Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Francija

Šajā lapā ir sniegta informācija par meklēšanas iespējām Francijas komercreģistros.

Saturu nodrošina
Francija

Ko piedāvā Francijas komercreģistri?

Vietējos komercdarbības un sabiedrību reģistrus (registres du commerce et des sociétés – RCS) uztur reģistratori (greffiers) komerctiesās (tribunaux de commerce) kontinentālajā Francijā, jauktās komerctiesas (tribunaux mixtes de commerce) aizjūras departamentos un reģionos un departamentos, un reģistratori jauktajās tiesās ar jurisdiksiju komerclietās (tribunaux judiciaires à compétence commerciale) Lejasreinas, Augšreinas un Mozeles departamentos. Paziņojumus par uzņēmumu reģistrāciju, grozījumiem un izslēgšanu, ko iesniedz komercdarbības un sabiedrību reģistriem, reģistratori pārbauda, lai nodrošinātu, ka paziņojumos ir ievēroti tiesību akti un noteikumi un ka tie atbilst pamatojošajiem dokumentiem, kuri pievienoti kā pielikumi. Šīs pārbaudes, vai ir izpildītas būtiskās un formālās prasības, pārrauga tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kurš pilnvarots veikt šo uzdevumu un kura kompetencē ir izšķirt visus strīdus starp personu, kam jāmaksā nodoklis, un reģistru.

Izraksts no komercdarbības un sabiedrību reģistra (Kbis) ir uzņēmuma “identifikācijas karte”, kurā ietverta visa informācija, kas uzņēmumam ir oficiāli jāsniedz. Kbis izraksta mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz komercdarījumiem, sniedzot ieinteresētai personai informāciju par uzņēmuma juridisko struktūru, tā direktoriem, tā darbību, darbības veikšanas vietu un darbības principiem. Tajā arī tiek apliecināts, vai pret uzņēmumu ir sākts maksātnespējas process. Šo oficiālo dokumentu (acte authentique), ko izsniedzis un parakstījis tiesas reģistrators, uzskata par autentisku, ja vien tas nav apstrīdēts kā viltojums.

Valsts komercdarbības un sabiedrību reģistru (registre national du commerce et des sociétés — RNCS) uztur Valsts rūpnieciskā īpašuma institūts (Institut National de la Propriété Industrielle — INPI). Šis valsts reģistrs centralizēti apkopo visu informāciju, ko reģistratori ir pārbaudījuši un validējuši un ievadījuši attiecīgajā komercdarbības un sabiedrību reģistrā, un kas tiek glabāta katrā reģistrā. INPI ir atbildīgs par RNCS ietvertās tehniskās, komerciālās un finanšu informācijas izplatīšanu un tās pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai bez maksas, lai to izmantotu turpmāk.

Tīmekļa vietne Infogreffe informācijas izvietošanas platforma visiem komercdarbības un sabiedrību reģistriem (kontinentālajā Francijā, ieskaitot Elzasu–Mozeli, un aizjūras reģionos un departamentos). Tīmekļa vietne Infogreffe.nc sniedz piekļuvi juridiskai informācijai par uzņēmumiem Jaunkaledonijā. Tīmekļa vietne Infogreffe ļauj arī kārtot dažādas formalitātes (reģistrēt, grozīt, izslēgt uzņēmumu un pievienot gada pārskatus) tiešsaistē. Šis pakalpojums ir pieejams franču un angļu valodā.

Tīmekļa vietnē INPI var, izmantojot DATA INPI portālu, piekļūt ierakstiem par uzņēmumu reģistrāciju, grozījumiem un izslēgšanu, kā arī uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, un šī informācija ir pieejama kā atvērtie dati.

Civilo un komerciālo paziņojumu oficiālais biļetens (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

BODACC ir oficiālais biļetens to dokumentu publicēšanai, kas ir reģistrēti komercdarbības un sabiedrību reģistrā, sākot ar uzņēmuma iedibināšanu un beidzot ar tā izslēgšanu, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumu pārdošanu un nodošanu, kolektīvajām maksātnespējas procedūrām un pārskatu iesniegšanu. Attiecīgos dokumentus nosūta BODACC, nav nepieciešama rīcība vai iniciatīva no ieinteresēto personu puses. Par BODACC sniegtajiem paziņojumiem atbildīgs ir reģistrators, kurš saņēmis informāciju.

Par publikācijām BODACC, kas nodrošina reģistrāciju komercdarbības un sabiedrību reģistros iekļauto reģistrāciju visplašāko iespējamo izplatīšanu, atbildīgs ir Juridiskās un administratīvās informācijas birojs [Direction de l’information légale et administrative - Dila].

Vai pieeja komercreģistram ir bez maksas?

Tīmekļa vietne Infogreffe sniedz bezmaksas piekļuvi konkrētai tajā apkopotajai informācijai par uzņēmumiem. Izrakstus no komercdarbības un sabiedrību reģistra un tiem pievienotie dokumentus var iegūt, samaksājot valsts noteiktu nodevu.

Piekļuve INPI RNCS datiem, izmantojot DATA INPI portālu, ir bezmaksas. Tomēr šādu datu atkalizmantošanai ir nepieciešama licence.

Kopš 2015. gada 1. jūlija BODACC ir pieejams tikai elektroniski. Tīmekļa vietnes saturs (t.i., paši BODACC paziņojumi) kopš 2011. gada jūlija ir bezmaksas.

Visbeidzot, jauns digitālās piekļuves portāls tika izveidots 2016. gada jūnijā: «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» [publisks portāls, kas sniedz piekļuvi uzņēmumu juridiskajai informācijai]. Tas lietotājiem ļauj, izmantojot vienu saskarni, piekļūt juridiskiem paziņojumiem un informācijai, kas publicēta šajās trīs tīmekļa vietnēs: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kā veikt meklēšanu Francijas komercreģistrā?

Tīmekļa vietnē Infogreffe uzņēmumu var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

  • uzņēmuma nosaukums;
  • uzņēmuma vadītāju un amatpersonu vārdi;
  • pilsēta vai administratīvais departaments (département), kurā reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese vai galvenā mītne, vai uzņēmējdarbības vienības;
  • uzņēmuma SIREN (Uzņēmumu direktorija identifikācijas sistēma — Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) numurs;
  • uzņēmuma reģistrācijas numurs komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

DATA INPI tīmekļa vietnē jūs varat meklēt uzņēmumu, izmantojot tā SIREN numuru, uzņēmuma nosaukumu, zīmolu, direktora vārdu vai pašvaldību, kurā atrodas uzņēmuma galvenais birojs, vai izmantojot uzņēmuma darbību aprakstā ietvertus atslēgvārdus.

BODACC tīmekļa vietnē var meklēt paziņojumus saistībā ar uzņēmumiem, izmantojot tā SIREN numuru vai uzņēmuma nosaukumu.

Saistītas saites

Registre de Commerce européen (Eiropas Biznesa reģistrs)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Lapa atjaunināta: 22/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.