Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Vācija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par uzņēmumu reģistru Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad tas izveidots? Kad tas digitalizēts?

Komercreģistrs tā pašreizējā formā tika izveidots 1861. gadā, un kopš 2007. gada 1. janvāra tas ir pilnībā digitalizēts. Reģistra portāls http://www.handelsregister.de/ nodrošina centralizētu piekļuvi vietējiem komercreģistriem, kooperatīvo sabiedrību, pilnsabiedrību un apvienību reģistriem un reģistra paziņojumiem.

2007. gada 1. janvārī vietnē https://www.unternehmensregister.de tika izveidots Uzņēmumu reģistrs kā vienots digitālās informācijas portāls, kurā papildus iepriekš minēto reģistru ierakstiem var pieprasīt papildu informāciju par uzņēmumiem, piemēram, grāmatvedības dokumentiem un finanšu pārskatiem, sabiedrību paziņojumiem saskaņā ar likumu, maksātnespējas tiesu paziņojumiem, kā arī kapitāla tirgus informāciju.

Kādi ir pašlaik piemērojamie tiesību akti?

Noteikumi par komercreģistru un Uzņēmumu reģistru atrodami 8. līdz 16. §§ Komerckodeksā (Handelsgesetzbuchs, HGB), Komercreģistra likumā (Handelsregisterverordnung, HRV), kā arī Uzņēmumu reģistra likumā (Unternehmensregisterverordnung, URV), un tos papildina 1.ff §§ un 376.ff §§ Likumā par tiesvedību ģimenes lietās un bezstrīdus tiesvedības lietās (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Turklāt daudzi atsevišķi tiesību akti, jo īpaši HGB, Akciju likums (Aktiengesetz, AktG) un Reorganizācijas likums (Umwandlungsgesetz, UmwG), reglamentē to, kādu informācija var reģistrēt un kāda obligāti jāreģistrē komercreģistrā.

Kādu informāciju sniedz komercreģistrs?

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Ikviens var piekļūt Komercreģistram un Uzņēmumu reģistram, un nav nepieciešams pierādīt īpašas intereses.

Kādu informāciju sniedz reģistrs?

Kādas datu kategorijas tiek glabātas (kuri uzņēmumi atrodami publiskajā reģistrā, informācija par maksātnespēju, gada pārskati)?

Atkarībā no to juridiskās formas informācija par uzņēmumiem tiek glabāta dažādos reģistros. Komercreģistrā jo īpaši ir iekļauti individuālie komersanti, personālsabiedrības (atvērtas komercsabiedrības (Offene Handelsgesellschaften, OHG), komandītsabiedrības (KG) un kapitālsabiedrības (sabiedrības ar ierobežotu atbildību (GmbH), akciju sabiedrības (AG), akciju komandītsabiedrības (KGaA), Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE). Kooperatīvi (Genossenschaften, eG) un Eiropas kooperatīvi (SCE) ir reģistrēti kooperatīvo sabiedrību reģistrā, pilnsabiedrības (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) pilnsabiedrību reģistrā. Uz šiem reģistriem mutatis mutandis attiecas noteikumi, kas attiecas uz komercreģistru.

Reģistros tiek reģistrēta svarīga informācija par uzņēmumiem un to tiesiskās attiecības. Tas jo īpaši attiecas uz uzņēmuma pastāvēšanu, t. i., tā izveidi un darbības izbeigšanu (piemēram, likvidācija, izslēgšana no reģistra), tā pārstāvību, t. i., personām, kurām ir tiesības uzņēmumu pārstāvēt, piemēram, izpilddirektoriem (GmbH), valdes locekļiem (AG) un prokūristiem, tostarp viņu iecelšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī pārstāvības pilnvaru apjomu (piemēram, vienpersoniska pārstāvība vai tikai kopā ar citu pilnvaroto pārstāvi), uzņēmuma atbildību (jo īpaši atbildības apmēru un tā izmaiņām, ja vien tā nav neierobežota atbildība) un dalībnieku maiņu GmbH. Obligāti reģistrējamā informācija atšķiras atkarībā no uzņēmuma juridiskās formas.

