Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Grieķijas Uzņēmumu reģistrs?

Grieķijas Uzņēmumu reģistru dēvē par Vispārējo komercreģistru (saīsinājums grieķu valodā — G.E.MI.) saskaņā ar Likumu Nr. 3419/2005 (Valdības Vēstnesis, I sērija, Nr. 297, 6.12.2005.) un Likuma Nr. 4635/2019 116. pantu (Valdības Vēstnesis, I sērija, Nr. 167, 30.10.2019.). Tajā reģistrē visus publiskos komercdokumentus un datus par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un viena īpašnieka sabiedrībām. Vispārējā komercreģistra (G.E.MI) tīmekļa vietne tiek uzskatīta par «valdības vēstnesi komercinformācijas publiskošanai». Fiziskām vai juridiskām personām vai šādu personu apvienībām, kā paredzēts Likuma Nr. 3419/2005 1. panta 1. punktā, ir pienākums reģistrēties Vispārējā komercreģistrā.

Reģistra tīmekļa vietnē var meklēt informāciju, ko publiskojuši šādi uzņēmumu veidi:

a) fiziskas personas, kuras ir tirgotāji un kuru darījumdarbības vieta vai pastāvīgā mītne ir Grieķijā vai kuras veic tirdzniecību ar galvenā vai sekundārā uzņēmuma starpniecību Grieķijā;

b) personu apvienības, kas veic tirdzniecību ar galvenā vai sekundārā uzņēmuma starpniecību Grieķijā, un visi komercuzņēmumi, ar nosacījumu, ka tie nodibināti saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pilnsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību (ar vai bez publiskiem akcionāriem), kooperatīvi, ko reglamentē civiltiesības (kas ietver savstarpējās apdrošināšanas apvienības un kredītkooperatīvus), un sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības, kā arī fiziskas vai juridiskas personas, kam ir pienākums ziņot saskaņā ar Prezidenta dekrēta 27.11/14.12.1926 39. pantu;

c) Eiropas ekonomisko interešu grupas, kuras paredzētas Padomes Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, kļūdas labojums L 247) un kuru galvenā mītne ir Grieķijā;

d) Eiropas uzņēmumi, kuri paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) un kuru galvenā mītne ir Grieķijā;

e) Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kuras paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) un kuru galvenā mītne ir Grieķijā;

f) iepriekš minētajām struktūrām, kuru galvenā darījumdarbības vieta vai galvenā mītne ir Grieķijā, ir jāreģistrē arī to filiāles, kas tām ir Grieķijā;

g) ārvalstu uzņēmumiem, kuri paredzēti Direktīvas 68/151/EEK (OV L 65) 1. pantā, kas grozīts ar Direktīvas 2003/58/EK (OV L 221) 1. pantu, un kuru galvenā mītne ir ES dalībvalstī, jāreģistrē visas filiāles vai pārstāvniecības, kas tiem ir Grieķijā;

h) ārvalstu uzņēmumiem, kuru galvenā mītne ir trešā valstī un kuru tiesiskā forma ir līdzīga iepriekš g) punktā minēto uzņēmumu tiesiskajai formai, ir jāreģistrē visas filiāles vai pārstāvniecības, kas tiem ir Grieķijā;

i) citām fiziskām vai juridiskām personām vai šādu personu apvienībām, kuru galvenā darījumdarbības vieta vai galvenā mītne ir ārvalstīs un uz kurām neattiecas g) vai h) punkts, jāreģistrē visas filiāles vai aģentūras, ar kuru starpniecību tās veic tirdzniecību Grieķijā;

j) konsorciji;

k) saskaņā ar civiltiesībām izveidotas sabiedrības atbilstoši Civilkodeksa 784. pantam;

l) fiziskas vai juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kas veic saimniecisku vai profesionālu darbību vai plāno iesaistīties saimnieciskā vai profesionālā darbībā, bet vēl nav reģistrētas kā tirgotāji atbilstoši konkrētajai darbībai.

Kādus dokumentus un datus reģistrē Grieķijas Uzņēmumu reģistrā?

