Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Īrijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Īrija

Ko piedāvā Īrijas komercreģistrs?

Uzņēmumu reģistrā reģistrē konkrētus dokumentus, kurus glabā Uzņēmumu reģistrācijas pārvalde un kuri jāiesniedz saskaņā ar Likumā par uzņēmumiem (1963–2012) noteikto un no tā izrietošo uzņēmumu pienākumu. Reģistrs sniedz pamatinformāciju par uzņēmumiem, piemēram:

  • adresi,
  • reģistrācijas datumu,
  • pēdējā iesniegtā gada pārskata datumu.

Visi dokumenti, ko uzņēmumi iesnieguši saskaņā ar Likumu par uzņēmumiem, ir publiski pieejami. Par maksu ir iespējams iegūt uzņēmuma aprakstu. To veido izraksts no reģistra informācijas, tostarp informācija par uzņēmuma amatpersonām, informācija par izdevumiem un reģistrēto dokumentu saraksts.

Vai piekļuve Īrijas uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve uzņēmumu pamatinformācijai ir bez maksas. Tomēr par jebkādas citas informācijas saņemšanu tiek pieprasīta samaksa.

Kā veikt meklējumus Īrijas uzņēmumu un komercnosaukumu reģistrā?

Meklējumus var veikt pēc uzņēmuma numura vai nosaukuma. Ir četri iespējamie nosaukuma meklēšanas veidi:

  • meklējot, izmantojot iespēju “ietver visus šos vārdus” ('Contains all these words'), var atrast nosaukumus, kuros ir šie vārdi (ieteicamais meklēšanas veids);
  • meklējot, izmantojot iespēju “sākas ar šo frāzi” ('Starts with this phrase'), var atrast nosaukumus, kas sākas ar šo frāzi;
  • meklējot, izmantojot iespēju “ietver šo frāzi” ('Contains this phrase'), var atrast nosaukumus, kuros ir šī frāze;
  • šķirošanas funkcija “alphasort” ir izveidota, no uzņēmuma nosaukuma izņemot bieži lietotos vārdus, piemēram, “Īrija”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, angļu valodas artikulu “the”, “un” utt., kā arī izdzēšot atstarpes, komatus, defises utt. Lai meklētu ar “alphasort”, veiciet iepriekš aprakstītās darbības.

Vārdu meklēšanu var sašaurināt, iekļaujot adresi.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Uzņēmumu reģistrācijas pārvalde (CRO) ir Īrijas centrālā uzņēmumu publiskās un tiesību aktos noteiktās informācijas krātuve. Juridiskais pamats, saskaņā ar kuru uzņēmumiem jāsniedz CRO reģistrējamā un publicējamā informācija, ir 2014. gada Likums par uzņēmumiem un saistītie tiesību akti.

Uzņēmumu reģistrā iekļauto informāciju CRO sniedz trešās personas, pildot savu juridisko pienākumu, tostarp pienākumu apzināti vai nolaidīgi nesniegt CRO nepatiesu informāciju. CRO nevar galvot un negalvo par trešo personu sniegtās informācijas precizitāti.

Atbilstīgi juridiskajai prasībai attiecībā uz konkrētu dokumentu un ziņu iesniegšanu personai, kura iesniedz informāciju, jāparaksta juridisks paziņojums par to, ka tā uzskata, ka prasītās ziņas un dokumenti ir iesniegti pareizi. Saskaņā ar 1938. gada Likuma par juridiskajiem paziņojumiem grozīto redakciju ikviena persona, kura ir apzināti iesniegusi nepatiesu vai maldinošu juridisko paziņojumu, ir tiesājama un, ja ir atzīta par vainīgu, sodāma ar naudas sodu vai brīvības atņemšanu vai abiem soda veidiem.

Turklāt atbilstīgi 2014. gada Likuma par uzņēmumiem 876. pantam CRO maldināšana, juridiskajās veidlapās apzināti vai nolaidīgi norādot nepatiesu informāciju, ir noziedzīgs nodarījums.

Īrijas uzņēmumu reģistra vēsture

Reģistra elektroniskie dati ir pilnīgi par visiem uzņēmumiem, kam ir parasts statuss.

Attiecīgas saites

Komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (KSSS)

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.