Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: spāņuangļufrančurumāņu.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Igaunijas komercreģistru un bezpeļņas asociāciju un nodibinājumu reģistru.

Saturu nodrošina
Igaunija

Kāda informācija ir ietverta Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā?

Komercreģistru un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistru uztur Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa. Šos reģistrus tiesas uztur tādēļ, lai nodrošinātu reģistra vadītāja neatkarību un juridisko kvalifikāciju. Šiem reģistriem ir juridisks spēks, un to mērķis ir nodrošināt tiesisko noteiktību. Ieraksts komercreģistrā tiek uzskatīts par pareizu attiecībā pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad trešā persona ir zinājusi vai tai būtu vajadzējis zināt, ka ieraksts nav pareizs. Uzskata, ka ieraksts neattiecas uz darījumu, kas noslēgts piecpadsmit dienu laikā pēc ieraksta veikšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nebija informēta un tai nevajadzēja būt informētai par ieraksta saturu. Tādējādi trešā persona var labticīgi paļauties uz reģistra ierakstu patiesumu, piemēram, ja tā noslēdz līgumu, tā var pieņemt, ka personai, kas reģistrā reģistrēta kā valdes loceklis, ir paraksta tiesības attiecīgās uzņēmējsabiedrības vārdā.

Daži juridiski apstākļi ir spēkā tikai tad, ja tie ir reģistrēti reģistrā: piemēram, valdes locekļa paraksta tiesībām var būt noteikti ierobežojumi uzņēmuma statūtos vai ar valdes locekli noslēgtajā līgumā, taču pret trešām personām spēkā ir tikai tie ierobežojumi, kuri ir reģistrēti reģistrā.

Daži svarīgi apstākļi stājas spēkā no brīža, kad ir izdarīts ieraksts reģistrā: piemēram, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana stājas spēkā no brīža, kad šāds palielinājums ir reģistrēts komercreģistrā, un nevis no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, vai no brīža, kad veiktas attiecīgās iemaksas pamatkapitālā. Tas pats attiecas uz juridiskas personas uzņēmējdarbības sākšanu, statūtu grozījumiem vai apvienošanos, sadali vai pārveidi.

Reģistrus uztur elektroniski.

Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru, kurā reģistrētas pašnodarbinātas personas, uzņēmumi (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrības, līgumsabiedrības, komercapvienības, Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (Societas Cooperativa Europaea) un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas) un tās ārvalstu uzņēmumu filiāles, kuras atrodas Igaunijā.

Bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir ietverta informācija par bezpeļņas organizācijām un nodibinājumiem (par bezpeļņas organizācijām tiek uzskatītas arī politiskas partijas un citas apvienības, kuru mērķis nav gūt peļņu, kā arī arodbiedrības, baznīcas, draudzes, draudžu apvienības un klosteri), kas atrodas Igaunijā. Bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir iekļauts arī mājokļu apvienību reģistrs un zemes ielabošanas apvienību reģistrs.

Attiecībā uz katru pašnodarbināto personu, juridisko personu vai ārvalstu uzņēmuma filiāli komercreģistrā vai bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā izveido:

 • reģistra karti;
 • uzņēmuma lietu (komercreģistrā) vai publisku lietu (bezpeļņas organizāciju, nodibinājumu un mājokļu apvienību gadījumā);
 • reģistra lietu.

Uzņēmumu vai publiskajās lietās atrodas dokumenti, kurus juridiska persona, pašnodarbināta persona vai ārvalstu uzņēmuma filiāle ir iesniegusi reģistram saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, dibināšanas līgums vai statūti un citi dokumenti, kas iekļauti publiskajā reģistrā. Tiesas spriedumi, dokumenti saistībā ar tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu, sarakste un citi dokumenti, kurus neglabā uzņēmumu vai publiskajās lietās, tiek glabāti reģistra lietā.

Juridiskas personas, pašnodarbinātas personas vai ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistra kartē norāda šādas ziņas:

 • uzņēmuma nosaukums vai personas vārds un uzvārds un reģistrācijas kods;
 • juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu attiecīgi dzīvesvietas vai juridiskā adrese, ka arī uzņēmumu e-pasta adreses;
 • informācija par pašnodarbināto personu un ziņas par šīs personas darbības pārtraukšanu un darbības sezonālo vai pagaidu raksturu;
 • informācija par personām ar pārstāvības pilnvarām (pārvaldes institūciju locekļiem, komandītsabiedrības vai pilnsabiedrības partneriem vai trešām personām ar pārstāvības pilnvarām, likvidatoriem un maksātnespējas procedūras administratoriem), norādot arī vienošanās par pārstāvības pilnvarām un juridiskās personas pārstāvībai piešķirto pilnvaru apjomu;
 • ziņas par prokūristu;
 • uzņēmuma juridiskā forma vai veids;
 • statūtu apstiprināšanas datums;
 • uzņēmuma pamatkapitāla vērtība naudā;
 • atzīme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu bez ieguldījuma veikšanas;
 • piezīme par pamatkapitāla daļu reģistrāciju Igaunijas Centrālajā vērtspapīru reģistrā vai tās puses piezīme, kas uztur pamatkapitāla daļu reģistru;
 • finanšu gada sākums un beigas;
 • tiesību aktos noteiktā informācija par maksātnespēju;
 • atzīme par uzņēmuma apvienošanu, sadalīšanu un pārveidošanu, tā darbības izbeigšanu un reģistrācijas anulēšanu;
 • norāde uz ierakstiem, ko bez uzņēmuma pieprasījuma veicis reģistrators saskaņā ar tiesību aktiem;
 • ziņas par likvidēta uzņēmuma dokumentu depozitāru;
 • nodibinājuma mērķi;
 • cita informācija atbilstoši tiesību aktiem.

