Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Somija

Šajā sadaļā ir sniegts Somijas komercreģistra pārskats.

Saturu nodrošina
Somija

Ko piedāvā Somijas komercreģistrs?

Valsts patentu un reģistrācijas valde (NBPR) ir komercreģistra īpašniece un pārvaldītāja.

Somijas komercreģistrs ir publisks reģistrs, kurā ir iekļauta informācija par komersantiem (uzņēmumiem). Parasti visiem uzņēmumiem ir jābūt iekļautiem reģistrā. Uzņēmumiem jāpaziņo arī par visām izmaiņām reģistrētajā informācijā. Lielākajai daļai uzņēmumu ir jāiesniedz reģistram arī gada pārskati. Katru gadu tiek reģistrēti:

 • aptuveni 40 000 jaunu uzņēmumu;
 • aptuveni 145 000 izmaiņu reģistrēto uzņēmumu informācijā;
 • aptuveni 230 000 gada pārskatu.

Komercreģistram un Valsts nodokļu pārvaldei ir kopīga paziņošanas procedūra un datu pārvaldības pakalpojums. Uzņēmējdarbības informācijas dienests (BIS) ir bezmaksas pakalpojums, kuru kopīgi nodrošina NBPR un Valsts nodokļu pārvalde, bet uztur NBPR. Tajā ir atrodama uzņēmumu kontaktinformācija un identifikācijas dati, piemēram:

 • uzņēmuma nosaukums un visu filiāļu vai meitasuzņēmumu nosaukums;
 • uzņēmuma identifikācijas numurs, uzņēmuma veids un juridiskā adrese;
 • adrese un cita kontaktinformācija;
 • pamatdarbības veids;
 • Valsts nodokļu pārvaldes un NBPR reģistri, kuros uzņēmums reģistrēts;
 • informācija par uzņēmuma darbības izbeigšanu, pārtraukšanu, maksātnespēju, likvidācijas vai reorganizācijas procesiem.

Eiropas Biznesa reģistru tīkls (EBR) ir informācijas pakalpojums tām valstīm, kuras ir Eiropas Biznesa reģistru asociācijas (EBRA) dalībnieces, un tas sniedz oficiālu un uzticamu informāciju tieši no katras iesaistītās valsts komercreģistra.

Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (BRIS) ir sistēma, kas savstarpēji savieno ES dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas komercreģistrus. To var izmantot, lai meklētu informāciju par uzņēmumiem, kas reģistrēti minēto valstu komercreģistros.

Vai pieeja Somijas komercreģistram ir bez maksas?

Pamatinformācija ir pieejama bez maksas, taču nodeva tiek prasīta par citu informāciju, piemēram, uzņēmuma atbildīgās personas, komercreģistrā norādītie darījumdarbības virzieni un informācija par uzņēmuma kapitālu.

Par pamatinformāciju uzskata šādu informāciju:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • uzņēmuma identifikācijas numurs;
 • juridiskā adrese;
 • uzņēmuma veids;
 • uzņēmuma valoda (somu vai zviedru);
 • reģistrācijas datums;
 • jaunākā reģistra ieraksta datums;
 • uzņēmuma statuss;
 • komerciālās hipotēkas – ja ir;
 • kontaktinformācija.

Kā veikt meklējumus Somijas komercreģistrā

Komersantu informācija tiek ievadīta komercreģistrā, pamatojoties uz paziņojumiem un pieteikumiem, ko saņem komercdarbības reģistrācijas iestāde. Reģistrā ir iekļauta informācija, ko iesniedz gan paši komersanti, gan tiesas un citas iestādes.

Saskaņā ar Komercreģistra likuma (129/1979) 21.a pantu Valsts patentu un reģistrācijas valde (NBPR) var atjaunināt savus ierakstus un, izmantojot Somijas Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu, pārbaudīt personas datus, ko klienti norādījuši paziņojumos un to pielikumos.

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības aizlieguma likuma 21. pantu Somijas Tiesu reģistru centrs sniedz komercreģistram informāciju par spēkā esošiem uzņēmējdarbības aizliegumiem, kā arī par to sākuma un beigu datumiem. Pēc tam šī informācija tiek atjaunināta komercreģistra sistēmā.

Komercreģistra saturs ir noteikts Somijas tiesību aktos. Somijas tiesību akti, kas regulē komercreģistra darbību, uzņēmumu veidus un uzņēmumu darbību kopumā, nosaka, kāda informācija par dažādiem uzņēmumu veidiem tiek reģistrēta. (skatīt, piemēram, Komercreģistra likumuLikumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un Likumu par pilnsabiedrībām).

