Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Starptautiski

Informācija par Uzņēmējdarbības reģistru ir pieejama arī par Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Saturu nodrošina
Starptautiski

Norvēģija

Islande

Lihtenšteina
Norvēģija

Brønnøysund reģistra centrs ir valsts iestāde, kas darbojas Tirdzniecības, rūpniecības un zvejniecības ministrijas paspārnē. Uzņēmumu reģistrs ir viens no 14 valsts reģistriem, ko pārvalda Brønnøysund reģistra centrs.

Uzņēmējdarbības reģistrs ir atbildīgs par visu norvēģu un ārvalstu uzņēmumu reģistrāciju Norvēģijā. Reģistrs nodrošina juridisko aizsardzību un finanšu pārskatu, un tas ir nopietns avots ikvienam, kuram ir nepieciešama precīza informācija par Norvēģijas rūpniecības nozares dalībniekiem.

Ko Norvēģijas uzņēmējdarbības reģistrs piedāvā?

Norvēģijas Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par reģistrētiem uzņēmumiem. Brønnøysund reģistra centra tīmekļa vietnē ir iespējams piekļūt galvenajai informācijai ar meklētājprogrammas palīdzību. Informācija no uzņēmējdarbības reģistra ir atrodama paziņojumos, un ir iespējams pasūtīt papildu informāciju un kopijas no tīkla veikala un ar Eiropas Biznesa reģistra (EBR) starpniecību.

Galvenā informācija

 • Uzņēmuma organizācijas numurs
 • Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un citas adreses
 • Uzņēmuma dibināšanas datums
 • Uzņēmuma statūti un darbības veids
 • Pienākumi uzņēmumā
 • Bankrota procedūras

Paziņojumi

Uzņēmējdarbības reģistrs paziņo par visiem uzņēmuma svarīgākajiem notikumiem. Tas sniedz informāciju, ja tiek reģistrēts jauns uzņēmums, kad uzņēmumā ir reģistrētas būtiskas izmaiņas un notiek uzņēmuma likvidēšana vai dzēšana no reģistra. Meklēšanā pieejamie paziņojumu datubāzes dati tiek glabāti, sākot no 1999. gada 1. novembra. Paziņojumu versija angļu valodā ir pieejama no 2006. gada augusta.

Papildu informācija, ko iespējams pasūtīt par maksu, ir šādas kopijas un apliecības

 • Reģistrācijas apliecība
 • Gada pārskati

Vai piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir bez maksas?

Visa galvenā informācija, kas ir pieejama no mūsu meklētājprogrammas, un informācija no paziņojumu datu bāzes ir bez maksas. Dažiem pakalpojumiem, piemēram, kopijām un apliecībām, tiek piemērota maksa.

Kā veikt meklēšanu Norvēģijas uzņēmējdarbības reģistrā?

Pamatinformācija par uzņēmumiem, kas reģistrēti uzņēmējdarbības reģistrā, ir pieejama Brønnøysund reģistra centra mājaslapā. Meklējumus iespējams veikt gan pēc uzņēmuma nosaukuma, gan uzņēmuma reģistrācijas numura Paziņojumu datubāzē.

Ciktāl var balstīties uz reģistra dokumentiem?

Trešās personas var balstīties uz Uzņēmumu reģistra informāciju, kas ir juridiski derīga informācija par uzņēmumu. Reģistrētā informācija tiek uzskatīta par trešo personu zināšanai sniegtu informāciju. Tas attiecas gan uz pašu informāciju, gan dokumentiem, uz kuriem tiek balstīta reģistrācija. Praksē tas nozīmē, ka trešajai personai vajadzētu pārbaudīt reģistrēto informāciju par uzņēmumu pirms darījumu veikšanas ar to.

Noteikumi attiecībā uz to, ciktāl trešā persona var balstīties uz Norvēģijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto informāciju, ir atrodami Uzņēmumu reģistrācijas likuma 10. panta 1. punktā. Īsumā apkopojot šos noteikumus – reģistrētā informācija tiek uzskatīta par trešo personu zināšanai sniegtu informāciju.

Detalizētāk runājot, ja likums nosaka trešās personas juridisko pozīciju saistībā ar to, vai ir bijusi vai nav bijusi informācija par konkrētu lietu, Uzņēmumu reģistrā reģistrētā informācija tiek uzskatīta par trešo personu zināšanai sniegtu informāciju.

