Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Igaunijas komercreģistru un bezpeļņas asociāciju un nodibinājumu reģistru.

Saturu nodrošina
Igaunija

Kāda informācija ir ietverta Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā?

Komercreģistru un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistru uztur Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa. Šos reģistrus tiesas uztur tādēļ, lai nodrošinātu reģistra vadītāja neatkarību un juridisko kvalifikāciju. Šiem reģistriem ir juridisks spēks, un to mērķis ir nodrošināt tiesisko noteiktību. Ieraksts komercreģistrā tiek uzskatīts par pareizu attiecībā pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad trešā persona ir zinājusi vai tai būtu vajadzējis zināt, ka ieraksts nav pareizs. Uzskata, ka ieraksts neattiecas uz darījumu, kas noslēgts 15 dienu laikā pēc ieraksta veikšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nebija informēta un tai nevajadzēja būt informētai par ieraksta saturu. Tādējādi trešā persona var labticīgi paļauties uz reģistra ierakstu patiesumu, piemēram, ja tā noslēdz līgumu, tā var pieņemt, ka personai, kas reģistrā reģistrēta kā valdes loceklis, ir paraksta tiesības attiecīgās uzņēmējsabiedrības vārdā.

Daži juridiski apstākļi ir spēkā tikai tad, ja tie ir reģistrēti reģistrā: piemēram, valdes locekļa paraksta tiesībām var būt noteikti ierobežojumi uzņēmuma statūtos vai ar valdes locekli noslēgtajā līgumā, taču pret trešām personām spēkā ir tikai tie ierobežojumi, kuri ir reģistrēti reģistrā.

Konkrēti apstākļi iestājas brīdī, kad ir izdarīts ieraksts reģistrā: piemēram, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana stājas spēkā no brīža, kad šāds palielinājums ir reģistrēts komercreģistrā, un nevis no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, vai no brīža, kad veiktas attiecīgās iemaksas pamatkapitālā. Tas pats attiecas uz juridiskas personas uzņēmējdarbības sākšanu, statūtu grozījumiem vai apvienošanos, sadali vai pārveidi.

Reģistrus uztur elektroniski.

Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru, kurā reģistrētas pašnodarbinātas personas, uzņēmumi (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrības, līgumsabiedrības, komercapvienības, Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (Societas Cooperativa Europaea) un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas) un tās ārvalstu uzņēmumu filiāles, kuras atrodas Igaunijā.

Bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir ietverta informācija par bezpeļņas organizācijām un nodibinājumiem, kas atrodas Igaunijā (par bezpeļņas organizācijām tiek uzskatītas arī politiskas partijas un citas apvienības, kuru mērķis nav gūt peļņu, kā arī arodbiedrības, baznīcas, draudzes, draudžu apvienības un klosteri). Bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir iekļauts arī mājokļu apvienību reģistrs un zemes ielabošanas apvienību reģistrs.

Attiecībā uz katru pašnodarbināto personu, juridisko personu vai ārvalstu uzņēmuma filiāli komercreģistrā vai bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā izveido:

 • reģistra karti;
 • uzņēmuma lietu (komercreģistrā) vai publisku lietu (bezpeļņas organizāciju, nodibinājumu un mājokļu apvienību gadījumā);
 • reģistra lietu.

Uzņēmumu vai publiskajās lietās atrodas dokumenti, kurus juridiska persona, pašnodarbināta persona vai ārvalstu uzņēmuma filiāle ir iesniegusi reģistram saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, dibināšanas līgums vai statūti un citi dokumenti, kas iekļauti publiskajā reģistrā. Tiesas spriedumi, dokumenti saistībā ar tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu, sarakste un citi dokumenti, kurus neglabā uzņēmumu vai publiskajās lietās, tiek glabāti reģistra lietā.

Juridiskas personas, pašnodarbinātas personas vai ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistra kartē norāda šādas ziņas:

