Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Francija

Šajā lapā ir sniegta informācija par meklēšanas iespējām Francijas komercreģistros.

Saturu nodrošina
Francija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Francijas komercreģistri?

Vietējos komercdarbības un sabiedrību reģistrus (registres du commerce et des sociétés  – RCS) uztur reģistratori komerctiesās un civiltiesās ar komerciālo jurisdikciju (tās ir instances tiesas Lejasreinas, Augšreinas un Mozeles administratīvajos departamentos (départements) un jauktas komerctiesas aizjūras reģionos un departamentos (départements)). Informācija šajos reģistros tiek pārbaudīta. Reģistratoriem ir jāpārliecinās, vai sniegtās ziņas atbilst tiesību aktiem, vai tās saskan ar apliecinošajiem dokumentiem un pielikumos pievienotajiem dokumentiem, un ka tās pārrauga tiesas priekšsēdētājs vai tiesnesis, kurš pilnvarots veikt šo uzdevumu un kura kompetencē ir visi strīdi starp personu, kam jāmaksā nodoklis, un reģistru, kā arī jāpārbauda to aktualitāte, ja tiek pieprasīti grozījumi vai dzēšana.

Reģistratoru izdots komercreģistra (Kbis) izraksts faktiski kalpo kā “identifikācijas karte”, kas apliecina komercdarbības un sabiedrību reģistrā ierakstītā uzņēmuma civiltiesisko stāvokli. Izrakstā ir apkopota visa informācija, kas uzņēmumam ir jāpaziņo. Ja nepieciešams, tajā iekļauj arī piezīmes, ko pievienojis par reģistra uzturēšanu atbildīgais reģistrators. Komercreģistra izraksts apliecina uzņēmuma likumīgu pastāvēšanu un satur pārbaudītu informāciju. Tas ir oficiāls dokuments, kas apliecina reģistrētās fiziskās vai juridiskās personas identitāti un adresi, tās darbību, vadību, administratīvās vai uzraudzības struktūras un to, vai ir sākts šīs personas maksātnespējas process. Šo oficiālo dokumentu, ko izsniedzis un parakstījis tiesas reģistrators, uzskata par autentisku, ja vien netiek pierādīts, ka informācija, ko uzņēmums iesniedzis komercdarbības un sabiedrību reģistram, ir nepatiesa.

Valsts komercdarbības un sabiedrību reģistru (registre national du commerce et des sociétés — RNCS) uztur Valsts rūpnieciskā īpašuma institūts (Institut National de la Propriété Industrielle — INPI), kas apkopo katrā reģistrā glabātos komercdarbības un sabiedrību reģistru dokumentus, kuri klasificēti kā oriģināli. INPI ir atbildīgs par RNCS ietvertās tehniskās, komerciālās un finanšu informācijas izplatīšanu un tās pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai bez maksas, lai to izmantotu turpmāk.

Šajos reģistros ir iekļauta visa informācija par komersantiem un sabiedrībām. Tie nodrošina piekļuvi visiem ierakstiem un dokumentiem komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

Tīmekļa vietne Infogreffe piedāvā centralizētu piekļuvi informācijai, kas glabājas komercdarbības un sabiedrību reģistrā, un ļauj veikt dažādas darbības (reģistrēt, grozīt, izņemt un pievienot gada pārskatus) tiešsaistē. Šis pakalpojums ir pieejams franču un angļu valodā.

Tīmekļa vietnē INPI var piekļūt ierakstiem par reģistrācijām, grozījumiem un likvidāciju, kā arī uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, un šī informācija ir pieejama kā atvērtie dati.

Civilo un komerciālo paziņojumu oficiālais biļetens (BODACC)

BODACC ir oficiālais biļetens to dokumentu publicēšanai, kas ir reģistrēti komercdarbības un sabiedrību reģistrā, sākot ar uzņēmuma iedibināšanu un beidzot ar tā likvidāciju, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumu pārdošanu un nodošanu, kolektīvajām procedūrām un pārskatu iesniegšanu. Attiecīgos dokumentus nosūta BODACC, nav nepieciešama rīcība vai iniciatīva no ieinteresēto personu puses. Par BODACC sniegtajiem paziņojumiem atbildīgs ir reģistrators, kurš saņēmis informāciju.

Par publikācijām BODACC, kas nodrošina RCS reģistrāciju visplašāko iespējamo izplatīšanu, atbildīgs ir Juridiskās un administratīvās informācijas birojs [Direction de l’information légale et administrative - DILA].

Vai pieeja komercreģistram ir bez maksas?

Vietnes Infogreffe lietotāji atsevišķai tajā apkopotajai informācijai par uzņēmumiem var piekļūt bez maksas, tomēr lielākā daļa datubāzē iekļautās informācijas ir pieejama tikai par maksu.

Valsts rūpnieciskā īpašuma institūts tagad izplata datus no RNCS bez maksas. Tas tiek darīts pa pastu vai caur tiešsaistes katalogu institūta tīmekļa vietnē. Tomēr šādu datu atkalizmantošanai ir jāakceptē licence.

Kopš 2015. gada 1. jūlija BODACC ir pieejams tikai elektroniski. Tīmekļa vietnes saturs (paši BODACC paziņojumi) kopš 2011. gada jūlija ir bez maksas.

Visbeidzot, jauns digitālās piekļuves portāls tika izveidots 2016. gada jūnijā: «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» [publisks portāls, kas sniedz piekļuvi uzņēmumu juridiskajai informācijai]. Tas lietotājiem ļauj, izmantojot vienu saskarni, piekļūt paziņojumiem un juridiskajai informācijai, kas publicēta šajās trīs tīmekļa vietnēs: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kā veikt meklēšanu Francijas komercreģistrā?

Tīmekļa vietnē Infogreffe uzņēmumu var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

  • uzņēmuma nosaukums;
  • uzņēmuma vadītāju un amatpersonu vārdi;
  • pilsēta vai administratīvais departaments (département), kurā reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese vai galvenā mītne, vai uzņēmējdarbības vienības;
  • uzņēmuma SIREN (Uzņēmumu direktorija identifikācijas sistēma — Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) numurs;
  • uzņēmuma reģistrācijas numurs komercdarbības un sabiedrību reģistrā.

BODACC tīmekļa vietnē var meklēt paziņojumus saistībā ar uzņēmumiem, izmantojot tā SIREN numuru vai uzņēmuma nosaukumu.

Noderīgas saites

Eiropas Biznesa reģistrs

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Lapa atjaunināta: 28/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.