Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Informācija par valsts reģistra izveidi

Kad reģistrs tika izveidots?

Vispārējo komercreģistru (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ.) izveidoja saskaņā ar Likumu 3419/2005, un tas sāka darboties 2011. gada 4. aprīlī. Vēlāk Likums 3419/05 tika atsaukts un aizstāts ar jaunāku Likumu 4919/2022.

Kad reģistrs tika digitalizēts?

Reģistru izveidoja kā digitālu elektronisku reģistru un tajā glabā visus dokumentus un datus, kurus uzņēmumi iesnieguši digitālā formā.

Kādi ir pašlaik piemērojamie tiesību akti?

Reģistru reglamentē Likums 4919/2022, kas sastāv no divām daļām: A. daļa (1.-14. pants), kurā izklāstīti noteikumi visu juridisko formu uzņēmumu iedibināšanai Grieķijā, un B. daļa (15.-59. pants), kurā izklāstīti noteikumi par dokumentiem un datiem, ko sniedz jebkāda veida struktūra, filiāles ES un trešās valstīs, kā arī informācija par piekļuvi, dokumentu un datu izsniegšanu, attiecīgajiem sodiem utt.

Kādu informāciju sniedz Uzņēmumu reģistrs?

Reģistrā iekļauj visus publiskos komercdokumentus un datus par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un viena īpašnieka sabiedrībām, filiālēm ES valstīs, kā arī filiālēm trešās valstīs. Šīs publiskās ziņas ir minētas attiecīgajos uzņēmējdarbības tiesību aktos un Direktīvā (ES) 2017/1132. Vispārējā komercreģistra tīmekļa vietne tiek uzskatīta par Valdības vēstnesi komercinformācijas publiskošanai. Fiziskām vai juridiskām personām vai šādu personu apvienībām, kā paredzēts Likuma Nr. 4919/22 16. panta 1. punktā, ir pienākums reģistrēties Vispārējā komercreģistrā.

Reģistra tīmekļa vietnē var meklēt informāciju, ko publiskojuši šādi uzņēmumu veidi:

a) akciju sabiedrības (anonymes etaireies - A.E.), kā noteikts Likumā 4548/2018 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 104);

b) sabiedrības ar ierobežotu atbildību (anonymes etaireies - A.E.), kā noteikts Likumā 3190/1955 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 91);

c) privātas kapitālsabiedrības (anonymes etaireies - A.E.), kā noteikts Likumā 4072/2012 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 86);

d) pilnsabiedrības (omorrythmes etaireies) vai komandītsabiedrības (eterrorythmes etaireies) (parasta vai ar akciju kapitālu), kā noteikts Likumā 4072/2012;

e) kooperatīvi, ko reglamentē civiltiesības (astikoi synetairismoi), kā noteikts Likumā 1667/1986 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 196), un kas ietver savstarpējās apdrošināšanas apvienības, kredītkooperatīvus, būvkooperatīvus un energokopienas;

f) sociālo kooperatīvu uzņēmumi (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) un darbinieku kooperatīvi (synetairismoi ergazomenon), kā noteikts Likumā 4430/2016 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 205);

g) sociālie kooperatīvi ar ierobežotu atbildību (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), kā noteikts 12. pantā Likumā 2716/1999 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 96);

h) ekonomisko interešu civilsabiedrības (astikes etaireies me oikonomikou skopou), kā noteikts Civilkodeksa 784. pantā un 270. pantā Likumā 4072/2012;

i) Eiropas ekonomisko interešu grupas, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2137/1985 (OV L 199, kļūdas labojums L 247) un kuru galvenā mītne ir Grieķijā;

j) Eiropas uzņēmumi, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 2157/2001 (OV L 294) un kuru galvenā mītne ir Grieķijā;

k) Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 1435/2003 (OV L 207) un kuru galvenā mītne ir Grieķijā;