Reģistra ierakstus pārskata kā bezstrīdus civillietas, piemērojot rakstveida procesu. Reģistra ierakstus veic, pamatojoties uz lūgumu veikt ierakstu, tiesas nolēmumu vai citiem tiesību aktos norādītiem pamatiem. Lūgumam veikt ierakstu ir jāsatur elektroniskais paraksts, vai tas jāiesniedz kā notariāli apliecināts dokuments.

Komercreģistra un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra ieraksti ir publiski. Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra kartītes datiem un ar uzņēmumu vai publiskajās lietās esošajiem dokumentiem un iegūt to kopijas. Ar reģistra lietām var iepazīties kompetentās valsts iestādes, tiesas tiesvedības laikā un citas personas vai struktūras, kam attiecībā uz to ir likumīgas intereses.

Komercreģistra un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra centrālo datu bāzi uztur Reģistru un informācijas sistēmu centrs. Šis centrs turklāt piedāvā turpmāk minētos pakalpojumus.

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs ir pakalpojums, ko sniedz, izmantojot Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļas datubāzi, kurā ir pieejama reālā laika dati par visām Igaunijā reģistrētajām juridiskajām personām, pašnodarbinātajām personām un ārvalstu uzņēmumu filiālēm. Izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, ir iespējams:

 • bez maksas iepazīties ar reģistra karšu datiem, vispārīgu informāciju un ziņām par nodokļu parādiem;
 • meklēt pēc nosaukuma vai vārda un uzvārda, reģistra koda, juridiskās adreses, darbības jomas u.t.t.;
 • samaksājot nodevu, iepazīties ar gada ziņojumiem, statūtiem un citiem elektroniskiem dokumentiem, informāciju par personām un ziņām par komercķīlām u.t.t., kas iekļautas uzņēmumu vai publiskajās lietās;
 • reālā laikā sekot procesuāla rakstura informācijai par uzņēmumiem un šīs informācijas izmaiņām;
 • bez maksas pārbaudīt Igaunijas fiziskām un juridiskām personām noteiktus uzņēmējdarbības ierobežojumus;
 • bez maksas iepazīties ar politisko partiju biedru sarakstiem;
 • noskaidrot saistību starp dažādiem uzņēmumiem un personām.

Sīkāka informācija par Elektronisko uzņēmumu reģistru ir pieejama Reģistru un informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnē.

Ettevõtjaportaal (Uzņēmumu reģistrācijas portāls)

Izmantojot Uzņēmumu reģistrācijas portālu, fiziskas un juridiskas personas var patstāvīgi iesniegt dokumentus apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļai. Izmantojot šo portālu, var iesniegt pieteikumus par jauna uzņēmuma reģistrāciju, uzņēmuma reģistrācijas datu grozījumiem, uzņēmuma likvidāciju un dzēšanu no reģistra. Portālā var sagatavot un iesniegt arī gada ziņojumus. Igaunijas, Somijas, Latvijas un Beļģijas pilsoņi un Igaunijas e-iedzīvotāji portālā var pieteikties, autentifikācijai izmantojot savas personas apliecības. Igaunijas un Lietuvas pilsoņi var pieteikties, izmantojot mobilo identifikācijas pakalpojumu (Mobile-ID). Uzņēmumu reģistrācijas portāls ir pieejams Reģistru un informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnē.

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ir tīmeklī pieejama meklēšanas sistēma, kurā ir pieejama oficiāla informācija par uzņēmumiem Eiropā. Meklēšanu var veikt šajātīmekļa vietnē.

 • Kopumā reģistrā ir pieejama informācija no 24 valstu komercreģistriem.
 • Iespējams veikt meklēšanu par uzņēmumiem un fiziskām personām.
 • Pieejamās informācijas veidi ir dažādi atkarībā no attiecīgās valsts.
 • Reģistru datiem dažādās valstīs ir dažāds juridiskais spēks.
 • Meklēšanas funkciju var izmantot gan fiziskas personas, gan uzņēmumi.
 • Šie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.

Vai piekļuve Igaunijas komercreģistram ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt tiešsaistē un notāru birojos.

