Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Latvija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Latvijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Latvija

Ko Latvijas komercreģistrs piedāvā?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Vai piekļuve komercreģistram ir maksas pakalpojums?

Nē, Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas tīmekļvietnē bez maksas pieejama aktuālā un vēsturiskā informācija par ikviena Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēta tiesību subjekta amatpersonām, dalībniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, dalību citos uzņēmumos, nodrošinājuma līdzekļiem, komercķīlām, maksātnespēju u.c. Par fizisku personu var iegūt informāciju par reģistrētiem laulāto mantisko attiecību līgumiem, dalību uzņēmumos u.c.

Turklāt, sākot ar 2021.gada 1.augustu visus komercreģistra ierakstus un reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, kas atrodas komercreģistrā un atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.15 panta pirmajai daļai atrodas reģistrācijas lietas publiskajā daļā, bez maksas izsludina elektroniski informācijas tīmekļvietnē, nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Ieraksti un dokumenti uzskatāmi par izsludinātiem nākamajā dienā jeb pēc plkst. 00.00 pēc ieraksta izdarīšanas vai dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai.

Papildus, izmantojot Uzņēmumu reģistra mājaslapā piedāvātās meklēšanas iespējas, bez maksas ir iespēja iegūt pamatinformāciju par Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju iegūt šādu informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem kā atvērtos datus - brīvi un bez maksas:

 • reģistrācijas numurs;
 • subjekta nosaukums (firma);
 • subjekta vēsturiskais nosaukums (ja ticis mainīts nosaukums);
 • tiesību subjekta veids;
 • reģistrs, kurā tiesību subjekts ir reģistrēts;
 • reģistrācijas datums;
 • vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators (ja tāds piešķirts);informācija par to, vai tiesību subjekts izslēgts no reģistra vai reorganizēts;
 • datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija);
 • juridiskā adrese;
 • biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību darbības jomas;
 • ziņas par tiesību subjekta lietā reģistrētajiem patiesajiem labuma guvējiem (vārds, uzvārds, daļa personas koda, dzimšanas datums, valstspiederība, dzīvesvietas valsts);
 • tiesību subjektu valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu dati (vārds, uzvārds, daļa personas koda, amats, reģistrācijas datums);
 • ziņas par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem (vārds, uzvārds, daļa personas koda, piederošo daļu skaits un daļas nominālvērtība);
 • pamatinformācija par maksātnespējas procesu (ja ir reģistrētas ziņas maksātnespējas reģistrā);
 • gada pārskatu finanšu dati.

Šī informācija tiek nodrošināta csv, txt vai .xlsx datu formātos un pieejama šeit un šeit. Datu formātu informācijas izmantotājs var izvēlēties atkarībā no paredzētā informācijas izmantošanas mērķa. Dati tiek aktualizēti reizi diennaktī.

Kā veikt informācijas pieprasīšanu Latvijas komercreģistrā?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

Informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ir iespējams saņemt bez maksas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas tīmekļvietnē, kur visi aktuālie dati pieejami bez autentifikācijas, bet reģistrētie un reģistrācijas lietām pievienotie dokumenti, kā arī visi vēsturiskie ieraksti pieejami, autentificējoties ar Latvijas Republikas eID karti, eParakstu, banku identifikācijas rīkiem vai EIDAS autentifikācijas servisu (Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem).

Ja ir nepieciešams saņemt oficiālu Uzņēmumu reģistra izziņu par reģistrētu tiesību subjektu vai juridisku faktu (līgumu), vai arī fizisku personu, jāiesniedz ziņu pieprasījuma veidlapu vai iesniegumu personīgi, nosūtot to pa pastu vai nosūtot uz oficiālo iestādes e-pastu pasts@ur.gov.lv elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Informācijas pieprasījumam pievieno informāciju par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram (maksājumu apliecinošu dokumentu, tā kopiju vai internetbankas izdruku). Pieprasot informāciju, vēlams norādīt piemērotāko informācijas saņemšanas veidu (pa pastu, elektroniski).

Uzņēmumu reģistrs izsniedz dokumentus no tiesību subjekta (SIA, biedrība, politiskā partija u.c.) vai juridiskā fakta (komercķīla, līgums) reģistrācijas lietas un lietvedības lietas. Publiskās daļas dokumentus (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta pirmajā daļa) tiešsaistē Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē var iegūt bez pareizības apliecinājuma, bez maksas un uzreiz.

Lai saņemtu dokumenta kopiju ar pareizības apliecinājumu, jāiesniedz informācijas pieprasījuma veidlapu vai iesniegumu brīvā formātā. Dokumentu kopijas ar pareizības apliecinājumu izsniegšana ir maksas pakalpojums. kuru var saņemt pa pastu vai e-pastu.

Dokumentu, kas nav minēti likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta pirmajā daļā, saņemšanai papildus iepriekš norādītajam rakstveida pieprasījumā jānorāda pieprasījuma pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.

Maksas apmēri ir pieejami internetā.

Cik lielā mērā var uzticēties reģistrā iekļautajiem dokumentiem?

Sākot ar 2021.gada 1.augustu visus komercreģistra ierakstus un reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, kas atrodas komercreģistrā un atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.15 panta pirmajai daļai atrodas reģistrācijas lietas publiskajā daļā, bez maksas izsludina elektroniski Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē, nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Visi līdz 2021.gada 31.jūlijam izdarītie komercreģistra ieraksti, kā arī ziņas par atsevišķiem dokumentiem ir izsludinātas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ieraksti un dokumenti uzskatāmi par izsludinātiem nākamajā dienā jeb pēc plkst. 00.00 pēc ieraksta izdarīšanas vai dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Komercreģistra ieraksti kļūst saistoši trešajām personām tikai pēc to izsludināšanas, izņemot, ja trešā persona zināja minētās ziņas jau pirms publikācijas. Savukārt, ja trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās izsludinātās ziņas, tad ziņas nav attiecināmas tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ziņu izsludināšanas.

Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas un izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz ierakstītajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka komercreģistrā ierakstītās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim. Detalizētāku informāciju skatīt Komerclikuma 11. un 12.pantā.

Kā sazināties ar Latvijas komercreģistru?

Kontaktinformācija:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Rīga
Latvija
LV 1011

Informatīvais tālrunis: 67031703 (Lūdzu ņemiet vērā, ka juridiskas konsultācijas netiek sniegtas)

E-pasts: pasts@ur.gov.lv

Apmeklētājiem ir iespēja tikties ar iestādes vadītāju, norādot risināmo jautājumu vai problēmu, vēlamo apmeklējuma laiku, kā arī kontaktinformāciju.

Latvijas komercreģistra vēsture

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir dibināts 1990. gada 1. decembrī.

Saites

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Eiropas Biznesa reģistrs (piekļuvi nodrošina Lursoft)

Lapa atjaunināta: 08/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.