l) tādu ārvalsts uzņēmumu kā akciju sabiedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju komandītsabiedrību, kuru galvenā mītne ir kādā ES dalībvalstī, filiāles vai pārstāvniecības Grieķijā;

m) tādu ārvalsts uzņēmumu filiāles vai pārstāvniecības Grieķijā, kuru galvenā mītne ir trešā valstī un kuru juridiskā forma ir līdzīga iepriekš l) punktā minēto uzņēmumu juridiskajai formai;

n) citu fizisko vai juridisko personu vai šādu personu apvienību, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta vai galvenā mītne ir ārvalstīs un kuras neietilpst l) vai m) punktā minēto uzņēmumu kategorijā, filiāles vai pārstāvniecības, ar kuru starpniecību tās veic komercdarījumus Grieķijā;

o) konsorciji, kā noteikts 293. pantā Likumā 4072/2012; p) viena īpašnieka uzņēmumi peļņas gūšanai, kuri iedibināti Grieķijā un kuri: i) regulāri iesaistās komercdarbību veikšanā savā vārdā vai, ii) uzņemoties uzņēmējdarbības risku, izplata preces vai pakalpojumus vai darbojas kā aģenti to izplatīšanai, izmantojot organizētu infrastruktūru vai nodarbinot trešās personas.

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

1. Dokumentus un datus, ko uzņēmums vai filiāle iesniedz saistībā ar uzņēmuma iedibināšanu, filiāles reģistrēšanu vai informācijas sniegšanu, reģistrā glabā mašīnlasāmā formātā, kurā var veikt meklēšanu, vai kā strukturētus datus.

2. Ikviena ieinteresētā persona, saskaņā ar 11. pantu Likumā 2690/1999 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 45) iesniedzot (tikai elektroniskā formā) pieteikumu kompetentajā reģistra nodaļā, var saņemt (tikai elektroniskā formā) to dokumentu un datu apliecinājumus, kopijas vai izrakstus no tiem, kuri atrodas to struktūru datnēs, kam ir pienākums reģistrēties. Iepriekš minētos apliecinājumus, kopijas vai izrakstus izsniedz tikai elektroniskā formā. Līdzīgi ikviena ieinteresētā persona var pieprasīt to dokumentu un datu apliecinājumus, kopijas vai izrakstus no tiem, kuri atrodas datnē un netiek publiskoti reģistra tīmekļa vietnē. Reģistram nav pienākuma izsniegt dokumentu un datu kopijas no to struktūru datnēm, kam ir pienākums reģistrēties, ja šādi dokumenti un dati ir iesniegti papīra formā pirms 2006. gada 31. decembra.

Kādu informāciju reģistrē Grieķijas Uzņēmumu reģistrā?

Kāda veida dati tiek glabāti (kādas struktūras ir reģistrētas publiskajā reģistrā, informācija par maksātnespējas procedūrām, finanšu pārskati..)?

Dokumenti un dati, kas tiek publiskoti un ko var atklāt jebkurai attiecīgai trešai personai, ir vismaz šādi.

1. Reģistrā publisko turpmāk minētos dokumentus un datus par uzņēmumiem, kuri minēti Likuma 4919/22 16. panta 1. punkta a) līdz c), e) līdz g) un i) līdz k) apakšpunktā un kuru galvenā mītne ir Grieķijā:

a) dibināšanas dokuments, statūti un, ja nepieciešams, vadības lēmums par apstiprināšanu;

b) statūtu grozījumi un pilns konsolidēto statūtu teksts;

c) tādu personu iecelšana, amata pilnvaru izbeigšana un sīkas ziņas par tām, kā noteikts 33. panta 2. punktā, kuras kā struktūras, kas izveidotas atbilstoši tiesību aktiem, vai kā šādi struktūru locekļi:

i) ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar trešām personām. Ja tas attiecas uz vairāk nekā vienu personu, attiecīgajā ierakstā jābūt norādītam, vai šīs personas var rīkoties individuāli vai tām jārīkojas kopā;

