Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Čehija

Šajā sadaļā ir apskatīts Čehijas Republikas publiskais reģistrs. Publiskais reģistrs sastāv no Asociāciju reģistra, Komercreģistra, Fondu reģistra, Iestāžu reģistra, Īpašnieku biedrību reģistra un Sabiedriskā labuma organizāciju reģistra.

Saturu nodrošina
Čehija

Kāda informācija atrodama Čehijas publiskajā reģistrā?

Publiskajā reģistrā tiek iekļauta tiesību aktos noteiktā informācija par juridiskām personām, kuras ir privāttiesību subjekti. Vispārīgi noteikumi par publisko reģistru darbību ir ietverti Likuma Nr. 89/2012 (Civilkodeksa) 120. pantā. Sīkāk izstrādāti noteikumi, kuri reglamentē tiesu uzturētos publiskos reģistrus, ir izklāstīti Likumā Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem. Publiskajā reģistrā ietilpst arī dokumentu reģistrs (kurā tiek uzglabāti tiesību aktos noteiktie dokumenti, piemēram, statūti, nolikumi, finanšu pārskati u. tml.).

Publisko reģistru uztur reģistrācijas tiesa. Publisko reģistru pārvalda Tieslietu ministrija.

Publiskajā reģistrā reģistrē šādas vienības:

 • asociācijas,
 • arodbiedrības,
 • starptautiskas arodbiedrības,
 • darba devēju organizācijas,
 • starptautiskas darba devēju organizācijas,
 • asociāciju filiāles,
 • arodbiedrību filiāles,
 • starptautisku arodbiedrību filiāles,
 • darba devēju organizāciju filiāles,
 • starptautisku darba devēju organizāciju filiāles,
 • individuālos komersantus (reģistrē Komercreģistrā),
 • publiskas tirdzniecības sabiedrības (pilnsabiedrības),
 • komandītsabiedrības,
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
 • akciju sabiedrības,
 • kooperatīvus,
 • valsts uzņēmumus,
 • meitasuzņēmumus,
 • sabiedriskā labuma organizācijas,
 • fondus,
 • nodibinājumus,
 • institūtus,
 • valsts finansētas organizācijas,
 • īpašnieku biedrības,
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas,
 • ārvalstu juridisko personu organizatoriskas vienības,
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības,
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības.

Likums Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem reglamentē publiskajā reģistrā iekļaujamo informāciju. Galvenie reģistrējamie dati ir: subjekta vārds un uzvārds vai nosaukums, juridiskā adrese, uzņēmējdarbības joma, juridiskā forma, identifikācijas numurs un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un dzīvesvieta vai, ja pārstāvis ir uzņēmums, uzņēmuma nosaukums un adrese.

Vai piekļuve Čehijas publiskajam reģistram ir bez maksas?

Publiskais reģistrs ir elektronisks. Tas ir bez maksas publiski pieejams interneta portālā un/vai tieši publiskā reģistra meklēšanas lapā https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Publiskais reģistrs ir pieejams visiem. Ikvienam ir iespēja tajā ieskatīties, izgatavot kopijas vai veikt izrakstus no reģistra.

Kā veikt meklēšanu Čehijas publiskajā reģistrā?

Čehijas publiskajam reģistram ir ļoti izstrādāta lietotne informācijas meklēšanai tiešsaistē. Meklēšanu reģistrā ir iespējams veikt pēc organizācijas nosaukuma vai identifikācijas numura.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Dokumentu publiskošana

