Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Latvija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Latvijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Latvija

Ko Latvijas komercreģistrs piedāvā?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Vai piekļuve komercreģistram ir maksas pakalpojums?

Jā, Latvijā nav bezmaksas tiešsaistes komercreģistra.

Taču, izmantojot Uzņēmumu reģistra mājas lapā piedāvātās meklēšanas iespējas, bez maksas ir iespēja iegūt šādu pamatinformāciju par Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem:

 • tiesību subjekta veids;
 • juridiskā adrese;
 • jaunais (aktuālais) nosaukums (firma) un iepriekš reģistrētais (vēsturiskais) nosaukums (firma);
 • reģistrācijas numurs;
 • vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators (ja tāds tiek piešķirts);
 • reģistrācijas datums;
 • datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija);
 • to reliģisko organizāciju reģistrācijas termiņš, kuras veic pārreģistrāciju;
 • pārbaudīt pārstāvēttiesīgās amatpersonas.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju iegūt šādu informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem kā atvērtos datus - brīvi un bez maksas:

 • reģistrācijas numurs;
 • subjekta nosaukums (firma);
 • tiesību subjekta veids;
 • reģistrs, kurā tiesību subjekts ir reģistrēts;
 • reģistrācijas datums;
 • informācija par to, vai tiesību subjekts izslēgts no reģistra vai reorganizēts;
 • datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija);
 • juridiskā adrese;
 • biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību darbības jomas.

Šī informācija tiek nodrošināta csv, txt vai .xlsx datu formātos un pieejama šeit. Datu formātu informācijas izmantotājs var izvēlēties atkarībā no paredzētā informācijas izmantošanas mērķa. Dati tiek aktualizēti reizi diennaktī.

Visus komercreģistra ierakstus izsludina elektroniski oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē. Tāpat izsludina ziņas par atsevišķiem iesniegtajiem dokumentiem.

Kā veikt informācijas pieprasīšanu Latvijas komercreģistrā?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

Informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ir iespējams saņemt par maksu, iesniedzot ziņu pieprasījuma veidlapu vai iesniegumu personīgi, nosūtot to pa pastu vai nosūtot uz oficiālo iestādes e-pastu info@ur.gov.lv elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Informācijas pieprasījumam pievieno informāciju par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram (maksājumu apliecinošu dokumentu, tā kopiju vai internetbankas izdruku). Pieprasot informāciju, vēlams norādīt piemērotāko informācijas saņemšanas veidu (personīgi, pa pastu, elektroniski).

Izziņu par juridisku vai fizisku personu, vai juridisku faktu – līgumu iespējams pieprasīt arī tiešsaistē portālā Latvija.lv. Informācija tiks sagatavota 10 – 15 min laikā. Pēc pieprasījuma apstrādes uz portālu vai klienta e-pastu tiek nogādāta iestādes oficiāla izziņa, kurā iestrādāts e-zīmogs. E-zīmogs apliecina datu ticamību un atbilstību Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajai informācijai.

Maksas apmēri ir pieejami internetā.

Cik lielā mērā var uzticēties reģistrā iekļautajiem dokumentiem?

Visus komercreģistra ierakstus izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski oficiālā izdevuma mājaslapā www.vestnesis.lv. Tāpat izsludina ziņas par atsevišķiem iesniegtajiem dokumentiem.

Komercreģistra ieraksti kļūst saistoši trešajām personām tikai pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izņemot, ja trešā persona zināja minētās ziņas jau pirms publikācijas. Savukārt, ja trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās izsludinātās ziņas, tad ziņas nav attiecināmas tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ziņu izsludināšanas.

Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, labticīga trešā persona var atsaukties uz izsludinātajām ziņām pat, ja tās neatbilst komercreģistra ierakstiem vai faktiskajam lietu stāvoklim. Taču trešā persona nevar atsaukties uz nepareizi izsludinātajām ziņām, ja tā zināja par izsludināto ziņu nepatiesumu.

Detalizētāku informāciju skatīt Komerclikuma 12.pantā (portālā http://www.likumi.lv pieejams arī tulkojums angļu valodā).

Kā sazināties ar Latvijas komercreģistru?

Kontaktinformācija:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Rīga
Latvija
LV 1011

Informatīvais tālrunis: 67031703 (Lūdzu ņemiet vērā, ka juridiskas konsultācijas netiek sniegtas)
Fakss: 67031793

E-pasts: info@ur.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki ir pieejami internetā.

Latvijas komercreģistra vēsture

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir dibināts 1990. gada 1. decembrī.

Saites

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Eiropas Biznesa reģistrs (piekļuvi nodrošina Lursoft)

Lapa atjaunināta: 12/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.