ii) pārstāvēt uzņēmumu tiesā un

iii) piedalīties uzņēmuma pārvaldībā, uzraudzībā vai kontrolē;

d) vismaz reizi gadā — parakstītā kapitāla summa, ja dibināšanas dokumentā vai statūtos ir minēts reģistrētais pamatkapitāls, ja vien parakstītā kapitāla palielināšanas dēļ nav nepieciešams grozīt statūtus;

e) gada pārskati par katru finanšu gadu, kuri ir obligāti jāiesniedz atbilstīgi Padomes Direktīvām 86/635/EEK (OV L 372) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, 91/674/EEK (OV L 374) par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 2013/34/ES (OV L 182) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK;

f) galvenās mītnes vietas maiņa, ja tāda notikusi;

g) uzņēmuma likvidācija un sanācija;

h) uzņēmuma atzīšana tiesā par neesošu;

i) likvidatoru iecelšana un sīkas ziņas par tiem saskaņā ar 33. panta 2. un 3 punktu;

j) finanšu pārskati likvidācijas sākšanai un noslēgšanai un izslēgšanai no reģistra;

k) partneru daļu vai akciju skaits, kā arī pilnīgas sīkas ziņas par minētajām personām.

2. Reģistrā publisko turpmāk minētos dokumentus un datus par viena īpašnieka sabiedrībām, kā minēts Likuma 4919/22 16. panta 1. punkta d), h) un o) apakšpunktā un kuru galvenā mītne ir Grieķijā:

a) dibināšanas memorands un tā grozījumi konsolidētā formā;

b) darbības mērķis;

c) nosaukums un saīsinātais nosaukums;

d) galvenās mītnes pilna adrese;

e) sīkas ziņas par partneriem saskaņā ar 33. panta 2. un 3. punktu, par izpilddirektora iecelšanu un izpilddirektora pilnvarām. Ja pirmajā teikumā minētās personas ir juridiskas personas, reģistrā publisko numuru, ja tāds ir, un galvenās sīkās ziņas identifikācijai, piemēram, uzņēmuma nosaukumu, juridisko formu un galvenās mītnes vietu, un to fizisko personu datus, kuras pārstāv attiecīgās juridiskās personas;

f) kāda partnera izstāšanās vai izslēgšana;

g) jebkuras izmaiņas partneru dalības proporcijā uzņēmuma peļņas un zaudējumu sadalē;

h) uzņēmuma likvidācija un sanācija;

i) uzņēmuma atzīšana tiesā par neesošu;

j) likvidatoru iecelšana un sīkas ziņas par tiem saskaņā ar 33. panta 2. un 3 punktu;

k) gada finanšu pārskati, ja rodas apstākļi, kas aprakstīti 1. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā Likumā 4308/2014 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 251) par Grieķijas grāmatvedības standartu piemērošanu;

l) finanšu pārskati likvidācijas sākšanai un noslēgšanai un izslēgšanai no reģistra.

3. Reģistrā publisko turpmāk minētos dokumentus un datus par filiālēm ES, kā minēts Likuma 4919/22 16. panta 1. punkta l) un n) apakšpunktā:

a) dibināšanas dokuments un statūti, ja tie ietverti atsevišķā dokumentā, kopā ar to grozījumiem;

b) tā reģistra izziņa, kurā uzņēmums ir reģistrēts (labas reputācijas apliecinājums, ko izsniegusi kompetentā iestāde vai izcelsmes valsts komercreģistrs);

c) filiāles pasta adrese;

d) norāde par filiāles darbībām;

e) reģistrs, kurā uzņēmumam izveidota 21. panta 2. punktā minētā datne, kā arī Eiropas vienotais identifikācijas numurs (EVIN);

f) uzņēmuma nosaukums un juridiskā forma un filiāles nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma;

