Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Kipra

Šajā lapas sadaļā ir sniegta ievadinformācija par Kipras Uzņēmumu reģistru. Vietējo un ārvalstu uzņēmumu, partnerību un uzņēmumu nosaukumu reģistrāciju, uzraudzību, kontroli un svītrošanu no reģistra veic Uzņēmumu nodaļa, kas ir Enerģētikas, tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas Uzņēmumu reģistratora un administratora departamenta (DRCOR) struktūrvienība.

Saturu nodrošina
Kipra
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Internetā pieejamie pakalpojumi:

  • ir pieejami Uzņēmumu nodaļas dokumenti un pieteikumi;
  • iedzīvotāji var iegūt informāciju par nodevām, kas jāmaksā par katru iesniegto dokumentu un pieteikumu;
  • ir pieejama statistika par Uzņēmumu nodaļu.

Ko uzņēmumu reģistrs piedāvā?

Ikviens var tiešsaistē noskaidrot, vai konkrēta organizācija ir iekļauta uzņēmumu reģistrā un kāds ir tās statuss (patlaban reģistrēta vai svītrota). Tiešsaistē ir iespējams meklēt visu uzņēmumu datus un apskatīt uzņēmumu elektroniskajās lietās iekļautos dokumentus.

Par uzņēmumu reģistra uzturēšanu atbild Uzņēmumu reģistratora un administratora departaments.

Vai piekļuve uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Uzņēmumu pamatinformācija tiešsaistes reģistrā ir pieejama bez maksas.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Reģistrā iekļauto dokumentu uzticamība ir nostiprināta Likuma par uzņēmumiem 113. nodaļā, kuras turpmāk uzskaitītajos pantos noteikts, ka informācijai, ko trešajām personām sniedz, pamatojoties uz Eiropas Savienības Direktīvas 2009/101/EK 3. panta a) apakšpunktu, jābūt spēkā esošai.

365. pants

Reģistratora glabāto dokumentu pārbaude, uzrādīšana un attiecīgi pierādījumi.

365.A pants

Reģistratora paziņojums par ierakstu glabāšanu — reģistrā ievadīto vai Republikas Oficiālajā vēstnesī publicēto ziņu dominance.

365.B panta 7. punkts

Uzņēmumu reģistrators gādā, lai ar reģistru savstarpējas savienojamības elektroniskās ES līmeņa sistēmas starpniecību standarta ziņojuma veidā un elektroniskā formātā būtu pieejami 2. punktā minētie instrumenti un dokumenti, vienlaikus nodrošinot atbilstību obligātajām datu pārsūtīšanas drošuma prasībām.

366. pants

Uzņēmuma pienākums sniegt reģistratoram atkārtotu informāciju, arī katru gadu iesniegt gada pārskatu un finanšu pārskatu — izpilde. (118.–121. pants)

Kā veikt meklējumus reģistrā?

Informāciju var meklēt pēc nosaukuma un/vai uzņēmuma numura. Plašākas norādes par meklēšanu ir sniegtas meklēšanas lapā.

Reģistra vēsture

Uzņēmumu reģistratora un administratora tiešsaistes reģistrā ir iekļauti visi no 1923. gada līdz mūsdienām reģistrētie uzņēmumi, arī ārvalstu uzņēmumi, partnerības un uzņēmumu nosaukumi.

Attiecīgas saites

Uzņēmumu reģistratora un administratora departaments (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrija (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Lapa atjaunināta: 19/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.