 • uzņēmuma nosaukums vai personas vārds un uzvārds un reģistrācijas kods;
 • juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu attiecīgi dzīvesvietas vai juridiskā adrese, ka arī šo personu un uzņēmumu e-pasta adreses;
 • informācija par pašnodarbināto personu un ziņas par šīs personas darbības pārtraukšanu un darbības sezonālo vai pagaidu raksturu;
 • ārvalstu uzņēmumu filiālēm — reģistrs, kurā uzņēmums ir reģistrēts, un, ja ierakstu reģistrā nosaka tās valsts tiesību akti, kurā uzņēmums ir iedibināts, reģistrācijas numurs; valsts, ar kuras tiesību aktiem saskaņā darbojas uzņēmums valstī, kurā tas ir iedibināts; kad ir pieņemti uzņēmuma statūti un vai tie ir grozīti, ja to norāda reģistrā valstī, kurā uzņēmums ir iedibināts;
 • informācija par personām, kas ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu (valdes locekļi, galvenie partneri, rīkotājpartneri vai trešās personas, komandīti, likvidatori, pilnvarotais bankrota gadījumā), filiāļu vadītāju vārdi, uzvārdi un personas kodi (un jebkāda konkrēta informācija par viņu pārstāvības tiesībām), ārvalstu uzņēmuma juridisko pārstāvju vārdi, uzvārdi un personas kodi un datumi, kad stājās spēkā un kad beidzas viņu pārstāvības tiesības; kā arī jebkādi līgumi par pārstāvības tiesībām un juridiskas personas valdes locekļu un likvidatoru pilnvaras pārstāvēt juridisko personu;
 • bezpeļņas organizācijas, nodibinājuma, uzņēmuma un ārvalstu uzņēmuma filiāles kontaktpersonas vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, kā arī adrese Igaunijā, uz kuru nosūtīt uzņēmumam adresētas nodoma deklarācijas un procesuālus dokumentus, kā arī kontaktpersonas e-pasta adrese;
 • ziņas par prokūristu;
 • uzņēmuma vai ārvalstu uzņēmuma filiāles juridiskā forma vai uzņēmuma veids;
 • kad ir apstiprināti juridiskās personas statūti;
 • uzņēmuma akciju kapitāla monetārā vērtība (ārvalstu uzņēmuma filiāles gadījumā — uzņēmuma akciju kapitāla vērtība, ja tas ir reģistrēts reģistrā valstī, kurā uzņēmums ir iedibināts), informācija par komandītiem un to ieguldījumu vērtība;
 • atzīme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību iedibināšanu bez ieguldījuma veikšanas;
 • atzīme par pamatkapitāla daļu reģistrāciju Igaunijas Centrālajā vērtspapīru reģistrā vai tās puses piezīme, kas uztur pamatkapitāla daļu reģistru;
 • atzīme par to, ka ir notikusi atteikšanās no formālām prasībām attiecībā uz akcijas nodošanu vai ieķīlāšanu;
 • uzņēmuma, bezpeļņas organizācijas, nodibinājuma, ārvalstu uzņēmuma vai zemes ielabošanas apvienības finanšu gada sākums un beigas (ārvalstu uzņēmuma filiāles gadījumā — arī informācija par to, vai uzņēmumam ir jāpublicē gada pārskats);
 • informācija par tiesību aktos noteiktu bankrotu un informācija par seguma portfeļa administratora iecelšanu;
 • atzīme par uzņēmuma apvienošanu, sadalīšanu un pārveidošanu, tā darbības izbeigšanu un reģistrācijas anulēšanu;
 • norāde uz ierakstiem, ko bez uzņēmuma pieprasījuma veicis reģistrators saskaņā ar tiesību aktiem;
 • ziņas par likvidētas juridiskās personas dokumentu depozitāru;
 • ārvalstu uzņēmumu filiālēm — reģistrs, kurā uzņēmums ir reģistrēts, un, ja ierakstu reģistrā nosaka tās valsts tiesību akti, kurā uzņēmums ir iedibināts, reģistrācijas numurs; valsts, ar kuras tiesību aktiem saskaņā darbojas uzņēmums valstī, kurā tas ir iedibināts; kad ir pieņemti uzņēmuma statūti un vai tie ir grozīti, ja to norāda reģistrā valstī, kurā uzņēmums ir iedibināts;
 • nodibinājuma mērķi; centrālās administrācijas atrašanās vieta, ja tas ir ārvalstīs; kad ir pieņemts iedibināšanas lēmums; darbības periods, ja nodibinājums ir iedibināts uz konkrētu laikposmu;
 • kods zemes ielabošanas sistēmai, kas atrodas zemes ielabošanas apvienības darbības teritorijā;
 • dzīvokļu asociācijas pārvaldnieka nosaukums un reģistrācijas numurs, kā arī atzīme par to, ka ir saņemts aizdevums;
 • bezpeļņas organizācijas darbības periods, ja tā ir iedibināta uz konkrētu laikposmu;
 • ieraksta datums, atsauces uz turpmākiem ierakstiem un citas atzīmes;
 • cita informācija atbilstoši tiesību aktiem.

Reģistra ierakstus pārskata kā bezstrīdus civillietas, piemērojot rakstveida procesu. Reģistra ierakstus veic, pamatojoties uz lūgumu veikt ierakstu, tiesas nolēmumu vai citiem tiesību aktos norādītiem pamatiem. Lūgumam veikt ierakstu ir jāsatur elektroniskais paraksts, vai tas jāiesniedz kā notariāli apliecināts dokuments.