g) tādu personu iecelšana, amata pilnvaru izbeigšana un sīkas ziņas par tām, kā noteikts 33. panta 2. un 3. punktā, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar trešām personām un tiesvedībā kā:

i) uzņēmuma struktūras, kas izveidotas atbilstoši tiesību aktiem, vai šādas struktūras locekļi, saskaņā ar atklātības prasībām uzņēmumam atbilstoši 14. panta d) apakšpunktam Direktīvā (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169);

ii) uzņēmuma pastāvīgie pārstāvji saistībā ar filiāles darbībām, norādot viņu pilnvaru apjomu;

h) uzņēmuma likvidācija, likvidatoru iecelšana, sīkas ziņas par viņiem un viņu pilnvarām, un likvidācijas izbeigšana saskaņā ar uzņēmuma atklāto informāciju, kā noteikts 35. panta h), j) un k) punktā, maksātnespējas procedūras, vienošanās, strukturēšana vai jebkura analoģiska procedūra, kurai ir pakļauts uzņēmums;

i) uzņēmuma gada pārskati (finanšu pārskati), kā tie sagatavoti, pārbaudīti un publiskoti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura reglamentē uzņēmumu, saskaņā ar Direktīvām 2013/34/ES (OV L 182) un 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157);

j) filiāles slēgšana.

3. Reģistrā publisko turpmāk minētos dokumentus un datus par filiālēm ES, kā noteikts Likuma 4919/22 16. panta 1. punkta m) un n) apakšpunktā:

a) dibināšanas dokuments un sabiedrības statūti, ja tie ietverti atsevišķā dokumentā, kopā ar to grozījumiem;

b) filiāles pasta adrese;

c) norāde par filiāles darbībām;

d) tās valsts tiesību akts, kura reglamentē uzņēmumu;

e) uzņēmuma reģistrācijas numurs jebkurā reģistrā, kura uzturēšana ir noteikta tās dalībvalsts tiesību aktos, kura reglamentē uzņēmumu;

f) uzņēmuma juridiskā forma, tā galvenā uzņēmējdarbības vieta un darbības mērķis, parakstītā kapitāla summas (vismaz par gadu), ja minētās sīkās ziņas nav sniegtas dibināšanas dokumentā un sabiedrības statūtos;

g) uzņēmuma nosaukums un filiāles nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma;

h) tādu personu iecelšana, amata pilnvaru izbeigšana un sīkas ziņas identifikācijai par tām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar trešām personām un tiesvedībā:

i) kā uzņēmuma struktūras, kas izveidotas atbilstoši tiesību aktiem, vai kā šādi struktūru locekļi,

ii) kā uzņēmuma pastāvīgie pārstāvji saistībā ar filiāles darbībām, norādot viņu pilnvaru apjomu un to, vai šīs pilnvaras ir īstenojamas vienpersoniski;

i) uzņēmuma likvidācija, likvidatoru iecelšana, sīkas ziņas par viņiem un viņu pilnvarām, un likvidācijas izbeigšana saskaņā ar uzņēmuma atklāto informāciju, kā noteikts 35. panta h), j) un k) punktā, maksātnespējas procedūras, vienošanās, strukturēšana vai jebkura analoģiska procedūra, kurai ir pakļauts uzņēmums;

j) uzņēmuma gada pārskati, piemēram, finanšu pārskati, kas sagatavoti, pārbaudīti un publicēti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura reglamentē uzņēmumu. Gadījumā, ja dalībvalsts tiesību aktos nav noteikts, ka gada pārskati jāsagatavo veidā, kas līdzvērtīgs Grieķijas un ES tiesībās noteiktajam veidam, tiek prasīti gada pārskati, piemēram, finanšu pārskati par filiāles darbībām;

k) filiāles slēgšana.

Kādi dokumenti tiek iesniegti/glabāti (datnes, dokumentu apkopojumi, statūti, pilnsapulču protokoli, utt.)?