Parasti par katru uzņēmuma veidu tiek reģistrēta vismaz šāda informācija:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • juridiskā adrese vai pašvaldība, kurā uzņēmums tiek pārvaldīts;
 • uzņēmējdarbības virziens (darbības joma);
 • uzņēmuma pārstāvis;
 • uzņēmuma adrese.

Kad komercreģistrā ir izdarīts ieraksts, tas vienlaikus tiek publicēts ar elektroniskā informācijas pakalpojuma palīdzību. Tas ir publisks bezmaksas pakalpojums, un tajā papildus publicētajiem ierakstiem ir iekļauta arī pamatinformācija par uzņēmumiem. Ar šā pakalpojuma palīdzību var pārbaudīt, piemēram, vai uzņēmums iesniedzis reģistrācijai ziņas par savu jauno valdi, vai arī noskaidrot, kādi jauni uzņēmumi ir reģistrēti noteiktā laika periodā.

Izmantojot šo pakalpojumu var meklēt informāciju par jebkuru uzņēmumu, izmantojot tā identifikācijas numuru. Ja nepieciešams, uzņēmuma identifikācijas numuru var pārbaudīt Uzņēmējdarbības informācijas sistēmā. Par meklēšanas kritēriju var izmantot arī konkrētu datumu vai laika posmu. Meklēšanu var ierobežot arī pēc reģistrācijas veida, pašvaldības vai provinces. Meklēšanas rezultāts ietver pamatinformāciju par uzņēmumu, t.i., uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma identifikācijas numuru un juridisko adresi. Publicētā reģistrācijas ierakstā ir norādīts, piemēram, reģistrācijas veids un reģistra ierakstu virsraksti.

Atkarībā no uzņēmuma veida reģistrā tiek ierakstīta arī cita informācija. Izraksti no reģistra par viena veida uzņēmumiem var izskatīties pilnīgi atšķirīgi. Piemēram, dažas sabiedrības ar ierobežotu atbildību izmanto Likumā par uzņēmumiem piedāvātās iespējas; izdod opciju tiesības un citas īpašas tiesības vai apvienojas, un tad paziņo šo informāciju ierakstīšanai reģistrā. Savukārt citi uzņēmumi paziņo tikai to informācijas minimumu, kas jāiesniedz, lai uzņēmumu ierakstītu reģistrā. Papildus reģistra izrakstos ir atspoguļoti tiesību aktu grozījumi. Reģistra ieraksti, piemēram, par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, var būt ļoti atšķirīgi atkarībā no tā, vai reģistrējamā informācijā ir iesniegta, pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar jauno Likumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurš stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī, vai arī uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekšējo likumu.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Komercreģistra likumā ir iekļauti noteikumi par reģistrā ierakstāmo informāciju un tās publicēšanu. Likums dod tiesības visiem piekļūt informācijai, izrakstiem un apliecinājumiem no komercreģistra. Trešā persona, kas rīkojas labticīgi, var paļauties uz reģistrā ierakstītās informācijas uzticamību.

Likuma 1.a pantā ir noteikts, ka visi reģistrā ierakstītie dati ir publiski pieejami un jebkuram ir tiesības piekļūt informācijai, izrakstiem un apliecinājumiem, kas iekļauti komercreģistrā. Informāciju var sniegt arī elektroniskā veidā. Vienīgie izņēmumi ir fizisku personu identifikācijas kodi un ārvalstīs dzīvojošu fizisku personu dzīvesvietas adreses, kas nav publiski pieejama informācija. Dati par personas identifikācijas koda pēdējiem cipariem un ārvalstīs dzīvojošu fizisku personu dzīvesvietas adresēm tiek izpausti tikai tad, ja to atklāšana atbilst prasībām par iestāžu procedūrām, kas izklāstītas Likuma par valdības darbību atklātumu 16. panta 3. punktā. Pretējā gadījumā dzīvesvietas adreses vietā tiek izpausta tikai mītnes valsts.

Saskaņā ar Komercreģistra likuma 26. pantu trešā persona, kura rīkojas labticīgi, var paļauties uz reģistrā ievadītajiem un publicētajiem datiem. Uzreiz pēc datu ievadīšanas reģistrā tos publicē elektroniski. Publikācijas var bez maksas iegūt komercreģistra informācijas dienestā.

Somijas komercreģistra vēsture

Reģistrā ir pieejama informācija no 1896. gada.

Saites

Somijas patentu un reģistrācijas pārvalde

Somijas komercreģistrs

Uzņēmējdarbības informācijas sistēma

Eiropas Biznesa reģistru asociācija (EBRA)

Eiropas Biznesa reģistru tīkls (EBR)

Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (BRIS)

Somijas Komercreģistra likums

Likums par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

Likums par pilnsabiedrībām

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.