No otras puses, grāmatvedības dokumenti, piemēram, gada pārskati un citi uzņēmumu paziņojumi, netiek reģistrēti Komercreģistrā, bet tiek publicēti Federālajā vēstnesī. Šie dokumenti, kā arī kapitāla tirgus informācija un cita informācija, jo īpaši paziņojumi par maksātnespēju, ir atrodami arī Uzņēmumu reģistrā. No 2022. gada 1. augusta grāmatvedības dokumenti vairs netiks publicēti Federālajā vēstnesī, bet gan Uzņēmumu reģistrā.

Kādi dokumenti tiek iesniegti/glabāti (lietas, uzņēmuma pārskati, statūti, sanāksmju protokoli)?

Komercreģistrā glabā dokumentus, uz kuru pamata ir veikti ieraksti, piemēram, reģistrācijas pieteikumus, līgumsabiedrību un reorganizācijas līgumus un kapitālsabiedrību statūtus, akciju sabiedrību kopsapulču protokolus, sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībnieku sarakstus.

Kā es varu veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Komercreģistra portāla tīmekļa vietnē sadaļā “Vienkārša meklēšana” var veikt meklēšanu, izmantojot uzņēmuma nosaukumu vai atslēgvārdus, kā arī uzņēmuma reģistrācijas vietu vai juridisko adresi. Meklēšanu var sīkāk precizēt ar tādu informāciju kā reģistra veids, reģistrācijas numurs un reģistra tiesa. Sadaļā “Paplašinātā meklēšana” var meklēt arī pēc adreses.

Tāpat Komercreģistra tīmekļa vietnē var veikt ātro meklēšanu, izmantojot uzņēmuma nosaukumu, turklāt meklēšanu var ierobežot ar reģistrā iekļauto informāciju vai publikācijām. Turklāt paplašinātu meklēšanu var veikt Komercreģistra portālā, izmantojot salīdzināmus kritērijus.

Tāpat ar Komercreģistrā, kooperatīvo sabiedrību reģistrā un pilnsabiedrību reģistrā esošo informāciju var iepazīties arī personīgi attiecīgās reģistra tiesā.

Kā es varu iegūt izrakstu no reģistra, apliecinātu dokumentu kopiju vai izrakstu?

Izrakstu no reģistra elektroniskā formātā var pieprasīt reģistra portālā. Par to ir jāmaksā nodeva 4,50 EUR apmērā. Komercreģistrā glabātos dokumentus, piemēram, statūtus, uzņēmuma līgumus u. c., var pieprasīt arī elektroniski reģistra portālā. Piemēro nodevu 1,50 EUR apmērā par katru pieprasīto dokumentu. Tomēr iepriekš minētās nodevas vairs netiks piemērotas no 2022. gada 1. augusta.

Turklāt reģistra izraksta vienkāršu vai apliecinātu kopiju par maksu var pieprasīt arī kompetentajā reģistra tiesā, kas to var nosūtīt pieteikuma iesniedzējam papīra vai elektroniskā formātā, apliecinātai kopijai pievieno kvalificētu elektronisko parakstu.

Izrakstus no Komercreģistrā glabātajiem reģistriem un dokumentiem var pieprasīt arī Komercreģistra tīmekļa vietnē, nodeva ir tādu pati kā par tiešu pieprasījumu reģistra portālā. Piekļuve grāmatvedības dokumentiem Komercreģistrā ir bez maksas, bet par piekļuvi mikrouzņēmumu bilancēm ir jāmaksā nodeva 1,00 EUR par katru bilanci.

Reģistrācijas procedūra

Kā es varu uzsākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt reģistram pieteikumus, apliecināt dokumentus, kāda veida dokumenti jāpievieno)?

Reģistrācijas pieteikumus iesniedz tikai elektroniski publiski apliecinātā formātā. Apliecinājums ir notāra pievienots vienkāršs elektronisks sertifikāts. No 2022. gada 1. augusta notāri varēs arī apliecināt kvalificētus elektroniskos parakstus tiešsaistē, izmantojot videosakarus, ja pieteikumus reģistrācijai Komercreģistrā iesniedz sabiedrības ar ierobežotu atbildību un individuālie komersanti.