Ierakstā par uzņēmumu, kam jāreģistrējas, jābūt iekļautai šādai informācijai:

a) uzņēmuma, filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas numurs;

b) reģistrs vai departaments, kas veicis sākotnējo reģistrāciju vai turpmāku reģistrāciju, un atbildīgās amatpersonas pilns vārds un uzvārds;

c) reģistrācijas pieteikuma atsauces numurs un reģistrācijas kods;

d) ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir vajadzīga tirgotāja licence, profesionālā atļauja vai dibināšanas un darbības atļauja, lai izveidotu uzņēmumu vai sāktu tirdzniecību, — dati par lēmumu, ko pieņēmusi iestāde vai departaments, lai to piešķirtu;

e) tiesas lēmumi, ar kuriem uzņēmums pasludināts par maksātnespējīgu vai pakļauts samierināšanas vai citai kolektīvai procedūrai, lai apmierinātu tā kreditoru prasījumus. Ierakstā norāda arī uzņēmuma likvidatoru, sanācijas pārvaldītāju, uzticības personu un maksātnespējas administratoru pilnu vārdu un uzvārdu, vecāku pilnu vārdu un uzvārdu, personas apliecības vai pases numuru, dzimšanas vietu un datumu, valstspiederību un mājas adresi;

f) dati par tiesas lēmumiem, ar kuriem izbeidz, aptur vai atceļ iepriekš e) punktā minētās tiesiskās situācijas;

g) dati, kas jāpublicē saskaņā ar maksātnespējas tiesību aktiem;

h) ziņas par iesniegtiem pieteikumiem, kas attiecas uz maksātnespējas vai samierināšanas un citām kolektīvām procedūrām;

i) uzņēmuma filiāļu vai pārstāvniecību skaits Grieķijā un katras filiāles vai pārstāvniecības adrese un reģistrācijas numurs;

j) ārvalstīs esošo uzņēmuma filiāļu vai pārstāvniecību skaits, adreses un dati;

k) par uzņēmumiem, kuru mītne ir Grieķijā, reģistrē un publicē šādu informāciju:

a) memorands un statūti;

b) grozījumi dibināšanas dokumentā vai statūtos, tostarp uzņēmuma pastāvēšanas ilguma pagarināšana, un — pēc dibināšanas dokumenta vai statūtu grozīšanas — dibināšanas dokumenta vai statūtu pilns teksts, kas grozīts ar jauno redakciju;

c) šādu personu iecelšana, amata pilnvaru izbeigšana un dati par tām, kuras kā struktūras, kas izveidotas atbilstoši tiesību aktiem, vai kā šādi struktūru locekļi:

aa) ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar trešām personām (ja tas attiecas uz vairāk nekā vienu personu, attiecīgajā ierakstā jābūt norādītam, vai šīs personas var rīkoties individuāli vai tām jārīkojas kopā);

bb) pārstāvēt uzņēmumu tiesā;

cc) piedalīties uzņēmuma pārvaldībā, uzraudzībā vai kontrolē;

d) vismaz reizi gadā — parakstītā kapitāla summa, ja dibināšanas dokumentā vai statūtos ir minēts apstiprinātais kapitāls, ja vien parakstītā kapitāla palielināšanas dēļ nav nepieciešams grozīt statūtus;

e) grāmatvedības dokumenti par katru finanšu gadu, kas ir obligāti saskaņā ar Padomes Direktīvām 78/660/EEK (OV L 222,14.8.1978.), 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983.), 86/635/EEK (OV L 372, 31.12.1986.) un 91/674/EEK (OV L 374, 31.12.1991.);

f) galvenās mītnes vietas maiņa, ja tāda notikusi;

g) uzņēmuma likvidācija;

h) uzņēmuma atzīšana tiesā par neesošu;

i) likvidatoru iecelšana un ziņas par tiem;

j) likvidācijas izbeigšana un svītrošana no reģistra.

