

Detalizēta informācija (pēc uzņēmuma veida) par nepieciešamajiem dokumentiem, kas jāpievieno katram pieteikumam sākotnējai reģistrācijai, ziņu ievadīšanai un dzēšanai un dokumentu publicēšanai, ir izklāstīta 6.–63.h punktā 2007. gada 14. februāra Noteikumos Nr. 1 par komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra uzturēšanu, datu uzglabāšanu tajos un piekļuvi tiem (NVSDTRRYuLNTs).

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Katrai ierakstīšanai TRRYuLNTs datorsistēmā saņemtajai vienībai (pieteikums, tiesas lēmums, pieprasījums labot kļūdu, pieprasījums iecelt ekspertus, verificētājus, kontrolierus u. c.) tiek piešķirts unikāls atsauces numurs formātā “ggggmmddhhmmss” (gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde). Kad pieteikumam, tiesas lēmumam vai pieprasījumam ir piešķirts unikālais atsauces numurs, TRRYuLNTs datorsistēma to nejaušā kārtībā piešķir reģistratoram izskatīšanai. Pieteikumi ziņu ierakstīšanai vai dzēšanai vai dokumentu publicēšanai saskaņā ar 14. pantu tiek piešķirti automātiski to saņemšanas kārtībā, kolīdz reģistrators ir elektroniski pabeidzis izskatīt iepriekš piešķirto pieteikumu un datorsistēma ir attiecīgi konstatējusi, ka reģistrators ir brīvs.

Saskaņā ar 19. panta 2. punktu Komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra likumā (ZTRRYuLNTs) reģistrators lēmumu par pieteikumiem reģistrācijai vai dzēšanai un pieteikumiem dokumenta publicēšanai izdod trešās darbdienas beigās pēc to saņemšanas, ja vien likumā nav paredzēts citādi. Komersantu pirmreizējās reģistrācijas pieteikumi tiek izskatīti līdz nākamās darbdienas beigām pēc dienas, kad tiek iesniegti komercreģistrā, un lēmums tiek izdots tūlīt pēc pieteikuma izskatīšanas, izņemot gadījumus, kas minēti ZTRRYuLNTs 22. panta 5. punktā, kad tiek izdotas instrukcijas.

Atkarībā no lēmuma veida iznākums var būt šāds:

  • reģistratora elektroniski parakstītas instrukcijas par konkrētā pieteikuma izskatīšanas pabeigšanu, ko nekavējoties publicē komersanta kontā, — tās jāīsteno termiņā, kas norādīts ZTRRYuLNTs 19. panta 2. punktā;
  • reģistratora elektroniski parakstīts atteikums par izskatīšana pabeigšanu, ko nekavējoties publicē komersanta kontā;
  • reģistrācijas rīkojums.

Reģistrācijas tiesiskās sekas

Ieraksta izdarīšanas sekas trešām personām saskaņā ar 17. pantu Direktīvā (ES) 2017/1132

Bulgārija ir pieņēmusi principus, kas izklāstīti attiecīgajos ES tiesību aktos, ar kuriem regulē ziņu ievadīšanas vai dzēšanas spēkā esamību un ar komersantiem / bezpeļņas juridiskajām personām saistītu dokumentu publicēšanu. Konkrēta procedūra, kas piemērojama valsts līmenī, paredzēta ZTRRYuLNTs un Komerclikumā.

Saskaņā ar ZTRRYuLNTs tiek uzskatīts, ka par reģistrā ievadītajām ziņām no to ievadīšanas brīža ir informētas trešās personas, kas rīkojas labā ticībā. Kamēr nav pagājušas 15 dienas pēc ziņu ievadīšanas, tās nevar izmantot pret trešām personām, kuras pierāda, ka nav varējušas zināt par tām. Trešās personas var atsaukties uz ziņām, kas ir jāreģistrē, lai arī ieraksts vēl nav veikts, ja vien likumā nav īpaši paredzēts, ka tās ir spēkā tikai pēc ziņu reģistrēšanas. Ieraksts zaudē spēku, kad tas tiek dzēsts. Tiek uzskatīts, ka trešās personas ir informētas par TRRYuLNTs esošajiem dokumentiem kopš to publicēšanas datuma.

Trešās personas, kas rīkojas labā ticībā, var atsaukties uz ierakstu vai publikāciju pat tad, ja ievadītā ziņa vai publicētais dokuments neeksistē. Attiecībā uz trešām personām, kas rīkojas labā ticībā, ziņas, kas nav ievadītas reģistrā, ir uzskatāmas par neesošām.