Arī dokumentus iesniedz elektroniski, t. i., principā skenēta dokumenta veidā. Notariāli apliecinātiem vai autentificētiem dokumentiem pievieno notāra sagatavotu vienkāršu elektronisku sertifikātu.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Notārs, kas apliecina reģistrācijas pieteikumu, pirms tā iesniegšanas pārbauda uzņēmuma reģistrējamību. Pēc pieteikuma iesniegšanas reģistra tiesa, pamatojoties uz četru acu principu, pārbauda arī, vai deklarētais fakts ir reģistrējams un vai ir izpildīti formālie reģistrācijas nosacījumi, it īpaši, vai ir iesniegts attiecīgs pieteikums, pieteikuma iesniedzēja pilnvarojums, pieteikuma iesniegšanai nepieciešamie dokumenti un kontaktētās tiesas jurisdikcija. Savukārt principā netiek pārbaudīta deklarēto faktu faktiskā pareizība, piemēram, dalībnieka uzņemšanas vai izstāšanās spēkā esamība.

Reģistrācijas juridiskās sekas

Ierakstu sekas attiecībā uz trešām personām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu

Principā sabiedrība pret trešajām personām var atsaukties tikai uz tādiem faktiem, kas reģistrēti un publicēti Komercreģistrā (HGB 15. § 2. punkts).

Gadījumā, ja fakts, lai gan tas būtu jāreģistrē Komercreģistrā, nav reģistrēts un publicēts, tiek aizsargātas trešās personas attiecībā uz viņu pārliecību, ka attiecīgais fakts nepastāv (HGB 15. § 1. punkts).

Neatbilstības starp reģistra ierakstu un tā publikāciju

Ja ieraksts Komercreģistrā atšķiras no tā publikācijas satura, noteicošais ir konkrētās publikācijas teksts. Trešā persona var atsaukties uz kļūdainu publikāciju, ja tā nezināja par kļūdu (HGB 15. § 3. punkts). Tomēr tas ir spēkā tikai tad, ja attiecīgais uzņēmums pats arī veicis reģistrāciju, t. i., ir iesniedzis reģistrācijas pieteikumu.

Transponējot Digitalizācijas direktīvu, no 2022. gada 1. augusta Tirdzniecības reģistra portālā reģistrācijas ieraksti tiks publiskoti, tiklīdz tie būs pieejami pirmo reizi. No minētā datuma netiks veikta turpmāka (atsevišķa) publicēšana. Tādā gadījumā vairs nevar pastāvēt nekādas atšķirības starp reģistra ierakstu un tā publikāciju. Tādējādi no šā brīža vienīgais noteicošais faktors attiecībā uz HGB 15. § 3. punkta labticību būs kļūda reģistra ierakstā.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu pareizību?

Tā kā reģistra tiesas parasti nepārbauda ierakstu pareizību pēc būtības, obligāti reģistrējamie uzņēmumi ir atbildīgi par reģistrēto faktu pareizību.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras saistībā ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa personas datu publicēšanu un glabāšanu

Meklēšanu Komercreģistra portālā protokolē, norādot reģistra tiesu, reģistra žurnālu un pieprasītāju personu vai struktūru. Protokola datus izmanto tikai nolūkā nodrošināt datu pienācīgu apstrādi un izmaksu segšanu, un tos, izmantojot piemērotus līdzekļus, aizsargā pret izmantošanu citiem nolūkiem vai citādu ļaunprātīgu izmantošanu. Vēlākais piecus gadus pēc izmaksu segšanas protokola datus iznīcina.

Pieprasījumus Komercreģistrā drīkst dokumentēt tikai norēķinu nolūkā un lai novērstu ļaunprātīgu piekļuvi. Ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem protokola datus dzēš, ja vien norēķinu vajadzībām nav nepieciešama turpmāka glabāšana.

Turklāt uz personas datu publicēšanu un glabāšanu attiecas noteikumi par datu aizsardzību, jo īpaši Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Kontaktinformācija

Komercreģistra portāls:

Hagenas rajona tiesa
-Reģistrācijas portāla pakalpojuma punkts-
Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Tālrunis: +49 (0)2331 985 112
Fakss: +49 (0)211 87565 114 100

E-pasts: service@handelsregister.de

Uzņēmumu reģistrs:

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Tālrunis: +49 (0)221 - 976 68-0

E-pasts: service@bundesanzeiger.de

Noderīgas saites

Vācijas Komercreģistra portāls

Paplašinātā meklēšana

Vienkāršā meklēšana

Vācijas Uzņēmumu reģistrs

Lapa atjaunināta: 12/12/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.