II. Attiecībā uz ārvalstu uzņēmumiem, kuri minēti Direktīvas 68/151/EEK (OV L 65) 1. pantā, kas grozīts ar Direktīvas 2003/58/EK (OV L 221) 1. pantu, un kuru galvenais birojs ir ES dalībvalstī, reģistrē un publicē šādu informāciju:

a) filiāles pasta adrese vai cita adrese;

b) norāde par filiāles darbības jomu;

c) dalībvalsts reģistrs, kurā tiek turēta uzņēmuma dokumentācija, un uzņēmuma reģistrācijas numurs šajā reģistrā;

d) uzņēmuma nosaukums un tiesiskā forma un filiāles nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma;

e) tādu personu iecelšana, amata pilnvaru izbeigšana un dati par tām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar trešām personām un tiesvedībā:

aa) kas paredzētas tiesību aktos kā uzņēmuma vadības struktūras vai kā šādas struktūras locekļi saskaņā ar informācijas izpaušanas prasībām, kuras noteiktas Direktīvas 2009/101/EK (OV L 258/1.10.2009.) 2. panta 1. punktā;

bb) uzņēmuma pastāvīgie pārstāvji saistībā ar filiāles darbībām, norādot viņu pilnvaru apjomu;

f) uzņēmuma likvidācija, likvidatoru iecelšana un ziņas par viņiem, viņu pilnvaras un likvidācijas pabeigšana, tostarp atsauce uz dalībvalsts reģistru, maksātnespējas procedūru, režīmu, sastāvu vai analogu procedūru, kurai uzņēmums pakļauts;

g) ka sagatavotie uzņēmuma grāmatvedības dokumenti ir pārbaudīti un publicēti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas reglamentē uzņēmumu, un saskaņā ar Direktīvām 78/660/EEK (OV L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983.) un 84/253/EEK (OV L 126/20 12.5.1984.);

h) filiāles slēgšana.

Kā veikt meklēšanu Grieķijas uzņēmumu reģistrā?

Jūs varat meklēt jebkuru publisku komercinformāciju Vispārējā komercreģistra tīmekļa vietnē, izmantojot tikai kādu no šādiem informācijas elementiem par uzņēmumu:

  1. nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (saīsinājums grieķu valodā — A.F.M.) vai
  2. Vispārējā komercreģistra (G.Ε.ΜI.) numurs, vai
  3. uzņēmuma nosaukums, vai
  4. saīsināts nosaukums.

Vai piekļuve Grieķijas Komercreģistram ir bez maksas?

Visi sabiedrības locekļi var piekļūt ierakstiem par uzņēmumiem Vispārējā komercreģistrā bez maksas. Jūs varat arī digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkuru dokumentu, informāciju vai paziņojumu, kas publicēts reģistra tīmekļa vietnē, lai ar to publiski iepazītos reģistrs vai personas, kurām tas jādara. Ja vēlaties iegūt reģistra uzņēmumu ierakstos reģistrēto dokumentu vai datu oficiālus (autentiskus) sertifikātus vai kopijas, varat reģistrēties bez maksas Vispārējā komercreģistra Informācijas departamentā.

Jūs varat iegūt dokumentu un datu par iepriekšēju nodevas samaksu oficiālus sertifikātus vai kopijas, iesniedzot attiecīgu elektronisku pieteikumu. Attiecīgo dokumentu vai datu sertifikāti vai kopijas tiek nodrošinātas divos dažādos veidos — digitāli, izmantojot reģistra informācijas lietojumprogrammu, vai nosūtot pa pastu adresātam uz jebkuru vietu pasaulē.

Kā tiek pārbaudīts Grieķijas Komercreģistra izdoto oficiālo sertifikātu vai kopiju autentiskums?

Attiecīgo oficiālo sertifikātu vai kopiju autentiskums tiek pārbaudīts, izmantojot Grieķijas Vispārējo komercreģistru.

Ja ierakstāt sertifikāta vai kopijas atsauces numuru, uzņēmuma reģistrācijas numuru un reģistra departamentu, kas izdevis dokumentus, parādīsies dokumenta pamatdaļa.

Cik uzticami ir reģistra dokumenti?