Reģistrācijas tiesa publicē informāciju par publiskā reģistra ierakstiem, grozījumiem un svītrojumiem, kā arī iesniegtajiem dokumentiem, tostarp elektroniskiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams pēc ieraksta veikšanas. Publiskajā reģistrā iekļautā informācija un dokumentu reģistrā iesniegtie dokumenti tiek publiskoti tā, lai tiem varētu piekļūt attālināti. Reģistrācijas tiesa publicē attiecīgos datus un nodrošina iespēju iegūt oficiāli apliecinātu elektronisko norakstu. Šis dokuments tiek elektroniski parakstīts, izmantojot kvalificētu attiecīgās reģistrācijas tiesas sistēmas sertifikātu, un to bez maksas var saņemt Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: Ministerstva spravedlnosti ČR. Reģistrācijas tiesa pēc pieprasījuma izsniedz ieraksta vai dokumentu reģistrā iesniegto dokumentu pilnu vai daļēju apliecinātu norakstu vai arī izziņu par to, ka noteikti dati nav iekļauti publiskajā reģistrā, izņemot gadījumus, kad prasītājs īpaši pieprasa norakstu bez apliecinājuma. Ja informācija iekļauta publiskajā reģistrā vai dokumenti iesniegti dokumentu reģistrā pirms 1997. gada 1. janvāra, reģistrācijas tiesa izsniedz to norakstus tikai drukātā formātā, ja vien šī informācija vai dokumenti netiek jau uzglabāti elektroniskā formātā.

Paļaušanās uz dokumentu un informācijas saturu

Personai, par kuru ir veikts ieraksts, nav tiesību apstrīdēt tā atbilstību patiesībai, vēršoties pret personu, kura rīkojas likumīgi un labticīgi uz ierakstā iekļautās informācijas pamata.

Ja datu un dokumentu publicēšana ir noteikta ar likumu, reģistrēta persona var atsaukties uz šiem datiem vai šo dokumentu saturu attiecībās ar trešām pusēm, tikai sākot ar oriģinālās publikācijas dienu, izņemot, ja var pierādīt, ka trešā pusei tas bija jau iepriekš zināms. Tomēr reģistrētā persona nevar pamatoties uz šādu informācijas vai dokumentu saturu, ja prasība tiek celta agrāk nekā 16. dienā pēc publicēšanas un ja trešā persona pierāda, ka nevarēja būt informēta par šādu informāciju vai dokumentiem.

Trešās personas vienmēr var paļauties uz nepublicētās informācijas un dokumentu saturu, izņemot gadījumus, kad nepublicēšana padara tos par spēkā neesošiem.

Reģistrētās informācijas neatbilstība

Ja publiskā reģistra ieraksta saturs ir pretrunā likumā noteiktai obligātai prasībai un nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav pieejami, reģistrācijas tiesa aicina reģistrēto personu prasīt tiesisko aizsardzību. Ja tas skar juridisku personu un tiesiskā aizsardzība netiek saņemta noteiktajā termiņā, tiesa var pēc savas iniciatīvas lemt par šīs personas likvidāciju, ja tas ir nepieciešams trešo personu aizstāvībai.

Ja publiskā reģistra ieraksta formulējums čehu valodā neatbilst tā formulējumam svešvalodā vai ja reģistrā uzglabāto dokumentu formulējums čehu valodā neatbilst saskaņā ar Likuma par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem 74. panta 1. punktu brīvprātīgi iesniegtiem šo dokumentu tulkojumiem svešvalodā, attiecībā pret trešām personām uz reģistrā iesniegtā vai publicētā dokumenta formulējumu svešvalodā atsaukties nedrīkst. Trešā persona var atsaukties uz reģistrā iesniegtā vai publicētā dokumenta formulējumu svešvalodā, ja vien reģistrētā persona nepierāda, ka trešā persona bija informēta par reģistra ieraksta vai iesniegtā dokumenta formulējumu čehu valodā.

Publisko reģistru likuma tulkojums

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi Likuma Nr. 304/2013 par juridisko un fizisko personu publiskajiem reģistriem un par trastu reģistrāciju neoficiālu tulkojumu angļu valodā; tas atbilst likuma redakcijai, kas ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Tulkojumam ir tikai informatīvs raksturs; autentisks ir tikai teksts čehu valodā, kas publicēts Leģislatīvo Aktu Krājumā. Tulkojums pieejams šeit.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.