Maksa netiek prasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartes informācijai. Maksa netiek prasīta no personām, kas tiešsaistē veic datu meklēšanu par sevi. Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartes datu vēsturi un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem, ir jāmaksā. Ja par piekļuvi informācijai ir jāmaksā, maksājumu var veikt nekavējoties ar internetbankas pārskaitījuma palīdzību. Reģistrētie klienti, kas ir noslēguši līgumu par piekļuvi plašākam meklēšanas parametru klāstam, rēķinu apmaksā reizi mēnesī. Par komercreģistrā ietverto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta tieslietu ministra pieņemtos noteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Tam piemērotā maksa ir noteikta Likumā par notāru nodevām.

Kā veikt meklēšanu Igaunijas komercreģistrā

Meklēšanu komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā var veikt, izmantojot Elektronisko uzņēmumu reģistru, kas pieejams Reģistru un informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnē.

Kādā mērā var uzticēties reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Šajā lapā ir paskaidrots, kā komercreģistrā iekļauto datu un dokumentu izmantošana tiek reglamentēta Igaunijā.

Tartu apriņķa tiesas reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru. Tajā ir reģistrētas pašnodarbinātas personas, ārvalstu uzņēmumu filiāles, uzņēmumi (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrības, līgumsabiedrības, komercapvienības, Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea), Eiropas kooperatīvās sabiedrības (Societas Cooperativa Europaea) un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas). Šim elektroniskajam reģistram ir liels juridiskais spēks, un tā mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību. Komercreģistru uztur igauņu valodā.

Ieraksts komercreģistrā tiek uzskatīts par pareizu attiecībā pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad trešā persona ir zinājusi vai tai būtu vajadzējis zināt, ka ieraksts nav pareizs. Uzskata, ka ieraksts neattiecas uz darījumu, kas noslēgts piecpadsmit dienu laikā pēc ieraksta veikšanas, ja trešā persona pierāda, ka tā nebija informēta un tai nevajadzēja būt informētai par ieraksta saturu. Tādējādi trešā persona var labticīgi paļauties uz reģistra ierakstu patiesumu, piemēram, ja tā noslēdz līgumu, tā var pieņemt, ka personai, kas reģistrā reģistrēta kā valdes loceklis, ir paraksta tiesības attiecīgās uzņēmējsabiedrības vārdā.

Daži juridiski apstākļi ir spēkā tikai tad, ja tie ir reģistrēti reģistrā: piemēram, valdes locekļa paraksta tiesībām var būt noteikti ierobežojumi uzņēmuma statūtos vai ar valdes locekli noslēgtajā līgumā, taču pret trešām personām spēkā ir tikai tie ierobežojumi, kuri ir reģistrēti reģistrā.

Daži svarīgi apstākļi stājas spēkā no brīža, kad ir izdarīts ieraksts reģistrā: piemēram, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana stājas spēkā no brīža, kad šāds palielinājums ir reģistrēts komercreģistrā, un nevis no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, vai no brīža, kad veiktas attiecīgās iemaksas pamatkapitālā. Tas pats attiecas uz juridiskas personas uzņēmējdarbības sākšanu, statūtu grozījumiem vai apvienošanos, sadali vai pārveidi.

Attiecībā uz katru pašnodarbināto personu, juridisko personu vai ārvalstu uzņēmuma filiāli komercreģistrā vai bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā izveido:

 • reģistra karti;
 • uzņēmuma lietu;
 • reģistra lietu.

Uzņēmuma lietā atrodas dokumenti, kurus uzņēmums, pašnodarbināta persona vai ārvalstu uzņēmuma filiāle ir iesniegusi reģistram saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, dibināšanas līgums vai statūti un citi dokumenti, kas iekļauti publiskajā reģistrā. Tiesas spriedumi, dokumenti saistībā ar tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu, sarakste un citi dokumenti, kurus neglabā uzņēmumu vai publiskajās lietās, tiek glabāti reģistra lietā.

Dokumentus svešvalodā iesniedz reģistram kopā ar tulkojumu igauņu valodā, ko veicis zvērināts tulkotājs. Uzņēmums var neuzticēties tulkojumam, kas atšķiras no oriģinālā dokumenta. Trešā persona var paļauties uz reģistram iesniegta dokumenta tulkojumu, ja vien uzņēmums nepierada, ka trešā persona bija informēta par kļūdām tulkojumā.

Komercreģistra ieraksti ir publiski. Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra kartītes datiem un ar uzņēmumu lietās esošajiem dokumentiem un iegūt to kopijas. Ar reģistra lietām var iepazīties kompetentās valsts iestādes, tiesas tiesvedības laikā un citas personas vai struktūras, kam attiecībā uz to ir likumīgas intereses.

Ar lietas dokumentiem var iepazīties un to kopijas var pieprasīt ar Elektroniskā uzņēmumu reģistra vai notāra starpniecību.

Igaunijas komercreģistra vēsture

Igaunijas komercreģistrā dati ir pieejami, sākot no 1995. gada 1. septembra. Visi dati tiek regulāri atjaunināti.

Noderīgas saites

Eiropas Biznesa reģistrs

Meklēšana komercreģistrā

Ettevõtjaportaal (Uzņēmumu reģistrācijas portāls)

Elektroniskais uzņēmumu reģistrs

Reģistrācijas nodaļa

Notāri

Lapa atjaunināta: 21/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.