Iesniedz šādus dokumentus:

 • Finanšu pārskati ESEF formātā
 • Finanšu pārskati XBRL un xHTML formātā
 • Pilnsapulču protokoli vai partneru sapulču protokoli vai vienīgā partnera protokoli pdf formātā
 • Valdes vai izpilddirektoru un/vai vadītāju sēžu protokoli pdf formātā
 • Juridisko pārstāvju elektroniskās deklarācijas, kas nav papīra formātā
 • Uzņēmumu valsts vai pārrobežu pārveides plāni (apvienošana, sadalīšana un pārveide)
 • Ekspertu (apstiprināto revidentu) ziņojumi likumiskām vajadzībām

Kā veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Klātienē

Dokumentus, datus un sīkas ziņas glabā digitālā formā, tādēļ nav nepieciešams klātienē ierasties reģistra nodaļās.

Reģistra tīmekļa vietnē

Jebkādu publiskotu komercinformāciju var meklēt Vispārējā komercreģistra tīmekļa vietnē.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

Meklēšanu var veikt, izmantojot vienu no turpmāk minētajiem informācijas elementiem par uzņēmumu:

 • nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (saīsinājums grieķu valodā — ) vai
 • Vispārējā komercreģistra (Γ.Ε.ΜΗ.) numurs, vai
 • uzņēmuma nosaukums, vai
 • Saīsinātais nosaukums

Kā var saņemt dokumentus?

Bez maksas?

Reģistra tīmekļa vietnē un ar Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (BRIS) starpniecību bez maksas ir pieejama šāda informācija par uzņēmumu:

a) uzņēmuma nosaukums, saīsinātais(-ie) nosaukums(-i) un juridiskā forma;

b) uzņēmuma juridiskā adrese un dalībvalsts, kurā tas ir reģistrēts;

c) uzņēmuma reģistrācijas numurs un Eiropas vienotais identifikācijas numurs (EVIN);

d) detalizēta informācija par tīmekļa vietni, uzņēmuma statusu, proti, vai tas darbojas, reģistrācija ir apturēta, uzņēmums ir likvidēts, atrodas likvidācijas procesā, ir svītrots no reģistra vai ir pārtraucis darbību;

e) uzņēmuma darbības mērķis;

f) sīkas ziņas par direktoriem;

g) dati par tā filiālēm ES dalībvalstīs.

Turklāt ikviena ieinteresētā persona var bez maksas lejuplādēt, digitāli saglabāt savā elektroniskajā ierīcē un izdrukāt vai citādi reproducēt jebkuru dokumentu, informāciju vai paziņojumu, ko reģistra tīmekļa vietnē publiskai pieejamībai ievietojusi reģistra nodaļa vai personas, kurām ir pienākums to darīt.

Par maksu?

Ikviena ieinteresētā persona var saņemt no reģistra apliecinātas kopijas, izrakstus un apliecinājumus, iepriekš samaksājot nodevu par katru dokumentu, datu kopumu, kopiju, izrakstu vai apliecinājumu.

Kā es varu saņemt no reģistra izrakstu, apliecinātu kopiju vai dokumenta norakstu?

Ja kāda ieinteresētā persona vēlas iegūt reģistra uzņēmuma datnē reģistrēto dokumentu vai datu oficiālus (autentiskus) apliecinājumus vai kopijas, tā var reģistrēties bez maksas Vispārējā komercreģistra Informācijas departamentā.

Jūs varat reģistrēties, izmantojot šādas hipersaites:

Α) kā fiziska persona https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

B) kā juridiska persona https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Iesniedzot attiecīgu elektronisku pieteikumu, kā minēts iepriekš, un samaksājot iepriekšēju nodevu 5 EUR apmērā, jūs varat iegūt dokumentu un sīku ziņu oficiālus apliecinājumus vai kopijas. Attiecīgo dokumentu un datu apliecinājumus vai kopijas var izsniegt divos dažādos veidos: digitāli, izmantojot reģistra informācijas aplikāciju, vai pa pastu adresātam jebkurā pasaules vietā.