Komercreģistra un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra ieraksti ir publiski. Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra kartītes datiem un ar uzņēmumu vai publiskajās lietās esošajiem dokumentiem un iegūt to kopijas. Ar reģistra lietām var iepazīties kompetentās valsts iestādes, tiesas tiesvedības laikā un citas personas vai struktūras, kam attiecībā uz to ir likumīgas intereses.

Komercreģistra un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra centrālo datu bāzi uztur Reģistru un informācijas sistēmu centrs. Šis centrs turklāt piedāvā turpmāk minētos pakalpojumus.

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs ir pakalpojums, ko sniedz, izmantojot Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļas datubāzi, kurā ir pieejama reālā laika dati par visām Igaunijā reģistrētajām juridiskajām personām, pašnodarbinātajām personām un ārvalstu uzņēmumu filiālēm. Izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, ir iespējams:

 • bez maksas iepazīties ar reģistra karšu datiem, vispārīgu informāciju un ziņām par nodokļu parādiem;
 • meklēt pēc nosaukuma vai vārda un uzvārda, reģistra koda, juridiskās adreses, darbības jomas u.t.t.;
 • samaksājot nodevu, iepazīties ar gada ziņojumiem, statūtiem un citiem elektroniskiem dokumentiem, informāciju par personām un ziņām par komercķīlām u.t.t., kas iekļautas uzņēmumu vai publiskajās lietās;
 • reālā laikā sekot procesuāla rakstura informācijai par uzņēmumiem un šīs informācijas izmaiņām;
 • bez maksas pārbaudīt Igaunijas fiziskām un juridiskām personām noteiktus uzņēmējdarbības ierobežojumus;
 • bez maksas iepazīties ar politisko partiju biedru sarakstiem;
 • noskaidrot saistību starp dažādiem uzņēmumiem un personām.

Izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, fiziskas un juridiskas personas var patstāvīgi iesniegt dokumentus tiesas reģistrācijas nodaļai. Izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, var iesniegt pieteikumus par jauna uzņēmuma reģistrāciju, uzņēmuma reģistrācijas datu grozījumiem, uzņēmuma likvidāciju un dzēšanu no reģistra. Ir iespējams arī sagatavot un iesniegt gada pārskatus. Igaunijas, Somijas, Latvijas un Beļģijas pilsoņi un Igaunijas e-iedzīvotāji Elektroniskajā uzņēmumu reģistrā var pieteikties, autentifikācijai izmantojot savas identifikācijas kartes. Igaunijas un Lietuvas pilsoņi var pieteikties, izmantojot mobilo identifikācijas pakalpojumu (Mobile-ID).

Sīkāka informācija par Elektronisko uzņēmumu reģistru ir pieejama Reģistru un informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnē.

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ir tīmeklī pieejama meklēšanas sistēma, kurā ir pieejama oficiāla informācija par uzņēmumiem Eiropā. Meklēšanu var veikt šajā tīmekļa vietnē.

 • Kopumā reģistrā ir pieejama informācija no 17 valstu komercreģistriem.
 • Iespējams veikt meklēšanu par uzņēmumiem un fiziskām personām.
 • Pieejamās informācijas veidi ir dažādi atkarībā no attiecīgās valsts.
 • Reģistru datiem dažādās valstīs ir dažāds juridiskais spēks.
 • Meklēšanas funkciju var izmantot gan fiziskas personas, gan uzņēmumi.
 • Šie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.

Vai piekļuve Igaunijas komercreģistram ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt tiešsaistē un notāru birojos.

Maksa netiek prasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartes informācijai. Maksa netiek prasīta no personām, kas tiešsaistē veic datu meklēšanu par sevi. Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartes datu vēsturi un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem, ir jāmaksā. Ja par piekļuvi informācijai ir jāmaksā, maksājumu var veikt nekavējoties ar internetbankas pārskaitījuma palīdzību. Reģistrētie klienti, kas ir noslēguši līgumu par piekļuvi plašākam meklēšanas parametru klāstam, rēķinu apmaksā reizi mēnesī. Par komercreģistrā ietverto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta tieslietu ministra pieņemtos noteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Tam piemērotā maksa ir noteikta Likumā par notāru nodevām.

Kā veikt meklēšanu Igaunijas komercreģistrā

Meklēšanu komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā var veikt, izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, kas pieejams Reģistru un informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnē.

Kādā mērā var uzticēties reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Šajā lapā ir paskaidrots, kā komercreģistrā iekļauto datu un dokumentu izmantošana tiek reglamentēta Igaunijā.

Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru. Tajā ir reģistrētas pašnodarbinātas personas, ārvalstu uzņēmumu filiāles, uzņēmumi (akciju sabiedrības, privātas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrības, komandītsabiedrības, komercapvienības, Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (Societas Cooperativa Europaea) un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas). Šim elektroniskajam reģistram ir liels juridiskais spēks, un tā mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību. Komercreģistru uztur igauņu valodā.

Ieraksts komercreģistrā tiek uzskatīts par pareizu attiecībā pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad trešā persona ir zinājusi vai tai būtu vajadzējis zināt, ka ieraksts nav pareizs. Uzskata, ka ieraksts neattiecas uz darījumu, kas noslēgts 15 dienu laikā pēc ieraksta veikšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nebija informēta un tai nevajadzēja būt informētai par ieraksta saturu. Tādējādi trešā persona var labticīgi paļauties uz reģistra ierakstu patiesumu, piemēram, ja tā noslēdz līgumu, tā var pieņemt, ka personai, kas reģistrā reģistrēta kā valdes loceklis, ir paraksta tiesības attiecīgās uzņēmējsabiedrības vārdā.

Daži juridiski apstākļi ir spēkā tikai tad, ja tie ir reģistrēti reģistrā: piemēram, valdes locekļa paraksta tiesībām var būt noteikti ierobežojumi uzņēmuma statūtos vai ar valdes locekli noslēgtajā līgumā, taču pret trešām personām spēkā ir tikai tie ierobežojumi, kuri ir reģistrēti reģistrā.

Konkrēti apstākļi iestājas brīdī, kad ir izdarīts ieraksts reģistrā: piemēram, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana stājas spēkā no brīža, kad šāds palielinājums ir reģistrēts komercreģistrā, un nevis no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, vai no brīža, kad veiktas attiecīgās iemaksas pamatkapitālā. Tas pats attiecas uz juridiskas personas uzņēmējdarbības sākšanu, statūtu grozījumiem vai apvienošanos, sadali vai pārveidi.

Attiecībā uz katru pašnodarbināto personu, juridisko personu vai ārvalstu uzņēmuma filiāli komercreģistrā vai bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā izveido:

 • reģistra karti;
 • uzņēmuma lietu;
 • reģistra lietu.

Uzņēmuma lietā atrodas dokumenti, kurus uzņēmums, pašnodarbināta persona vai ārvalstu uzņēmuma filiāle ir iesniegusi reģistram saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, dibināšanas līgums vai statūti un citi dokumenti, kas iekļauti publiskajā reģistrā. Tiesas spriedumi, dokumenti saistībā ar tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu, sarakste un citi dokumenti, kurus neglabā uzņēmumu vai publiskajās lietās, tiek glabāti reģistra lietā.

Dokumentus svešvalodā iesniedz reģistram kopā ar tulkojumu igauņu valodā, ko veicis zvērināts tulkotājs. Dokumentus var iesniegt reģistram kopā ar tulkojumu igauņu valodā, ko veicis notārs, ja notārs ir sagatavojis notariālu aktu vai notāra apliecinājumu svešvalodā, pamatojoties uz Notāru likuma 5. panta 2. punktu. Ja tiek saņemti dokumenti, kuri neatbilst šīm prasībām un kuri ir pilnībā vai daļēji iesniegti svešvalodā, reģistrs turpina procesu, pamatojoties tikai uz tiem dokumentiem vai teksta daļām, kas iesniegtas igauņu valodā. Uzņēmumi un trešās personas nedrīkst paļauties uz dokumentiem vai teksta daļām svešvalodā. Uzņēmums nedrīkst paļauties uz tulkojumu, kas atšķiras no oriģinālā dokumenta. Trešā persona var paļauties uz reģistram iesniegta dokumenta tulkojumu, ja vien uzņēmums nepierada, ka trešā persona bija informēta par kļūdām tulkojumā.

Komercreģistra ieraksti ir publiski. Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra kartītes datiem un ar uzņēmumu lietās esošajiem dokumentiem un iegūt to kopijas. Ar reģistra lietām var iepazīties kompetentās valsts iestādes, tiesas tiesvedības laikā un citas personas vai struktūras, kam attiecībā uz to ir likumīgas intereses.

Ar lietas dokumentiem var iepazīties un to kopijas var pieprasīt ar Elektroniskā uzņēmumu reģistra vai notāra starpniecību.

Igaunijas komercreģistra vēsture

Igaunijas komercreģistrā dati ir pieejami, sākot no 1995. gada 1. septembra. Visi dati tiek regulāri atjaunināti.

Noderīgas saites

Eiropas Biznesa reģistrs

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs

Reģistrācijas nodaļa

Notāri

Lapa atjaunināta: 15/11/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.