Gadījumos, ja reģistrācijas paziņojums ir bijis jānosūta reģistram (bet tas nav nosūtīts), un šie gadījumi ir pretrunā ar reģistrēto informāciju, tad šādi gadījumi nevar tikt vērsti pret trešo personu. Izņēmums šim noteikumam ir situācija, kad trešā persona ir bijusi informēta vai tai bija jābūt informētai par konkrēto lietu. Šādā gadījumā trešā persona nevar pamatoti apgalvot, ka tā varēja balstīties uz reģistrēto informāciju.

Norvēģijas Uzņēmumu reģistra vēsture

Norvēģijas Uzņēmumu reģistrs tika dibināts 1988. gadā un ir pildījis aptuveni 100 bijušo vietējo tirdzniecības reģistru funkcijas.

Saistītās saites

Uzņēmumu dibināšanas likums norvēģu valodā

 Islande

Ko Islandes uzņēmējdarbības reģistrs piedāvā?

Uzņēmumu reģistrs kopš 2003.gada ir Iekšējo ieņēmumu direktorāta nodaļa un glabā publisku datubāzi ar informāciju par šādiem subjektiem:

 1. personām, uzņēmumiem un citiem uzņēmējdarbībā iesaistītiem subjektiem,
 2. iestādēm un valsts uzņēmumiem,
 3. iestādēm un pašvaldību uzņēmumiem,
 4. biedrībām, organizācijām un subjektiem, kas nav fiziskas personas un kas atbildīgas par aktīvu pārvaldi vai kam ir kādas nodokļu saistības,
 5. citas darbības, ko Iekšējo ieņēmumu direktorāts/Uzņēmumu reģistrs jebkāda iemesla dēļ uzskata par nepieciešamu reģistrēt oficiālā lietā.

Reģistrs attiecīgi satur šādu informāciju par iepriekš minētajiem subjektiem.

 1. Nosaukums
 2. Identifikācijas numurs, adrese
 3. Juridiskā forma
 4. Dibināšanas datums
 5. Vadītāju vārdi un uzvārdi, adreses un identifikācijas numuri
 6. Darbības kods (ISAT nr.)
 7. Likvidācija
 8. Citi jautājumi, ko saskaņā ar likumu ir nepieciešams reģistrēt

Pēc reģistrācijas reģistrs piešķir subjektam unikālu identifikācijas numuru.

Uzņēmumu reģistrs sniedz publiskām iestādēm, uzņēmumiem un fiziskām personām informāciju no reģistra saskaņā ar ministra izstrādāto nolikumu attiecībā uz informācijas apjomu un maksām.

Vai piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir bez maksas?

Informācija par nosaukumu, adresi, juridisko formu, ISAT kodu un PVN numuru ir publiski pieejama Iekšējo ieņēmumu direktorāta/Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē bez maksas.

Sīkāka informācija ir maksas pakalpojums un, cerams, 2016. gadā būs pieejama no mūsu interneta veikala.

Kā veikt meklēšanu Islandes uzņēmējdarbības reģistrā?

Informāciju iespējams meklēt Iekšējo ieņēmumu direktorāta mājaslapā, un tā ir bez maksas. Diemžēl tā šobrīd ir pieejama tikai islandiešu valodā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, nepieciešams sazināties ar biroju pa tālruni vai e-pastu līdz brīdim, kad nākamajā gadā tiks atvērts interneta veikals.

Islandes Uzņēmumu reģistra vēsture

Līdz 1980. gadam uzņēmumi tika reģistrēti pie vietējiem pilnvarniekiem visā Islandē. 1980. gadā tika izveidots īpašs reģistrs sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, bet Islandes Statistikas birojs izdeva šīm sabiedrībām identifikācijas numurus. Kopš 1997. gada visi uzņēmumi, kas nav pilnas atbildības sabiedrības, tika reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, un kopš 2014. gada tur notiek arī pilnsabiedrību reģistrācija, tāpēc šobrīd Islandē ir tikai viens oficiāls biznesa reģistrs – Uzņēmumu reģistrs.

 Lihtenšteina

Uzņēmējdarbības reģistrs (Handelsregister) darbojas visā Lihtenšteinas valstī. Uzņēmējdarbības reģistru uztur Tieslietu departaments (Amt für Justiz) Vaducā.

Uzņēmējdarbības reģistrs ir publisks reģistrs un tiek uzskatīts par precīzu. Galvenais mērķis ir nodrošināt komercdarbības juridisko noteiktību, atspoguļojot informāciju par privāttiesību, jo īpaši fizisku un juridisku personu, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, regulētajām tiesiskajām attiecībām, gadījumos, kad runa ir par atbildību un tiesībām rīkoties.