Ierakstos par uzņēmumiem norādītie dokumenti ir uzticami, jo reģistrs ir vienīgā vietne, kas pieejama komercinformācijas iegūšanai, un tas ir uzskatāms par «valsts oficiālo vēstnesi komercinformācijas publiskošanai» Direktīvas 2009/101/EK 3. panta 5. punkta nozīmē. Vispārējais komercreģistrs ir sasaistīts ar šajā tiesību aktā minētajiem pārējo dalībvalstu reģistriem (valsts reģistriem), izmantojot centralizētu IT rīku kopumu («Eiropas centrālo platformu») kā daļu no reģistru savstarpējās sasaistes sistēmas saskaņā ar Direktīvu 2012/17/ES. Dokumenti un dati tiek reģistrēti Vispārējā komercreģistrā pēc tam, kad reģistra darbinieki ir pārbaudījuši to likumību, precizitāti, skaidrību un pilnīgumu un to, vai ir samaksātas visas attiecīgās nodevas, ko paredz spēkā esošie tiesību akti. Ja šādā pārbaudē netiek atklāts nekas tāds, kas varētu liegt reģistrāciju, atbildīgais reģistra departaments ievadīs reģistrā attiecīgo informāciju par uzņēmumu. Ja pieteikums, iesniegtie dokumenti vai pārējie pavaddokumenti neatbilst tiesību aktu prasībām vai nav precīzi un pilnīgi, atbildīgais departaments rakstveidā vai pa faksu, vai e-pastu lūgs sniegt nepieciešamos skaidrojumus vai veikt nepieciešamos labojumus vai papildinājumus pieteikumā, pavaddokumentos un pievienotajos dokumentos piecu (5) darbdienu laikā no lūguma saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim, ja tas vajadzīgs, ņemot vērā apstākļus un reģistrējamo datu veidu. Ar šāda veida termiņu tiek pagarināts jebkurš cits likumiskais termiņš informācijas ievadīšanai reģistrā. Ja atbilde netiek sniegta piecu dienu termiņā vai piešķirtā pagarinājuma laikā vai ja iesniegtā informācija tiek uzskatīta par tādu, kas neatbilst likumiskajām prasībām, vai nav precīza un pilnīga, reģistrācijas pieteikums tiks noraidīts ar argumentētu lēmumu un reģistrācijas nodevas tiks atmaksātas. Attiecībā uz pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām, akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kooperatīviem, ko reglamentē civiltiesības, Eiropas ekonomisko interešu grupām, kuras paredzētas Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, kļūdas labojums L 247) un kuru mītne ir Grieķijā, Eiropas uzņēmumiem, kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) un kuru mītne ir Grieķijā, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, kuras paredzētas Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) un kuru mītne ir Grieķijā, un saskaņā ar civiltiesībām izveidotām sabiedrībām, kas minētas Civilkodeksa 784. pantā, faktu, paziņojumu, dokumentu un citas informācijas reģistrācijai Vispārējā elektroniskajā reģistrā būs šādas sekas:

a) iepriekš minētās juridiskās personas, kas ir to izveides procesā, iegūs juridiskas personas statusu;

b) ievērojot konkrētos spēkā esošo tiesību aktu noteikumus, kas reglamentē uzņēmumu pārveidi, uzņēmumi, kuri reģistrē pārveidi, tādējādi tiks pārveidoti attiecīgi par akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kooperatīviem, ko reglamentē civiltiesības, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas uzņēmumiem vai Eiropas kooperatīviem;

c) tiks grozīts uzņēmuma dibināšanas dokuments vai statūti;

d) notiks uzņēmumu apvienošana vai dalīšana, tikai ar nosacījumu, ka tie ir reģistrēti, un pirms pievienojamā vai dalāmā uzņēmuma svītrošanas no reģistra;

e) uzņēmums tiks likvidēts pēc partneru lēmuma vai attiecīgā administratīvā akta izdošanas;

f) uzņēmuma darbība tiks atjaunota.

Visbeidzot, saskaņā ar Likuma Nr. 3419/2005 4. punktā skaidri formulēto noteikumu tiek uzskatīts, ka attiecīgie ieraksti reģistrā ir tiesiski un pareizi.