Reģistrācijas procedūra

Kā sākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistram, kādas ir dokumentu apliecināšanas prasības, kādi dokumenti jāpievieno)?

Klātienē

Dokumentu vai datu ierakstīšana reģistrā tiek veikta attālināti un pilnībā elektroniski. Tādēļ nepastāv iespēja ierasties klātienē.

Internetā

Dokumentu vai datu iesniegšanas procedūra tiek veikta pilnībā elektroniski.

Dokumentu un datu iesniegšanas nolūkiem katra struktūra tiek sertificēta reģistra sistēmā. Struktūra (tās juridiskais vai pilnvarotais pārstāvis) ieiet reģistra informācijas sistēmā un izvēlas attiecīgo elektronisko pieteikumu. Katrs pieteikums ir standartizēts, un tajā uzskaitīti iesniedzamie dokumenti un dati.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Reģistrācijas pieteikumus iedala divās galvenajās kategorijās:

A) pieteikumi, kuru likumība ir jāpārbauda, un

B) pieteikumi, kuru pilnīgums jāpārbauda.

Pieteikumus, kuru likumība ir jāpārbauda, novirza reģistra nodaļas kompetentajam darbiniekam, kurš pārbauda iesniegto dokumentu likumību un, ja šķēršļu nav, apstiprina un reģistrē pieteikumu. Sistēma reģistrē dokumentu, izveido vienotu ierakstu, piešķir reģistrācijas kodu un automātiski izveido standartizētu paziņojuma veidlapu.

Pieteikumi, kuru pilnīgums jāpārbauda, reģistrā tiek reģistrēti automātiski un bez cilvēka iejaukšanās uzreiz pēc tam, kad struktūra pieteikumu iesniegusi. Informācijas sistēma veic vairākas pārbaudes, lai pārbaudītu dokumentu pilnīgumu saskaņā ar tiesību aktiem.

Reģistrācijas tiesiskās sekas

Reģistra ierakstu sekas attiecībā uz trešām personām atbilstoši Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantam

Likuma 4919/22 16. panta 1. punktā minētajām juridiskajām personām gadījumos, kas nav minēti l), m), n) un p) punktā, obligāti ir jāreģistrējas un jāpublisko reģistrā juridiskie fakti, paziņojumi, dokumenti un cita informācija, lai iestātos turpmāk minētās juridiskās sekas:

a) tādas juridiskas personas iegāde, kura ir izveides stadijā;

b) grozījumi statūtos;

c) apvienošanas, sadalīšanas vai pārveides pabeigšana;

d) likvidācija pēc partneru lēmuma vai attiecīgā administratīvā akta izdošanas;

e) sanācija, ja uzņēmums ir likvidācijas procesā, kā arī gadījumos, kad ir pārtraukta bankrota procedūra tādēļ, ka ir apmierināti kreditoru prasījumi, parādu dzēšanas vai jebkurā citā gadījumā, kad ir paredzēta juridiskas personas sanācija;

f) juridiskās personas statusa zaudēšana pēc tam, kad juridiskā persona ir svītrota no reģistra;

g) pārreģistrācija reģistrā un jaunas likvidācijas procedūras sākšana saskaņā ar 28. panta 4. punktu.

Fiziskas vai juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kā minēts Likuma 4919/22 16. pantā, attiecībā pret trešām personām nevar paļauties uz dokumentiem un datiem, attiecībā uz kuriem nav izpildītas 17. pantā minētās atklāšanas formalitātes, ja vien tās nevar pierādīt, ka minētās trešās personas ir bijušas informētas par šiem dokumentiem un datiem.