Ko uzņēmējdarbības reģistrs piedāvā?

Uzņēmējdarbības reģistrs satur informāciju par visām reģistrētajām juridiskajām personām un to juridiskajām adresēm Lihtenšteinas Firstistē un par Lihtenšteinas trastiem (Treuhänderschaften). Informācija ietver faktus un attiecības, dažas no no kurām ir jāievada reģistrā saskaņā ar likumu, bet dažas var reģistrēt brīvprātīgi kopā ar attiecīgajiem apliecinošajiem dokumentiem.

Dokumenti par nereģistrētiem trastiem arī tiek iekļauti uzņēmējdarbības reģistrā tāpat kā dati par fondiem (Stiftungen), kas nav reģistrēti.

Vai piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir bez maksas?

Piekļuve uzņēmējdarbības reģistram ir maksas pakalpojums.

Daļu no informācijas par uzņēmējdarbības reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām un citu juridisko informāciju iespējams atrast reģistra uzņēmumu rādītājā bez maksas (Firmenindex) caur saiti https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, un apliecinātu pilnu izziņu iespējams pasūtīt par maksu caur to pašu saiti.

Kā veikt meklēšanu Lihtenšteinas uzņēmējdarbības reģistrā?

Uzņēmējdarbības reģistrs, tostarp paziņojumi un apliecinošie dokumenti, ir publiski pieejams.

Uzņēmumu rādītāju (Firmenindex) var izmantot, lai meklētu kādu reģistrētu juridisko personu, izmantojot tās nosaukumu vai komercnosaukumu, vai tās reģistrācijas numuru.

Ciktāl var paļauties uz reģistros iekļauto informāciju?

Ar Direktīvu 2012/17/ES grozītais Direktīvas 2009/101/EK 3.a pants pieprasa dalībvalstīm sniegt informāciju, kas izskaidro valstu tiesību aktu noteikumus, atbilstoši kuriem trešās personas var balstīties uz 2. pantā minētajiem uzņēmumu dokumentiem un ziņām. EEZ Apvienotās komitejas 2013. gada 8. oktobra lēmums nosaka, ka Direktīva 2012/17/ES ir iekļaujama EEZ līgumā.

Izņemot gadījumu, kad tiesību akti paredz, ka ir nepieciešama tikai daļēja publicēšana vai izrakstu publicēšana, Tieslietu departaments pilnībā un nekavējoties publicē uzņēmējdarbības reģistra ierakstus oficiālajā laikrakstā (Personu un uzņēmumu likuma (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) 956. panta 1. punkts). Lihtenšteinas Firstistes oficiālais laikraksts ir elektronisks oficiālais laikraksts (Amtsblatt) (Publicēšanas likuma (Kundmachungsgesetz) 16. pants).

Jebkura persona, kura rīkojas godprātīgi, var balstīties uz ierakstiem, grozījumiem un svītrojumiem uzņēmējdarbības reģistrā. Uz reģistrētās personas ieraksta, grozījuma vai svītrojuma satura var balstīties ar nosacījumu, ka tas iesniegts pēc personas vēlēšanās (PGR 948. panta 1. un 2. punkts).

Attiecībā uz trešām personām uzņēmējdarbības reģistrā esošais ieraksts ir spēkā, sākot ar nākamo dienu pēc ieraksta publicēšanas, vienmēr ar nosacījumu, ka pastāv juridiska publicēšanas prasība (PGR 947. panta 2. punkts).

Saskaņā ar PGR 949. pantu ierakstam uzņēmējdarbības reģistrā ir informācijas izpaušanas sekas, un tiklīdz reģistrācija ir stājusies spēkā attiecībā uz trešajām personām, personai vairs nav tiesību iebilst, ka tā nebija informētas par šo ierakstu. Tomēr, ja ir bijusi prasība, ka konkrētajam faktam ir jābūt reģistrētam un šis fakts nav ticis reģistrēts, tad uz to var balstīties pret trešo personu tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka šī trešā persona par to bijusi informēta.

Uzņēmējdarbības reģistra vēsture

Dati Lihtenšteinas uzņēmējdarbības reģistrā sākotnēji tika reģistrēti alfabētiskā rādītāja kartītēs. Visi pašreizējie dati, kā arī liela vēsturisko datu daļa šobrīd ir pieejama elektroniski.