Vai ir kāda īpaša informācija, kas man jāzina par Grieķijas Vispārējo komercreģistru?

Vispārējā komercreģistra (G.E.MI.) tīmekļa vietne ir uzskatāma par Grieķijas elektronisko «valdības vēstnesi komercinformācijas publiskošanai» saskaņā ar 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/101/EK (OV L 258) 3. panta 5. punktu. Reģistra tīmekļa vietnē publicē uzņēmumu nosaukumu vispārējo direktoriju, ierakstu informāciju un visu citu informāciju, kas nepieciešama reģistra publiskai izmantošanai. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības piekļūt reģistram bez maksas. Jūs varat arī digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkuru dokumentu, datus vai paziņojumu, kas publicēts G.E.MI., lai ar to publiski iepazītos reģistra departaments vai personas, kurām tas jādara.

Reģistru savstarpējās sasaistes sistēmā Vispārējais komercreģistrs: a) pa e-pastu sazinās ar pārējiem reģistriem un aa) saņem informāciju par datiem, kas tiek glabāti citā valsts reģistrā par uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vienā ES dalībvalstī un filiāles ir citā ES dalībvalstī, un bb) sniedz informāciju par Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a) un 2.b) punktā minētajiem datiem attiecībā uz uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese vai filiāles ir Grieķijā, kā minēts tā paša likuma panta 1.g) punktā, un b) atbild uz individuālu lietotāju jautājumiem reģistru savstarpējās sasaistes sistēmas vienotajam Eiropas elektroniskajam piekļuves punktam («portālam») par informāciju, kas minēta a) punkta bb) apakšpunktā.

Tirgu ģenerāldirektorāta Uzņēmumu un reģistru departaments (Tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ģenerālsekretariāts, Ekonomikas, attīstības un tūrisma ministrija) atbild uz jautājumiem, ko iesniedz ar Eiropas elektroniskā portāla starpniecību, par dokumentiem un informāciju, kas minēta Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a) un 2.b) punktā, saistībā ar uzņēmumiem, kuru akcijas tiek kotētas Atēnu Biržā, bankām un banku filiālēm ES dalībvalstīs un trešās valstīs, apdrošināšanas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un apdrošināšanas sabiedrību filiālēm ES dalībvalstīs un trešās valstīs, ieguldījumu fondiem ar ierobežotu atbildību, savstarpējās fondu pārvaldības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, savstarpējās fondu pārvaldības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas saistītas ar nekustamā īpašuma jautājumiem, ieguldījumu fondiem ar ierobežotu atbildību, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, aktīvu un saistību pārvaldības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, ieguldījumu sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un sporta (futbola un basketbola) sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

Turklāt attiecībā uz katru tirdzniecības kameru Grieķijā darbojas atsevišķs reģistra departaments, kas cita starpā atbild uz jautājumiem, kuri iesniegti ar Eiropas elektroniskā portāla starpniecību, par dokumentiem un informāciju, kas minēta Likuma Nr. 3419/2005 6. panta 2.a) un 2.b) punktā, saistībā ar visām uzņēmumu tiesiskajām formām, kas nav iepriekš minētās.

Piezīme. Iepriekš sniegtā informācija ir tikai pārskats, kura mērķis ir informēt ieinteresētās personas par Grieķijas reģistra, t. i., Vispārējā komercreģistra (G.E.MI.), un pārējo dalībvalstu valsts reģistru savstarpējo sasaisti. Sīkāka informācija par tiesisko regulējumu ir atrodama Vispārējā komercreģistra (G.E.MI.) tīmekļa vietnē.

Saistītas saites

Vispārējā komercreģistra elektroniskās publikācijas

Sabiedrības locekļu reģistrēšanās Vispārējā komercreģistra (G.E.MI.) tiešsaistes pakalpojumiem

Uzņēmumu reģistrācija Vispārējā komercreģistrā (G.E.MI.)

Vispārējā komercreģistra (G.E.MI.) izdoto sertifikātu un kopiju autentiskuma pārbaude

Tiesību akti par Vispārējo komercreģistru (G.E.MI.)

Lapa atjaunināta: 21/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.