Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Horvātija

Horvātijas Republikā tiesu reģistru pārvalda komerciālās tiesas (trgovački sudovi).

Saturu nodrošina
Horvātija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu reģistrs (Sudski registar)

Tiesu reģistrs ir oficiāls reģistrs, kurā iekļauti dati un dokumenti par saimnieciskām vienībām, kurām pēc likuma ir jābūt ievadītām reģistrā. Katra tiesa, kas veic reģistrāciju, ir atbildīga par savu reģistrā ievadīto ierakstu pareizību. Reģistrā tiek ievadītas šādas iestādes: pilnsabiedrības (javna trgovačka društva), komandītsabiedrības (komanditna društva), ekonomisko interešu grupas (gospodarska interesna udruženja), akciju sabiedrības (dionička društva), sabiedrības ar ierobežotu atbildību (društva s ograničenom odgovornošću), individuālie komersanti (trgovci pojedinci), Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE), Eiropas ekonomisko interešu grupas (EEIG), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE), iestādes (ustanove), iestāžu apvienības (zajednice ustanova), kooperatīvi (zadruge), kooperatīvu apvienības (savezi zadruga), kredītiestāžu apvienības (kreditne unije), vienkāršas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) un citas personas, kuras pēc likuma ir jāreģistrē. Meitasuzņēmumi tiek ievadīti reģistrā, ja tas noteikts likumā.

Reģistrā nav iekļauti dati par amatniekiem vai asociācijām.

Ikvienam, nepierādot savu likumīgo interesi, ir tiesības iepazīties ar galvenajā žurnālā ievadīto informāciju, dokumentiem, kas pamato ierakstu, un citiem dokumentiem un informāciju, kas tiek glabāta dokumentu krātuvē (izņemot dokumentus, kas saskaņā ar likumu nav jāpublicē). Ikviens var pieprasīt arī dokumentu krājumā glabāto dokumentu un datu izrakstu, apliecinātu kopiju vai norakstu.

Reģistrs

Informācija par ievadīšanu reģistrā un reģistrēto saimniecisko vienību datu publicēšanu

Galvenie tiesību akti, ar kuriem regulē reģistrējamo saimniecisko vienību dibināšanu un to ievadīšanu reģistrā, ir: Likums par tiesu reģistru (Zakon o sudskom registru) (turpmāk tekstā “ZSR”), Likums par komercsabiedrībām (Zakon o trgovačkim društvima) (turpmāk tekstā “ZTD”) un Noteikumi par ieraksta veikšanas procedūru tiesu reģistrā (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Likumā noteiktie dati un jebkādas izmaiņas šajos datos tiek ievadītas reģistrā, pamatojoties uz šiem tiesību aktiem.

Dati par reģistrētajām saimnieciskajām vienībām ir pieejami 24 stundas diennaktī un apskatāmi bez maksas tiesu reģistra tīmekļa vietnē.

Reģistrācijas procedūras uzsākšana

Ieraksta veikšanas procedūra tiesu reģistrā tiek uzsākta ar rakstveida pieteikumu datu ievadīšanai vai ieraksta datu grozīšanai, ko reģistrācijas tiesai iesniedz papīra vai elektroniskā formātā. Pieteikums tiesai ir jāiesniedz 15 dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti nosacījumi ieraksta veikšanai, izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts citādi. Tiesa var uzsākt procesu pēc savas iniciatīvas, ja to paredz likums.

Notāri ar tiesu, kas veic reģistrāciju, var sazināties elektroniski, ievērojot savas pilnvaras un ZSR noteikumus.

Vienkāršas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (j.d.o.o.) (sabiedrība ar ne vairāk kā trīs dalībniekiem, vienu locekli valdē un minimālo pamatkapitālu HRK 10,00 apmērā) reģistrēšanai ir vienkāršota procedūra. Šādu sabiedrību dibināšanai izmanto veidlapas, kuras izstrādā notārs.

Tiesības iesniegt pieteikumu ieraksta veikšanai reģistrā ir šādām personām:

  • notāriem (kuriem saskaņā ar ZSR 4. panta 2. punktu ir tiesības iesniegt pieteikumus elektroniski un izsniegt izrakstus, kopijas un norakstus);
  • personām, kurām pēc likuma ir tiesības pieteikt ierakstu veikšanu reģistrā (personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību);
  • personām, kuras strādā ar HITRO.HR lietām (kurām ir tiesības iesniegt pieteikumus komercsabiedrību dibināšanai sistēmā e-Tvrtka saskaņā ar pilnvarām, kas noteiktas atsevišķos noteikumos).

Ieraksta stāšanās spēkā

Reģistrētās iestādes ieraksts oficiāli stājas spēkā nākamajā dienā pēc ieraksta veikšanas reģistrā (izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts citādi) un iegūst juridisku spēku attiecībā uz trešajām personām tā publicēšanas dienā.

Neviens nevar apgalvot, ka nav informēts par datiem, kas ievadīti reģistra galvenajā žurnālā un publicēti ZSR noteiktajā kārtībā.

Jebkura persona var atsaukties uz ierakstu reģistrā saistībā ar juridiski saskaņotiem datiem un faktiem, kas ir ievadīti reģistrā saskaņā ar likumu, izņemot personas, kuras, pamatojoties uz pierādījumiem, ir zinājušas, ka attiecīgie dati reģistra ierakstā nav atbilduši patiesībai. Pret trešās personas darbībām līdz 16. dienai pēc ieraksta publicēšanas reģistrā nevar iebilst, pamatojoties uz reģistrētajiem datiem vai publikācijā minētajiem dokumentiem, ja trešā persona var pierādīt, ka tā nav varējusi par to zināt.

Labticīga perona nevar ciest zaudējumus, paļaujoties uz ierakstu reģistrā attiecībā uz juridiski saskaņotiem datiem un faktiem.

Noziegumi un kriminālpārkāpumi un reģistrējošo tiesu piemērotie sodi

Noziegumi, kriminālpārkāpumi un reģistrējošo tiesu piemērotie sodi ir izklāstīti ZTD 624.–632. pantā, un procedūras uzsākšana tādu personu brīdināšanai un sodīšanai, kurām ir pienākums pildīt juridiskās saistības attiecībā uz pieteikuma iesniegšanu ieraksta veikšanai reģistrā, ir noteikta ar ZSR 81. un 81.a pantu.

Lapa atjaunināta: 06/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.