Pretrunas starp reģistra ierakstu un tā publikāciju

Reģistrā ievadītās ziņas nekavējoties tiek publicētas reģistra tīmekļvietnē, un kļūdas vai nepilnību gadījumā piemēro NVSDTRRYuLNTs 96.a un 96.b panta noteikumus, saskaņā ar kuriem kļūdas vai nepilnības ziņu ievadīšanā, ierakstu dzēšanā vai dokumentu publicēšanā, tajā skaitā gadījumā, kad ir pretrunas starp pieteikumā iekļautajiem datiem un tā pielikumos iekļautajiem datiem, tiek izlabotas, veicot jaunu ierakstu vai pārpublicējot dokumentu. Ja kļūdu ziņu ievadīšanā, ierakstu atcelšanā vai dokumentu publicēšanā ir pieļāvis reģistrators, pieteikuma iesniedzējs vai ieinteresētā persona var pieprasīt novērst kļūdas un nepilnības, iesniedzot pieteikumu, kam par pamatu ir izmantots Reģistru aģentūras izpilddirektora apstiprināts paraugs, un tajā ir jānorāda ieraksta numurs un kļūda vai nepilnība.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu pareizību?

Saskaņā ar ZTRRYuLNTs 28. pantu par ierakstu pareizību ir atbildīga Reģistru aģentūra.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras saistībā ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz savu persondatu publicēšanu un uzglabāšanu

TRRYuLNTs kopīgi pārvalda Reģistru aģentūra un Informācijas dienests AD (Informatsionno Obsluzhvane AD). Regulas (ES) 2016/679 4. panta 1. punkta 7. apakšpunkta izpratnē fizisko personu persondatiem, kas iekļauti dokumentos, kuri iesniegti Reģistru aģentūrai ierakstīšanai reģistrā, pārziņi ir komercsabiedrības, attiecīgi bezpeļņas juridiskās personas. Aģentūra fizisko personu (partneru, kapitāla vienīgo īpašnieku u. c.) persondatus saņem no uzņēmuma / bezpeļņas juridiskās personas, un tai tie ir jāapstrādā saskaņā ar likumā noteikto procedūru tādā formā, kādā tie iesniegti, jāievada attiecīgās ziņas reģistrā un jāpublicē tās ziņas, kas publicējamas saskaņā ar likumu. Dokumentus iesniedz uzņēmumi kā datu pārziņi mašīnnelasāmu datņu veidā.

Saskaņā ar ZTRRYuLNTs 2. panta 2. punktu ziņas un dokumenti tiek publicēti TRRYuLNTs bez informācijas, kas uzskatāma par persondatiem Regulas (ES) 2016/679 4. panta 1. punkta izpratnē, izņemot informāciju, kas jāpublicē saskaņā ar likumu. Saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu 2007. gada 14. februāra Noteikumos Nr. 1 par komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra uzturēšanu, datu uzglabāšanu tajos un piekļuvi tiem pieteikumam ir jāpievieno uzņēmuma statūtu kopija, no kuras ir dzēsti visi persondati, izņemos tos, kas noteikti ar likumu.

Lai izmantotu tiesības, kas izklāstītas Regulas (ES) 2016/679 15.–22. pantā, datu subjektiem ir jāiesniedz Reģistru aģentūrai rakstveida pieteikums, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Personas datu aizsardzības likuma (Zakon za zashtita lichnite danni, ZZLD) 37.b un 37.c pantā. Kad tā saņem pieprasījumu no datu subjekta, kurš vēlas izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, un konstatē pamatojumu persondatu labošanai vai dzēšanai reģistrētajās ziņās vai publicētajos dokumentos konkrēta komersanta / bezpeļņas juridiskās personas kontā TRRYuLNTs saskaņā ar attiecīgi VDAR 16. vai 17. pantu:

aģentūra nosūta vēstuli primārajam pārzinim (komersantam /bezpeļņas juridiskajai personai) un kopiju datu subjektam, informējot pārzini par to, ka viņa kā primārā datu pārziņa pienākums saistībā ar datu subjekta (akcionāra, akciju kapitāla vienīgā īpašnieka u. c.) izmantotajām tiesībām ir 14 dienu laikā iesniegt reģistrā publicētā dokumenta apliecinātu kopiju, kurā izdzēsti visi persondati, izņemot tos, kas noteikti ar likumu. Reģistrā publicētā dokumenta apliecināta kopija, kurā ir dzēsti visi persondati, izņemot tos, kas noteikti ar likumu, ir jāiesniedz drukātā vai elektroniskā formātā TRRYuLNTs informācijas sistēmā kopā ar pieprasījumu izlabot nepilnības komersanta / bezpeļņas juridiskās personas kontā, pamatojoties uz apstiprināto paraugu. Attiecīgā komersanta / bezpeļņas juridiskās personas kontā tiek pievienota atzīme attiecībā uz šo pieprasījumu. Kad dokumenta kopija ir iesniegta un aģentūras reģistratūras nodaļa piešķir lietas materiāliem atsauces numuru, dokuments tiek ievadīts TRRYuLNTs informācijas sistēmā, pamatojoties uz ex officio statusu.

Ja ir jālabo TRRYuLNTs mainīgajā daļā ievadītie dati (reģistrētās ziņas), TRRYuLNTs informācijas sistēmā tiek ievadīts pieprasījums labot tos, pielikumā pievienojot pierādījumus un norādot, ka tas ir “Pieprasījums labot kļūdas un nepilnības”, pamatojoties uz ex officio statusu.

Noderīgas saites

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia

Tālr.: (+359 2) 9486 181

E-pasta adrese: office@registryagency.bg

Lapa atjaunināta: 19/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.