Papildu informācija

Ieraksti uzņēmējdarbības reģistrā tiek publicēti juridiski nepieciešamajā formātā elektroniskajā laikrakstā, un trešās personas var balstīties uz tiem, tikai sākot ar nākamo dienu pēc to publicēšanas. Jebkuru nesakritību gadījumā starp ierakstu reģistrā un publicēto informāciju par prioritāru tiek uzskatīts ieraksts reģistrā.

Uzņēmējdarbības reģistra ierakstu publicēšana un sekas

Uzņēmējdarbības reģistra publiskais raksturs

Uzņēmējdarbības reģistrs, tostarp paziņojumi un apliecinošie dokumenti, ir publiski pieejams. Ikvienam ir piekļuve ierakstiem. Dokumentiem reģistrā par akciju sabiedrībām (Aktiengesellschaften), komandītsabiedrībām (Kommanditaktiengesellschaften) un viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) var piekļūt bez ierobežojumiem; attiecībā uz struktūrām ar citām juridiskām formām informācijas pieprasītājam ir jāpierāda sava likumīgā interese (PGR 953. pants).

Ierakstu publicēšana

Izņemot gadījumu, kad tiesību akti paredz, ka ir nepieciešama tikai daļēja publicēšana vai izrakstu publicēšana, Tieslietu departaments pilnībā un nekavējoties publicē uzņēmējdarbības reģistra ierakstus oficiālajā laikrakstā. Visi dokumenti un sīkāka informācija, kurai ar likumu ir jābūt iesniegtai un publicētai, tiek publicēta vienādi (PGR 956. pants un nākamie panti). Uz publicēto informāciju var balstīties ikviens, sākot ar tās dienas beigām, kad tā tikusi publicēta.

Paziņojumi attiecībā uz akciju sabiedrībām (Aktiengesellschaften), komandītsabiedrībām (Kommanditaktiengesellschaften) un viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ir atsauce, kuru publicē oficiālajā laikrakstā, uz ierakstu un apliecinošajiem dokumentiem un sīkāku informāciju. Tas pats attiecas jebkuru juridisku personu, kas nodarbojas ar komerciālu tirdzniecību. Citos gadījumos paziņojumi ir atsauce uz ierakstu reģistrā (PGR 957. pants).

Ierakstu spēkā esība darījumos ar trešajām personām

Attiecībā uz trešajām personām ieraksts uzņēmējdarbības reģistrā ir spēkā nākamajā dienā pēc ieraksta publicēšanas, vienmēr ar nosacījumu, ka publicēšanai pastāv juridiska prasība (PGR 947. panta 2. punkts).

Akciju sabiedrību (Aktiengesellschaften), komandītsabiedrību (Kommanditaktiengesellschaften) un viena dalībnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) gadījumā reģistrētu un publicētu faktu nevar vērst pret trešo personu, ja tas attiecas uz tiesisku darījumu, kas veikts piecpadsmit dienu laikā pēc datuma, kurā ieraksts stājies spēkā, un šī trešā persona var pierādīt, ka tā nav bijusi informēta par to un nevarēja būt informēta par to (PGR 949. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Tiklīdz reģistrācija ir stājusies spēkā attiecībā uz trešajām personām, personai vairs nav tiesību iebilst, ka tā nav bijusi informēta par ierakstu (PGR 949. panta 1. punkts).

Ieraksti uzņēmējdarbības reģistrā veido pilnus pierādījumus par faktiem, ko tie apliecina, ja vien nav norādīts, ka tie ir nepareizi (PGR 949. panta 3. punkts).

Nesakritības ar ierakstu, kas iesniegts un publicēts

Gadījumā, ja pastāv kāda nesakritība starp ierakstu reģistrā un publicēto informāciju, tad par prioritāru tiek uzskatīts ieraksts reģistrā un pēc tam publicētā informācija, un visbeidzot apliecinošo dokumentu saturs. Gadījumā, ja pastāv kāda nesakritība starp ierakstu reģistrā un publicēto informāciju, tad trešās personas, kas rīkojas godprātīgi, var balstīties uz publicēto informāciju pret to personu, par kuru ieraksts veikts (PGR 959. panta 2. un 3. punkts).

Saistītās saites

1926. gada 20. janvāra Personu un uzņēmumu likums (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) (publicēts LGBl. 1926 Nr. 4)

1985. gada 17. aprīļa Publicēšanas likums (Kundmachungsgesetz) (publicēts LGBl. 1985 Nr. 41)

2012. gada 4. septembra Noteikumi par oficiālo laikrakstu (Amtsblattverordnung ) (publicēts LGBl. 2012 Nr. 284)

Lapa atjaunināta: 20/05/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.