Neatbilstības starp reģistra ierakstiem un publiskotajiem datiem

Ja publiskotais teksts neatbilst reģistrā iesniegtajam dokumentam vai datiem, 16. panta 1. līdz 4. punktā minētās personas nevar paļauties uz šo informāciju attiecībā pret trešām personām. Trešās personas var paļauties uz publiskotajiem datiem, ja vien iepriekš minētās personas pierāda, ka minētās trešās personas ir bijušas informētas par reģistrā iesniegto tekstu.

Saskaņā ar iepriekš minēto trešās personas var paļauties uz dokumentiem vai datiem, attiecībā uz kuriem vēl nav pabeigtas publiskošanas formalitātes, ja vien publiskošanas neesamība nepadara šos dokumentus par spēkā neesošiem.

Ja pastāv neatbilstība starp reģistrētajiem datiem un publiskotajiem datiem, publiskotos datus uzskata par reģistrētajiem datiem juridisko tiesību un tiesiskās aizsardzības līdzekļu ierobežojošo laikposmu nolūkiem.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu pareizību?

Par ierakstu pareizību ir atbildīga kompetentā reģistra nodaļa. Konkrēti, saskaņā ar Likuma 4919/22 20. pantu kompetentā reģistra nodaļa ir atbildīga par turpmāk minēto:

a) to struktūru reģistrācija reģistrā, kurām ir pienākums to darīt atbilstoši 16. pantam;

b) visi ieraksti un publiskošana attiecībā uz visām struktūrām, kurām ir pienākums reģistrēties;

c) pieņemšana, reģistrēšana (ja tas netiek darīts elektroniski), attiecīgo pieteikumu, pavaddokumentu, informācijas vai deklarāciju pilnīguma un attiecīgā gadījumā likumības pārbaude, kā arī pieteikumu pārbaude nosaukuma un saīsinātā nosaukuma apstiprināšanai un minēto nosaukumu rezervēšana saskaņā ar 55. panta 3. punktu;

d) atbildes uz jautājumiem, kas iesniegti ar BRIS starpniecību un attiecas uz dokumentiem un informāciju, kura minēta 33. 35. un 39. pantā;

e) apliecinājumu, kopiju un izrakstu izsniegšana saskaņā ar 46. panta 3. punktu;

f) uzņēmumu iedibināšanas gadījumos izlases pārbaužu veikšana ar elektroniskā vienotā kontaktpunkta dienesta (e-YMS) starpniecību un automātiskā reģistrācija reģistrā, ko veic saskaņā ar 26. panta 4. punktu.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras, kas saistītas ar datu subjekta tiesību aizsardzību attiecībā uz viņu persondatu izpaušanu un glabāšanu

Ja reģistrs apstrādā persondatus, attiecībā uz publiskā sektora datiem Vispārējā komercreģistra (Γ.Ε.ΜΗ.) Informācijas sistēmu atbalsta un attīstības nodaļa un Grieķijas Komercpalātu savienības vienotā kontaktpunkta dienests ir datu pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119) un Likumu 4624/2019 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 137), saistībā ar 47. pantu Likumā 4623/2019 (Valdības vēstnesis, I sērija, Nr. 134).

Kontaktinformācija

Attīstības un investīciju ministrija

Tirdzniecības ģenerālsekretariāts

Iekšzemes tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts

Adrese:

Pl. Kaningos, 10181 ATHENS

e-pasts: companylaw@mindev.gov.gr

Noderīgas tīmekļa vietņu adreses

Vispārējā komercreģistra (Γ.Ε.ΜΗ.) elektroniskās publikācijas

Sabiedrības locekļu reģistrēšanās Vispārējā komercreģistra (Γ.Ε.ΜΗ.) tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai

Uzņēmumu reģistrācija Vispārējā komercreģistrā (Γ.Ε.ΜΗ.)

Vispārējā komercreģistra (Γ.Ε.ΜΗ.) izdoto apliecinājumu un kopiju autentiskuma pārbaude

Tiesību akti par Vispārējo komercreģistru (Γ.Ε.ΜΗ.)

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.